Exceli sõnastik

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

Ma

J

L

M

N

O

P

K

R

S

T

U

V

W

X

R

Lehe algusse

ruumiline viide

Viide vahemikule, mis ulatub üle kahe või enama töövihikus asuva töölehe.

ruumilised seinad ja põhi

Paljusid ruumilise diagrammi tüüpe ümbritsevad alad, mis annavad diagrammile mõõtmed ja piirjooned. Diagrammi andmealal kuvatakse kaks seina ja üks põhi.

A

Lehe algusse

aktiveerimine

Diagrammilehe või töölehe muutmine aktiivseks ehk valitud leheks. Aktiveeritud leht määrab, millised lehesakid kuvatakse. Lehe aktiveerimiseks klõpsake töövihikus lehe sakki.

aktiivne lahter

Valitud lahter, kuhu sisestatakse tippimise alustamisel andmed. Korraga on aktiivne ainult üks lahter. Aktiivne lahter on piiritletud jämeda äärisega.

aktiivne leht

Leht, millega töövihikus praegu töötate. Aktiivse lehe nimi kuvatakse sakil paksus kirjas.

aadress

Objekti, dokumendi, faili, lehe või mõne muu sihtkoha tee. Aadress võib olla URL (veebiaadress) või UNC-tee (võrguaadress) ning see võib hõlmata täpset kohta failis (nt Wordi järjehoidja või Exceli lahtriplokk).

alternatiivne käivituskaust

Lisakaust käivituskaustale XLStart, mis sisaldab kasutaja valitud töövihikuid ja muid faile, mis Exceli käivitamisel automaatselt avatakse, ning malle, mis on saadaval uute töövihikute loomisel.

alternatiivne käivituskaust

Lisakaust käivituskaustale XLStart, mis sisaldab kasutaja valitud töövihikuid ja muid faile, mis Exceli käivitamisel automaatselt avatakse, ning malle, mis on saadaval uute töövihikute loomisel.

argument

Väärtused, mida funktsioon kasutab toimingute või arvutuste tegemiseks. Argumendi tüüp, mida funktsioon kasutab, on funktsioonikohane. Funktsioonides kasutatavad levinud argumendid on arvud, tekst, lahtriviited ja nimed.

massiiv

Kasutatakse üksikute valemite koostamiseks, mis annavad mitmekordseid tulemeid või mis töötavad ridade ja veergudena korraldatud argumentide rühmaga. Massiivivahemik kasutab ühiselt ühte valemit; massiivikonstant on argumendina kasutatav konstantide rühm.

massiivivalem

Valem, mis teeb ühe või mitme väärtustekogumiga mitmekordseid arvutusi ja tagastab ühe või mitu tulemit. Massiivivalemid ümbritsetakse looksulgudega { } ja nende sisestamiseks tuleb vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+ENTER.

seotud PivotTable-aruanne

PivotTable-aruanne, mis varustab lähteandmetega PivotChart-aruannet. See luuakse uue PivotChart-aruande loomisel automaatselt. Kui ühes aruandes paigutust muuta, muutub ka teine.

automaatvorming

Lahtrivormingute (nt fondi suurus, mustrid ja joondus) valmiskogu, mida saab rakendada andmevahemikule. Excel määrab valitud vahemiku kokkuvõtte- ja üksikasjatasemed ja rakendab vastavalt vormingud.

telg

Diagrammi andmealaga külgnev joon, mida kasutatakse taustmõõdustiku määratlemiseks. Y-telg on enamasti vertikaalne ja sisaldab andmeid. X-telg on enamasti horisontaalne ja sisaldab kategooriaid.

B

Lehe algusse

baasaadress

Suhteline tee, mida Excel kasutab hüperlingi tarvis, kui lisate sihtaadressi. See võib olla Interneti-aadress (URL), tee kõvakettal asuva kaustani või tee võrgus asuva kaustani.

ääris

Dekoratiivse rida, mis saab rakendada töölehe lahtritesse või objektid, nt diagrammide, piltide ja tekstiväljad. Ääriste eristada, rõhutamiseks või üksusi rühmitada.

C

Lehe algusse

arvutatud veerg

Exceli tabeli, kasutatakse arvutatud veeru ühe valemi, mis täpsustab iga rea kohta. See automaatselt laieneb täiendavad read nii, et valem on kohe laiendada need read.

arvutatud väli (andmebaas)

Päringu tulemikogumis asuv väli, kus kuvatakse avaldise tulem, mitte andmebaasist pärinevad andmed.

arvutatud väli (PivotTable-aruanne)

PivotTable-aruande või PivotChart-aruande väli, mis kasutab teie loodud valemit. Arvutatavad väljad teevad arvutusi, kasutades PivotTable-aruande või PivotChart-aruande muude väljade sisu.

arvutatud üksus

PivotTable-aruande või PivotChart-aruande väljal asuv üksus, mis kasutab teie loodud valemit. Arvutatud üksused teevad arvutusi, kasutades PivotTable-aruande või PivotChart-aruande samal väljal asuvate teiste üksuste sisu.

kategooriatelg

Diagrammi telg, mis esindab iga andmepunkti kategooriat. See kuvab arbitraarsed teksti väärtused, nagu Kv1, Kv2 ja Kv3, kuid mastaabitud numbrilisi väärtusi seal kuvada ei saa.

kategooriaväli

Väli, mis kuvatakse PivotChart-aruande kategooriaalal. Kategooriaalal asuvad üksused kuvatakse x-teljel siltidena.

lahter

Boksi, mille rea ja veeru tööleht või tabel, kuhu saate sisestada teavet.

lahtriviide

Koordinaatide komplekt, mis kirjeldab lahtri asukohta töölehel. Näiteks veeru B ja rea 3 ristumiskohas asuva lahtri viide on B3.

sertimisorgan

Kommertsorganisatsioon või ettevõttesisene üksus, mis annab tööriistade, nagu Microsoft Certificate Server, abil välja digitaalserte, mida tarkvaraarendajad saavad kasutada makrode ning tarkvara kasutajad dokumentide allkirjastamiseks.

muutuste ajalugu

Ühiskasutatavas töövihikus säilitatav teave eelmistel redigeerimisseanssidel tehtud muudatuste kohta. Teave sisaldab iga muudatuse teinud isiku nime, muutmisaega ja seda, milliseid andmeid muudeti.

