Diagrammi loomine diagrammi veebiosa abil

Diagrammi veebiosa abil saate diagramme luua ja veebiosalehel kuvada. Diagrammi veebiosad võimaldavad andmeid visuaalselt esitada joondiagrammide, lintdiagrammide ja muude vaadete abil. Diagrammide kasutamisel on hõlbus andmetest ühe pilguga kohe ülevaade saada.

Diagrammi veebiosa loomine ja lehele lisamine koosneb enamasti mitmest etapist. Esmalt tuleb diagrammi veebiosa lehele lisada. Seejärel tuleb diagrammi veebiosa ühendada andmeallikaga ja konfigureerida diagramm andmeid kuvama. Kui see on tehtud, saate soovi korral muuta diagrammi veebiosa ilmet.

Selle artikli teemad

1. etapp: diagrammi veebiosa lisamine veebiosalehele

2. etapp: andmeallikaga ühenduse loomine ja diagrammi veebiosa konfigureerimine

3. etapp: diagrammi veebiosa ilme muutmine

1. etapp: diagrammi veebiosa lisamine veebiosalehele

Selle etapi käigus tuleb esmalt luua uus leht või leht redigeerimiseks avada ja seejärel saate lehele lisada tühja diagrammi veebiosa.

 1. Alustage uue lehe loomisest või olemasoleva lehe redigeerimiseks avamiseks.

 2. Klõpsake mõnes lehe tsoonis hüperlinki Lisa veebiosa.

 3. Klõpsake jaotises Kategooriad nuppu Äriandmed.

 4. Klõpsake jaotises Veebiosad nuppu Diagrammi veebiosa ja siis nuppu Lisa.

 5. Seejärel looge ühendus andmeallikaga ja konfigureerige diagrammi veebiosa.

Lehe algusesse

2. etapp: andmeallikaga ühenduse loomine ja diagrammi veebiosa konfigureerimine

Selle etapi käigus tuleb valida ühendus soovitud andmeallikaga ja diagrammi veebiosa konfigureerida.

Märkus.:  Enne alustamist veenduge, et diagrammi veebiosa sisaldav leht oleks avatud redigeerimisrežiimis.

 1. Otsige redigeeritav diagrammi veebiosa üles ja klõpsake siis hüperlinki Andmed ja ilme.

 2. Andmeühendusviisardi avamiseks klõpsake lehel Andmeühenduse ja diagrammiilme viisardid linki Diagrammi ühendamine andmetega.

 3. Valige lehel Andmeallika valimine soovitud andmeallika tüüp ja seejärel klõpsake nuppu Edasi. Valida saate järgmises tabelis kirjeldatud suvandite seast.

Suvand

Kirjeldus

Ühenduse loomine mõne muu veebiosaga

Selle suvandi abil saate diagrammi veebiosa ühendada mõne muu veebiosaga, mis suudab andmeid saata. Sellised veebiosad on näiteks dokumenditeegid ja kontaktiloendid.

Märkus.:  Veenduge, et veebiosa, mida soovite kasutada, asuks juba diagrammi veebiosaga samal lehel.

Ühenduse loomine loendiga

Selle suvandi abil saate diagrammi veebiosa ühendada mõne samas saidikogumis asuva loendiga.

Ühenduse loomine äriandmete kataloogiga

Selle suvandi abil saate diagrammi veebiosa ühendada mõne teenuse Business Connectivity Services (BCS) komponendiga. BCS võimaldab integratsiooni välisandmetega (sh ärirakendustega). BCS kasutab ära äriandmete kataloogi tehnoloogiat, mis võeti kasutusele juba rakenduses Microsoft Office SharePoint Server 2007. BCS-i kohta leiate lisateavet artiklist Teenuse Business Connectivity Services kasutuselevõtu kavandamine.

Ühenduse loomine teenusega Excel Services

Selle suvandi abil saate diagrammi veebiosa ühendada Exceli töövihikuga, mis on teenuse Excel Services kaudu avaldatud.

