Office
Logi sisse

Juhtelementide tutvustus

Kõik kasutajate täidetavad InfoPathi vormid põhinevad vormimallil. Microsoft Office InfoPathis saate kasutajasõbralikke interaktiivseid vormimalle nii kujundada kui ka avaldada. Vormimall määratleb sellel põhinevate vormide ilme ja käitumise.

Vormide täitmisel sisestavad kasutajad teavet tekstiväljadele tippimise, loendiüksuste klõpsamise, märkeruutude märkimise ja muude sarnaste toimingute abil. Graafilise kasutajaliidese objekte, millega kasutajad suhtlevad, nimetatakse juhtelementideks. Juhtelementide abil saate kuvada andmeid või valikuvariante, sooritada toiminguid või muuta vormi kasutajaliidese hõlpsamini loetavaks.

Lisaks standardsetele juhtelementidele (nt tekstiväljadele ja loendiboksidele) sisaldab InfoPath ka selliseid uusi juhtelemente nagu korduvad tabelid, valikurühmad ja valikulised jaotised. Sellist tüüpi juhtelementide abil saate kujundada kasutajate vajadustele vastavaid paindlikke vormimalle. Näiteks saate kuluaruande vormimallis kasutada korduvat tabelit, et kasutaja saaks lisada üksnes vajalikult arvul kuluüksusi.

Teave, mille kasutaja sisestab juhtelementi, talletatakse vormi andmeallikas. Vormimalli kujundamisel kasutatakse juhtelementide lisamiseks enamasti tööpaani Juhtelemendid, ehkki vajadusel saate juhtelementide lisamiseks lohistada soovitud väli ja rühm tööpaanilt Andmeallikas otse vormimalli.

Juhtelemendi ilmet (sh juhtelemendi teksti fonti, värvi ja joondust, juhtelemendi vaikeväärtust ning andmetüüp) ja muid atribuute (nt kohtspikker, mis kuvatakse, kui kasutaja viib hiirekursori juhtelemendile) saate oma soovi järgi kohandada. Samuti saate kohandada juhtelemendi käitumist, näiteks võimalust andmeid filtreerida või reegel reageerida.

Näpunäide.: Juhtelemendi atribuutide vaatamiseks topeltklõpsake vormimallil vastavat juhtelementi.

Selle artikli teemad

Juhtelemendid ja andmeallikas

Juhtelementide vormimalli lisamise viisid

Juhtelementide tüübid

Ühilduvus

Juhtelemendid ja andmeallikas

Peaaegu kõik Microsoft Office InfoPathi vormi juhtelemendid on köitmine vormimalli andmeallikaga. Enamik juhtelemente (sh tekstiväljad, märkeruudud ja loendiboksid) on seotud andmeallika väljadega. Kui juhtelement pole andmeallikaga seotud või sidumine on vale, ei saa sellesse juhtelementi sisestatud teavet vormi aluseks olevas XML-failis õigesti salvestada.

InfoPathi vormimalli kujundamisel saate määrata, et andmeallika väljad loodaks juhtelemendi lisamisel alati automaatselt, või iga juhtelemendi ise mõne olemasoleva väljaga siduda.

Järgmises näites on vormi kujundaja lisanud vormimalli tekstivälja Perekonnanimi. Tekstiväli on seotud vormimalli andmeallika väljaga perekonnanimi.

Relationship between control on form template and field in data source

Sellel vormimallil põhineva vormi täitmisel sisestab kasutaja oma nime väljale Perekonnanimi. InfoPath salvestab need andmed laiendatav märgistuskeel (XML)-ina (vt järgmist pilti).

Data entered in the text box is saved as XML

Juhtelemendi tüüp ja juhtelemendiga seotud väli määratlevad nii selle, millist tüüpi teavet kasutajad saavad juhtelementi sisestada, kui ka selle, kuidas kasutajad saavad seda teavet sisestada. Kui vormimallis on näiteks kuupäevavalija juhtelement, mis on seotud kuupäeva andmetüüp väljaga, saavad kasutajad sellesse juhtelementi sisestada ainult kuupäevi. Sellesse juhtelementi muude andmete (nt nime või aadressi) sisestamise katsel kuvab InfoPath andmete valideerimise vea.