diagrammiala

Terve diagramm koos kõigi oma elementidega.

diagrammileht

Töövihiku leht, mis sisaldab ainult diagrammi. Diagrammilehest on kasu, kui soovite vaadata diagrammi või PivotChart-aruannet töövihiku andmetest või PivotTable-aruandest eraldi.

veeruväli

Väli, millele on PivotTable-aruandes määratud veeru suund. Veeruväljaga seostatud üksused kuvatakse veerusiltidena.

veerupäis

Varjutatud ala paanil Andmed iga väljanime sisaldava veeru ülaosas.

veerupäis

Veeru ülaosas asuv numbrite või tähtedega märgistatud hall ala. Terve veeru valimiseks klõpsake veerupäist. Veeru laiemaks või kitsamaks muutmiseks lohistage veerupäisest paremal asuvat joont.

võrdluskriteeriumid

Otsingutingimuste komplekt, mida kasutatakse andmete otsimiseks. Võrdluskriteeriumiks võib olla märkide sari, millele vastavat kirjet soovite leida (näiteks "Northwind Traders"), või avaldis (näiteks ">300").

võrdlusmärk

Märk, mida kasutatakse võrdluskriteeriumides kahe väärtuse võrdlemiseks. Kuus standardmärki on järgmised = võrdub, > suurem kui, < väiksem kui, >= suurem või võrdne, <= väiksem või võrdne, <> ei võrdu.

tingimusvorming

Vorming (nt lahtri varjustus või fondi värv), mille Excel rakendab lahtritele automaatselt, kui määratud tingimus on tõene.

konsolideerimistabel

Ühendatud tulemite tabel, mis kuvatakse sihtalal. Excel loob konsolideerimistabeli, rakendades kasutaja valitud kokkuvõttefunktsiooni kasutaja määratud lähteala väärtustele.

konstant

Väärtus, mis pole arvutatud. Konstandid on näiteks arv 210 ja tekst "Kvartali sissetulek". Avaldis või väärtus, mis on avaldise tulem, pole konstant.

kitsendused

Solveri probleemile asetatud piirangud. Kitsendusi saab rakendada reguleeritavatele lahtritele, sihtlahtrile ning muudele lahtritele, mis on sihtlahtriga otse või kaudselt seotud.

kopeerimisala

Lahtrid, mida kopeerite, kui soovite andmeid teise asukohta kleepida. Pärast lahtrite kopeerimist kuvatakse nende ümber liikuv ääris, mis näitab, et need on kopeeritud.

kriteeriumid

Kasutaja määratavad tingimused, millega piiratakse päringu tulemikomplekti kaasatavad kirjed. Näiteks, järgmine kriteerium valib kirjed, milles välja Tellimuse maht väärtus on suurem kui 30 000: Tellimuse maht > 30 000.

kriteeriumipaan

Akna ala, kus kuvatakse päringu tulemikogumisse kaasatavate kirjete piiramiseks kasutatavad kriteeriumid.

praegune piirkond

Täidetud lahtrite plokk, mis sisaldab praegu valitud lahtrit või lahtreid. Piirkond laieneb kõigis suundades kuni esimese tühja rea või veeruni.

kohandatud arvutus

Meetod PivotTable-aruande andmealas asuvate väärtuste summeerimiseks, kasutades andmeala teistes lahtrites asuvaid väärtusi. Kasutage kohandatud arvutuste loomiseks andmeala dialoogi PivotTable-liigendtabeli väli loendit Andmete kuvamisviis.

V

Lehe algusse

andmevorm

Dialoogiboks, mis kuvab korraga ühe tervikkirje. Andmevormide abil saate kirjeid lisada, muuta ja kustutada ning nende asukohta otsida.

andmesilt

Silt, mis pakub andmelehe lahtrist pärinevat üksikut andmepunkti või väärtust kujutava andmemarkeri kohta lisateavet.

andmemarker

Riba, ala, punkt, lõik või muu diagrammis asuv sümbol, mis esindab ühte andmelehe lahtrist pärinevat andmepunkti või väärtust. Diagrammis asuvad seotud andmemarkerid moodustavad andmesarja.

andmepaan

Akna ala, kus kuvatakse päringu tulemikogum.

andmepunktid

Diagrammile kantud iseseisvad väärtused. Seotud andmepunktid moodustavad andmesarja. Andmepunkte esitatakse ribade, tulpade, joonte, lõikude, punktide ja muude kujundite abil. Neid kujundeid nimetatakse andmemarkeriteks.

andmeala

Lahtrivahemik, mis sisaldab andmeid ja on köidetud tühjade lahtrite või andmeleheääristega.

andmesari

Seotud andmepunktid, mis on kantud diagrammile ja pärinevad andmelehe ridadest või veergudest. Igal diagrammis asuval andmesarjal on ainuomane värv või muster. Diagrammi saab kanda ühe või mitu andmesarja. Sektordiagrammis saab olla ainult üks andmesari.

andmesari

Seotud andmepunktid, mis on kantud diagrammile. Igal diagrammi andmesarjal on ainuomane värv või muster, mida kirjeldatakse diagrammi legendis. Diagrammile saab kanda ühe või mitu andmesarja. Sektordiagrammis saab olla ainult üks andmesari.

andmeallikas

Salvestatud lähteteabe kogum, mida kasutatakse andmebaasiga ühenduse loomiseks. Andmeallikas võib sisaldada andmebaasiserveri nime ja asukohta, andmebaasidraiveri nime ning teavet, mida andmebaas vajab kasutaja sisselogimisel.

andmeallika draiver

Programmifail, mida kasutatakse kindla andmebaasiga ühenduse loomiseks. Iga andmebaasiprogramm või haldussüsteem vajab eri draiverit.

andmetabel

Lahtrivahemik, mis näitab ühes või mitmes valemis eri väärtuste asendamise tulemeid. Andmetabeleid on kahte tüüpi: ühesisendilised tabelid ja kahesisendilised tabelid.

andmetabel diagrammides

Koordinaatvõrk, mille saab lisada mõnele diagrammile ja kus kuvatakse diagrammi loomisel kasutatud arvandmed. Andmetabel on enamasti kinnitatud diagrammi horisontaaltelje külge ja asendab horisontaaltelje kriipstähistust.

andmete valideerimine

Exceli funktsioon, mille abil saab määratleda lahtrisse sisestatavate andmete piirangud ja kuvada teateid, mis paluvad kasutajal sisestada õiged kirjed või teavitavad kasutajat valesti sisestatud kirjetest.

andmebaas

Kindla teema või eesmärgiga seotud andmete kogum. Andmebaasis on kindla olemi (nt töötaja või tellimuse) kohta käiv teave paigutatud kategooriate kaupa tabelitesse, kirjetesse ja väljadele.

