Diagrammis trendijoone lisamine, muutmine või eemaldamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Trendijoone või libiseva keskmise saate virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis lisada suvalisele andmesarjale. Trendijoon on alati seotud andmesarjaga, kuid trendijoon ei esita selle andmesarja andmeid. Trendijoont kasutatakse hoopis olemasolevate andmete trendide esitamiseks või tulevaste andmete prognoosimiseks.

Märkus. : Virnastatud ja ruumilises radiaal-, sektor-, pind- või rõngasdiagrammis ei saa trendijoont andmesarjale lisada.

Selle artikli teemad

Diagrammides trendide prognoosimise ja kuvamise teave

Trendijoone lisamine

Trendijoone vormingu muutmine

Prognoosi kaasatud perioodide arvu määramine

Trendijoone ja vertikaalse (väärtuse) telje ristumiskoha määramine

Diagrammis trendijoone võrrandi kuvamine

Trendijoone väärtuse R² kuvamine

Trendijoone eemaldamine

Diagrammides trendide prognoosimise ja kuvamise teave

Trendijoonte abil kuvatakse andmetes graafiliselt trende ja analüüsitakse prognoosimisprobleeme. Sellist analüüsi nimetatakse ka regressioonanalüüsiks. Regressioonanalüüsi abil saate tulevikuväärtuste ennustamiseks laiendada diagrammi trendijoont tegelikest andmetest kaugemale. Näiteks kasutab järgmine diagramm lihtsat kahe kvartali pikkust perioodi prognoosivat lineaarset trendijoont, mis näitab selgelt suurenevat aastatulu.

Trendijoonega diagramm

Näpunäited

 • Luua saate ka libiseva keskmise, mis silub andmete kõikumisi ja kuvab mustri või trendi selgemalt.

 • Kui muudate diagrammi või andmesarja nii, et see ei saa enam seotud trendijooni toetada (nt muudate diagrammitüübi ruumiliseks diagrammiks või muudate PivotChart-liigenddiagrammi aruande või seostuva PivotTable-liigendtabeli aruande vaadet), ei kuvata trendijoont enam diagrammil.

 • Diagrammita jooneandmete korral saate sobivaimate lineaarsete või eksponentsiaalsete joonte loomiseks kasutada funktsiooni AutoFill või mõnda statistikafunktsiooni (nt GROWTH() või TREND()).

Andmete jaoks sobivaima trendijoonetüübi valimine

Microsoft Office Excelis diagrammi trendijoone lisamisel saate valida kuue erineva trendi- või regressioonitüübi vahel: lineaarsed trendijooned, logaritmilised trendijooned, polünoomtrendijooned, astendustrendijooned, eksponentsiaalsed trendijooned või libiseva keskmisega trendijooned. Andmete tüüp määratleb, mis tüüpi trendijoont peaksite kasutama.

Trendijoon on kõige täpsem, kui selle R-ruudu väärtus on 1 või selle lähedal. Kui sobitate trendijoont oma andmetega, arvutab Excel selle R²-väärtuse automaatselt. Soovi korral võite selle väärtuse kuvada diagrammil.

Lineaarsed trendijooned

Lineaarne trendijoon on sobivaim sirgjoon, mida kasutatakse lihtsate lineaarsete andmekogumite puhul. Teie andmed on lineaarsed, kui andmepunktide muster meenutab joont. Lineaarne trendijoon näitab tavaliselt, et miski kasvab või kahaneb ühtlases joones.

Järgmises näites demonstreerib lineaarne trendijoon, et külmikute müügitulemused on 13-aastase perioodi jooksul pidevalt paranenud. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,979, mis näitab joone head sobivust andmetega.

Lineaarse trendijoonega diagramm

Logaritmilised trendijooned

Logaritmiline trendijoon on sobivaim kõverjoon, mida kasutatakse siis, kui andmete muutuse kiirus kasvab või kahaneb kiiresti ja seejärel ühtlustub. Logaritmiline trendijoon võib kasutada nii negatiivseid kui positiivseid väärtusi.

Järgmine näide illustreerib logaritmilise trendijoone abil loomade populatsiooni prognoositavat kasvu kindlal maa-alal, kus populatsioon ühtlustus koos territooriumi vähenemisega. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,933, mis näitab joone suhteliselt head sobivust andmetega.