 1. Valige lehel Andmeallikaga ühenduse loomine andmeallikas, mida soovite kasutada. Seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 2. Lehel Andmete toomine ja filtreerimine saate vaadata diagrammi veebiosa jaoks kasutatavate andmete eelvaadet.

 3. Kui soovite konfigureerida parameetrid üksnes andmete mõne kindla alamhulga kuvamiseks, toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake väärtuse Filtrid kõrval olevat plussmärki (+), et laiendada jaotis Filtriparameetrite määratlemine.

  2. Valige loendist Parameetri nimi soovitud üksus (nt andmehulga veerg).

  3. Valige loendist Tüüp soovitud tehtetüüp.

  4. Määrake väljal Vaikeväärtus filtri jaoks soovitud kriteerium.

  5. Filtreeritud andmete kuvamiseks klõpsake nuppu Andmete eelvaade.

  6. Korrake 1.–6. sammu iga täiendava parameetri määramiseks, mida soovite diagrammi jaoks kasutada.

 4. Kui olete andmete eelvaate ja filtreerimise lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi.

 5. Kui soovite määrata ka andmete kuvamisviisi, saate seda teha lehel Diagrammi sidumine andmetega. Selleks määrake sätte Y-telje väli väärtuseks üks veerg ja sätte X-telje väli väärtuseks mõni teine veerg.

 6. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusesse

3. etapp: diagrammi veebiosa ilme muutmine

Pärast diagrammi veebiosa loomist saate soovi korral muuta diagrammi ilmet. Näiteks saate valida diagrammitüübi ja määrata kuvasätted (sh kujundused, diagrammi tiitli ja legendi, teljed ja ruudujooned jne).

Märkus.:  Enne alustamist veenduge, et diagrammi veebiosa sisaldav leht oleks avatud redigeerimisrežiimis.

 1. Otsige redigeeritav diagrammi veebiosa üles ja klõpsake siis hüperlinki Andmed ja ilme.

 2. Diagrammi kohandamise viisardi avamiseks klõpsake lehel Andmeühenduse ja diagrammiilme viisardid linki Diagrammi kohandamine.

 3. Valige lehel Diagrammitüübi valimine soovitud diagrammitüüp. Selleks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake jaotises Diagrammitüüpide kategooriad soovitud diagrammikategooriat.

  2. Klõpsake jaotises Diagrammimallid soovitud diagrammimalli.

  3. Klõpsake nuppu Edasi.

 4. Valige lehel Diagrammi ilme atribuudid soovitud kujundus. Selleks toimige järgmiselt.

  1. Valige diagrammi jaoks soovitud kujundus jaotises Ilme kujundus loendist Kujundus.

  2. Kui loend Joonistuse laad on saadaval, saate selle abil määrata, kuidas soovite diagrammi üksused kuvada. Kui olete valinud näiteks sektordiagrammi tüübi, saate loendi Joonistuse laad abil määrata, kuidas tuleks kuvada sektordiagrammi välisserv.

  3. Loendis Läbipaistvus saate määrata diagrammivärvide läbipaistvuse astme. Kui soovite diagrammi kuvada erksates toonides, valige 0% – pidev; kui soovite diagrammi kuvada läbipaistvana (ilma värvideta), valige 100% – nähtamatu.

 5. Kui soovite määrata ka diagrammi laiuse, kõrguse ja pildivormingu, saate seda teha jaotises Suurus ja vorming.

 6. Pärast diagrammi ilme atribuutide konfigureerimist klõpsake nuppu Edasi.

 7. Muud sätted (nt diagrammi tiitli ja legendi, telje- ja ruudujooned, andmesildid ning muud atribuudid) saate määrata lehel Diagrammielementide atribuudid.
  Mõne soovitud diagrammielemendi atribuudi konfigureerimiseks valige vastav vahekaart ja toimige seejärel järgmiselt (vastavalt konkreetsele olukorrale).