Märkus.: Lisaks vormimalli põhiandmeallikale saate luua andmeühendus XML-dokumentide, andmebaaside, veebiteenuste ning teenuse Microsoft Windows SharePoint Services teekide ja loenditega. Nende andmeühenduste tulemuseks on teisene andmeallikas, mida saab kasutada loendibokside asustamiseks ning tekstiväljade ja muude juhtelementide väärtuste esitamiseks.

Lehe algusesse

Juhtelementide vormimalli lisamise viisid

Vormimalli kujundamisel saate juhtelemente lisada tööpaanilt Juhtelemendid. Soovi korral saate määrata, et vormimalli andmeallikas loodaks juhtelemendi lisamisel automaatselt ehk iga lisatava juhtelemendi kohta loodaks andmeallikas automaatselt vastav väli või rühm. Teise võimalusena saate iga juhtelemendi siduda vormimalli andmeallikas mõne olemasoleva välja või rühmaga. Selle variandi valimisel palutakse teil juhtelemendi lisamisel valida andmeallikast vastav väli või rühm.

Näpunäide.: Andmeallika loomise või juhtelemendi mõne olemasoleva välja või rühmaga sidumise valimiseks märkige või tühjendage ruut Loo andmeallikas automaatselt tööpaanil Juhtelemendid.

Juhtelementide lisamiseks võite lohistada välju ja rühmi tööpaanilt Andmeallikas otse vormimallile. Alati, kui lohistate mõne välja või rühma oma vormimallile, soovitab InfoPath sellele väljale või rühmale kõige paremini vastavat juhtelementi. Kui väljal on näiteks kuupäeva andmetüüp, soovitab InfoPath kuupäevavalijat.

Lehe algusesse

Juhtelementide tüübid

Tööpaanil Juhtelemendid leidub enam kui 30 tüüpi juhtelemente, mida saate oma vormimalli lisada. Neid juhtelemente saab rühmitada järgmiselt.

 • Standardsed juhtelemendid

 • Korduvad ja valikulised juhtelemendid

 • Faili- ja pildijuhtelemendid

 • Erijuhtelemendid

 • Kohandatud juhtelemendid

Järgmistes tabelites on kirjeldatud kõigi juhtelementide otstarvet.

Standardsed juhtelemendid

Standardsed juhtelemendid on juhtelemendid, mida enamasti seostatakse teabe kogumise ja kuvamisega. Nende juhtelementide seas on näiteks tekstiväljad, loendiboksid, märkeruudud ja nupud.

Juhtelement

Ikoon

Kirjeldus

Tekstiväli

Nupu pilt

Vormil kõige sagedamini kasutatav juhtelement. Kasutaja saab tekstiväljale sisestada suvalist vormindamata teksti (nt lauseid, nimesid, arve, kuupäevi ja kellaaegu). Tekstiväljad ei saa sisaldada vormindatud teksti.

Rikkaliku teksti väli

Button image

Juhtelement, mis võib sisaldada vormindatud teksti (sh paksus ja kursiivkirjas teksti ning mitmesuguseid fonte, fondisuurusi ja fondivärve). Lisaks saavad kasutajad rikkaliku teksti väljale lisada pilte, loendeid ja tabeleid.

Ripploendiboks

Button Image

Juhtelement, mis esitab kasutajale valikuvariantidega loendiboksi. Loendist mõne üksuse valimiseks tuleb kasutajal valikuvariantide loendi avamiseks klõpsata noolenuppu. Variandid võivad pärineda käsitsi loodud loendist või vormi andmeallikast või olla XML-dokumendi, andmebaasi, veebiteenuse või teenuse Microsoft Windows SharePoint Services teegi või loendiga loodud andmeühenduse väärtused.

Liitboks

Button Image

Juhtelement, mis esitab kasutajale valikuvariantidega boksi, kust kasutaja saab valida sobiva üksuse või tippida enda soovitud väärtuse. Variandid võivad pärineda käsitsi loodud loendist või vormi andmeallikast või olla XML-dokumendi, andmebaasi, veebiteenuse või teenuse Windows SharePoint Services teegi või loendiga loodud andmeühenduse väärtused.