DDE-suhtlus

Kahe rakenduse interaktsioon, kus rakendustevaheline suhtlus ning andmevahetus toimub erifunktsioonide ja DDE-koodi (Dynamic Data Exchange) kaudu.

vaiketöövihik käivitusel

Exceli käivitamisel kuvatav uus salvestamata töövihik. Käivituse vaiketöövihik kuvatakse vaid siis, kui kausta XLStart pole lisatud muid töövihikuid.

töövihiku vaikemall

Mall Book.xlt, mille abil saate muuta uute töövihikute vaikevormingut. Excel kasutab malli tühja töövihiku loomiseks Exceli käivitamisel või uue töövihiku loomisel, kui malli ei määrata.

töölehe vaikemall

Mall Sheet.xlt, mille abil saab muuta uute töölehtede vaikevormingut. Kui kasutaja lisab töövihikusse uue töölehe, kasutab Excel tühja töölehe loomiseks seda malli.

järgnevused

Lahtrid, mis sisaldavad muudele lahtritele viitavaid valemeid. Kui näiteks lahter D10 sisaldab valemit =B5, siis on lahter D10 lahtri B5 järgnevus.

sihtala

Lahtrivahemik, mis kasutaja valib kokkuvõetud andmete hoidmiseks konsolideerituna. Sihtala võib olla lähteandmetega samal või eri töölehel. Tööleht saab sisaldada ainult ühte konsolideerimist.

üksikasjalikud andmed

Automaatsete vahekokkuvõtete ja tööleheliigenduste puhul vahekokkuvõtete read või veerud, mille kokkuvõte arvutatakse kokkuvõtteandmete alusel. Üksikasjalikud andmed asuvad enamasti sidusalt kokkuvõtteandmetega, asetsedes nende kohal või neist vasakul.

rippjooned

Joon- ja kihtdiagrammide jooned, mis ulatuvad andmepunktist x-teljeni. Kihtdiagrammides aitavad selgitada, kus üks andmemarker lõpeb ja järgmine algab.

ripploendiboks

Juhtelement menüül, tööriistaribal või dialoogiboksis, mis kuvab loendiboksi kõrval asuva noolekese klõpsamisel väärtuste loendi.

väärtuseväli

Lähteloendi, -tabeli või -andmebaasi väli, mis sisaldab PivotTable-aruandes või PivotChart-aruandes kokku võetud andmeid. Väärtuseväli sisaldab enamasti arvandmeid (nt statistilisi andmeid või müügikoguseid).

väärtuste ala

PivotTable-aruande osa, mis sisaldab kokkuvõtteandmeid. Igas väärtuste ala lahtris asuvad väärtused esitavad lähtekirjete või -ridade andmete kokkuvõtet.

E

Lehe algusse

manusdiagramm

Diagramm, mis on eraldi diagrammilehe asemel asetatud töölehele. Manusdiagrammid on kasulikud, kui soovite vaadata või printida diagrammi või PivotChart-aruannet koos selle lähteandmete või muu töölehel asuva teabega.

vearibad

Kasutatakse enamasti statistiliste või teaduslike andmete puhul. Vearibad näitavad võimalikku viga või ebakindluse astet andmesarja iga andmemarkeri suhtes.

Exceli lisandmoodul

Komponendid, mida saate Excelile käskude ja funktsioonide lisamiseks arvutisse installida. Need lisandprogrammid on loodud ainult Excelile. Muud Exceli või Office'i jaoks saadaolevad lisandprogrammid on COM-lisandmoodulid (Component Object Model).

Exceli tabel

Varem tuntud Exceli loendina; Exceli tabelit saate luua, vormindada ja laiendada töölehe andmete korraldamiseks.

avaldis

Tehtemärkide, väljanimede, funktsioonide, literaalide ja konstantide kombinatsioon, mis annab tulemuseks üksikväärtuse. Avaldised võivad määrata kriteeriume (nt tellimuse maht>10 000) või teha väljade väärtustega arvutusi (nt Hind*Kogus).

välisandmed

Andmed, mis on talletatud andmebaasis (nt Access, dBASE või SQL Server), mis pole osa rakendusest Query ja programmist, mille kaudu te Query käivitasite.

välisandmed

Andmed, mida talletatakse väljaspool Exceli (nt andmebaasid, mis on loodud rakenduses Access, dBASE või SQL Server või veebiserveris).

välisandmevahemik

Töölehele toodud andmevahemik, mis pärineb väljastpoolt Exceli (nt andmebaasist või tekstifailist). Excelis saab neid andmeid vormindada või arvutustes kasutada sarnaselt muude andmetega.

välisviide

Viide mõne muu Exceli töövihiku lehel asuvale lahtrile või vahemikule või viide määratletud nimele mõnes muus töövihikus.

V

Lehe algusse

väli (andmebaas)

Tabelis talletatav teabekategooria (nt perekonnanimi või tellimuse maht). Kui Query kuvab oma andmepaanil Data (Andmed) tulemikogumi, esitatakse väli selles veeruna.

väli (PivotTable-aruanne)

Lähteandmete väljalt pärinevate andmete kategooria PivotTable-aruandes või PivotChart-aruandes. PivotTable-aruanded sisaldavad rea-, veeru-, lehe- ja andmevälju. PivotChart-aruanded sisaldavad sarja-, kategooria-, lehe- ja andmevälju.

täitepide

Väike must nelinurk valiku alumises paremas nurgas. Täitepidemele osutamisel muutub kursor mustaks ristiks.

filtreerimine

Ainult nende loendiridade kuvamine, mis vastavad kasutaja määratud tingimustele. Käsu Automaatfilter abil saate kuvada read, mis vastavad ühele või mitmele kindlale või arvutatud väärtusele või tingimusele.

font

Visuaalsete numbrid, sümbolid ja tähti. Nimetatakse ka tüüp või kirjatüübi. Arial ja Courier New näited fondid. Fontide tavaliselt tulevad erineva suuruse, näiteks 10 punkti ja mitmesuguseid laade nt paks.

