Avaldiste näited

Selles artiklis tuuakse näiteid Accessi avaldistest. Avaldis on matemaatiliste või loogikatehtemärkide, konstantide, funktsioonide, tabeliväljade, juhtelementide ning atribuutide kombinatsioon, mida hinnatakse ühe väärtusena. Accessi avaldisi saab kasutada väärtuste arvutamiseks, andmete valideerimiseks ja välja või juhtelemendi vaikeväärtuse määramiseks.

Märkus. : Sellest artiklist leiate avaldiste loomise põhijuhised, aga see pole Accessis saadaolevate avaldiste loomiseks mõeldud tööriistade täielik juhis. Avaldiste loomise kohta leiate lisateavet artiklist Avaldise loomine.

Selle artikli teemad

Avaldiste tutvustus

Vormides ja aruannetes kasutatavate avaldiste näited

Päringutes ja filtrites kasutatavate avaldiste näited

Vaikeväärtustega avaldiste näited

Välja valideerimisreeglitega avaldiste näited

Makrotingimustega avaldiste näited

Avaldiste tutvustus

Accessi avaldis on sisuliselt sama nagu valem. Avaldis koosneb elementidest, mida saab eraldi või kombinatsioonides kasutada tulemi saavutamiseks. Need elemendid on näiteks järgmised:

 • identifikaatorid – vormide ja aruannete tabeliväljade või juhtelementide nimed või nende väljade või juhtelementide atribuudid;

 • operaatorid (nt plussmärk + ja miinusmärk -);

 • funktsioonid (nt SUM ja AVG);

 • konstandid – muutumatud väärtused (nt tekstistringid või numbrid, mida ei arvutata avaldise abil).

Avaldisi saab kasutada mitmel viisil, muu hulgas arvutamiseks, juhtelemendi väärtuse toomiseks või päringule kriteeriumi lisamiseks.

Avaldiste kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist Avaldise loomine.

Lehe algusse

Vormides ja aruannetes kasutatavate avaldiste näited

Selle jaotise tabelitest leiate selliste avaldiste näited, mis arvutavad vormis või tabelis oleva juhtelemendi väärtuse. Arvutusliku välja loomiseks tuleb avaldis sisestada juhtelemendi atribuuti Juhtelemendi allikas, mitte tabeliväljale või päringusse.

Järgmised juhised selgitavad seda, kuidas sisestada avaldis vormi või aruande tekstivälja juhtelementi.

Arvutatud juhtelemendi loomine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

 2. Vormis või aruandes klõpsake muudetavat tekstivälja (mitte tekstiväljaga seotud silti) ja seejärel klõpsake kiirmenüüs valikut Atribuudid.

 3. Vajaduse korral klõpsake vahekaarti Kõik või Andmed. Mõlemad vahekaardid sisaldavad atribuuti Juhtelemendi allikas.

 4. Klõpsake atribuudi Juhtelemendi allikas kõrval olevat välja ja tippige sinna avaldis. Näiteks saate sinna kleepida mõne avaldise järgmises peatükis toodud tabeli veerust Avaldis.

 5. Sulgege atribuudileht.

Teksti kombineerimiseks või muutmiseks kasutatavad avaldised

Järgmises tabelis toodud avaldised kasutavad operaatoreid & (ampersand) ja + (plussmärk) tekstistringide kombineerimiseks, sisseehitatud funktsioone tekstistringi muutmiseks või töötlevad teksti muul moel, et luua arvutuslik juhtelement.

Avaldis

Tulem

="N/A"

Kuvab kirje N/A.

=[Eesnimi] & " " & [Perekonnanimi]

Kuvab väärtused, mis on tabeliväljadel nimedega „Eesnimi“ ja „Perekonnanimi“. Selles näites ühendatakse operaatori & abil väli Eesnimi, tühik (jutumärkides) ja väli Perekonnanimi.

=Left([TooteNimi], 1)

Funktsiooni Left abil saate kuvada välja või juhtelemendi „TooteNimi“ väärtuse esimese märgi.

