Office
Logi sisse

InfoPathi sõnastik

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Lehe algusse

toiming

Reegli osa, mida kasutatakse koos tingimustega selleks, et kuvada automaatselt dialoogibokse, määratud väärtusi, päringu- ja edastusandmeid ning avatud vorme.

aktiivne väli

Vormi väli, kus kursor asub.

ActiveX-juhtelement

Kohandatud juhtelement. Vormikujundajad saavad elemente lisada või eemaldada tööpaanil Juhtelemendid.

administraatori kinnitatud vormimall

Brauseritoega vormimall, mille on serverisse, kus töötab InfoPath Forms Services, üles laadinud administraator. Administraatori kinnitatud vormimall võib sisaldada koodi.

atribuudiväli

Andmeallika väli, mis võib sisaldada andmeid ja mis on atribuut (elemendi asemel). Atribuudiväljad ei tohi sisaldada muid välju.

B

Lehe algusse

sidumine

Juhtelemendi sidumine andmeallika välja või rühmaga nii, et juhtelementi sisestatud andmed salvestatakse. Kui juhtelement on sidumata, pole see välja või rühmaga seotud ja seega juhtelementi sisestatud andmeid ei salvestata.

brauseritoega vormimall

Microsoft Office InfoPathis teatud ühilduvusrežiimi abil kujundatud vorm. Brauseritoega vormimall on brauseris täidetav siis, kui see on avaldatud serveris, milles töötab InfoPath Forms Services.

brauseris täidetav vormimall

Brauseritoega vormimall, mis on avaldatud serveris, kus töötab InfoPath Forms Services, ja seda saab brauseris kuvada ning täita.

C

Lehe algusse

CAB-fail

Failivorming, mis võimaldab failide hõlpsamaks salvestamiseks ja edastamiseks pakkida mitu faili kokku üheks failiks. InfoPathi vormimalli (.xsn) failid on XSN-laiendiga CAB-failid.

kaskaadloendiboks

Kaks või enam loendiboksi, mis on üksteisega ühendatud sel viisil, et ühes boksis väärtuse valimisel muutuvad teises boksis kuvatavad valikud.

tütarelement

XML-struktuuripuu emaelemendis sisalduv element.

valikurühm

Juhtelement, mida kasutatakse üksteist välistavate valikute kogumi esitamiseks. Vaikimisi sisaldab valikurühm kahte valikujaotist, millest üks kuvatakse vormil vaikevalikuna.

valikujaotis

Juhtelement, mis sisaldab muid juhtelemente ja mida kasutatakse üksteist välistavate valikute kogumis ühe valiku tähistamiseks. Vormi täites võivad kasutajad ühe valikujaotise asendada teisega.

COM

Vt teemat Component Object Model.

liitboksi juhtelement

Juhtelement, mis koosneb tekstiväljast ja loendiboksist, ja võimaldab kasutajal kas kirje tippida või selle loendist valida.

Component Object Model (COM)

Microsofti välja töötatud spetsifikatsioon selliste tarkvarakomponentide loomiseks, mida saab koondada programmidesse või millega saab Microsoft Windowsi opsüsteemides töötavatesse rakendustesse funktsioone lisada.

tingimusvorming

Juhtelemendi ilme muutmise toiming (sh nähtavus ja lugemise-kirjutamise olek) vormile sisestatud andmete põhjal.

kohandatud juhtelement

Vormikomponent (nt malli osa või ActiveX-juhtelement), mis pole InfoPathi vaikimisi kaasatud. Vormikujundajad saavad kohandatud juhtelemente lisada või eemaldada tööpaanil Juhtelemendid.

kohandatud installitud vorm

Teatud installiprogrammiga installitud vorm, millel on tavaliselt juurdepääs arvuti failidele ja sätetele.

kohandatud tööpaan

HTML-fail, mille sisu kuvatakse vormi kõrval olevas aknas. Kohandatud tööpaanid võivad sisaldada vormikohaseid käske ja spikrit.

