Avaldiste tutvustus

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Microsoft Accessis saate kasutada avaldisi mitmesuguste ülesannete tegemiseks, nt matemaatilisteks arvutusteks, teksti koostamiseks või ekstraktimiseks või andmete valideerimiseks. Sellest artiklist leiate avaldiste kohta taustteavet  – millal neid kasutada, kuidas võrrelda neid Microsoft Exceli valemitega ja millised on nende koostisosad.

Selle artikli teemad

Avaldiste ülevaade

Miks kasutada avaldisi?

Accessi avaldiste ja Exceli valemite võrdlus

Avaldise komponendid

Avaldiste näited

Avaldiste ülevaade

Avaldis koosneb mõnest või kõigist järgmistest osadest: sisseehitatud või kasutaja määratletud funktsioonid, identifikaatorid, tehtemärgid ja konstandid, millega saab arvutada ühe väärtuse.

Avaldise komponendid

Näiteks järgmine avaldis sisaldab kõiki nelja elementi:

=Sum([Ostuhind])*0,08

Selles näites on Sum() sisseehitatud funktsioon, [Ostuhind] on identifikaator, * on matemaatiline tehtemärk ja 0,08 on konstant. Selle avaldise abil saab vormi või aruande jaluse tekstiväljal arvutada teatud üksuste rühma käibemaksu.

Avaldised võivad olla sellest näitest ka palju keerukamad või lihtsamad. Näiteks järgmine kahendmuutuja koosneb ainult tehtemärgist ja konstandist:

>0

Kui seda avaldist võrreldakse nullist suurema arvuga, tagastab see väärtuse True, ja kui seda võrreldakse nullist väiksema arvuga, tagastab see väärtuse False. Saate kasutada seda avaldist juhtelemendi või tabelivälja atribuudis Valideerimisreegel, et tagada ainult positiivsete väärtuste sisestamine.

Accessis kasutatakse avaldisi paljudes kohtades arvutamiseks, märkide töötlemiseks või andmete testimiseks. Tabelitel, päringutel, vormidel, aruannetel ja makrodel on kõigil atribuute, mis saavad aktsepteerida avaldist. Saate kasutada avaldisi näiteks juhtelemendi atribuutides Juhtelemendi allikas ja Vaikeväärtus. Samuti saate kasutada avaldisi tabelivälja atribuudis Valideerimisreegel. Lisaks sellele kasutate sündmuseprotseduuri või mooduli VBA-koodi kirjutamisel sageli avaldisi, mis on sarnased Accessi objektis (nt tabelis või päringus) kasutatavate avaldistega.

Märkus. : Avaldise komponentide kohta lisateabe saamiseks vt selle artikli teemat Avaldise komponendid.

Lehe algusse

Miks kasutada avaldisi?

Accessis saate avaldiste abil teha järgmisi toiminguid.

 • Arvutada väärtused, mis ei ole otseselt andmetes. Saate arvutada väärtusi tabelite ja päringute väljadel ning vormide ja aruannete juhtelementides.

 • Seada tabelivälja või vormi või aruande juhtelemendi vaikeväärtuse. Need väärtused kuvatakse iga kord, kui avate tabeli, vormi või aruande.

 • Luua valideerimisreegli. Valideerimisreeglid reguleerivad, milliseid väärtusi kasutajad saavad väljale või juhtelementi sisestada.

 • Määrata päringu kriteeriumid.

Üks levinumaid viise, kuidas kasutada Accessis avaldisi, on arvutada väärtused, mida teie andmetes otseselt pole. Näiteks saate luua tabelis või päringus veeru, mis arvutab reaüksuse summa, ja seejärel kasutada seda väärtust vormil või aruandes. Tabeli või päringu veergu, mis sellise arvutuse tulemusena saadakse, nimetatakse arvutatud väljaks. Näiteks järgmine päringuavaldis arvutab reaüksuse summad koos rakendatud allahindlusega:

LaiendatudHind : CCur ([Tellimuse üksikasjad].Ühikuhind*[Kogus]*(1-[Allahindlus])/100)*100

See avaldis annab tulemuseks saadavale veerule või arvutatud väljale nime LaiendatudHind.