=Right([VaraKood], 2)

Funktsiooni Paremale abil saate kuvada välja või juhtelemendi „VaraKood“ väärtuse kaks viimast märki.

=Trim([Aadress])

Kasutab funktsiooni Trim, et kuvada juhtelemendis Aadress olev väärtus ja eemaldada kõik algus- ja lõputühikud.

=IIf(IsNull([Regioon]), [Linn] & " " & [Sihtnumber], [Linn] & " " & [Regioon] & " " & [Sihtnumber])

Kasutab funktsiooni IIf, et kuvada juhtelementide Linn ja Sihtnumber väärtused, kui juhtelemendi Regioon väärtus on tühi. Vastasel juhul kuvatakse tühikutega eraldatult juhtelementide Linn, Regioon ja Sihtnumber väärtused.

=[Linn] & (" " + [Regioon]) & " " & [Sihtnumber]

Kasutab operaatorit + ja tühilevitamist, et kuvada juhtelementide Linn ja Sihtnumber väärtused, kui välja või juhtelemendi Regioon väärtus on tühi. Vastasel juhul kuvatakse tühikutega eraldatult väljade või juhtelementide Linn, Regioon ja Sihtnumber väärtused.

Tühilevitamine tähendab seda, et kui avaldise mõni osa on tühiväärtusega, on ka kogu avaldus tühiväärtusega. Operaator + toetab tühilevitamist; & ei toeta seda.

Avaldised päistes ja jalustes

Atribuutide Page ja Pages abil saate kuvada või printida leheküljenumbreid aruande vormis. Atribuudid Page ja Pages on saadaval ainult prindieelvaates, nii et need pole vormi või aruande atribuudilehel nähtaval. Tavaliselt lisatakse nende atribuutide kasutamiseks tekstiväli vormi või aruande päisesse või jalusesse ning seejärel sisestatakse avaldis (nt mõni järgmisest tabelist).

Lisateavet vormides ja aruannetes päiste ja jaluste kasutamise kohta leiate teemast Leheküljenumbrite lisamine vormi või aruandesse.

Avaldis

Näidistulem

=[Page]

1

="Leht " & [Page]

Leht 1

=Leht " & [Page] & "/" & [Pages]

Leht 1/3

=[Page] & "/" & [Pages] & " lk"

1/3 lk

=[Page] & "/" & [Pages] & " lk"

1/3 lk

=[Riik/regioon] & " - " & [Page]

EE - 1

=Format([Page], "000")

001

="Prinditud: " & Date()

Prinditud: 31.12.07

Aritmeetiliste toimingute avaldised

Saate kasutada avaldisi liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja väärtuste jagamiseks mitme välja või juhtelemendi vahel. Samuti saate avaldiste abi teha kuupäevadega seotud aritmeetilisi toiminguid. Näiteks oletame, et teil on kuupäeva/kellaaja väli nimega „NõutavKuupäev“. Avaldis =[NõutavKuupäev] - 2 tagastab väljal või väljaga seotud juhtelemendis kuupäeva/kellaaja väärtuse, mis on kaks päeva varasem väljal NõutavKuupäev praegu olevast väärtusest.

Avaldis

Tulem

=[Vahesumma]+[Veokulu]

Väljadel või juhtelementides Vahesumma ja Veokulu olevate väärtuste summa.

=[NõutavKuupäev]-[Tarnekuupäev]

Väljadel või juhtelementides NõutavKuupäev ja Tarnekuupäev olevate kuupäevaväärtuste vahe.

=[Hind]*1.06

Välja või juhtelemendi Hind ja arvu 1.06 korrutis (hinnale 6 protsendi lisamiseks).

=[Kogus]*[Hind]

Väljadel või juhtelementides Kogus ja Hind olevate väärtuste korrutis.

=[TöötajaKokku]/[RiikMaakondKokku]

Väljadel või juhtelementides TöötajaKokku ja RiikMaakondKokku olevate väärtuste jagatis.