D

Lehe algusse

andmeühendus

InfoPath vormi ja välise andmeallika (nt andmebaas, veebiteenus, SharePointi teek või XML-fail) vaheline ühendus. Andmeühendusi kasutatakse andmete päringuks ja edastamiseks.

andmeühenduste teek

Dokumenditeek, mis asub saidil, kus töötab Microsoft Office SharePoint Server 2007, ja mis sisaldab universaalse andmeühenduse (.udcx) kogumit ja Office’i andmeühenduse (.odc) faile.

andmeväli

Väli, mis sisaldab välisesse andmeallikasse suunatud päringu tulemit.

andmeallikas

Väljade ja rühmade kogum, mis määratlevad ja salvestavad InfoPathi vormi andmed. Vormi juhtelemendid on seotud andmeallika väljade ja rühmadega.

andmetüüp

Välja atribuut, mis määratleb andmetüübid, mida sellel väljal talletada saab. Andmetüüpide näited: tekst, rikastekst, täisarv, kümnendarv, tõene/väär, hüperlink, kuupäev ja kellaaeg ning pilt.

andmete valideerimine

Andmete täpsuse kontrollimise toiming. Reeglistik, mida saab juhtelemendile rakendada kasutaja sisestatavate andmete tüübi ja vahemiku määramiseks.

vaikeroll

Konkreetse kasutajarolliga seostatud säte. Kasutajatele, kellele pole olemasolevat rolli määratud, määratakse automaatselt vaikerolliks määratud roll.

kujundusrežiim

InfoPathi kujunduskeskkond, kus saab vormimalli luua või muuta.

dialoogiboksi hoiatus

Andmete valideerimise hoiatus, mis avab vastava tõrketeatega dialoogiboksi, kui juhtelementi sisestatakse sobimatud andmed.

digitaalallkiri

Elektrooniline krüptimisel põhinev autentsustempel vormil või vormi jaotises. Allkiri kinnitab, et vorm või jaotis kuulub allakirjutajale ja seda pole muudetud.

dokumenditeek

Kaust, kus failikogumit jagatakse ja need failid kasutavad sageli sama malli. Teegi iga fail on seostatud kasutaja määratud teabega, mis kuvatakse selle teegi sisuloendis.

DOM (dokumendiobjektide mudel)

World Wide Webi konsortsiumi spetsifikatsioon, milles kirjeldatakse dünaamiliste HTML- ja XML-dokumentide struktuuri viisil, mis võimaldab neid kasutada veebibrauseri kaudu.

DOM

Vt teemat Dokumendiobjektide mudel.

E

Lehe algusse

sündmus

Toiming, mille objekt ära tunneb (nt hiireklõps või klahvivajutus) ja millele saab teatud reaktsiooni määratleda. Sündmuse põhjustajaks võib olla kasutajatoiming või Visual Basicu lause või selle võib käivitada süsteem.

sündmuseohjur

InfoPathi vormimalli funktsioonikood, mis reageerib kasutaja toimingule või XML-i andmete muutmisele.

avaldiseväli

Vormi juhtelement, mis andmete otsingu või arvutuse tulemusel kuvab XPath avaldise abil kirjutuskaitstud andmeid.

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

Märgistuskeel, mis laiendab HTML-i ja formuleerib selle ümber XML-ina.

laiendatav märgistuskeel (XML)

Valdkonna standardil põhinev keel andmete kirjeldamiseks, korraldamiseks ja vahetamiseks. InfoPathis põhinevad vormimallid XML-tehnoloogiatel ja vormi andmed salvestatakse või edastatakse XML-vormingus.

laiendatav laadilehekeel (XSL)

XML-sõnavara, mida kasutatakse XML-andmete teisendamiseks muusse vormingusse (nt HTML) laadilehe abil, mis määratleb esitusreeglid.

F

Lehe algusse

väli

Andmeallika element või atribuut, mis võib sisaldada andmeid. Kui väli on element, võib see sisaldada atribuudivälju. Väljad salvestavad juhtelementidesse sisestatud andmeid.

manusfaili juhtelement

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal vormi täitmise ajal vormile faile manustada. Vormikujundaja saab manustatavate failide tüüpe piirata.

filter

Andmetele rakendatavad tingimused andmete alamkogumi kuvamiseks.

filtriikoon

Ikoon, mis kuvatakse vormil filtreeritud andmete kõrval.

vorm

InfoPathi juhtelementidega dokument, kuhu kasutajad saavad teavet sisestada. InfoPathi vormid võivad sisaldada funktsioone (nt rikastekstivälju, kuupäevavalijaid, valikulisi ja korduvaid jaotisi, andmete valideerimist ja tingimuslikku vormindamist).

vormimääratlusfail (.xsf)