Loendiboks

Nupu pilt

Juhtelement, mis esitab kasutajale valikuvariantidega boksi, kust kasutaja saab valida sobiva üksuse. Variandid võivad pärineda käsitsi loodud loendist või vormi andmeallikast või olla XML-dokumendi, andmebaasi, veebiteenuse või teenuse Windows SharePoint Services teegi või loendiga loodud andmeühenduse väärtused.

Kuupäevavalija

Button image

Juhtelement, mis sisaldab välja, kuhu kasutaja saab tippida kuupäevi, ja kalendrinuppu, mille abil kasutaja saab kuupäeva valida.

Märkeruut

Nupu pilt

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal määrata jah/ei või tõene/väär tüüpi väärtusi, märkides või tühjendades väikese ruudukujulise välja.

Raadionupp

Nupu pilt

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal valida ühe üksteist välistavatest valikuvariantidest. Kui üks rühma raadionupp on valitud, on ülejäänud raadionupud tühjad. Raadionuppude rühm on andmeallikas seotud ühe väljaga ning iga raadionupu kohta salvestatakse sellele väljale erinev väärtus.

Nupp

Button image

Juhtelement, mille abil saab näiteks edastada vormi või päringu andmebaasi. Nupu saate seostada ka reeglite või kohandatud koodiga, mis käivitatakse siis, kui kasutaja klõpsab nuppu.

Jaotis

Button Image

Juhtelement, mis on teiste juhtelementide ümbris. Jaotised võivad sisaldada kõiki muid tööpaanil Juhtelemendid leiduvaid juhtelemente (sh muid jaotisi).

Korduvad ja valikulised juhtelemendid

Korduvate ja valikuliste juhtelementide seas on loendijuhtelemendid, korduvad tabelid, korduvad jaotised ja valikulised jaotised. Nende juhtelementide abil saab kasutaja vormi täitmisel lisada loendiüksusi, ridu, kirjekomplekte ja valikulist teavet.

Juhtelement

Ikoon

Kirjeldus

Valikuline jaotis

Button image

Juhtelement, mis on muude juhtelementide ümbris ja mille abil saab kaasata täiendavat teavet, mida kõik kasutajad ei pea sisestama. Valikulist jaotist sisaldava vormi täitmisel saab kasutaja valida, kas kaasata valikuline jaotis vormi või mitte.

Korduv jaotis

Button Image

Juhtelement, mis on muude juhtelementide ümbris ja mille abil saab esitada kirjepõhiseid andmeid (nt töötajaandmebaasi kirjeid). Korduvat jaotist sisaldava vormi täitmisel saab kasutaja korduvat jaotist lisada mitu korda.

Korduv tabel

Button image

Juhtelement, mis kuvab korduva teabe tabelina. Iga üksus kuvatakse korduvas tabelis uuel real. Vormi täitmisel saab kasutaja korduva tabeli ridu vastavalt vajadusele lisada või eemaldada. Korduvad tabelid võivad sisaldada muid juhtelemente.

Horisontaalne korduv tabel

Button image

Juhtelement, mis kuvab korduva teabe tabelina. Iga üksus kuvatakse korduvas tabelis uues veerus. Vormi täitmisel saab kasutaja korduva tabeli veerge vastavalt vajadusele lisada või eemaldada. Horisontaalsed korduvad tabelid võivad sisaldada muid juhtelemente.

Põhielement / üksikasjalik element

Button image

Juhtelement, mis on õigupoolest omavahel otseselt seotud korduvate juhtelementide komplekt. Põhielement on alati korduv tabel, üksikasjaelement võib olla nii korduv tabel kui ka korduv jaotis. Põhi-/üksikasjaelemendid hõlbustavad kasutajal suurte andmehulkadega töötamist. Kui vormimallis on kuvatud näiteks töötajaandmebaasi kirjed, saate määrata, et põhielemendis kuvataks üksnes iga töötaja andmete teatud alamhulk. Kui kasutaja valib põhielemendis soovitud kirje (rea), kuvatakse üksikasjaelemendis üksikasjalikum teave selle töötaja kohta.

Täpploend

Button image

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal vormis täpploendiüksusi lisada või eemaldada. Täpploendite abil on mugav lisada vormi lihtsat korduvat teksti (nt tegevuskava punktide loend koosoleku päevakorra vormimallis).