Märkus. : Kui kasutate avaldises tehtemärke (+, -, * ja /) ja mõni avaldises sisalduv juhtelement on tühiväärtusega, on ka avaldise tulem tühiväärtusega – seda nimetatakse tühilevitamiseks. Kui mõni avaldises olev kirje võib olla tühiväärtusega, saate tühilevitamise vältimiseks tühiväärtuse teisendada nulliks funktsiooni Nz abil (nt =Nz([Vahesummal])+Nz([Veokulu])).

Lisateavet selle funktsiooni kohta leiate teemast Funktsioon Nz.

Avaldised, mis viitavad mõne teise välja või juhtelemendi väärtusele

Mõnikord on vaja kasutada väärtust, mis asub kuskil mujal, näiteks mõne muu vormi või aruande väljal või juhtelemendis. Avaldise abil saate tagastada mõne muu välja või juhtelemendi väärtuse.

Järgmises tabelis on loetletud näidisavaldised, mida saab kasutada vormides arvutuslikes juhtelementides.

Avaldis

Tulem

=Forms![Tellimused]![TellimuseID]

Vormi Tellimused juhtelemendi TellimuseID väärtus.

=Forms![Tellimused]![Tellimuste alamvorm].Form![Tellimuste_vahesumma]

Vormi Tellimused alamvormi Tellimused juhtelemendi Tellimuste_vahesumma väärtus.

=Forms![Tellimused]![Tellimuste alamvorm]![TooteID].Column(2)

Vormi Tellimused alamvormi mitme veeruga loendiboksi TooteID kolmandas veerus olev väärtus. (Pange tähele, et 0 viitab esimesele veerule, 1 teisele veerule jne.)

=Forms![Tellimused]![Tellimuste alamvorm]![Hind] * 1.06

Vormi Tellimused alamvormi juhtelemendis Hind oleva väärtuse ja arvu 1,06 korrutis (hinnale 6 protsendi lisamiseks).

=Parent![TellimuseID]

Praeguse alamvormi pea- või ülatasemevormi juhtelemendi TellimuseID väärtus.

Järgmises tabelis on näidatud, kuidas saab aruannetes kasutada arvutuslikke juhtelemente. Avaldistes viidatakse aruande atribuudile.

Lisateavet selle aruande kohta leiate teemast Aruande atribuut.

Avaldis

Tulem

=Report![Arve]![TellimuseID]

Aruande „Arve“ juhtelemendi „TellimuseID“ väärtus.

=Report![Kokkuvõte]![Kokkuvõtte alamaruanne]![MüükKokku]

Aruande Kokkuvõte alamaruande juhtelemendi MüükKokku väärtus.

=Parent![TellimuseID]

Praeguse alamaruande pea- või ülatasemearuande juhtelemendi TellimuseID väärtus.

Avaldised väärtuste loendamiseks, liitmiseks ja nende keskmise leidmiseks

Juhtelementide väljadel olevate väärtuste arvutamiseks saate kasutada kokkuvõttefunktsiooni. Näiteks saate aruande rühmajaluses arvutada rühma kogusumma või vormi reaüksuste tellimuste vahesumma. Samuti saate loendada ühe või mitme välja üksusi või arvutada nende keskmise väärtuse.

Järgmises tabelis on toodud näited funktsioonide Avg, Count ja Sum kasutamise kohta.

Avaldis

Kirjeldus

=Avg([Veokulu])

Kasutab funktsiooni Avg, et kuvada väljal või juhtelemendis Veokulu olevate väärtuste keskmine.

=Count([TellimuseID])

Kasutab funktsiooni Count, et kuvada juhtelemendis TellimuseID olevate kirjete arv.

=Sum([Müük])

Kasutab funktsiooni Sum, et kuvada juhtelemendis Müük olevate väärtuste summa.

=Sum([Kogus]*[Hind])

Kasutab funktsiooni Sum, et kuvada juhtelementides Kogus ja Hind olevate väärtuste korrutise summa.