XSF-laiendiga XML-fail, mis sisaldab teavet vormi kõigi muude failide ja komponentide kohta (sh kasutajaliidese kohandused, XML-skeemid, vaated, äriloogika, sündmused ja juurutussätted).

vormifailid

Failikogum, mida kasutatakse InfoPathi vormi rakendamiseks. Failitüüpideks võib olla HTML-, XML-, XSD-, XSLT-, skripti ja muud tüüpi failid, mida läheb vaja vormi funktsioonide toetamiseks.

vormiteek

Kaust, kus salvestatakse ja jagatakse sama malli põhjal loodud vormide kogumit. Iga vormiteegis asuv vorm on seostatud kasutaja määratud teabega, mis kuvatakse vastava teegi sisuloendis.

vormimall

InfoPathi fail või failikogum, mis määratleb vormi andmete struktuuri, ilme ja käitumise.

vormimalli teek

Saidikogumi kõrgeima taseme saidi asukoht, kus salvestatakse vormimallid, mille on aktiveerinud administraator.

valem

XPathi avaldis, mille moodustavad väärtused, väljad või rühmad, funktsioonid ja tehtemärgid. Valemeid saab kasutada matemaatiliste väärtuste arvutamiseks, kuupäevade ja kellaaegade ja viiteväljade kuvamiseks.

funktsioon

Eelmääratletud XPathi avaldis, mis tagastab väärtuse arvutustulemite põhjal.

G

Lehe algusse

rühm

Andmeallika element, mis võib sisaldada välju ja muid rühmi. Juhtelemente sisaldavad juhtelemendid (nt korduvad tabelid ja jaotised on seotud rühmadeks).

H

Lehe algusse

majutuskeskkond

Veebi- või töölauarakendus (nt Windowsi vormide rakendus), millesse on manustatud InfoPathi vorm.

hüperlink

Värviline ja allakriipsutatud tekst või pilt, mida saab klõpsata faili, failis sisalduva asukoha, Interneti veebilehe või sisevõrgu veebilehe avamiseks. Hüperlingid võivad avada ka uudiserühmi ja Gopheri, Telneti ning FTP-saite.

I

Lehe algusse

IME

Vt teemat Sisestusmeetodi redaktor

InfoPathi vormide kaust

Outlook 2007 kaust, kus talletatakse seotud InfoPath 2007 vormide kogum. InfoPathi vormide kaustas saab kasutada veerge mitme vormi andmete rühmitamiseks, filtreerimiseks ja sortimiseks.

algatajaroll

Konkreetse kasutajarolliga seostatud valikuline säte. See roll määratakse automaatselt kasutajale, kes avab uue vormi. See roll alistab kõik muud rollimäärangud.

Tint

Tahvelarvuti pliiatsi või hiirega tehtud kirjutus- või joonistusjooned.

tindikasutusmeetod

Keskkond, kus saab vormi täita tindiga kirjutades. Tahvelarvutis avab InfoPath tindikasutusrežiimi automaatselt.

tindijuhik

Varjustatud ala, mis suureneb pliiatsiga vormiväljale kirjutamisel.

tindijaotis

Rikastekstivälja sees asuv ala, kuhu kasutajad saavad tahvelarvuti pliiatsiga joonistada või kirjutada. InfoPath salvestab käsitsikirjutatud märkmed või joonistused tindijaotisse tindijoonena.

tekstisisene hoiatus

Andmete valideerimise hoiatus, mis märgib punase kriipsveerise või punase tärniga need juhtelemendid, mis sisaldavad sobimatuid või puuduvaid andmeid. Kasutajad peavad tõrketeadete kuvamiseks paremklõpsama juhtelementi või klõpsama lisateabe linki.

Sisestusmeetodiredaktor (IME)

Programm, mis sisestab Ida-Aasia teksti (traditsiooniline hiina keel, lihtsustatud hiina keel, jaapani või korea keel) programmidesse, teisendades klahvivajutused keerulisteks Ida-Aasia keelte märkideks. Sisestusmeetodiredaktorit peetakse klaviatuuripaigutuse alternatiivtüübiks.

Internet

Tuhandete väiksemate arvutivõrkude ja miljonite ettevõtete, haridusasutuste, valitsusasutuste ja personaalarvutite ülemaailmne võrgustik.

sisevõrk

Ettevõttes asuv võrk, mis kasutab Interneti-tehnoloogiaid (nt HTTP või FTP-protokoll). Hüperlinkidega saab viidata objektidele, dokumentidele, lehtedele ja sisevõrgu sihtkohtadele.

