Excel Web Accessi veebiosa kohandatud atribuudid

Kohandatud atribuutide abil saate kohandada rakenduse Microsoft Office Excel Web Access veebiosa vaadet, küljendust, tööriistariba ja interaktiivsust. Järgmistes jaotistes antakse viiteteavet iga atribuudi kohta.

Selle artikli teemad

Töövihiku kuvamine

Tööriistariba ja tiitel

Liikumine ja interaktiivsus

Töövihiku kuvamine

Töövihik (WorkbookUri)

Sisestage tekstiväljale Excel Web Accessis kuvatava töövihiku URL või UNC.

Töövihiku hõlpsamaks leidmiseks klõpsake nuppu Vali link Builder button ja kasutage seejärel töövihiku leidmiseks akent Lingi valimine – veebilehe dialoog.

Lisateabe saamiseks vt teemat Exceli töövihiku kuvamine rakenduses Office Excel Web Access.

Nimega üksus (VisibleItem)

Sisestage Excel Web Accessis kuvatava vahemiku, töölehe, tabeli, diagrammi, PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-liigenddiagrammi aruande nimi.

Pikkade stringide redigeerimise hõlbustamiseks klõpsake nuppu Vali Link Builder button ja siis saate redigeerida stringi aknas Tekstikoostur – veebilehe dialoog.

Märkus. : Seda atribuuti saate kasutada siis, kui valisite töövihiku salvestamisel Exceli teenustesse kindlad töölehed või nimega üksused.

Lisateabe saamiseks vt teemat Nimega üksuse kuvamine Exceli teenustes.

Read (RowsToDisplay)

Sisestage tabelis lehe võrra üles, alla, paremale või vasakule liikudes kuvatavate ridade arv. Sobivad väärtused on vahemikus 1–500. Vaikeväärtus on 75. Suurema väärtuse määramisel võidakse vähendada fondisuurust.

Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihikus liikumine Exceli teenustes.

Seda väärtust saab isikupärastada. Veebiosa isikupärastamise kohta lisateabe saamiseks vt teenuse Microsoft Windows SharePoint Services spikrit.

Veerud (ColumnsToDisplay)

Sisestage tabelis lehe võrra üles, alla, paremale või vasakule liikudes kuvatavate ridade arv. Sobivad väärtused on vahemikus 1–500. Vaikeväärtus on 75. Suurema väärtuse määramisel võidakse vähendada fondisuurust.

Seda väärtust saab isikupärastada. Veebiosa isikupärastamise kohta lisateabe saamiseks vt teenuse Windows SharePoint Services spikrit.

Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihikus liikumine Exceli teenustes.

Lehe algusesse

Tööriistariba ja tiitel

Tiitliriba    

Loo veebiosa tiitel automaatselt (AutoGenerateTitle)

Tiitli automaatseks loomiseks jaotise Ilme atribuudiväljal Tiitel määratud töövihiku faili nime alusel ja selle tiitli lisamiseks veebiosa tiitliribale märkige see ruut. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Atribuudiväljale Tiitel sisestatud praeguse väärtuse kasutamiseks või tiitli peitmiseks, kui selle atribuudi väärtus puudub, tühjendage see ruut.

Loo veebiosa tiitli URL automaatselt (AutoGenerateDetailLink)

Märkige see ruut, kui soovite luua veebiosa tiitliribale automaatselt hüperlingi, mille klõpsamisel kuvatakse kasutajale brauseriaknas töövihik. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Tühjendage see ruut, kui soovite kasutada mõnda muud jaotise Täpsemalt atribuudiväljale Tiitli URL sisestatud väärtust, milleks võib pärast selle märkeruudu tühjendamist olla kehtiv URL või tühiväärtus. Selle ruudu tühjendamisel eemaldatakse praegune väärtus ka atribuudiväljalt Tiitli URL.

Tööriistariba tüüp (ToolBarStyle)

Käskude ja nuppude kuvamiseks või peitmiseks tööriistaribal valige üks järgmistest suvanditest.