=[Müük]/Sum([Müük])*100

Kuvab müügi osakaalu, mille leidmiseks jagatakse juhtelemendi Müük väärtus kõikide juhtelemendis Müük olevate väärtuste summaga.

Märkus. : Kui määrate juhtelemendi atribuudi Vorming väärtuseks Protsent, jätke *100 avaldisest välja.

Lisateavet kokkuvõttefunktsioonide kasutamise ja väljade ning veergude väärtuste summeerimise kohta leiate teemadest Andmete summeerimine päringu abil, Andmete loendamine päringu abil, Andmelehe ridade loendamine ja Andmelehe veerukokkuvõtete kuvamine.

Avaldised väärtuste valikuliselt loendamiseks, summeerimiseks ja otsimiseks domeeni kokkuvõttefunktsioonide abil

Kui soovite väärtusi valikuliselt summeerida või loendada, saate kasutada domeeni kokkuvõttefunktsiooni. Domeen koosneb mõne tabeli ühest või mitmest väljast või mõne vormi või aruande juhtelementidest. Näiteks saate vastendada tabelivälja väärtused vormi juhtelemendi väärtustega.

Avaldis

Kirjeldus

=DLookup("[KontaktiNimi]", "[Tarnijad]", "[TarnijaID] = " & Forms("Tarnijad")("[TarnijaID]"))

Funktsioon DLookup tagastab tabeli Tarnijad väljal KontaktiNimi olevad need väärtused, mille puhul väljal TarnijaID olev väärtus ühtib vormi Tarnijad juhtelemendis TarnijaID oleva väärtusega.

=DLookup("[KontaktiNimi]", "[Tarnijad]", "[TarnijaID] = " & Forms![Uued tarnijad]![TarnijaID])

Funktsioon DLookup tagastab tabeli Tarnijad väljal KontaktiNimi olevad need väärtused, mille puhul väljal TarnijaID olev väärtus ühtib uute tarnijate vormi juhtelemendis TarnijaID oleva väärtusega.

=DSum("[TellimuseSumma]", "[Tellimused]", "[KliendiID] = 'RATTC'")

Kasutab funktsiooni DSum, et tagastada tabeli Tellimused väljal TellimuseSumma olevate väärtuste kogusumma nende väljade põhjal, millega seotud KliendiID on RATTC.

=DCount("[Aegunud]","[Varad]","[Aegunud]=Jah")

Kasutab funktsiooni DCount, et tagastada tabelis Varad olevate väljade Aegunud arvu, mille väärtus on Jah.

Avaldised kuupäevade muutmiseks ja arvutamiseks

Kuupäevade ja kellaaegade jälgimine on üks põhilisi andmebaasitegevusi. Näiteks saate müügireskontro haldamisel arvutada, mitu päeva on möödunud arve kuupäevast. Kellaaegu ja kuupäevi saab vormindada mitut moodi, nagu on näidatud järgmises tabelis.

Avaldis

Kirjeldus

=Date()

Kasutab funktsiooni Date, et kuvada praegune kuupäev vormingus pp-kk-aa, kus pp on päev (1 kuni 31), kk on kuu (1 kuni 12) ja aa on aastaarvu kaks viimast numbrit (aastad 1980 kuni 2099).

=Format(Now(), "nn")

Kasutab funktsiooni Format, et kuvada praeguse kuupäeva nädala number, kus nn tähistab nädalat vahemikus 1–53.

=DatePart("aaaa", [TellimuseKuupäev])

Kasutab funktsiooni DatePart, et kuvada juhtelemendi TellimuseKuupäev väärtuse neljakohaline aastaarv.

=DateAdd("a", -10, [EeldatavKuupäev])

Kasutab funktsiooni DateAdd, et kuvada kuupäev, mis on juhtelemendis EeldatavKuupäev olevast kuupäevast kümme päeva varasem.

=DateDiff("p", [Tellimiskuupäev], [Tarnekuupäev])

Kasutab funktsiooni DateDiff, et kuvada juhtelementides Tellimiskuupäev ja Tarnekuupäev olevate väärtuste vaheline aeg päevades.