J

Lehe algusse

JScript

Tõlgendatud, objektipõhine skriptimiskeel, mille päritoluks on C, C++ ja Java. See on Microsofti ECMA 262 keelespetsifikatsiooni rakendamine.

K

Lehe algusse

võtmeväli

Andmeallika väli, mis ühendab seotud andmed põhijuhtelementides ja üksikasjalikes juhtelementides.

L

Lehe algusse

küljendtabel

Lahtrite kogum, mida kasutatakse vormi sisu (nt teksti või juhtelementide) korraldamiseks.

lingitud objekt

Lähtefailis loodud ja sihtfaili sisestatud objekt, säilitades samas ühenduse kahe faili vahel. Sihtfaili lingitud objekti saab värskendada, kui lähtefail on värskendatud.

loendiboks

Juhtelement, mis sisaldab valikute loendit. Loendiboks koosneb loendist ja valikulisest sildist.

loend

Vormi juhtelement, mida saab vormindada täpp-, number- või tavaloendiks. Kasutaja saab teksti sisestada loendisse, mis vajadusel kordub.

M

Lehe algusse

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsofti veebisait (ja tellimusprogramm), mis pakub arendajatele uusimaid tööriistu ning Microsofti arendustööriistadega seotud teavet, koodinäidiseid ja koolitusmaterjale. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Programmeerimiskeskkond, mida kasutatakse Microsoft JScripti või Microsoft VBScripti koodi loomiseks, redigeerimiseks ja silumiseks InfoPathi vormil.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Hallatava koodiga programmeerimiskeskkond, mida kasutatakse InfoPathi vormimallis sisalduva Visual Basicu või C#-koodi loomiseks, redigeerimiseks ja silumiseks.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Tööriist, mida kasutatakse installipakettide loomiseks tarkvara jaoks, mida juurutatakse Windowsi opsüsteemides.

MSDN

Vt teemat Microsoft Developer Network

MSE

Vt teemat Microsoft Script Editor

MSI

Vt teemat Microsoft Windows Installer

mitme valikuga loendiboks

Juhtelement, mis võimaldab kasutajal valikuloendist valida mitu üksust. Üksuste valimiseks märgivad kasutajad vastavad ruudud või lisavad loendisse oma üksused.

N

Lehe algusse

nimeruum

Mehhanism, mis määrab elemendi kordumatud nimed ja seosed, et vältida sama nimega, kuid erinevast allikast pärit elementide nimekonflikti.

O

Lehe algusse

objektimudel

Objektide hierarhiline teek, mis sisaldab rakenduse sisu ja funktsioone. Objektidel ja kogumitel on atribuudid, meetodid ja sündmused, mida saab kasutada rakenduse juhtimiseks ja sellega suhtlemiseks.

objektimudeli skeem

Konkreetses objektimudelis sisalduvate objektide ja kogumite graafiline esitamine.

ühenduseta andmeallikas

Teisene andmeallikas, millele pääsevad juurde need kasutajad, kes täidavad vorme ilma võrguühenduseta. Kui kasutajal on võrguühendus, salvestatakse andmeallika andmed kasutaja arvutis, et seda saaks kuvada juhtelementides ka võrguühenduseta töötades.

tehtemärk

Märk või sümbol, mis määrab avaldises tehtava arvutuse tüübi. Kasutatakse matemaatilisi, võrdlus-, loogilisi ja viitetehtemärke.

valikuline jaotis

Vormi juhtelement, mis sisaldab muid juhtelemente ja mida tavaliselt ei kuvata vaikimisi. Kasutajad saavad vormi täites valikulisi jaotisi lisada ja eemaldada.

P

Lehe algusse

parameeter

Väärtus, mis määratakse muutujale toimingu alguses või enne, kui programm avaldist hindama hakkab. Parameeter võib olla tekst, arv või muule väärtusele määratud argumendinimi.

emaelement

XML-i element, millel on tütarelement.