Numberloend

Button image

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal vormis nummerdatud loendiüksusi lisada või eemaldada. Numberloendite abil on mugav lisada vormi lihtsat korduvat järjestatud teksti (nt tegevuskava punktide loend koosoleku päevakorra vormimallis).

Lihtloend

Button image

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal vormis loendiüksusi lisada või eemaldada. Lihtloendite abil on mugav lisada vormi lihtsat korduvat teksti (nt osavõtjate nimede loend koosolekukutse vormimallis).

Hulgivalikuloendiboks

Button image

Juhtelement, mis esitab kasutajale keritava märkeruutude loendina kuvatava valikuvariantide loetelu. Kasutaja saab märkida kõik soovitud ruudud ja lisada kohandatud kirjeid, kui vastav võimalus on vormimalli kujundamisel lubatud.

Faili- ja pildijuhtelemendid

Vormimalli saate kujundada nii, et kasutajad saavad teie vormimallil põhinevate vormide täitmisel lisada manusfaile või pilte. InfoPathi vorme tahvelarvutis täitvatel kasutajatel on abi erilisest tindipildi juhtelemendist, mille abil saab luua ja salvestada tindijoonistusi.

Juhtelement

Ikoon

Kirjeldus

Manusfail

Nupu pilt

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal vormidele faile manustada. Iga failimanuse juhtelemendiga saab manustada ühe faili; vajadusel saate lubatud failitüüpe piirata. Kui kasutaja soovib manustada mitu faili, võite failimanuse juhtelemendi paigutada mõnda korduvasse juhtelementi.

Pilt

Button image

Juhtelement, mille saab vormimalli kaasata staatilise elemendina (nt tiitli või taustana) või mis võimaldab kasutajal lisada vormi osana pildi. Pildijuhtelemendid saavad pildi talletada vormil või salvestada aadressi (üldine ressursiaadress (URL)), mis viitab pildi salvestuskohale.

Tindipilt

Button image

Juhtelement, mis võimaldab tahvelarvuti kasutajatel lisada vormidele tindijoonistusi (kas otse juhtelementi või taustpildi peale).

Erijuhtelemendid

Erijuhtelemendid on juhtelemendid, mida kasutatakse standardsetest juhtelementidest harvem või üksnes eriolukorras.

Juhtelement

Ikoon

Kirjeldus

Hüperlink

Nupu pilt

Juhtelement, mida saab kasutada URL-i lingina. Tootekataloogi kohta teavet sisaldavasse vormimalli näiteks võite kaasata tooteteabe veebilehtede hüperlingid. Hüperlingi juhtelemendid võivad viidata suvalisele sisevõrgu- või Interneti-lehele.

Avaldiseväli

Button image

Kirjutuskaitstud tekstijuhtelement. Avaldiseväljadel saate kuvada kirjutuskaitstud teksti või vormi mõne muu juhtelemendi väärtuse või koostada XML-tee keel (XPath) avaldistel põhinevaid valemeid.

Vertikaalsilt

Button image

Kirjutuskaitstud tekstisilt, mis kuvatakse vormimallil 90-kraadise nurga all. Vertikaalsilte kasutatakse sageli korduvates tabelites veerupäistena.

Kerimisala

Button image

Juhtelement, mis sisaldab teisi juhtelemente, säilitab fikseeritud suuruse ning hõlmab kerimisribasid, mille abil kasutaja saab vaadata ka vaatest välja jäävat teavet. Kerimisaladest on kasu eelkõige juhul, kui mõni vormi jaotis sisaldab palju andmeid, mida kasutaja ei pea korraga nägema.

Horisontaalala

Button Image

Juhtelement, mis sisaldab teisi juhtelemente ja mille abil saab juhtelemente vormimallil kõrvuti paigutada.

Valikurühm

Button image

Juhtelement, mis sisaldab vähemalt kahte valikujaotis, mis omakorda sisaldavad muid juhtelemente. Iga valikurühma valikujaotis kujutab üksteist välistavate valikuvariantide komplektis ühte suvandit. Vormi täitmisel saab kasutaja vaikevalikujaotise asendada mõne muu valikujaotisega. Näiteks tööavalduse vormimallil saate valikurühma abil anda kasutajale võimaluse sisestada soovitaja kodune või töötelefoninumber.