= [ArveKuupäev] + 30

Kasutab aritmeetilisi tehteid, et arvutada väljal või juhtelemendis ArveKuupäev olevast kuupäevast 30 päeva hilisem kuupäev.

Tingimusavaldised, mis tagastavad kahest võimalikust väärtusest ühe

Järgmises tabelis toodud näidisavaldistes kasutatakse kahest väärtusest ühe tagastamiseks funktsiooni IIf. Funktsioonile IIf edastatakse kolm argumenti. Esimene argument on avaldis, mis tagastab väärtuse tõene või väär. Teine argument on väärtus, mis tagastatakse siis, kui avaldis on tõene, ja kolmas argument on väärtus, mis tagastatakse, kui avaldis on väär.

Avaldis

Kirjeldus

=IIf([Kinnitatud] = "Jah", "Tellimus on kinnitatud.", "Tellimus pole kinnitanud.")

Kasutab funktsiooni IIf (Immediate If), et kuvada teade „Tellimus on kinnitatud.“, kui juhtelemendis Kinnitatud on väärtus Jah. Vastasel juhul kuvatakse teade „Tellimus pole kinnitatud.“.

=IIf(IsNull([Riik/regioon]), " ", [Riik])

Kasutab funktsioone IIf ja IsNull, et kuvada tühi string, kui juhtelemendis Riik/regioon on tühiväärtus. Vastasel juhul kuvatakse juhtelemendi Riik/regioon väärtus.

=IIf(IsNull([Regioon]), [Linn] & " " & [Sihtnumber], [Linn] & " " & [Regioon] & " " & [Sihtnumber])

Kasutab funktsioone IIf ja IsNull, et kuvada juhtelementide Linn ja Sihtnumber väärtused, kui juhtelemendi Regioon väärtus on tühi. Vastasel juhul väljade või juhtelementide Linn, Regioon ja Sihtnumber väärtused.

=IIf(IsNull([NõutavKuupäev]) Or IsNull([Tarnekuupäev]), "Kontrollige kuupäevi.", [NõutavKuupäev] - [Tarnekuupäev])

Kasutab funktsioone IIf ja IsNull, et kuvada teade „Kontrollige kuupäevi.“, kui väljadel Tarnekuupäev ja NõutavKuupäev olevate väärtuste lahutamisel saadakse tühiväärtus. Vastasel juhul kuvatakse juhtelementides Tarnekuupäev ja NõutavKuupäev olevate kuupäevade vahe.

Lehe algusse

Päringutes ja filtrites kasutatavate avaldiste näited

Selles jaotises on toodud näited avaldistest, mida saate kasutada päringus arvutusliku välja loomiseks või päringusse kriteeriumide lisamiseks. Arvutuslik väli on päringu veerg, mis saadakse avaldise tulemina. Näiteks saate arvutada väärtuse, kombineerida tekstväärtusi (nt ees- ja perekonnanimed) ning vormindada kuupäeva osa.

Päringu kriteeriumide abil saate piirata nende kirjete arvu, millega te töötate. Näiteks saate kasutada operaatorit Between, et määrata algus- ja lõpukuupäev ning piirata päringutulemid ainult nendele tellimustele, mis selles vahemikus saadeti.

Järgmises jaotises on selgitatud, kuidas lisada päringule arvutuslik väli, ja toodud näiteid päringutes kasutatavate avaldiste kohta.

Arvutusliku välja lisamine päringu kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat päringut ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake veerus, kus soovite luua arvutusliku välja, lahtrit Väli. Saate sisestada välja nime ja selle järele kooloni või tippida avaldise. Kui te nime ei sisesta, lisab Access kirje Exprn:, kus n on järjenumber.

 3. Tippige avaldis.

  või

  Avaldisekoosturi käivitamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu häälestus nuppu Koostur.

  Lisateavet avaldisekoosturi kasutamise kohta leiate artiklist Avaldise loomine.