Saate luua arvutatud välja iga kord, kui on vaja kahel või enamal tabeliväljal arvutada või andmetega toiminguid teha. Näiteks paljud tabelid talletavad ees-ja perekonnanimesid eraldi väljadel. Kui soovite need ees- ja perekonnanimed kombineerida ja seejärel kuvada need ühel väljal, saate luua tabelis või päringus arvutatud välja.

Arvutatud väli, mis ühendab ees- ja perekonnanime, näeks välja järgmine: [Eesnimi] & " " & [Perekonnanimi]. Antud juhul ühendavad ampersandid (&) väärtuse väljal Eesnimi, tühikumärgi (jutumärkides tühik) ja väärtuse väljal Perekonnanimi.

Accessis saate avaldiste abil sisestada ka tabeli välja või juhtelemendi vaikeväärtuse. Näiteks kuupäevavälja vaikeväärtuseks tänase kuupäeva seadmiseks tippige selle välja atribuudiväljale Vaikeväärtus väärtus Date().

Lisaks saate avaldise abil seada valideerimisreegli. Näiteks saate juhtelemendi või tabelivälja valideerimisreegliga nõuda, et sisestatav kuupäev oleks tänasest kuupäevast hilisem või sellega võrdne. Sel juhul seadke atribuudivälja Valideerimisreegel väärtuseks >= Date().

Avaldise abil saate seada ka päringu kriteeriumid. Oletagem näiteks, et soovite vaadata teatud ajavahemikus tarnitud tellimuste tootekäivet. Saate sisestada kriteeriumid kuupäevavahemiku määratlemiseks ja Access tagastab ainult kriteeriumidele vastavad read. Näiteks võib teie avaldis välja näha järgmiselt:

Between #1/1/20 11 # And #12/31/20 11 #

Päringule kriteeriumide lisamisel ja seejärel päringu käivitamisel tagastab see ainult määratud kuupäevadele vastavad väärtused.

Lehe algusse

Accessi avaldiste ja Exceli valemite võrdlus

Accessi avaldised sarnanevad Exceli valemitega selles mõttes, et mõlemad kasutavad tulemi saamiseks sarnaseid elemente. Exceli valemid ja Accessi avaldised sisaldavad ühte või mitut järgmistest.

 • Identifikaatorid    Excelis on identifikaatorid töövihiku üksikute lahtrite või lahtrivahemike nimed, nt A1, B3;C6 või Sheet2!C32. In Accessis on identifikaatorid tabeliväljade nimed (nt [Kontaktid]![Eesnimi]), vormide või aruannete juhtelemendid (nt Forms![Ülesandeloend]![Kirjeldus]) või nende väljade või juhtelementide atribuudid (nt Forms![Ülesandeloend]![Kirjeldus].ColumnWidth).

 • Tehtemärgid    Nii Accessis kui ka Excelis kasutatakse tehtemärke väärtuste võrdlemiseks või andmetega lihtsate arvutuste tegemiseks. Näiteks: + (pluss) või - (miinus).

 • Funktsioonid ja argumendid    Nii Accessis kui ka Excelis kasutatakse funktsioone ja argumente selliste toimingute tegemiseks, mida ei saa ainult tehtemärkide abil teha  – näiteks saate leida välja väärtuste keskmise või teisendada arvutuse tulemi valuutavormingusse. Funktsioonid on näiteks SUM ja STDEV. Argumendid on väärtused, mis pakuvad funktsioonidele teavet. Nii Access kui ka Excel sisaldavad mõlemad palju funktsioone, mille seast valida, kuid sarnaste funktsioonide nimed on programmides mõnikord erinevad. Näiteks Exceli funktsioon AVERAGE vastab Accessi funktsioonile AVG.

 • Konstandid    Nii Accessis kui ka Excelis on konstandid väärtused, mis ei muutu  – näiteks teksti- või numbristringid, mida ei arvutata avaldise abil.

Accessi avaldistes kasutatakse tehtemärke ja konstante, mis sarnanevad Exceli valemites olevatega, kuid Accessi avaldised kasutavad erinevaid identifikaatoreid ja funktsioone. Exceli valemeid kasutatakse üldiselt ainult töölehelahtrites, Accessi avaldisi aga paljudes kohtades mitmesuguste ülesannete sooritamiseks, sh järgmised:

 • arvutatud juhtelementide loomine vormidel ja aruannetes;

 • arvutatud väljade loomine tabelites ja päringutes;

 • kriteeriumidena päringutes;

 • väljale või vormi juhtelementi sisestatavate andmete valideerimine;

 • andmete grupeerimine aruannetes.