Täielik.    Tööriistariba kuvatakse täielikult. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Täielik tööriistariba sisaldab järgmist: menüü Ava (käsk Ava Excelis ja käsk Ava hetktõmmis Excelis), menüü Värskenda (käsk Värskenda valitud ühendus, käsk Värskenda kõik ühendused, käsk Arvuta töövihik ja käsk Laadi töövihik uuesti), nupp Otsi Nupu pilt , ripploend Vaade (nimega üksuse vaates) ja Spikker.

Täieliku tööriistariba vaadet võite kasutada, kui kuvate Excel Web Accessi veebiosalehel ja kui soovite, et kasutaja pääseks juurde kõigile saadaolevatele käskudele ja nuppudele.

Kokkuvõte.    Kuvatakse ainult järgmised käsud ja nupud: menüü Ava (käsud Ava Excelis ja Ava hetktõmmis Excelis), menüü Värskenda (käsud Värskenda valitud ühendus ja Laadi töövihik uuesti), ripploend Vaade (nimega üksuse vaates), vajadusel juhtnupud ja Spikker.

Kokkuvõtlikku tööriistariba saate kasutada Excel Web Accessi ühendamisel teiste veebiosadega armatuurlaual või teise veebiosalehega, kui vajate ainult seda piiratud käskude ja nuppude hulka.

Ainult liikumine.    Sõltuvalt järgmistest asjaoludest kuvatakse järgmised käsud ja nupud.

  • Kui Excel Web Access on töölehevaates, kuvatakse vajadusel juhtnupud ja Spikker.

  • Kui Excel Web Access on nimega üksuse vaates, kuvatakse ripploend Vaade, vajadusel juhtnupud ja Spikker.

Puudub.    Tööriistariba peidetakse.

Suvandi Pole võite valida juhul, kui olete valinud kindla nimega üksuse, näiteks nimega vahemiku või diagrammi, mille soovite vaid kuvada, ja kasutaja ei pea selle kaudu suhtlema ega vaja abi (nt armatuurlaua või veebiosalehe loomisel).

Tööriistariba menüükäsud    

Ava Excelis, Ava hetktõmmis Excelis (AllowInExcelOperations)

Märkige see ruut, kui soovite tööriistariba menüüs Ava kuvada käsud Ava Excelis ja Ava hetktõmmis Excelis, nii et kui kasutaja arvutisse on installitud Excel, saab ta töövihiku avada Microsoft Office Excelis. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Kui soovite käsud Ava Excelis ja Ava hetktõmmis Excelis peita ning kasutajatel töövihiku avamist Excelis takistada, siis tühjendage see märkeruut.

Lisateabe saamiseks vt teemat Exceli töövihiku või hetktõmmise avamine Exceli teenustes.

Värskenda valitud ühendused, Värskenda kõik ühendused (AllowManualDataRefresh)

Märkige see ruut, kui soovite tööriistariba menüüs Värskendamine kuvada käsud Värskenda valitud ühendus ja Värskenda kõik ühendused ja lubada kasutajatel värskendada käsitsi kõiki või valitud ühendusi väliste andmeallikatega. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Kui soovite peita tööriistariba menüüs Värskendamine käsud Värskenda valitud ühendus ja Värskenda kõik ühendused, tühjendage see märkeruut.

Märkus. : Käsitsi värskendamise toiming võib ette tulla ka siis, kui teostate toimingut, mis käivitab PivotTable-liigendtabeli aruandes OLAP-päringu.

Lisateabe saamiseks vt teemat Väliste andmete värskendamine Exceli teenustes.

Töövihiku arvutused (AllowRecalculation)

Märkige see ruut, kui soovite tööriistariba menüüs Värskendamine kuvada käsu Tee töövihiku arvutused. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Kui soovite tööriistariba menüüs Värskendamine käsu Tee töövihiku arvutused peita, tühjendage see märkeruut.

Märkus. : See atribuudist sõltub vaid see, kas käsk kuvatakse või mitte, ja see ei mõjuta kuidagi töövihiku praegust arvutussätet.

Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete arvutamine ja ümberarvutamine rakenduses Office Excel Web Access.