Päringus või filtris teksti muutvad avaldised

Järgmises tabelis toodud avaldised kasutavad operaatoreid & ja + tekstistringide kombineerimiseks, sisseehitatud funktsioone tekstistringi töötlemiseks või töötlevad teksti muul moel, et luua arvutuslik väli.

Avaldis

Kirjeldus

Täisnimi: [Eesnimi] & " " & [Perekonnanimi]

Loob välja Täisnimi, kus kuvatakse tühikutega eraldatult väljadel Eesnimi ja Perekonnanimi olevad väärtused.

Aadress2: [Linn] & " " & [Regioon] & " " & [Sihtnumber]

Loob välja Aadress2, kus kuvatakse tühikutega eraldatult väljadel Linn, Regioon ja Sihtnumber olevad väärtused.

TooteInitsiaal:Left([TooteNimi], 1)

Loob välja TooteInitsiaal ja kasutab funktsiooni Left, et kuvada väljal TooteInitsiaal väljal TooteNimi oleva väärtuse esimene täht.

TüübiKood: Right([VaraKood], 2)

Loob välja TüübiKood ja kasutab funktsiooni Right, et kuvada väljal VaraKood oleva väärtuse kaks viimast märki.

PiirkonnaKood: Mid([Telefon],2,3)

Loob välja PiirkonnaKood ja kasutab funktsiooni Mid, et kuvada väljal Telefon oleva väärtuse kolm keskmist märki alates teisest märgist.

Aritmeetiliste toimingute avaldised arvutuslikel väljadel

Saate kasutada avaldisi liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja väärtuste jagamiseks mitme välja või juhtelemendi vahel. Samuti saate teha kuupäevadega seotud aritmeetilisi toiminguid. Näiteks oletame, et teil on kuupäeva/kellaaja väli NõutavKuupäev. Avaldis =[NõutavKuupäev] - 2 tagastab kuupäeva/kellaaja väärtuse, mis on kaks päeva varasem väljal NõutavKuupäev olevast väärtusest.

Avaldis

Kirjeldus

AlgneVeokulu: [Veokulu] * 1.1

Loob välja AlgneVeokulu ja kuvab väljal veokulud koos 10-protsendise lisaga.

TellimuseSumma: [Kogus] * [ÜhikuHind]

Loob välja TellimuseSumma ja kuvab väljadel Kogus ja ÜhikuHind olevate väärtuste korrutise.

Täitmisaeg: [NõutavKuupäev] - [Tarnekuupäev]

Loob välja Täitmisaeg ja kuvab väljadel NõutavKuupäev ja Tarnekuupäev olevate väärtuste vahe.

LaovarudKokku: [KaupuLaos] + [TellitudÜksused]

Loob välja LaovarudKokku ja kuvab väljadel KaupuLaos ja TellitudÜksused olevate väärtuste summa.

VeokuluProtsent: Sum([Veokulu])/Sum([Vahesumma]) *100

Loob välja VeokuluProtsent ja kuvab iga vahesumma juures veokulude protsendi. See avaldis kasutab funktsiooni Sum, et summeerida väljal Veokulu olevad väärtused, ja seejärel jagab need summad väljal Vahesumma olevate väärtuste summadega.

Selle avaldise kasutamiseks tuleb valikupäring teisendada kogupäringuks, sest peate kujundusvaates kasutama Summarida, samuti peate selle välja lahtri Kogusumma väärtuseks määrama Avaldis.

Lisateavet kogupäringu loomise kohta leiate artiklist Andmete summeerimine päringuga.

Kui määrate välja atribuudi Vorming väärtuseks Protsent, jätke *100 välja.

Lisateavet kokkuvõttefunktsioonide kasutamise ja väljade ning veergude väärtuste summeerimise kohta leiate teemadest Andmete summeerimine päringu abil, Andmete loendamine päringu abil, Andmelehe ridade loendamine ja Andmelehe veerukokkuvõtete kuvamine.