valem

Lahtris asuvate väärtuste, lahtriviidete, nimede, funktsioonide või tehtemärkide jada, mis koos annavad uue väärtuse. Valem algab alati võrdusmärgiga (=).

valemiriba

Riba Exceli akna ülaosas, mida kasutatakse lahtritesse või diagrammidesse väärtuste või valemite sisestamiseks või redigeerimiseks. Kuvab aktiivses lahtris seal talletatud konstantse väärtuse või valemi.

valemipalett

Tööriist, mis aitab luua või redigeerida valemit ja pakub teavet funktsioonide ning nende argumentide kohta.

funktsioon (Microsoft Query)

Avaldis, mis tagastab väärtuse arvutuse tulemite põhjal. Query eeldab, et andmeallikad toetavad funktsioone Avg, Count, Max, Min ja Sum. Mõni andmeallikas ei pruugi kõiki neid funktsioone toetada või toetab lisafunktsioone.

funktsioon (Office Excel)

Valmis valem, mis võtab väärtuse või väärtused, teeb tehte ja tagastab väärtuse või väärtused. Kasutage funktsioone töölehel valemite lihtsustamiseks ja lühendamiseks (eriti pikki või keerukaid arvutusi tegevate valemite puhul).

S

Lehe algusse

sihiotsing

Meetod lahtrile kindla väärtuse otsimiseks teise lahtri väärtuse muutmise abil. Sihiotsingul muudab Excel kasutaja määratud lahtris väärtust, kuni lahtrist sõltuv valem annab soovitud väärtuse.

ruudustik

Lõikuvate read, mida kasutatakse objektide joondamiseks kogum.

ruudujooned diagrammides

Jooned, mida saab diagrammile lisada andmete vaatamise ning väärtustamise lihtsustamiseks. Jooned ulatuvad telgedel asuvatest kriipstähistest alates üle diagrammi andmeala.

rühm

Liigenduse või PivotTable-aruande üks või mitu üksikasjarida või -veergu, mis on sidusad kokkuvõtva rea või veeruga ja on ühtlasi nende alamtasemeks.

M

Lehe algusse

maksimumi- ja miinimumijooned

Tasapinnaliste joondiagrammide jooned, mis ulatuvad igas kategoorias maksimumväärtusest miinimumväärtuseni. Maksimumi- ja miinimumijooni kasutatakse tihti börsidiagrammides.

Ajalugu (tööleht)

Eraldi tööleht, kus on loetletud ühiskasutusega töövihikus jälitatud muudatused (sh muudatuse tegija nimi, muutmise aeg ja koht, millised andmed kustutati või asendati ning kuidas lahendati konfliktid).

I

Lehe algusse

identifikaator

Avaldises kasutatav väljanimi. Näiteks Tellimuse maht on sellise välja identifikaator (väljanimi), mis sisaldab tellimuste mahtusid. Identifikaatori asemel võib kasutada avaldist (nt Hind*Kogus).

peidetud ühisosa

Viide ühe lahtri asemel lahtrivahemikule, mida arvutatakse nagu üksikut lahtrit. Kui lahter C10 sisaldab valemit =B5:B15*5, korrutab Excel lahtri B10 väärtuse viiega, sest lahtrid B10 ja C10 asuvad samas reas.

indeks

Andmebaasi komponent, mis kiirendab andmete otsimist. Kui tabelil on indeks, siis saab tabelis olevaid andmeid indeksi kaudu otsida.

sisemine liitmine

Kahe tabeli vahelise liitmisviisi vaiketüüp Querys, mille puhul valitakse ainult need kirjed, mille väärtused liidetud väljadel ühtivad. Kaks ühtivat kirjet kummastki tabelist ühendatakse ja kuvatakse tulemikogumis ühe kirjena.

sisendlahter

Lahter, milles asendatakse iga andmetabelist pärinev sisendväärtus. Sisendlahtriks võib olla iga töölehe lahter. Kuigi sisendlahter ei pea olema andmetabeli osa, peavad andmetabelites asuvad valemid viitama sisendlahtrile.

lisamisrida

Exceli tabeli eririda, mis lihtsustab andmete sisestamist. Lisamisrida tähistab tärn.

Internet Explorer

Veebibrauser – tarkvara, mis tõlgendab HTML-faile, vormindab need veebilehtedeks ja näitab neid kasutajale. Internet Exploreri saab alla laadida Microsofti veebisaidilt http://www.microsoft.com.

üksus

Välja alamkategooria PivotTable-aruandes ja PivotChart-aruandes. (Nt väli "Kuu" võib sisaldada selliseid üksusi nagu "jaanuar", "veebruar" jne).

iteratsioon

Töölehe korduv arvutamine, kuni mõni kindel arvuline tingimus on täidetud.

L

Lehe algusse

liitmine

Mitme tabeli vaheline ühendus, kus seotud väljade ühtivad kirjed ühendatakse ja kuvatakse ühe kirjena. Mitteühtivad kirjed kaasatakse või jäetakse välja, sõltuvalt liitmistüübist.

liitmisjoon

Joon Querys, mis ühendab kahe tabeli välju omavahel ja näitab Queryle, kuidas andmed on seotud. Liitmistüüp näitab, millised kirjed on päringu tulemikogumi jaoks valitud.

liitmisjoon

Joon Querys, mis ühendab kahe tabeli välju omavahel ja näitab, kuidas andmed on seotud. Liitmistüüp näitab, millised kirjed on päringu tulemikogumi jaoks valitud.

õigustatud

Kohandamine nii, et tekst joondatakse ühtlaselt piki vasaku ja parema veerise. Teksti rööpjoondamisel sujuv serv mõlemale poolele.

L

Lehe algusse

legend

Kast, mis seletab diagrammis andmesarjadele või kategooriatele määratud mustrite ja värvide tähendust.

legendivõtmed

Legendis asuvad tähised, mis näitavad diagrammis andmesarjadele määratud mustreid ja värve. Legendivõtmed kuvatakse legendikirjetest vasakul. Legendivõtme vormindamisel vormindatakse ka sellega seostatud andmemarker.

lukus väli või kirje

Kirje, välja või muu andmebaasiobjekti tingimus, mis lubab neid Querys vaadata, kuid mitte muuta (kirjutuskaitstud).