Nimega üksuse ripploend (ShowVisibleItemButton)

Ripploendi Vaade kuvamiseks tööriistaribal märkige see ruut. Vaikimisi on see ruut märgitud. Excel Web Access peab olema alati nimelise üksuse vaates.

Ripploendi Vaade peitmiseks tööriistaribal tühjendage see märkeruut. Võib-olla soovite nimelise üksuse vaates olles selle ripploendi keelata, kuid ei soovi, et kasutajad saaksid üksusi muuta, ja tahate, et armatuurlaual või veebiosalehel kuvataks kindel üksus.

Lisateabe saamiseks vt teemat Nimega üksuse kuvamine rakenduses Excel Web Access.

Lehe algusesse

Liikumine ja interaktiivsus

Liikumine    

Liikumine töövihikus (AllowNavigation)

Märkige see ruut, kui soovite, et kasutajad saaksid lehe nuppude, lehe sakkide ja nupu Otsi Nupu pilt abil töövihikus ja selle lehtedel liikuda. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Kui te ei soovi, et kasutajad saaksid lehitsemisnuppude, lehesakkide või nupu Otsi abil töövihikus ringi liikuda, tühjendage see ruut. Kui kasutate Excel Web Accessi ainult kindla nimega üksuse (nt nimelise vahemiku või diagrammi) kuvamiseks või on Excel Web Access ühendatud mõne teise armatuurlaua või veebiosalehe veebiosaga, võite selle märkeruudu tühjendada.

Hüperlingid (AllowHyperlinks)

Töövihiku asukohtadele või töövihikust väljaspool asuvatele failidele ja dokumentidele viitavate aktiivsete hüperlinkide lubamiseks märkige see ruut. Töövihiku asukohtadele viitavate hüperlinkide lubamiseks peab olema lubatud ka atribuut Liikumine töövihikus.

Kui soovite töövihiku asukohtadele või töövihikust väljaspool asuvatele failidele ja dokumentidele viitavaid aktiivseid hüperlinke keelata, tühjendage see märkeruut. Hüperlink teisendatakse passiivseks tekstistringiks.

Lisateabe saamiseks vt teemat Hüperlinkide kasutamine Exceli teenustes.

Interaktiivsus    

Töövihiku interaktiivsus (AllowInteractivity)

Töövihikuga töötamise lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage see ruut. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Töövihikuga töötamine hõlmab järgmisi toiminguid: väliste andmete käsitsi, perioodiline ja automaatne värskendamine, parameetriväärtuste seadmine, sortimine, filtreerimine, liigendamine ning PivotTable-liigendtabeli aruande andmetasemete laiendamine või ahendamine.

Parameetri muutmine (AllowParameterModification)

Märkige see ruut parameetrite tööpaani kuvamiseks ja töövihiku jaoks määratletud parameetriväärtuste muutmise lubamiseks. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Kui soovite parameetrite tööpaani peita ja töövihiku jaoks määratletud parameetriväärtuste kuvamist ja muutmist takistada, tühjendage see ruut.

Märkus. : Kui ruut Töövihiku interaktiivsus on märkimata, on atribuut Parameetrite muutmine tuhm ja te ei saa seda ruutu märkida ega tühjendada.

Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihiku parameetrite muutmine Exceli teenustes.

Kuva parameetrite tööpaan (ShowWorkBookParameters)

Parameetrite tööpaani kuvamise lubamiseks töövihiku jaoks määratletud parameetrite puhul märkige see ruut. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Kui soovite isegi töövihiku jaoks määratletud parameetrite puhul parameetrite tööpaani kuvamist takistada, siis tühjendage see ruut. Selle ruudu võite tühjendada ka juhul, kui te ei kavatse kasutajatel lubada parameetreid muuta, kuna soovite väärtusi muuta filtri veebiosade abil.

Märkus. : Kui atribuudi Parameetrite muutmine ruut on märkimata, on atribuut Kuva parameetrite tööpaan tuhm ja te ei saa seda ruutu märkida ega tühjendada.

Lisateabe saamiseks vt teemat Töövihiku parameetrite muutmine Exceli teenustes.

