Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Excel 2016 saate teha klaviatuuri ja ekraanilugeri (nt JAWS-i või Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja) abil Excel 2016 põhitoiminguid. Saate käivitada rakenduse ja luua andmete lisamiseks uue töövihiku. Saate luua lihtsaid valemeid, sortida või filtreerida andmeid ja lisada andmetest ülevaate andmiseks diagramme.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Exceli käivitamine

Excel 2016 käivitamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Vajutage Windowsi logoga klahvi, tippige „Excel“ ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Liikuge seadmes või failisalvestusruumis Excel 2016 töövihikule, mille soovite avada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Töövihik avaneb Excelis.

Uue töövihiku loomine

Exceli faile nimetatakse töövihikuteks. Kõik töövihikud sisaldavad lehti, mida tavaliselt nimetatakse arvutustabeliteks või töölehtedeks. Andmete eraldi hoidmiseks saate lisada töövihikusse nii palju lehti, kui soovite, või luua uusi töövihikuid.

 1. Uue töövihiku loomiseks vajutage Excelis klahvikombinatsiooni Alt + F, N.

 2. Uue tühja töövihiku avamiseks vajutage L.

Andmete sisestamine

Andmete lehele sisestamisel töötate ridade, veergude ja lahtritega. Lahtritele viidatakse nende asukoha (rida ja veerg) järgi lehel. Lahter A1 on veeru A esimesel real. Uuel lehel on lahter A1 vaikevalik.

 1. Kui soovite andmete sisestamiseks valida tühja lahtrit, vajutage nooleklahve. Kui liigute töövihikus asuvatele lahtritele, kuulete ekraanilugeris JAWS lahtriviidet ja lahtri sisu. Kui valite tühja lahtri, kuulete näiteks „Tühi, G4.“ Jutustajas kuulete lahtriviidet, kuid mitte lahtri sisu.

 2. Tippige lahtrisse soovitud tekst või arv.

 3. Lahtrisse sisu sisestamiseks ja veeru järgmisesse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Rea järgmisesse lahtrisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Samuti saate kasutada nooleklahve.

Andmete liitmine automaatsumma funktsiooniga

Automaatsumma funktsiooni abil saate kiiresti liita oma lehele sisestatud arve.

 1. Valige lahter, kuhu soovite kogusumma sisestada. See asub tavaliselt liidetavatest arvudest paremal või nende all.

 2. Automaatsumma funktsiooni sisestamiseks lahtrisse vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, U, ja seejärel S.

  Näpunäide. : Saate muuta automaatsumma funktsiooni jaoks valitud lahtreid. Liidetavate lahtrivahemiku valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 3. Kui olete kindel, et automaatsumma funktsioon loob valemi teie soovitud lahtrite kohta, vajutage sisestusklahvi (Enter). Automaatsumma liidab valitud lahtrites olevad arvud ja kogusumma läheb teie valitud lahtrisse.

 4. Automaatsumma arvutuse tulemi kuulamiseks liikuge tagasi automaatsumma funktsiooni sisaldavasse lahtrisse. Kuulete arvu ja asjaolu, et see on valemi tulem, ning lahtriviidet, näiteks „538, on valem, G6.“

Lihtsa valemi loomine

Saate sisestada lihtsaid valemeid, et arve lehel liita, lahutada, korrutada või jagada. Valemi saate luua kombineerides tehtemärke ja nende lahtrite viiteid (nt B4 või D6) , mis sisaldavad arve, millega soovite arvutada. Tehtemärgid on plussmärk (+) liitmiseks, miinusmärk (-) lahutamiseks, tärn (*) korrutamiseks ja kaldkriips (/) jagamiseks.

 1. Valige lahter, kuhu soovite valemi tulemi sisestada. See on tavaliselt arvudest, millega arvutatakse, paremal või nende all.

 2. Tippige võrdusmärk (=). Exceli valem algab alati võrdusmärgiga.

 3. Valemi loomiseks tippige lahtriviidete (nt B4 või D6) ja matemaatiliste tehtemärkide kombinatsioon. Näiteks =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 või =B4/B5.