V

Lehe algusse

vastendatud vahemik

XML-loendi vahemik, mis on lingitud mõne XML-vastenduse elemendiga.

maatriks

Nelinurkne väärtustemassiiv või lahtrivahemik, mis ühendatakse mitme summa või korrutise loomiseks teiste massiivide või vahemikega. Excelis on eelmääratletud maatriksifunktsioonid, mis oskavad luua summasid või korrutisi.

ühendatud lahter

Üksiklahter, mis luuakse kahe või enama valitud lahtri ühendamisel. Ühendatud lahtri lahtriviiteks on algselt valitud lahtrivahemiku ülemine vasakpoolne lahter.

Microsoft Exceli juhtelement

Exceli algupärane juhtelement, mis pole ActiveX-juhtelement.

Microsoft Visual Basici spikker

Abi saamiseks rakenduse Visual Basic kohta Excelis klõpsake menüü Arendaja jaotise Kood nuppu Visual Basic ning seejärel menüü Help (Spikker) käsku Microsoft Visual Basici spikker.

jooksev keskmine

Keskmiste jada, mida arvutatakse andmesarja osadest. Diagrammis tasandatakse jooksva keskmise abil andmete kõikumist, et mudelit või trendi selgemalt näidata.

liikuv ääris

Animeeritud ääris, mis kuvatakse lõigatud või kopeeritud töölehevahemiku ümber. Liikuvast äärisest loobumiseks vajutage paoklahvi (ESC).

mitmetasandilised kategooriasildid

Diagrammil asuvad kategooriasildid, mis kuvatakse vastavalt töölehe andmetele automaatselt rohkem kui ühel hierarhiajoonel. Näiteks pealkiri Toodang võidakse kuvada rea kohal, milles asuvad pealkirjad Oad, Õunad ja Pirnid.

N

Lehe algusse

nimi

Sõna või märgistring, mis tähistab lahtrit, lahtrivahemikku, valemit või konstantset väärtust. Kasutage raskestimõistetavatele vahemikele (nt Läbimüük!C20:C30) viitamiseks lihtsalt mõistetavaid nimesid (nt Tooted).

Nimeboks

Valemiriba vasakus servas asuv boks, mis tuvastab valitud lahtri, diagrammiüksuse või joonistusobjekti. Lahtrile või lahtrivahemikule nime panekuks tippige nimi nimeboksi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Nimega lahtrile liikumiseks ja selle valimiseks klõpsake nimeboksis selle nime.

mittesidus valik

Valik kahest või enamast lahtrist või lahtrivahemikust, mis ei puutu omavahel kokku. Mittesidusate valikute diagrammile kandmisel veenduge eelnevalt, et liidetud valikud moodustaksid nelinurkse kujundi.

mitte-OLAP-lähteandmed

PivotTable-aruande või PivotChart-aruande aluseks olevad andmed, mis pärinevad mõnest muust allikast kui OLAP-andmebaas. Nende allikate hulka kuuluvad relatsioonandmebaasid, tabelid Exceli töölehtedel ja tekstifailipõhised andmebaasid.

O

Lehe algusse

ObjectLink

OLE-andmevorming, mis kirjeldab lingitud objekti, tuvastades objekti klassi, dokumendinime ja nime. Kõik need andmeüksused on null-lõpuga stringid.

ühenduseta kuubifail

Fail, mille saab luua OLAP-lähteandmete talletamiseks PivotTable-aruandes või PivotChart-aruandes kõvakettal või ühiskasutusega võrgukettal. Ühenduseta kuubifailid lubavad töötamist jätkata ka siis, kui ühendus OLAP-serveriga puudub.

OLAP

Andmebaasitehnoloogia, mis on tehingute töötlemise asemel optimeeritud päringute ning aruannete esitamisele. OLAP-andmed korraldatakse hierarhiliselt ning neid talletatakse tabelite asemel kuupides.

OLAP-pakkuja

Tarkvarakomplekt, mis pakub juurdepääsu kindlat tüüpi OLAP-andmebaasile. Selline tarkvara võib sisaldada andmeallika draiverit ja muud klienditarkvara, mis on vajalik andmebaasiga ühenduse loomiseks.

operand

Üksused kummalgi pool valemi tehtemärki. Excelis võivad operandideks olla väärtused, lahtriviited, nimed, sildid ja funktsioonid.

tehtemärk

Märk või sümbol, mis määrab avaldises tehtava arvutuse tüübi. Kasutatakse matemaatilisi, võrdlus-, loogilisi ja viitetehtemärke.

välimine liitmine

Liitmine Querys, mille puhul valitakse ühe tabeli kõik kirjed isegi siis, kui teises tabelis pole nendega ühtivaid kirjeid. Ühtivad kirjed ühendatakse ja need kuvatakse ühe kirjena. Kirjeid, millel pole teises tabelis vasteid, näidatakse tühjadena.

välimine liitmine

Liitmisviis, mille puhul valitakse ühe tabeli kõik kirjed isegi siis, kui teises tabelis pole nendega ühtivaid kirjeid. Ühtivad kirjed liidetakse ja need kuvatakse ühe kirjena. Kirjeid, millel pole teises tabelis ühtivaid vasteid, näidatakse tühjadena.

liigendus

Töölehe andmed, milles üksikasjalike andmete read või veerud on rühmitatud nii, et nendest saab luua kokkuvõttearuandeid. Liigendus võib teha kokkuvõtte tervest töölehest või selle valitud osast.

liigendusandmed

Andmed, mis sisalduvad töölehe liigenduses. Liigendusandmed sisaldavad nii liigenduse kokkuvõtte- kui ka üksikasjaridu või -veerge.

liigendustähised

Tähised, mida saab kasutada liigendatud töölehe vaate muutmiseks. Üksikasjalike andmete kuvamiseks või peitmiseks klõpsake pluss- või miinusmärki ning numbreid 1, 2, 3 või 4, mis tähistavad liigendustaset.

OwnerLink

OLE-andmevorming, mis kirjeldab manustatud objekti, tuvastades objekti klassi, dokumendinime ja nime. Kõik need andmeüksused on null-lõpuga stringid.