Vahekaart

Jaotis

Toiming

Tiitel ja legend

Tiitlid

 1. Märkige ruut Kuva diagrammi tiitel.

 2. Tippige diagrammi nimi väljale Tiitel.

 3. Määrake loendi Font abil diagrammitiitli jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

 4. Valige värviloendist diagrammi tiitliteksti jaoks soovitud värv.

 5. Klõpsake jaotises Paigutus suvandit, mis vastab diagrammitiitli kuvamiseks soovitud paigutusele.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  1. Minge edasi jaotisse Legend.

  2. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Teljed ja ruudujooned.

  3. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Legend

 1. Märkige ruut Kuva legend.

 2. Määrake loendi Legendi font abil diagrammilegendi jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

 3. Tippige diagrammilegendi nimi väljale Tiitel.

 4. Määrake loendi Tiitli font abil diagrammilegendi tiitli jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

 5. Valige värviloendist diagrammilegendi tiitliteksti jaoks soovitud värv.

 6. Kui soovite diagrammilegendi asetada otse diagrammile, märkige ruut Doki diagrammialale.

 7. Määrake loendi Laad abil, kas soovite diagrammi legendi kuvada tabelina, tulbana või üksustest koosneva reana.

 8. Klõpsake jaotises Paigutus suvandit, mis vastab diagrammilegendi kuvamiseks soovitud paigutusele.

 9. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Teljed ja ruudujooned.

  2. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Teljed ja ruudujooned

X-telg või Y-telg

Märkus.:  Sõltuvalt sellest, millise diagrammitüübi olete diagrammi jaoks valinud, võib juhtuda, et saate vormindada ka diagrammi telgi ja ruudujooni. Kui diagramm on kuvatud näiteks sektordiagrammina, pole vahekaardil Teljed ja ruudujooned neid suvandeid saadaval. Kui aga olete valinud lintdiagrammi, on vahekaardil Teljed ja ruudujooned saadaval terve hulk suvandeid.

 1. Jaotises X-telg (või Y-telg) saate loendi Kuva telg abil telje kuvada või peita.

  • Telje kuvamiseks valige väärtus Automaatne või Tõene.

  • Telje peitmiseks valige väärtus Väär.

 2. Teljetiitli kuvamiseks toimige järgmiselt.

  1. Märkige ruut Kuva teljetiitel.

  2. Tippige telje nimi väljale Tiitel.

  3. Määrake loendi Tiitli font abil telje nime jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

  4. Määrake loendi Joondus abil, kus soovite telje nime kuvada.

 3. Üksusenimede kuvamiseks teljel toimige järgmiselt.

  1. Märkige ruut Kuva teljesildid.

  2. Määrake loendi Font abil teljesiltide jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

  3. Valige värviloendist teljesiltide jaoks soovitud värv.

  4. Kui soovite teljesiltide kuvamisviisi muuta, saate seda teha loendis Vorming. Kui teljel kuvatakse näiteks kuupäevad, saate kuupäevade jaoks valida kindla vormingu.

  5. Teljetiitlite kuvamiseks diagrammi kohal (mitte diagrammi all) märkige ruut Pööratud.

  6. Varjustatud taustridade kuvamiseks diagrammil märkige ruut Ülerealaotusega. Sellest on abi juhul, kui diagramm on suur või sisaldab palju linte või tulpasid.

 4. Teljeskaala reguleerimiseks määrake mõni järgmistest teljesätete suvanditest.

  • Kui soovite väärtuste vahemikku kaasata ka nulli (0), märkige ruut Alusta nullist.

  • Kui soovite tegelike väärtuste asemel kasutada logaritmilisi väärtusi, märkige teljeskaala muutmiseks ruut Logaritmiline skaala. Sellest on kasu juhul, kui diagramm hõlmab suurt andmevahemikku või kui võrdsete vahedega väärtused on eksponentsiaalselt suurenevad arvud (nt 1, 10, 100 jne), mitte lineaarselt kasvavad järjestikused väärtused (nt 1, 2, 3 jne).