Korduv valikurühm

Button image

Juhtelement, mis kuvab kaks või rohkem valikujaotist korduvana. Vormi täitmisel saab kasutaja täiendavaid korduvaid valikurühmi vastavalt vajadusele lisada, kustutada või asendada. Näiteks töötajateabe vormimallil saate korduva valikurühma abil anda kasutajale võimaluse sisestada mitme hädaabikontakti andmed. Iga kontaktisiku korral võib kasutaja asendada koduaadressi teabe tööaadressi teabega.

Valikujaotis

Button image

Juhtelement, mis sisaldab teisi juhtelemente ja mis peaks alati asuma mõne valikurühma või korduva valikurühma sees. Valikujaotistest on abi juhul, kui soovite olemasolevasse valikurühma lisada veel valikuvariante. Valikujaotise lisamisel kuhugi mujale peale valikurühma lisab InfoPath valikujaotise automaatselt uude valikurühma.

Korduv rekursiivne jaotis

Button image

Juhtelement, mis sisaldab teisi juhtelemente ja mille saab lisada iseenda sisse. Korduvate rekursiivsete jaotiste abil saab luua hierarhilist sisu (nt liigenduse).

Kohandatud juhtelemendid

Kohandatud juhtelemendi lisamise viisardi abil saate luua InfoPathis kasutatavaid kohandatud juhtelemente (sh Microsofti ActiveX-juhtelement) ja malliosi. Kohandatud juhtelemendid pole vaikimisi InfoPathi kaasatud.

Juhtelement

Kirjeldus

Malliosa

Kohandatud komplekt juhtelemente, mis hõlmab paigutust, atribuudisätteid ja teatud käitumissätteid ning mille saab salvestada paljudes vormimallides kasutamiseks. Pärast malliosa loomist saate selle vormimallis kasutamiseks importida kohandatud juhtelemendi lisamise viisardi abil kujundusrežiim.

ActiveX-juhtelement

Juhtelement, mis pole InfoPathi kaasatud, kuid mille saab lisada tööpaanile Juhtelemendid. Võite valida mõne arvutis juba registreeritud ActiveX-juhtelemendi või kasutada teie spetsiifilistele ärivajadustele vastavaid kohandatud juhtelemente. Kui tegelete näiteks finantsalal kasutamiseks mõeldud vormimallide koostamisega, võite välja töötada ActiveX-juhtelemendi, mis võimaldab vormimallis kuvada pidevalt värskendatavat börsiteavet. Pärast ActiveX-juhtelemendi loomist või ülesotsimist saate selle vormimallis kasutamiseks importida kohandatud juhtelemendi lisamise viisardi abil kujundusrežiimi.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Kui kujundate InfoPathis vormimalli, võite brauseriga ühilduva vormimalli kujundamiseks valida kindla ühilduvusrežiimi. Kui brauseriga ühilduv vormimall avaldatakse serveris, kus töötab teenus InfoPath Forms Services, ja mall muudetakse brauseris kasutatavaks, saab sellel vormimallil põhinevaid vorme veebibrauseris vaadata. Kui kujundate brauseriga ühilduvat vormimalli, pole teatud juhtelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada. Järgmised juhtelemendid pole brauseriga ühilduvates vormimallides toetatud.

 • Liitboks

 • Hulgivalikuloendiboksid

 • Põhielemendid/üksikasjaelemendid

 • Täpp-, number- ja lihtloendid

 • Pildi ja tindipildi juhtelemendid

 • Tindipildi juhtelemendid

 • Vertikaalsildid

 • Kerimisalad

 • Horisontaalalad

 • Horisontaalsed korduvad tabelid

 • Valikurühma, korduva valikurühma ja valikujaotise juhtelemendid

 • Korduvad rekursiivsed jaotised

 • ActiveX-juhtelemendid

Soovi korral saate kujundada ka malliosa ja Microsoft Office InfoPath 2007 vormimalle, mis ühilduvad rakendusega Microsoft Office InfoPath 2003. Kuna ActiveX-juhtelemendid pole malliosades toetatud, on need tööpaanil Juhtelemendid peidetud. Tagasiühilduvates vormimallides pole toetatud liitboksid ega hulgivalikuloendiboksid. Kui kasutaja avab vormimalli rakenduses InfoPath 2003, kuvatakse liitboksid ripploendiboksidena ja hulgivalikuloendiboksid täpploenditena.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×