Logaritmilise trendijoonega diagramm

Polünoomtrendijooned

Polünoomtrendijoon on kõverjoon, mida kasutatakse juhul, kui andmed kõiguvad. See on kasulik näiteks suure andmehulga korral kasude ja kahjude analüüsimiseks. Polünoomse järjestuse saab määratleda andmete kõikumiste arvuga või sellega, mitu käänakut („mäge“ ja „orgu“) kõveral ilmub. Järjestuse 2 polünoomtrendijoonel on tavaliselt ainult üks „mägi“ või „org“. Järjestusel 3 on tavaliselt üks või kaks, järjestusel 4 aga enamasti kuni kolm „mäge“ või „orgu“.

Järgnevas näites kuvatakse sõidukiiruse ja kütusekulu vahelise seose illustreerimiseks järjestuse 2 polünoomtrendijoon (üks „mägi“). Pange tähele, et R²-väärtus on 0,979, mis näitab joone head sobivust andmetega.

Polünoomse trendijoonega diagramm

Astendustrendijooned

Astendustrendijoon on kõverjoon, mida kasutatakse kindlal kiirusel kasvavaid mõõte võrdlevate andmehulkade korral (nt võidusõiduauto kiirendus 1-sekundiliste ajavahemike jooksul). Astendustrendijoont ei saa luua, kui teie andmed sisaldavad väärtusena nulli või negatiivseid väärtusi.

Järgnevas näites kuvatakse kiirendusandmed, mis on kantud diagrammile sekundite kaupa läbitud teepikkuse (meetrites) kaudu. Astendustrendijoon näitab selgelt kasvavat kiirendust. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,986, mis on peaaegu täiuslik joone sobivus andmetega.

Astendustrendijoonega diagramm

Eksponentsiaalsed trendijooned

Eksponentsiaalne trendijoon on kõverjoon, mida on kasutatakse siis, kui andmeväärtused kasvavad või kahanevad üha kiiremas tempos. Eksponentsiaalset trendijoont ei saa luua, kui teie andmed sisaldavad väärtusena nulli või negatiivseid väärtusi.

Järgnevas näites illustreeritakse eksponentsiaalse trendijoone abil süsinik-14 koguse vähenemist mingis objektis selle vananemisel. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,990, mis tähendab joone peaaegu täiuslikku sobivust andmetega.

Eksponentsiaalse trendijoonega diagramm

Libiseva keskmisega trendijooned

Libiseva keskmisega trendijoon silub andmete kõikumisi, et mingit mustrit või trendi selgemini näidata. Libisev keskmine kasutab kindlat arvu andmepunkte (seatud sättega Periood), arvutab nende keskmised ja kasutab keskmist väärtust joonepunktina. Kui sätte Periood väärtuseks on näiteks määratud 2, kasutatakse libiseva keskmisega trendijoone esimese punktina kahe esimese andmepunkti keskmist. Teise ja kolmanda andmepunkti keskmist kasutatakse trendijoone teise punktina jne.

Järgnevas näites kuvab libiseva keskmisega trendijoon 26 nädala jooksul müüdud eramute arvulise mustri.

Diagramm ja libiseva keskmisega trendijoon

Lehe algusesse

Trendijoone lisamine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis andmesarja, millele soovite trendijoone või libiseva keskmise lisada, või tehke andmesarja diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Märkus. : Kui valite andmesarja valimata diagrammi, millel on mitu andmesarja, kuvab Excel dialoogiboksi Trendijoone lisamine. Klõpsake loendiväljal soovitud andmesarja ja seejärel nuppu OK.

 3. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 4. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake soovitud trendijoone valmissuvandit.

   Märkus. : Trendijoon rakendatakse kohe; te ei saa ise kindlaid suvandeid valida.

  2. Klõpsake nuppu Veel trendijoonesuvandeid. Seejärel klõpsake kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendi/regressiooni tüüp soovitud trendijoone tüüpi.

Kasutatav tüüp

Loodav trendijoon

Lineaarne

Lineaarne trendijoon, kasutades joonele sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist lineaarvõrrandit:

võrrand

kus m on tõus ja b on äralõikepunkt.

Logaritmiline

Logaritmiline trendijoon, kasutades punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

võrrand

kus c ja b on konstandid ning ln on naturaallogaritmi funktsioon.

Polünoom

Polünoom- või kõverjooneline trendijoon, kasutades punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

võrrand

kus b ja Muutuja on konstandid.

Aste

Astendustrendijoon, kasutades punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

võrrand

kus c ja b on konstandid.

Märkus. : See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

Eksponent

Eksponentsiaalne trendijoon, kasutades punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

võrrand

kus c ja b on konstandid ning e on naturaallogaritmi alus.

Märkus. : See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

Libisev keskmine

Libiseva keskmisega trendijoon, kasutades järgmist võrrandit: võrrand

Märkus. : Libiseva keskmisega trendijoone punktide arv võrdub sarja punktide koguarvu ja teie poolt perioodi jaoks määratud punktide arvu vahega.