  • Kui soovite diagrammi esimese ja viimase üksuse serva jätta tühja ruumi, märkige ruut Külgveerised. Näiteks juhul, kui diagrammil on kuvatud vertikaalsed lindid, võite ruudu Külgveerised märkimisega konfigureerida diagrammi kuvama tühja ruumi diagrammi serva ning esimese ja viimase lindi servade vahel.

  • Väljal Miinimum määrake telje jaoks miinimumväärtus.

  • Väljal Maksimum määrake telje jaoks maksimumväärtus.

 5. Ruudujoonte kuvamiseks diagrammil toimige järgmiselt.

  1. Märkige ruut Kuva põhikoordinaatvõrgu jooned. Põhiruudujooned kuvatakse diagrammil hallide pidevjoontena ja need aitavad saada kiiret ülevaadet umbkaudsetest diagrammiväärtustest.

  2. Tippige põhiruudujoonte väljale Intervall arv, mis vastab põhiruudujoonte kuvamiseks soovitud intervallile. Kui andmete diagrammil kuvamise ühik on näiteks sada, võite põhiruudujoonte kuvamiseks tippida intervalli jaoks 100.

  3. Loendi Kriipsmärgised abil saate määrata, kas diagrammil tuleks kuvada kriipsmärgised ja kuidas seda teha. Kriipsmärgised kuvatakse teljel diagrammi umbkaudsete väärtuste nägemise hõlbustamiseks.

  4. Kui soovite diagrammile lisada veel teisegi komplekti ruudujooni, märkige ruut Kuva vahekoordinaatvõrgu jooned. Vaheruudujoonte jaoks kasutatakse enamasti põhiruudujoontega võrreldes väiksemat intervalli.

  5. Tippige vaheruudujoonte väljale Intervall arv, mis vastab vaheruudujoonte kuvamiseks soovitud intervallile.

  6. Loendi Kriipsmärgised abil saate määrata, kas diagrammil tuleks kuvada kriipsmärgised ja kuidas seda teha. Kriipsmärgised kuvatakse teljel diagrammi umbkaudsete väärtuste nägemise hõlbustamiseks.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  1. Minge edasi jaotisse Sekundaarne X-telg või Sekundaarne Y-telg.

  2. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Andmesildid ja markerid.

  3. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Sekundaarne X-telg või Sekundaarne Y-telg

Sekundaarne X-telg kuvatakse enamasti diagrammi ülaosas, sekundaarne Y-telg aga diagrammi paremas servas.

Märkus.:  Sekundaarse telje või ruudujoonte kuvamise võimalus sõltub sellest, millise diagrammitüübi olete diagrammi jaoks valinud.

 1. Jaotises Sekundaarne X-telg (või Sekundaarne Y-telg) saate loendi Kuva telg abil sekundaarse telje kuvada või peita.

  • Telje kuvamiseks valige väärtus Automaatne või Tõene.

  • Telje peitmiseks valige väärtus Väär.

 2. Sekundaarse telje tiitli kuvamiseks toimige järgmiselt.

  1. Märkige ruut Kuva teljetiitel.

  2. Tippige telje nimi väljale Tiitel.

  3. Määrake loendi Tiitli font abil telje nime jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

  4. Määrake loendi Joondus abil, kus soovite telje nime kuvada.

 3. Üksusenimede kuvamiseks sekundaarteljel toimige järgmiselt.

  1. Märkige ruut Kuva teljesildid.

  2. Määrake loendi Font abil teljesiltide jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

  3. Valige värviloendist teljesiltide jaoks soovitud värv.

  4. Kui soovite teljesiltide kuvamisviisi muuta, saate seda teha loendis Vorming. Kui teljel kuvatakse näiteks kuupäevad, saate kuupäevade jaoks valida kindla vormingu.