Accessi avaldise või Exceli valemi abil saate arvutada matemaatiliste tehetega arv- või kuupäeva-/kellaajaväärtusi. Näiteks kliendi jaoks diskonteeritud hinna arvutamiseks saate kasutada Excel valemit =C2*(1-D2) või Accessi avaldist = [Ühiku hind]*(1-[Allahindlus]).

Saate kasutada Accessi avaldist või Exceli valemit ka stringitehetega stringide ühendamiseks, tükeldamiseks või muul viisil töödelda. Näiteks ees- ja perekonnanime ühendamiseks ühte stringi saate kasutada Exceli valemit =D3 & " " & D4 või Accessi avaldist = [Eesnimi] & " " & [Perekonnanimi].

Lehe algusse

Avaldise komponendid

Avaldised võivad koosneda identifikaatoritest, tehtemärkidest, funktsioonidest ja argumentidest, konstantidest ja väärtustest. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse neid komponente üksikasjalikumalt. Nende jaotiste näited sisaldavad ka lühikirjeldusi avaldistes kasutatava süntaksi kohta.

Identifikaatorid

Identifikaator on välja, atribuudi või juhtelemendi nimi. Avaldise identifikaator viitab välja, atribuudi või juhtelemendiga seotud väärtusele. Vaatleme näiteks avaldist =[NõutavKuupäev]-[Tarnimiskuupäev]. See avaldis lahutab välja või juhtelemendi Tarnimiskuupäev väärtuse välja või juhtelemendi NõutavKuupäev väärtusest. Selles avaldises on nii NõutavKuupäev kui ka Tarnekuupäev identifikaatorid.

Tehtemärgid

Access toetab mitmesuguseid tehtemärke, sh tavalisi aritmeetilisi tehtemärke, nt +, -, * (korrutusmärk) ja / (jagamismärk). Saate kasutada ka võrdlusmärke (nt < (väiksem kui) või > (suurem kui)) väärtuste võrdlemiseks, tekstimärke (nt & ja +) teksti ühendamiseks (kombineerimiseks), loogilisi tehtemärke (nt Not ja And) tõeste või väärade väärtuste määratlemiseks ja muid Accessile omaseid tehtemärke.

Funktsioonid ja argumendid

Funktsioonid on sisseehitatud protseduurid, mida saate oma avaldistes kasutada. Funktsioone saab kasutada mitmesuguste toimingute jaoks (nt väärtuste arvutamiseks, teksti ja kuupäevade töötlemiseks ning andmete summeerimiseks). Näiteks üks levinumaid funktsioone on Date, mis tagastab tänase kuupäeva. Funktsiooni Date saab kasutada mitmel viisil (nt avaldises, mis seab tabelivälja vaikeväärtuse). Selle näite puhul iga kord, kui keegi lisab uue kirje, seatakse välja väärtuseks vaikimisi käesolev kuupäev.

Mõne funktsiooni puhul on vaja argumente. Argument on väärtus, mis annab funktsioonile sisendi. Kui funktsioon nõuab mitut argumenti, eraldage argumendid komaga. Vaatleme näiteks funktsiooni Date järgmises näidisavaldises:

=Format(Date()," mmmm d, yyyy")

Selles näites kasutatakse kahte argumenti. Esimene argument on funktsioon Date(), mis tagastab tänase kuupäeva. Teine argument ("mmmm d, yyyy"), mis on eraldatud esimesest argumendist komaga, määrab tekstistringi, mis juhendab funktsiooni Format, kuidas vormindada tagastatud kuupäevaväärtust. Arvestage, et tekstistring peab olema jutumärkides. See avaldis näitab, et saate sageli kasutada ühe funktsiooni tagastatud väärtust teise funktsiooni argumendina. Antud juhul on argumendiks funktsioon Date().

Funktsioonide ja avaldisesüntaksi lisateabe linke leiate jaotisest Vt ka.

Konstandid

Konstant on üksus, mille väärtus ei muutu, kui Access töötab. Avaldistes kasutatakse sageli konstante True, False ja Null. Saate määratleda ka oma konstandid VBA-koodina, mida saate kasutada VBA protseduurides. VBA on Accessis kasutatav programmeerimiskeel.

