Diagrammi telgede kuvamise muutmine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Enamiku diagrammitüüpide korral saate diagrammi teljed kuvada või peita. Diagrammiandmete hõlpsama mõistmise huvides võite muuta ka telgede ilmet.

Oluliste    See artikkel ei sisalda Diagrammi telgede skaala muutmine. Skaala muutmise kohta leiate artiklist:

Selle artikli teemad

Diagrammidel on tavaliselt kaks telge, mida kasutatakse andmete mõõtmiseks ja liigitamiseks: vertikaaltelg ehk väärtus- või y-telg ja horisontaaltelg ehk kategooria- või x-telg. Ruumilistel tulp-, koonus- või püramiiddiagrammidel on ka kolmas telg - sügavus- ehk sarja- või z-telg, mis võimaldab kuvada andmete sügavusmõõdet. Radiaaldiagrammidel puudub horisontaal- ehk kategooriatelg ning sektor- ja rõngasdiagrammidel pole ühtegi telge.

Diagrammi, kus on kuvatud horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg

Viiktekst 1 Vertikaal- ehk väärtustelg

Viikteksti 2 Horisontaal- ehk kategooriatelg

Viikteksti 3 Sügavus- ehk sarjatelg

Kõigi diagrammitüüpide puhul ei kuvata telgi ühtemoodi. Näiteks XY- ehk punktdiagrammil ja mulldiagrammil kuvatakse arvväärtused nii horisontaal- kui ka vertikaalteljel. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse õhurõhust. Mõlemal üksusel on arvväärtused ning andmed kuvatakse x- ja y- teljel vastavalt nende arvväärtustele. Väärtustelgede kuvamisel on mitu võimalust (nt logaritmiline skaala).

Muude diagrammitüüpide puhul (nt tulp-, joon- ja kihtdiagramm) kuvatakse arvväärtused vaid vertikaal- ehk väärtusteljel; horisontaalteljel kuvatakse rühmitatud tekstväärtused ehk kategooriad. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse geograafilisest piirkonnast. Geograafiline piirkond on selles näites andmete tekstiline kategooria, mis esitatakse horisontaal- ehk kategooriateljel. Geograafilised piirkonnad jaotuvad skaalal ühtlaselt, kuna need pole mõõdetavad väärtused, vaid tekst. Arvestage selle erinevusega diagrammitüübi valimisel, kuna väärtus- ja kategooriatelje võimalused on erinevad. Sügavus- ehk sarjatelg on üks kategooriatelje variante.

Diagrammi loomisel kuvatakse telgedel vaikimisi kriipsmärgised ja sildid. Nende kuvamise viisi saate põhi- ja vahekriipsmärgiste ning siltide abil muuta. Diagrammi ülekuhjamise vältimiseks saate horisontaal- ehk kategooriateljel kuvada vähem teljesilte või kriipsmärgiseid, määrates kriipsmärgiste vahel kuvatavate kategooriate arvu.

Saate muuta ka siltide joondust ja suunda ning muuta või vormindada neis kuvatavat teksti ja arve (nt kuvada arve protsendina).

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake kuvatavat või peidetavat teljetüüpi ja seejärel soovitud suvandeid.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mitut järgmistest.

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. Siltide asukoha muutmiseks klõpsake ripploendis Telje silt soovitavat suvandit.

   Näpunäide   . Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   Näpunäide   . Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide   . Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Joondus.

 4. Tehke jaotises Teksti paigutus ühte või mitut järgmistest.

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Näpunäide   . Teljesiltide horisontaaljoonduse muutmiseks võite ka telge paremklõpsata ja seejärel klõpsata minitööriistaribal nuppuJoonda vasakule Viiktekst 1 , Keskele Viiktekst 1 või Joonda paremale Viiktekst 1 .

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Kategooriasildi teksti muutmine töölehel

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus   . Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Kategooriasildi teksti muutmine diagrammil

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

   Näpunäide   . Samuti võite klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks Nupp Ahenda ja seejärel valida töölehel vahemiku, mida soovite kasutada. Kui see on valmis, klõpsake nuppu Laienda dialoogiboks.

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus   . Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Teksti vormindamine

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid.

Näpunäide   . Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Arvude vormindamine

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake nuppu Arv ja seejärel valige väljalt Kategooria soovitav arvuvorming.

  Näpunäide   . Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

Märkus   . Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

Vaata ka

Lisamine või eemaldamine sekundaartelje diagrammis

Diagrammi värvi või laadi muutmine

Diagrammi loomine algusest lõpuni

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×