  Näpunäide. : Et kiiresti arvutada, saate lahtriviidete asemel sisestada valemisse arvud, nt =20+10, =10-20, =20*10 või =20/10.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Arvud arvutatakse ja tulem ilmub teie valitud lahtris.

  Näpunäide. : Kui soovite, et kursor jääks aktiivsesse lahtrisse, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

Arvuvormingu rakendamine

Eri tüüpi arvudel vahet tegemiseks saate lisada arvu vormingu nagu valuuta, protsent või kuupäev.

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad arve, mida soovite vormindada.

 2. Arvuvormingu liitboksi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, N.

 3. Saadaolevate arvuvormingute sirvimiseks vajutage allanoole- või ülesnooleklahvi.

  Näpunäide. : Kui selles loendis pole soovitud arvuvormingut, nt Muud või Kohandatud, vajutage loendist väljumiseks paoklahvi (Esc). Vahekaardi Arv avamiseks dialoogiboksis Lahtrite vormindamine vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, O ja seejärel E. Saadaolevad arvuvormingute loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage allanoole- või ülesnooleklahvi.

 4. Valitud arvuvormingu rakendamiseks valitud lahtrites vajutage sisestusklahvi (Enter).

Andmete filtreerimine või sortimine tabelis

Kui loote oma andmetest lehel tabeli, saate andmeid analüüsida mitmel viisil, sh kiiresti filtreerides või sortides.

 1. Analüüsitava andmerühma valimiseks valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve. Pärast lahtrite rühma valimist kuulete vahemiku esimese lahtri lahtriviidet ja sisu ning seejärel vahemiku viimase lahtri lahtriviidet ja sisu. (Jutustajas kuulete vahemiku esimese lahtri lahtriviidet ja sisu.)

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Tabelid liikumiseks vajutage klahvi T.

 4. Ruudustiku Tabel valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Teie valitud andmed on vormindatud tabelina. Veerupäised ja read on vormindatud vahelduvate värvidega.

 5. Filtreerige tabel veeru sisu järgi.

  1. Liikuge selle veeru päisesse, mis sisaldab andmeid, mille alusel soovite filtreerida.

  2. Klõpsake veerupäises olevat noolenuppu.

  3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Select All, Checked“.(„Vali kõik, Märgitud“.)

  4. Märkeruudu tühjendamiseks vajutage tühikuklahvi.

  5. Filtri valikute sirvimiseks vajutage allanooleklahvi; märkeruutude valimiseks, mis sisaldavad andmeid, mille alusel soovite filtreerida, vajutage tühikuklahvi. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

  6. Filtri eemaldamiseks ja kõigi andmete kuvamiseks korrake toiminguid a–c. Märkeruudu Vali kõik valimiseks vajutage tühikuklahvi. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Sortige tabel.

  1. Liikuge veerupäisesse, mille alusel soovite tabelit sortida.

  2. Klõpsake veerupäises olevat noolenuppu.

  3. Vajutage klahvi S, et valida Sordi väikseimast suurimani (arvude korral) või Sordi A-st kuni Ü-ni (teksti korral). Vajutage klahvi O, et valida Sordi suurimast väikseimani või Sordi Ü-st A-ni.

Arvutamine tabelis

Kiiranalüüsi tööriista abil saate kiiresti arvutada. Olgu see summa, keskmine või arv, Excel kuvab arvutustulemi tabelis arvude all või kõrval.

 1. Andmerühma valimiseks, millega soovite arvutada, valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Kogusummad liikumiseks vajutage klahvi O ja seejärel tabeldusklahvi (Tab).

 4. Arvutussuvandeid (nt Summa, Keskmine, Arv, Kogu % ja Töötab) saate sirvida, kui vajutate paremnooleklahvi (nii horisontaalselt kui vertikaalselt paiknevate andmete korral).