PNG

Vt teemat PNG-failivorming

PNG-failivorming (Portable Network Graphics)

Pildifailivorming, mida teatud veebibrauserid toetavad. PNG-failivorming toetab piltide muutuvat läbipaistvust ja pildi ereduse juhtelementi erinevates arvutites. PNG-failid on tihendatud rasterpildid.

töötlemisjuhised

XML-dokumendi proloogi salvestatud teave. See teave edastatakse läbi XML-parseri mis tahes rakendusse, mis seda XML-dokumenti kasutab.

atribuut

Juhtelemendi, välja või objekti nimeline atribuut, mille määrate objekti teatud tunnuse määratlemiseks (nt suurus, värv või kuva asukoht) või selle käitumise aspekt (nt kas objekt on peidetud).

avaldamine

Vormimalli kättesaadavaks tegemine inimeste jaoks, kes saavad seda täita InfoPathis või veebibrauseris. Vormimalli saate avaldada, kui saadate selle meilisõnumiga või salvestate selle SharePointi saidile või muusse asukohta.

Q

Lehe algusse

päringuväli

Väli, mis võib sisaldada päringus kasutatud väärtust.

jõudeolekusse viima

Serveripargi, teenuse või vormimalli järkjärguline ühenduseta olekusse viimine uut kasutajaseanssi aktsepteerimata või olemasoleva seansi lõpuleviimist lubamata.

R

Lehe algusse

rekursiivne jaotis

Juhtelement, mis sisaldab muid juhtelemente, mida saab sisestada juhtelementi endasse ja mis on seotud pesastatud viiteväljadega.

viiteväli

Väli, mis on seostatud muu väljaga nii, et nende atribuudid alati kattuvad. Kui muudetakse ühe välja atribuute, siis värskendatakse automaatselt ka teise välja atribuute.

viiterühm

Rühm, mis on seostatud teise rühmaga nii, et nende atribuudid ja neis sisalduvate rühmade ja väljad atribuudid alati ühtivad. Kui ühe rühma atribuute muudetakse, värskendatakse automaatselt ka teine rühm.

korduv väli

Andmeallika väli, mis kordub mitu korda. Korduvate väljadega saab siduda selliseid juhtelemente nagu täpploend, numberloend ja tavaloend ning korduvad tabelid.

korduv rühm

Andmeallika rühm, mis kordub mitu korda. Juhtelemendid (nt jaotised ja korduvad tabelid) on seotud korduvate rühmadega.

korduv jaotis

Vormi juhtelement, mis sisaldab muid juhtelemente ja mis vajadusel kordub. Kasutajad saavad vormi täites mitu jaotist sisestada.

korduv tabel

Vormi juhtelement, mis sisaldab muid tabelivormingus juhtelemente ja mis vajadusel korduvad. Kasutaja saab vormi täites mitu rida sisestada.

ressursifail

Väljaspool InfoPathi loodud fail (nt HTML-, XML- või XSD-fail), mis lisatakse vormi funktsioonide toetamiseks vormimallile.

S

Lehe algusse

kerimisala

Juhtelement, mis sisaldab muid juhtelemente ja mida saab kuvada vertikaalsetel või horisontaalsetel kerimisribadel. Kerimisalasid kasutatakse ainult paigutuse jaoks ja need pole seotud andmeallika ühegi välja või rühmaga.

teisene andmeallikas

XML-andmefail, andmebaas või veebiteenus, mida vormil kasutatakse loendiboksi kirjete või skriptitoimingute jaoks.

kiirklahv

Funktsiooniklahv või klahvikombinatsioon (nt F5 või CTRL + A), mida kasutatakse menüükäsu käivitamiseks. Kiirklahv on ka klahvikombinatsioon (nt ALT + F), mis suunab fookuse menüüle, käsule või juhtelemendile.

kiirmenüü

Menüü, kus kuvatakse konkreetsele üksusele vastav käskude loend. Kiirmenüü kuvamiseks tuleb paremklõpsata üksust või vajutada klahvikombinatsiooni SHIFT + F10.

saidikogum

Veebisaitide kogum virtuaalserveris, millel on sama omanik ja ühised haldussätted. Igas saidikogumis on ülataseme veebisait ja üks või mitu alamsaiti.

T

Lehe algusse

malliosa

Vormimalli osa, mida saab salvestada uuesti kasutamiseks mitmel vormimallil. Tavaliselt koosneb malliosa juhtelementidest ja andmeallikast ja võib ka sisaldada funktsioone (nt andmeühendused, andmete valideerimine ja reeglid).

tekstiväli

Juhtelement, kuhu kasutaja saab teksti sisestada. Rikastekstiväljad võimaldavad andmete sisestamist tekstivormindusvalikute abil.