L

Lehe algusse

leheküljepiir

Jagur, mis murrab töölehe printimiseks eraldi lehekülgedeks. Excel lisab automaatsed leheküljepiirid, mis põhinevad paberi formaadil, veerisesätetel, skaleerimissuvanditel ning kasutaja sisestatud mis tahes püsivatel leheküljepiiridel.

leheküljepiiri eelvaade

Töölehe vaade, milles kuvatakse prinditavad alad ja leheküljepiiride asukohad. Prinditav ala kuvatakse valgena, automaatsed leheküljepiirid katkendjoontena ning püsivad leheküljepiirid pidevjoontena.

parameeter

Excelis saab lisada, muuta või eemaldada parameetreid, et määrata Exceli teenuste nähtava töölehe redigeeritavad lahtrid. Pärast töövihiku salvestamist kajastuvad muudatused serveris automaatselt.

parameetripäring

Päringutüüp, mis käivitamisel palub teil sisestada tulemikogumi jaoks kirjete valimise väärtused (kriteeriumid). Sama päringut saab kasutada eri tulemikogumite toomiseks.

parool

Töölehe või töövihiku kaitsmise viis. Töölehe või töövihiku elementide kaitsmisel parooliga on väga oluline parool meelde jätta. Ilma selleta ei ole võimalik töölehelt või töövihikult kaitset maha võtta. Alati tuleks kasutada tugevaid paroole, mis sisaldavad läbisegi suur- ja väiketähti, numbreid ning tähiseid. Nõrkades paroolides ei kasutata selliseid elemente läbisegi. Tugev parool: Y6dh!et5. Nõrk parool: Maja27. Kasutage tugevat parooli, mis jääks teile meelde, et te ei peaks seda üles kirjutama.

kleepimisala

Office'i lõikelaua abil lõigatud või kopeeritud andmete sihtkoht.

liigendala

Töölehe ala, kuhu lohistatakse aruande paigutuse muutmiseks PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi välju. Uues aruandes märgib liigendala töölehel sinise kriipsjoonega piiritletud ala.

PivotChart-liigenddiagrammi kategooriaväli

Väli, millele on PivotChart-aruandes määratud kategooria suund. Diagrammis asuvad kategooriad üldjuhul diagrammi x- ehk horisontaalteljel.

PivotChart-aruanne

Diagramm, mis pakub interaktiivset andmeanalüüsi (sarnaselt PivotTable-aruandega). Võite vahetada andmevaateid, vaadata eri üksikasjatasemeid või korraldada ümber diagrammi paigutuse, lohistades välju ning kuvades või peites väljadel asuvad üksused.

PivotChart-liigenddiagrammi sarjaväli

Väli, millele on PivotChart-aruandes määratud sarja suund. Diagrammis esitatakse sarjad legendis.

PivotTable-liigendtabeli andmed

PivotTable-aruande kokkuvõtteandmed, mis arvutatakse lähteloendi või -tabeli andmeväljadelt.

PivotTable-liigendtabeli üldkokkuvõtted

Kõigi PivotTable-aruande ühes reas või ühes veerus asuvate lahtrite koguväärtused. Üldkokkuvõtte reas või veerus asuvad väärtused arvutatakse sama kokkuvõttefunktsiooni abil, mida kasutatakse PivotTable-aruande andmealas.

PivotTable-liigendtabeli loend

Microsoft Office'i veebikomponent, mis võimaldab luua Exceli PivotTable-aruandega sarnase struktuuri. Kasutajad saavad PivotTable-liigendtabeli loendit vaadata veebibrauseris ja muuta selle paigutust sarnaselt Exceli PivotTable-aruandega.

PivotTable-aruanne

Interaktiivne risttabeldatud Exceli aruanne, mis võtab kokku ja analüüsib andmeid (nt eri, sh Exceli-välistest allikatest pärinevaid andmebaasikirjeid).

PivotTable-aruanne

Interaktiivne risttabeldatud Exceli aruanne, mis võtab kokku ja analüüsib andmeid (nt eri, sh Exceli-välistest allikatest pärinevaid andmebaasikirjeid).

PivotTable-liigendtabeli vahekokkuvõte

Rida või veerg, mis kasutab kokkuvõttefunktsiooni PivotTable-liigendtabeli välja üksikasjaliste üksuste kokkuvõtte kuvamiseks.

diagrammi andmeala

Tasapinnalisel diagrammil telgedega ääristatud ala (sh kõik andmesarjad). Ruumilisel diagrammil telgedega ääristatud ala (sh kõik andmesarjad, kategoorianimed, märgistussildid ja teljetiitlid).

punkt

Mõõtühik, 1/72 tolli.

eelnevused

Lahtrid, millele viitab teises lahtris asuv valem. Nt kui lahter D10 sisaldab valemit =B5, siis lahter B5 on lahtri D10 eelnevus.

primaarvõti

Üks või mitu välja, mis tuvastavad üheselt iga kirje tabelis. Nii nagu registreerimisnumber identifitseerib auto, identifitseerib primaarvõti üheselt kirje.

prindiala

Üks või mitu lahtrivahemikku, mille määrate printimiseks, kui te ei soovi printida tervet töölehte. Kui tööleht sisaldab prindiala, siis prinditakse ainult prindiala.

prinditiitlid

Rea- või veerusildid, mis prinditakse prinditud töölehe iga lehekülje ülemisse või vasakusse ossa.

atribuudiväljad

Sõltumatud atribuudid, mis on OLAP-kuubis seostatud üksuste ehk liikmetega. Näiteks kui linna üksustel on serveri kuubis talletatud suuruse ja rahvaarvu atribuudid, siis saab PivotTable-aruandes kuvada iga linna suuruse ja rahvaarvu.

kaitsmine

Töölehele või töövihikule selliste sätete määramine, mis takistavad kasutajatel määratud töölehe- või töövihikuüksustele juurdepääsu või nende vaatamist.

aruande filter

Väli, mida kasutatakse filtreerimine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi andmete alamhulga aruande ühele lehele täpsemaks paigutus ja analüüsida. Saate kuvada kõigi üksuste kokkuvõtte filtreerida või kuvada ühe üksuse kaupa, mis filtreerib teiste üksuste andmed.