Avaldised arvutuslike väljade kuupäevade muutmiseks ja arvutamiseks

Peaaegu kõik andmebaasid talletavad ja jälgivad kuupäevi ja kellaaegu. Accessis kuupäevade ja kellaaegadega töötamiseks saate neid väärtusi sisaldavate tabeliväljade andmetüübiks määrata Kuupäev/kellaaeg. Access saab kuupäevadega teha aritmeetilisi tehteid. Näiteks saate müügireskontro haldamisel arvutada, mitu päeva on möödunud arve kuupäevast.

Avaldis

Kirjeldus

Viivitus: DateDiff("p", [Tellimiskuupäev], [Tarnekuupäev])

Loob välja Viivitus ja kasutab funktsiooni DateDiff, et kuvada tellimiskuupäeva ja tarnekuupäeva vaheline aeg päevades.

TöölevõtuAasta: DatePart("aaaa",[TöölevõtuAasta])

Loob välja TöölevõtuAasta välja ja kasutab funktsiooni DatePart, et kuvada iga töötaja töölevõtmise aasta.

Miinus30: Date( )- 30

Loob välja Miinus30 ja kasutab funktsiooni Date, et kuvada praegusest kuupäevast 30 päeva varasem kuupäev.

Avaldised väärtuste loendamiseks, summeerimiseks ja nende keskmise leidmiseks SQL-i või domeeni kokkuvõttefunktsioonide abil

Järgmises tabelis toodud avaldistes kasutatakse SQL-keeles (Structured Query Language) funktsioone andmete koondamiseks või summeerimiseks. Sageli viidatakse nendele funktsioonidele (nt Sum, Count ja Avg) kui kokkuvõttefunktsioonidele.

Lisaks kokkuvõttefunktsioonidele on Accessis ka „domeeni“ kokkuvõttefunktsioonid, mis võimaldavad väärtusi summeerida või loendada valikuliselt. Näiteks saate loendada väärtusi ainult teatud vahemikus või otsida väärtusi mõnest muust tabelist. Domeeni kokkuvõttefunktsioonide hulgas on näiteks DSum, DCount ja DAvg.

Kogusumma arvutamiseks tuleb sageli luua kogupäring. Näiteks rühma summeerimiseks tuleb kasutada päringut Kogusummad. Päringu Kogusummad kasutamiseks klõpsake päringu kujundusruudustikus menüüs Vaade valikut Kogusummad.

Avaldis

Kirjeldus

RidadeArv:Count(*)

Loob välja RidadeArv ja kasutab funktsiooni Count, et lugeda kokku päringus sisalduvate kirjete arv, kaasates ka tühiväärtusega ehk tühjad kirjed.

VeokuluProtsent: Sum([Veokulu])/Sum([Vahesumma]) *100

Loob välja VeokuluProtsent ja arvutab veokulude protsendi igast vahesummast, jagades väljal Veokulud olevate väärtuste summa väljal Vahesumma olevate väärtuste summadega. (Selles näites kasutatakse funktsiooni Sum.)

Märkus. : Seda avaldist peab kasutama koos kogupäringuga. Kui määrate välja atribuudi Vorming väärtuseks Protsent, jätke *100 välja.

Lisateavet kogupäringu loomise kohta leiate artiklist Andmete summeerimine päringuga.

KeskmineVeokulu: DAvg("[Veokulu]", "[Tellimused]")

Loob välja KeskmineVeokulu ja kasutab funktsiooni DAvg, et arvutada kõikide kogupäringus sisalduvate tellimuste keskmine veokulu.

Avaldised puuduvate väärtustega väljadega (tühiväärtusega väljad) töötamiseks

Siin kirjeldatud avaldisi saab kasutada väljadel, kust võivad andmed puududa (nt tundmatute või määramata väärtustega väljad). Tühiväärtusi tuleb sageli ette – näiteks võib juhtuda, et uue toote hind pole veel teada või keegi unustas tellimusele mõne väärtuse lisada. Tühiväärtuste otsimise ja töötlemise funktsioonid võivad osutuda oluliseks osaks andmebaasitoimingutest. Järgmises tabelis on toodud näiteid sellest, kuidas saab avaldiste abil tühiväärtustega toime tulla.