Märkus. : VBA konstante ei saa kasutada kohandatud funktsioonides, mida te oma avaldistes kasutate. Näiteks on VBA-l konstandid nädalapäevade jaoks: vbSunday tähistab pühapäeva, vbMonday tähistab esmaspäeva jne Igal sellisel konstandil on vastav arvväärtus. Näiteks vbSunday arvväärtus on 1 ja vbMonday arvväärtus on 2. Neid konstante ei saa kasutada kohandatud funktsioonis, mis kutsutakse avaldisest. Selle asemel kasutage arvväärtusi.

Väärtused

Saate oma avaldistes kasutada literaalväärtusi (nt arvu 1254 või stringi Sisestage arv vahemikus 1–10). Saate kasutada ka arvväärtusi, mis võivad olla arvujadad, mis võivad sisaldada märke ja komakohti. Märgi puudumise korral määrab Access positiivse väärtuse. Väärtuse muutmiseks negatiivseks lisage miinusmärk (-). Saate kasutada ka teaduslikku esitust. Selleks kaasake "E" või "e" ja astendusmärk (nt 1.0E-6).

Kui kasutate konstantidena tekstistringe, pange need jutumärkidesse, et Access tõlgendaks neid õigesti. Teatud juhtudel sisestab Access jutumärgid teie eest ise. Näiteks teksti sisestamisel avaldise valideerimisreegli või päringukriteeriumide jaoks, ümbritseb Access teie tekstistringid automaatselt jutumärkidega.

Näiteks kui tipite teksti Pariis, kuvab Access avaldises teksti „Pariis“. Kui soovite, et avaldis sisaldaks stringi, mis on ka tegelikult ümbritsetud jutumärkidega, ümbritsege pesastatud string ühekordsete jutumärkidega (') või kolmekordsete topeltjutumärkidega ("). Näiteks järgmised avaldised on võrdväärsed:

Forms![Contacts]![City]. DefaultValue = ' "Paris" '

Forms![Contacts]![City]. DefaultValue = " " "Paris" " "

Kuupäeva-/kellaajaväärtuste kasutamiseks ümbritsege väärtused trellimärkidega (#). Näiteks #7.03.11#, #7-märts-11# ja #7. märts 2011# on kõik sobivad kuupäeva-/kellaajaväärtused. Kui Access tuvastab sobiva kuupäeva-/kellaajaväärtuse, mis on ümbritsetud trellimärkidega, tõlgendab Access seda väärtust automaatselt andmetüübina Kuupäev/kellaaeg.

Lehe algusse

Avaldiste näiteid

Järgmises tabelis on loetletud mõningad Accessi näidisavaldised ja kirjeldatakse, kuidas neid tavaliselt kasutatakse.

Avaldis

Otstarve

=[NõutavKuupäev]-[Tarnekuupäev]

Arvutab kahe tekstivälja juhtelementide (NõutavKuupäev ja Tarnekuupäev) kuupäevaväärtuste vahelise erinevuse aruandes.

Date()

Määrab tabelivälja Kuupäev/kellaaeg vaikeväärtuseks praeguse kuupäeva.

LaiendatudHind: CCur([Tellimuse üksikasjad].Ühikuhind*[Kogus]*(1-[Allahindlus])/100)*100

Loob päringus arvutatud välja nimega LaiendatudHind.

Between #1.01.2011# And #31.12.2011#

Määrab päringu kuupäeva-/kellaajavälja kriteeriumid.

=[Tellimuste alamvorm].Form!TellimuseVahesumma

Tagastab vormi Tellimused alamvormi Tellimused juhtelemendi TellimuseVahesumma väärtuse.

>0

Seab tabeli arvuvälja valideerimisreegli – kasutajad peavad sisestama nullist suuremad väärtused.

Mõni avaldis algab võrdusmärgiga (=) ja mõni mitte. Kui arvutate vormi või aruande juhtelemendi väärtust, kasutage avaldise alguses võrdusmärki =. Muudel juhtudel, näiteks kui tipite avaldise päringusse või välja või juhtelemendi atribuuti Vaikeväärtus või Valideerimisreegel, siis ärge võrdusmärki = kasutage, välja arvatud siis, kui lisate avaldise tabeli tekstiväljale. Mõnel juhul, näiteks kui lisate avaldisi päringutesse, eemaldab Access võrdusmärgi = automaatselt.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×