Q

Lehe algusse

päring

Programmides Query või Access tähendab see kirjete otsimist, mis vastavad andmebaasi talletatud andmete kohta esitatud kindlale küsimusele.

päringukanal

Päringukanalit kasutatakse DDE-suhtluses sihtrakenduse ja rakenduses Query asuva kindla päringu (nt Query1) vahel. Päringukanali kasutamiseks peate eelnevalt süsteemikanali abil avama päringuakna.

päringu kujundus

Kõik Query aknasse kaasatavad elemendid (nt tabelid, kriteeriumid, väljade korraldamise järjestus jne). Kujundus määrab ka selle, kas automaatpäringu funktsioon on sisse lülitatud ja kas lähteandmeid saab redigeerida.

V

Lehe algusse

vahemik

Kaks või rohkem ühel lehel asuvat lahtrit. Vahemikus asuvad lahtrid võivad olla sidusad või mittesidusad.

kirjutuskaitstud

Säte, mis lubab faili lugeda ja kopeerida, kuid mitte muuta ega salvestada.

kirje

Teabekogum kindla isiku, koha, sündmuse või millegi muu kohta. Kui Query kuvab tulemikomplekti paanil Data (Andmed), esitatakse kirje reana.

värskendamine (välisandmevahemik)

Välisandmeallikast pärinevate andmete värskendamine. Igal andmevärskendusel näete andmebaasis asuva teabe kõige uuemat versiooni, mis sisaldab kõiki andmetesse tehtud muudatusi.

värskendamine (PivotTable-aruanne)

PivotTable-aruande või PivotChart-aruande sisu värskendamine lähteandmetesse tehtud muudatuste kajastamiseks. Kui aruanne põhineb välisandmetel, siis käivitab värskendamine uute või muudetud andmete toomiseks vastava päringu.

regressioonanalüüs

Prognoosimiseks kasutatav statistilise analüüsi meetod. Regressioonanalüüs hindab muutujatevahelisi seoseid selliselt, et antud muutujat saab prognoosida ühe või mitme muu muutuja põhjal.

suhtviide

Valemis asuv lahtriaadress, mis põhineb valemit sisaldava lahtri ja viidatava lahtri suhtelisel paigutusel. Valemi kopeerimisel muudetakse viidet automaatselt. Suhtviide esineb kujul A1.

kaugviide

Viide mõne muu programmi dokumendis talletatud andmetele.

aruandemall

Exceli mall (xlt-fail), mis sisaldab ühte või mitut välisandmetel põhinevat päringut või PivotTable-aruannet. Aruandemalli salvestamisel salvestab Excel päringu määratluse, kuid ei talleta mallis päringuga toodud andmeid.

tulemikomplekt

Kirjekomplekt, mis tagastatakse päringu käivitamisel. Päringu tulemikomplekti saab vaadata Query aknas või tagastada see edasiseks analüüsimiseks Exceli töölehele.

reapäis

Iga rea vasakus servas asuv hall nummerdatud ala. Terve rea valimiseks klõpsake reapäist. Rea kõrguse suurendamiseks või vähendamiseks lohistage reapäise all olevat joont.

reasilt

Väli, millele on PivotTable-aruandes määratud rea suund.

R² väärtus

Number vahemikus 0–1, mis näitab, kui täpselt vastavad trendijoone hinnangulised väärtused teie tegelikele andmetele. Trendijoon on kõige usaldusväärsem, kui selle R² väärtus on 1 või selle lähedane. R² väärtust nimetatakse ka kordajaks.

S

Lehe algusse

stsenaarium

Nimega komplekt sisendväärtusi, mida saab töölehe mudelis asendada.

kerimislukk

Kui kerimislukk on sisse lülitatud, siis kerivad nooleklahvid aktiivset lehte, mitte ei muuda aktiivseks teist lahtrit. Kerimisluku sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvi SCROLL LOCK.

jaotis

Mis tahes kombinatsioon töölehest, vaatest ja stsenaariumist, mille kasutaja valib uue aruande loomisel. Aruanne võib sisaldada mitut jaotist.

valimine

Lahtri või lahtrivahemiku esiletõstmine ehk aktiivseks tegemine töölehel. Järgnev käsk või toiming mõjutab valitud lahtreid.

Vali kõik (nupp)

Hall ristkülik andmelehe ülemises vasakpoolses nurgas, kus rea- ja veerupäised ristuvad. Klõpsake seda nuppu kõikide andmelehel asuvate lahtrite valimiseks.

sarjatelg

Diagrammi telg, mis väljendab ruumilise diagrammi sügavust. Seal kuvatakse sarja nimed arbitraarsete tekstiväärtustena, kuid mastaabitud numbrilisi väärtusi seal kuvada ei saa.

sarjaväli

Väli, mis kuvatakse PivotTable-aruande sarjaalas. Sarjaväljal asuvad üksused on loetletud legendis ning need annavad nimed eraldiseisvatele andmesarjadele.

sarjajooned

Tasapinnaliste lint- ja tulpdiagrammide jooned, mis ühendavad igas andmesarjas andmemarkereid ning mida kasutatakse sarjade mõõdustikevaheliste erinevuste esiletoomiseks.

ühiskasutusega töövihik

Töövihik, mis on häälestatud nii, et mitu võrgus asuvat kasutajat saab seda korraga vaadata ning sinna muudatusi teha. Iga kasutaja, kes töövihiku salvestab, näeb teiste kasutajate tehtud muudatusi.

ühe vastendusega lahter

Lahter, mis on lingitud XML-vastenduse mittekorduva elemendiga.

sortimisjärjestus

Viis andmete korraldamiseks väärtuse või andmetüübi alusel. Andmeid saab sortida tähestiku, numbrite või kuupäeva järgi. Sortimisjärjestused kasutavad tõusvat (1 kuni 9, A kuni Y) või laskuvat (9 kuni 1, Y kuni A) järjestust.

lähtealad

Lahtrivahemikud, mille kasutaja konsolideerib määratud sihtalal. Lähtealad võivad asuda töövihiku mis tahes töölehel, teistes avatud või suletud töövihikutes või programmi Lotus 1-2-3 töölehtedel.

lähteandmed

Loend või tabel, mida kasutatakse PivotTable-aruande või PivotChart-aruande loomiseks. Lähteandmeid saab võtta Exceli tabelist või vahemikust, välisandmebaasist või kuubist või mõnest muust PivotTable-aruandest.