  5. Teljetiitlite kuvamiseks diagrammi kohal (mitte diagrammi all) märkige ruut Pööratud.

  6. Varjustatud taustridade kuvamiseks diagrammil märkige ruut Ülerealaotusega. Sellest on abi juhul, kui diagramm on suur või sisaldab palju linte või tulpasid.

 4. Sekundaartelje skaala reguleerimiseks määrake mõni järgmistest teljesätete suvanditest.

  • Kui soovite väärtuste vahemikku kaasata ka nulli (0), märkige ruut Alusta nullist.

  • Kui soovite tegelike väärtuste asemel kasutada logaritmilisi väärtusi, märkige teljeskaala muutmiseks ruut Logaritmiline skaala. Sellest on kasu juhul, kui diagramm hõlmab suurt andmevahemikku või kui võrdsete vahedega väärtused on eksponentsiaalselt suurenevad arvud (nt 1, 10, 100 jne), mitte lineaarselt kasvavad järjestikused väärtused (nt 1, 2, 3 jne).

  • Kui soovite diagrammi esimese ja viimase üksuse serva jätta tühja ruumi, märkige ruut Külgveerised. Näiteks juhul, kui diagrammil on kuvatud vertikaalsed lindid, võite ruudu Külgveerised märkimisega konfigureerida diagrammi kuvama tühja ruumi diagrammi serva ning esimese ja viimase lindi servade vahel.

  • Väljal Miinimum määrake telje jaoks miinimumväärtus.

  • Väljal Maksimum määrake telje jaoks maksimumväärtus.

 5. Ruudujoonte kuvamiseks diagrammil toimige järgmiselt.

  1. Märkige ruut Kuva põhikoordinaatvõrgu jooned. Põhiruudujooned kuvatakse diagrammil hallide pidevjoontena ja need aitavad saada kiiret ülevaadet umbkaudsetest diagrammiväärtustest.

  2. Tippige põhiruudujoonte väljale Intervall arv, mis vastab põhiruudujoonte kuvamiseks soovitud intervallile. Kui andmete diagrammil kuvamise ühik on näiteks sada, võite põhiruudujoonte kuvamiseks tippida intervalli jaoks 100.

  3. Loendi Kriipsmärgised abil saate määrata, kas diagrammil tuleks kuvada kriipsmärgised ja kuidas seda teha. Kriipsmärgised kuvatakse teljel diagrammi umbkaudsete väärtuste nägemise hõlbustamiseks.

  4. Kui soovite diagrammile lisada veel teisegi komplekti ruudujooni, märkige ruut Kuva vahekoordinaatvõrgu jooned. Vaheruudujoonte jaoks kasutatakse enamasti põhiruudujoontega võrreldes väiksemat intervalli.

  5. Tippige vaheruudujoonte väljale Intervall arv, mis vastab vaheruudujoonte kuvamiseks soovitud intervallile.

  6. Loendi Kriipsmärgised abil saate määrata, kas diagrammil tuleks kuvada kriipsmärgised ja kuidas seda teha. Kriipsmärgised kuvatakse teljel diagrammi umbkaudsete väärtuste nägemise hõlbustamiseks.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Andmesildid ja markerid.

  2. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Andmesildid ja markerid

Sildid

 1. Siltide (nt väärtuste) kuvamiseks diagrammil märkige ruut Kuva sildid.

 2. Loendist Sildi väärtus saate valida kuvatavate siltide tüübi. Kui soovite kuvada näiteks diagrammi jaoks kasutatavast andmeallikast pärinevad väärtused, valige Kuva vaikeväärtused.