 5. Valige arvutussuvandid ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud andmerühmaga on arvutatud nagu määratud.

 6. Tulemite kuulamiseks valige valemeid sisaldavaid lahtreid ükshaaval. Kuulete valemi tulemit ning asjaolu, et see lahter sisaldab valemit, ja lahtriviidet.

Andmete vormindamine või esiletõstmine tabelina

Tingimusvormingu või minigraafikute abil saate kõige olulisemad andmed esile tõsta või andmetrende kuvada. Kiireks esiletõstmiseks saate kasutada tööriista Kiiranalüüs.

 1. Et valida andmerühm, mida soovite tingimusvormingu või minigraafikute abil esile tõsta, valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Vorming liikumiseks vajutage klahvi F. Vahekaardile Minigraafikud liikumiseks vajutage klahvi S. Vahekaardisuvanditesse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. Vormingu või minigraafikute suvandite sirvimiseks vajutage parem- või vasaknooleklahvi. Arvude vormindussuvandite hulka kuuluvad Andmeribad, Värv, Ikoonikomplekt ja palju muud. Teksti vormindussuvandite hulka kuuluvad tekst sisaldab, duplikaatväärtused, ainuväärtused, võrdne, ja Eemalda vorming. Minigraafika suvandite hulka kuuluvad Rida, Veerg ja Võit/Kaotus ning need on saadaval ainult siis, kui arvud on valitud.

 5. Valige vormingu või minigraafikute suvand ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud andmerühm on vormindatud nagu määratud.

Märkus. : Lisateavet leiate teemast Andmetrendide analüüsimine minigraafikute abil.

Andmete kuvamine diagrammis

Tööriist Kiiranalüüs soovitab sobivat diagrammi ja loob kiiresti andmete visuaalse esituse.

 1. Diagrammina esitatavate arvude ja siltide rühma valimiseks valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Diagrammid liikumiseks vajutage klahvi C ja seejärel tabeldusklahvi (Tab).

 4. Diagrammisuvandite sirvimiseks vajutage parem- või vasaknooleklahvi.

 5. Valige diagrammitüüp ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud andmetega diagramm lisatakse töölehe manustatud objektina.

Märkus. : Lisateavet muude võimaluste kohta leiate artiklist Diagrammi loomine rakenduses Excel 2016 for Windows.

Tehtud töö salvestamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S. Kui salvestate töövihiku praegu esimest korda, siis valige avatud Backstage’i vaate vahekaardil Salvesta nimega salvestuskoht ja pange sellele nimi.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et liikuda Salvesta nimega asukohavalikutesse.

 3. Töövihiku salvestuskoha (nt Onedrive või See arvuti) valimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi. Või dialoogiboksi Salvesta nimega avamiseks saate valida Sirvi ja vajutada sisestusklahvi (Enter).

 4. Valitud salvestuskohas kaustale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Hierarhias kõrgemal olevale kaustale liikumiseks valige käsk Taseme võrra üles. Kaustaloendile liikumiseks vajutage korduvalt tabeldusklahvi (Tab). Loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või nooleklahve. Kausta valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil väljale Sisestage faili nimi siia ja tippige töövihiku nimi.

 6. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Salvesta ja vajutage sisestusklahvi.

Tehtud töö printimine

 1. Käsu Prindi Backstage'i vaade saate avada, kui vajutate klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Tabeldusklahvi (Tab) abil saate liikuda printimise sätetes (nt Printimise atribuudid, Ühepoolne printimine, Vertikaalpaigutus, Tavalised veerised ja Lehekülje häälestus). Valitud sätte muutmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Erineva sätte valimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi ja siis sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui prindisätted on sellised, nagu soovite, valige käskPrindi, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Printimine“. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Printer prindib töövihiku.

Vt ka

Ekraanilugeri abil töövihiku loomine rakenduses Excel

Ekraanilugeri abil andmete otsimine ja asendamine Excelis

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid Windowsis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×