SQL

Keel, mida kasutatakse andmete toomiseks, värskendamiseks ja haldamiseks. Kui loote päringu, ehitab Query SQL-keele abil vastava SQL-i SELECT-lause. Kui oskate SQL-keelt, võite SQL-i SELECT-lauset vaadata või muuta.

tavafont

Töölehtede teksti vaikefont. Tavafont määrab lahtrilaadi Normaallaad vaikefondi.

kokkuvõtteandmed

Automaatsete vahekokkuvõtete ja töölehtede liigenduste puhul kõik read või veerud, mis teevad kokkuvõtteid üksikasjalikest andmetest. Kokkuvõtteandmed asuvad enamasti sidusalt üksikasjalike andmetega ja nende all.

kokkuvõttefunktsioon

Arvutustüüp, mis ühendab lähteandmed PivotTable-aruandes või konsolideerimistabelis või automaatsete vahekokkuvõtete sisestamisel loendisse või andmebaasi. Kokkuvõttefunktsioonide hulka kuuluvad näiteks funktsioonid Sum, Count ja Average.

süsteemikanal

Kasutatakse rakendustevahelises DDE-suhtluses süsteemi kohta teabe saamiseks (nt praeguste ühenduste, avatud päringute ja sihtrakenduse oleku kohta.

T

Lehe algusse

tabelipaan

Query akna ala, kus kuvatakse päringus sisalduvad tabelid. Iga tabel kuvab väljad, kust saate andmeid tuua.

mall

Töövihik, mis luuakse ja mida kasutatakse teiste sarnaste töövihikute alusena. Malle saab luua nii töövihikutele kui ka töölehtedele. Töövihiku vaikemall on Book.xlt. Töölehtede vaikemall on Sheet.xlt.

tekstiväli

Nelinurkne objekt töölehel või diagrammil, kuhu saab tippida teksti.

kriipstähised ja kriipstähiste sildid

Kriipstähised on joonlaua jaotustega sarnased tillukesed mõõtejooned, mis lõikuvad teljega. Kriipstähiste sildid tuvastavad diagrammi kategooriaid, väärtusi ja sarju.

diagrammide tiitlid

Kirjeldav tekst, mis joondatakse automaatselt teljega või diagrammi ülaosa keskele.

summarida

Exceli tabeli eririda, mis pakub arvandmetega töötamisel kasulike liitfunktsioonide valikut.

kokkuvõtted

Üks viiest arvutustüübist, mille Query teie eest määratleb: Sum, Avg, Count, Min ja Max.

jälitusnooled

Nooled, mis näitavad aktiivse lahtri ja sellega seotud lahtrite vahelist seost. Jälitusnooled on sinised, kui need lähtuvad lahtrist, mis varustab andmetega mõnda muud lahtrit, ning punased, kui lahter sisaldab veaväärtust (nt #DIV/0!).

trendijoon

Andmesarjades esinevate trendide graafiline esitus (nt tõusev joon, mis märgib läbimüügi kasvu kuude lõikes). Trendijooni kasutatakse regressioonanalüüsi ehk prognoosiprobleemide uurimise puhul.

trendijoone silt

Trendijoone fakultatiivne tekst, mis sisaldab regressioonivõrrandit ja/või R² väärtust. Trendijoone silti saab vormindada ja teisaldada, kuid selle suurust ei saa muuta.

S

Lehe algusse

suurema ja väiksema ribad

Mitme andmesarjaga joondiagrammide ribad, mis näitavad esimese ja viimase sarja andmepunktide vahelist erinevust.

V

Lehe algusse

Väärtus

Teksti, kuupäeva, arvu või loogilise sisendit, mis lõpetab tingimus, mille väli peab vastama otsimiseks või filtreerimiseks. Näiteks väli Autor tingimus < b > võrdub < /b > peab sisaldama väärtus, nt < b > John < /b > lõplikuna.

väärtustelg

Diagrammi telg, mis kuvab mastaabitud numbrilisi väärtusi.

tipud

Mustad nelinurksed lohistatavad punktid, mis kuvatakse teatavate automaatkujundite (nt vabavormid, kritseldised ja kõverjooned) joonte otstes ja ristumispunktides, kui redigeerite automaatkujundil asuvaid punkte.

tipud

Mustad nelinurksed lohistatavad punktid, mis kuvatakse teatavate automaatkujundite (nt vabakujud, kritseldised ja kõverjooned) joonte otstes ja ristumispunktides.

vaade

Kuva- ja prindisätete komplekt, millele saab panna nime ning mida saab rakendada töövihikule. Töövihiku kohta saab luua ka mitu vaadet; selleks pole tarvis töövihikust eraldi koopiaid salvestada.

V

Lehe algusse

veebipäring

Päring, mis toob sisevõrgus või Internetis talletatud andmed.

mõjuanalüüs

Lahtrites asuvate väärtuste muutmine, et näha, kuidas need muudatused mõjutavad töövihikus asuvate valemite tulemusi. Näiteks intressimäära muutmine, mida kasutatakse kulumitabelis maksete suuruse kindlakstegemiseks.

töövihik

Arvutustabeli programmi fail, mis on Excelis luua. Töövihik sisaldab töölehe read ja veerud, kuhu saate sisestada ja andmete arvutamine.

tööleht

Excelis andmete talletamiseks ja andmetega töötamiseks kasutatav esmane dokument. Tööleht koosneb lahtritest, mis on korraldatud veergude ja ridadena. Tööleht talletatakse alati töövihikus.

tööruumifail

Fail, mis salvestab avatud töövihikute kuvamisteabe, et saaksite tööd hiljem jätkata samade aknasuuruste, prindialade, ekraanisuurenduste ja kuvasätetega. Tööruumifail ei sisalda töövihikuid.

WWW (World Wide Web)

Süsteem navigeerimiseks Internetis või töövihikute ja muude Office'i dokumentide kogumis, mis on omavahel ühendatud hüperlinkidega ja mis asub ühiskasutusega võrguketastel, ettevõtte sisevõrgus või Internetis. Veebibrauserist vaadatuna kujutab veeb endast tekstide, piltide, helide ja digitaalsete filmide kogumit.

mähkimine

Teksti murda joone veerise või objekti teksti automaatselt ja jätkake uuele reale tekst.

X

Lehe algusse

XML

Laiendatav märgistuskeel (XML): Tihendatud vorm, Standard üldiste Markup Language (SGML), mis võimaldab arendajatel luua korraldamine ja esitada teavet kohandatud silte.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×