 3. Määrake loendi Font abil andmesiltide jaoks soovitud font, fondi suurus ja fondi laad.

 4. Valige värviloendist andmesiltide jaoks soovitud värv.

 5. Kui soovite andmesiltide kuvamisviisi muuta, saate seda teha loendis Vorming. Kui diagrammil kuvatakse näiteks kuupäevad, saate kuupäevade jaoks valida kindla vormingu.

 6. Kui soovite andmesildid diagrammil kuvada kindla nurga all, tippige soovitud nurka tähistav arv väljale Sildi nurk. Tipitav arv näitab, mitmekraadise nurga all (päripäeva) tuleks andmesildid kuvada. Kui soovite andmesildid kuvada näiteks üksnes veidi allapoole suunatud nurga all, tippige väljale Sildi nurk arv 10.

 7. Määrake loendi Sildi joondus abil, kus soovite andmesildid diagrammil kuvada. Kui soovite andmesildid kuvada näiteks väljaspool tegelikke diagrammiväärtusi, valige loendist Sildi joondus väärtus Väljas.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  1. Minge edasi jaotisse Andmemarkerid.

  2. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Hüperlingid ja kohtspikrid.

  3. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Andmemarkerid

 1. Andmepunktide esiletõstmiseks diagrammil märkige ruut Kuva markerid.

 2. Loendist Markeri laad saate valida kasutatava markeri laadi.

 3. Tippige väljale Markeri suurus arv, mis tähistab kasutatavate andmemarkerite suurust (pikslites).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Hüperlingid ja kohtspikrid.

  2. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Hüperlingid ja kohtspikrid

Hüperlingid ja kohtspikrid

Diagrammi veebiosas saate hüperlinke ja kohtspikreid lisada kolme tüüpi üksustele:

 • diagrammisarjale (lintdiagrammil vastab see lintidele);

 • diagrammilegendile;

 • diagrammi andmesiltidele.

Hüperlinkide abil saate diagrammi kasutajad suunata muudele saitidele, mis sisaldavad täiendavat teavet. Kohtspikrite abil saate diagrammil täiendava teabena kuvada kommentaare või märkusi.

Märkus.:  Diagrammi kasutajad näevad kohtspikreid ja hüperlinke ainult siis, kui nad viivad hiirekursori mõnele kindlale diagrammielemendile. Näiteks sarja kohtspikri nägemiseks või lintdiagrammi hüperlingi klõpsamiseks peab kasutaja kursori viima vastavale diagrammi lindile.

 1. Valige loendist Andmesari see andmesari, kuhu soovite hüperlingi või kohtspikri lisada.

Märkus.:  Kui diagramm sisaldab ainult ühte andmesarja, on loendis Andmesari ainult Vaikeväärtus.

 1. Määrake väljal Sarja hüperlink saidi (nt veebisaidi või meeskonnatöö veebisaidi) veebiaadress (URL). Hüperlink seostatakse diagrammil sarja üksustega (nt lintdiagrammi lintidega).

 2. Tippige väljale Sarja kohtspikker teave (nt märkus), mis kuvatakse siis, kui kasutaja viib hiirekursori mõnele sarja üksusele (nt lintdiagrammi lindile).

 3. Määrake väljal Legendi hüperlink saidi (nt veebisaidi või meeskonnatöö veebisaidi) veebiaadress (URL). Hüperlink seostatakse diagrammil legendiga.

 4. Tippige väljale Legendi kohtspikker teave (nt märkus), mis kuvatakse siis, kui kasutaja viib hiirekursori diagrammi legendile.

 5. Määrake väljal Sildi hüperlink saidi (nt veebisaidi või meeskonnatöö veebisaidi) veebiaadress (URL). Hüperlink seostatakse diagrammil andmesiltidega.

 6. Tippige väljale Sildi kohtspikker teave (nt märkus), mis kuvatakse siis, kui kasutaja viib hiirekursori diagrammil mõnele andmesildile.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake mõnda muud vahekaarti, näiteks Tiitel ja legend.

  2. Diagrammi kuvamiseks veebilehel klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×