R-ruudu väärtus

Trendijoon, mis kuvab diagrammil R-ruudu väärtuse, kasutades järgmist võrrandit.

võrrand

See trendijoone suvand on saadaval dialoogiboksi Trendijoone lisamine või Trendijoone vormindamine vahekaardil Suvandid.

Märkus. : Trendijoonega kuvatav R²-väärtus pole kohandatud R²-väärtus. Excel kasutab logaritmiliste, astendus- ja eksponentsiaalsete trendijoonte jaoks teisendatud regressioonimudelit.

 1. Kui valite trendijoone Polünoomne, tippige väljale Järjestus sõltumatu muutuja kõrgeim astendaja.

 2. Väärtuse Libisev keskmine valimisel tippige väljale Periood libiseva keskmise arvutamiseks soovitud perioodide arv.

 3. Kui lisate libiseva keskmise punktdiagrammile, võetakse libiseva keskmise aluseks diagrammile kantud x-telje väärtuste järjestus. On võimalik, et soovitud tulemuse saamiseks peate x-telje väärtusi enne libiseva keskmise lisamist sortima.

 4. Kui lisate trendijoone joon-, tulp-, kiht- või lintdiagrammile, arvutatakse trendijoon eeldusel, et x-väärtused on 1, 2, 3, 4, 5, 6 jne. See eeldus kehtib olenemata sellest, kas x-väärtused on arvud või tekst. Kui soovite, et trendijoone aluseks oleksid arvulised x-väärtused, peaksite kasutama punktdiagrammi.

 5. Excel määrab trendijoonele automaatselt nime, kuid te saate seda muuta. Klõpsake dialoogiboksi Trendijoone vormindamine kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendijoone nimi nuppu Kohandatud ja seejärel tippige nimi väljale Kohandatud.

Lehe algusesse

Trendijoone vormingu muutmine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis trendijoont, mida soovite muuta, või tehke trendijoone diagrammiüksuste loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ja siis käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone värvi-, laadi- või varjusuvandite muutmiseks klõpsake kategooriat Joone värv, Joone laad või Vari ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusesse

Prognoosi kaasatud perioodide arvu määramine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis trendijoont, mida soovite muuta, või tehke trendijoone diagrammiüksuste loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ja siis käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Prognoosi kaasatavate perioodide arvu määramiseks klõpsake jaotises Prognoos arvu väljal Tulevased perioodid või Möödunud perioodid.

Lehe algusesse

Trendijoone ja vertikaalse (väärtuse) telje ristumiskoha määramine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis trendijoont, mida soovite muuta, või tehke trendijoone diagrammiüksuste loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ja siis käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Märkige ruut Sea algordinaat = ja tippige väljale Sea algordinaat = väärtus, mis tähistab vertikaalteljel (väärtusteljel) punkti, kus trendijoon teljega ristub.

  Märkus. : Seda saate teha vaid eksponentsiaalse, lineaarse või polünoomtrendijoone kasutamisel.

Lehe algusesse

Diagrammis trendijoone võrrandi kuvamine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis trendijoont, mida soovite muuta, või tehke trendijoone diagrammiüksuste loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ja siis käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone võrrandi diagrammis kuvamiseks märkige ruut Kuva võrrand diagrammis.

  Märkus. : Libiseva keskmise korral ei saa trendijoone võrrandeid kuvada.

Näpunäide. : Trendijoone võrrand on loetavuse huvides ümardatud. Siiski saate dialoogiboksi Trendijoone sildi vormindamine jaotise Arv väljal Komakohad valitud trendijoone sildi komakohtade arvu muuta. (Menüü Vorming, jaotis Praegune valik, nupp Vorminda valikut.)

Lehe algusesse

Trendijoone väärtuse R² kuvamine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis trendijoont, mille R-ruudu väärtuse soovite kuvada, või tehke trendijoone diagrammiüksuste loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ja siis käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Märkige vahekaardil Trendijoone suvandid ruut Kuva diagrammil R² väärtus.

Märkus. : Libiseva keskmise väärtust R² ei saa kuvada.

Lehe algusesse

Trendijoone eemaldamine

 1. Klõpsake virnastamata ja tasapinnalises kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammis trendijoont, mille soovite eemaldada, või tehke trendijoone diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammi tööriistad ning lisanduvad menüüd Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammielementi.

   Jaotis Praegune valik menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ja siis käsku Pole.

   Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

  2. Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Näpunäide. : Trendijoone saate eemaldada ka kohe pärast selle diagrammi lisamist, klõpsates kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi  Nupu pilt , või vajutades klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×