U

Lehe algusse

üldine ressursiaadress (URL)

Aadress, mis määrab objekti, dokumendi, Interneti veebilehe või muu Internetis või sisevõrgus asuva sihtkoha protokolli (nt HTTP või FTP) ja asukoha (nt http://www.microsoft.com).

URL

Vt teemat Üldine ressursiaadress

kasutaja vormimall

InfoPathi kaudu avaldatud ja brauseris täidetav vormimall, mida administraator ei pea üles laadima serverisse, kus töötab InfoPath Forms Services.

kasutajaroll

Eelmääratletud kategooria, mida saab ametinimetuse või muu kriteeriumi alusel vormi kasutajale määrata. Rolle kasutatakse tavaliselt vormi kohandatud versiooni esitamiseks eri tüüpi kasutajatele.

V

Lehe algusse

kehtiv

Tõrkevaba või aktsepteeritav vastavalt kehtestatud reeglikomplektile või standarditele. Näiteks on vormi sisestatud andmed kehtivad, kui need vastavad vormi andmete valideerimisreeglites määratud kriteeriumitele.

kehtiv XML

Regulaarne XML-dokument, mis vastab konkreetsele piirangute komplektile, mis on tavaliselt määratletud XML-skeemis.

VBScript

Vt teemat Visual Basic Scripting Edition

vaade

Vormikohane kuvasäte, mida saab salvestada vormimalliga ja vormi täitmisel rakendada vormi andmetele. Vormil kuvatud andmehulga valimiseks saavad kasutajad vaateid vaheldumisi aktiveerida.

Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Tõlgendatud objektipõhine skriptimiskeel, mis on Microsoft Visual Basicu programmeerimiskeele alamkogum.

VSTA

Vt teemat Microsoft Visual Studio Tools for Applications

W

Lehe algusse

Veebibrauser

Tarkvara, mis tõlgendab HTML-faile, vormindab failid veebilehtedeks ja kuvab need. Veebibrauser (nt Windows Internet Explorer) saab järgida veebilehtedele manustatud hüperlinke, edastada faile ja esitada heli- või videofaile.

regulaarne XML

XML-dokument, mis vastab vastava XML-dokumendi miinimumkriteeriumitele.

töövoog

Dokumentide või üksuste automaatne teisaldamine äriprotsessiga seotud toimingute või ülesannete konkreetse jada abil. Töövoogu saab kasutada enimlevinud äritoimingute ühtseks haldamiseks (nt dokumendi kinnitamine või ülevaatus).

X

Lehe algusse

XHTML

Vt teemat Extensible Hypertext Markup Language

XML

Vt teemat Laiendatav märgistuskeel

XML-atribuut

Nime ja väärtuse paar, mida eraldab võrdusmärk ja mis sisaldub sildistatud elemendis, mis muudab elemendi funktsioone. XML-atribuudi väärtused on paigutatud jutumärkidesse.

XML-andmed

XML-vormingus salvestatud andmed. InfoPathi vormid salvestatakse XML-andmefailina.

XML-element

XML-struktuur, mis koosneb algussildist, lõpusildist ja siltidevahelisest teabest. Elementidel võivad olla atribuudid ja need võivad sisaldada muid elemente.

XML-tee keel (XPath)

Keel, mida kasutatakse XML-dokumendi osade poole pöördumiseks. XPath pakub ka peamisi asukohti stringide, arvude ja kahendmuutujate kasutamiseks.

XML-skeem

XML-is kirjutatud formaalne spetsifikatsioon, mis määratleb XML-dokumendi struktuuri (sh elemendi nimed, rikasandmetüübid, millised elemendid võivad esineda kombineerituna ja millised atribuudid on iga elemendi jaoks olemas).

XML-mallifail

XML-fail, mis sisaldab vormiväljadel kuvatavaid näidisandmeid enne, kui kasutaja vormi hakkab täitma.

XPath

Vt teemat XML-tee keel.

XSL

Vt teemat Laiendatav laadilehekeel.

XSL-i transformatsioon (XSLT)

Keel, mida kasutatakse XML-dokumentide teisendamiseks muud tüüpi dokumentideks (nt HTML või XML). See on mõeldud kasutamiseks XSL-i osana.

XSLT

Vt teemat XSL-i transformatsioon.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×