Sortimine (AllowSorting)

Märkige see ruut, kui soovite lubada lahtrivahemiku, Exceli tabeli või PivotTable-liigendtabeli aruande sortimist. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Lahtrivahemiku, Exceli tabeli või PivotTable-liigendtabeli aruande sortimise keelamiseks tühjendage see ruut. Samas jäävad alles töövihikule juba rakendatud sortimistulemid.

Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete sortimine Exceli teenustes.

Filtreerimine (AllowFiltering)

Märkige see ruut, kui soovite lubada lahtrivahemiku, Exceli tabeli või PivotTable-liigendtabeli aruande filtreerimist ja liigendamist. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Lahtrivahemiku, Exceli tabeli või PivotTable-liigendtabeli aruande filtreerimise keelamiseks tühjendage see ruut. Samas jäävad alles töövihikule juba rakendatud filtreerimistulemid.

Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete filtreerimine Exceli teenustes.

Kogu PivotTable-liigendtabeli interaktiivsus (AllowPivotSpecificOperations)

Märkige või tühjendage see ruut järgmiste interaktiivsete PivotTable-liigendtabeli toimingute lubamiseks või keelamiseks: andmetasemete laiendamine (süvitsiminek) ja ahendamine (väljatulek), sortimine ja filtreerimine. Vaikimisi on see ruut märgitud.

Lisateabe saamiseks vt teemat Andmete üksikasjade laiendamine ja ahendamine Exceli teenustes.

Värskenda perioodiliselt, kui see on töövihikus lubatud (AllowPeriodicDataRefresh)

Märkige see ruut, et reguleerida perioodiliste värskendamistoimingute sõnumite kuvamist Excel Web Accessi veebiosa allosas.

Kui te ei soovi, et töövihik värskendaks väliseid andmeid perioodiliselt, ega soovi kuvada Excel Web Access veebiosa allosas mingisuguseid perioodiliste värskendamistoimingute teateid, tühjendage see ruut.

Lisateabe saamiseks vt teemat Väliste andmete värskendamine Exceli teenustes.

Kuva andmete perioodilise värskendamise viip (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Automaatse perioodilise värskendamise reguleerimiseks valige üks järgmistest suvanditest.

Alati.    Perioodilise värskendamise viip kuvatakse ilma suvandita Alati. Vaikimisi on see ruut märgitud. Selle suvandiga saate lubada kasutajatel otsustada, kas värskendada andmeid iga teatud ajavahemiku järel või mitte, kuid nad ei saa valida varianti Alati.

Valikuliselt.    Perioodilise värskendamise viip kuvatakse koos suvandiga Alati. Selle suvandi abil saate lubada kasutajatel otsustada, kas värskendada andmeid iga teatud ajavahemiku järel või mitte ning nad võivad ka otsustada värskendada andmeid automaatselt iga teatud ajavahemiku järel, vastavat küsimust kuvamata.

Mitte kunagi.    Perioodilise värskendamise viip ja suvand Alati peidetakse. Selle suvandi abil saate lubada andmete värskendamist teatud ajavahemiku järel, vastavat küsimust kuvamata.

Märkus. : Selle atribuudi seadmiseks peab olema märgitud ruut Värskenda perioodiliselt, kui see on töövihikus lubatud.

Lisateabe saamiseks vt teemat Väliste andmete värskendamine Exceli teenustes.

Sule seanss enne uue seansi avamist (CloseWorkbookSessions)

Praeguse töövihiku sulgemiseks pärast uue töövihiku avamist märkige see ruut. Võite märkida selle ruudu süsteemi jõudluse parandamiseks, kui mitu kasutajat vaatab sama töövihikut.

Kui soovite, et pärast uue töövihiku avamist jääks ka praegune töövihik avatuks, tühjendage see ruut. Vaikimisi on see ruut märgitud. Võite tühjendada selle ruudu, et keelata praeguse töövihikuga töötamine (nt filtreerimise, sortimise või parameetrite väärtuste seadmise) pärast teise töövihiku avamist.

Lisateabe saamiseks vt teemat Seansid, seansi ajalõpp ja andmetega töötamine rakenduses teenuses Excel Services.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×