Avaldis

Kirjeldus

PraeguneRiikRegioon:IIf(IsNull([RiikRegioon]), " ", [RiikRegioon])

Loob välja PraeguneRiikRegioon ja kasutab funktsioone IIf ja IsNull, et kuvada väljal tühi string, kui väljal RiikRegioon on tühiväärtus. Vastasel juhul kuvatakse välja RiikRegioon sisu.

Täitmisaeg: IIf(IsNull([NõutavKuupäev] - [Tarnekuupäev]), "Check for a missing date", [NõutavKuupäev] - [Tarnekuupäev])

Loob välja Täitmisaeg ja kasutab funktsioone IIf ja IsNull, et kuvada teade „Kontrollige kuupäevi.“, kui väljal NõutavKuupäev või Tarnekuupäev on tühiväärtus. Vastasel juhul kuvatakse kuupäevade vahe.

KuueKuuMüük: Nz([Kv1Müük]) + Nz([Kv2Müük])

Loob välja KuueKuuMüük ja kuvab väljadel Kv1Müük ja Kv2Müük olevate väärtuste kogusumma, teisendades esmalt kõik tühiväärtused funktsiooni Nz abil nullideks.

Avaldis, mis kasutab arvutusliku välja loomiseks alampäringut

Arvutusliku välja loomiseks saate luua pesastatud päringu ehk alampäringu. Järgmises tabelis on toodud näide arvutuslikust väljast, mis saadakse alampäringu tulemina.

Avaldis

Kirjeldus

Kat: (SELECT [KategooriaNimi] FROM [Kategooriad] WHERE [Tooted].[KategooriaID]=[Kategooriad].[KategooriaID])

Loob välja Kat ja kuvab välja KategooriaNimi väärtuse, kui tabelist Kategooriad pärit KategooriaID väärtus ühtib tabelis Tooted oleva KategooriaID väärtusega.

Avaldised, mis määratlevad tulemikomplekti kriteeriumid ja piiritlevad kirjeid

Saate avaldise abil määratleda päringu kriteeriumid. Access tagastab seejärel ainult need read, mis vastavad kriteeriumidele. Sellest jaotisest põhijuhised päringule kriteeriumide lisamiseks ja selle jaotise tabelites on toodud näited kriteeriumidest, mille alusel piiritletakse päringule vastavaid teksti- ja kuupäevaväärtuseid.

Päringule kriteeriumide lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat päringut ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

 2. Klõpsake kujundusruudustikus real Kriteeriumid seda lahtrit, mida soovite kasutada, ja tippige oma kriteeriumid.

  Kui soovite avaldise tippimise ala suurendada, vajutage akna Suum kuvamiseks klahvikombinatsiooni Shift + F2.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu häälestus nuppu Koostur Nupu pilt , et käivitada avaldise loomiseks Avaldisekoostur.

Märkus. : Kui loote avaldise kriteeriumide määratlemiseks, ärge alustage avaldisi võrdusmärgiga (=).

Lisateavet avaldisekoosturi kasutamise kohta leiate artiklist Avaldise loomine.

Avaldised, mis vastavad tekstväärtusele või osale sellest

Selles tabelis on toodud näidisavaldised, mis sisaldavad tekstväärtusele või osale sellest vastavaid kriteeriume

Väli

Avaldis

Kirjeldus

TarneLinn

"Tallinn"

Kuvab Tallinnasse saadetud tellimused.

TarneLinn

"Tallinn" Or "Paide"

Kasutab operaatorit Or, et kuvada Tallinnasse või Paidesse saadetud tellimused.

TarneRiikRegioon

In("Leedu", "Saksamaa")

Kasutab operaatorit In, et kuvada Leetu või Saksamaale saadetud tellimused.

TarneRiikRegioon

Mitte "Poola"

Kasutab operaatorit Not, et kuvada tellimused, mis on saadetud muudesse riikidesse/regioonidesse peale Poola.

TooteNimi

Not Like "K*"

Kasutab operaatorit Not ja metamärki *, et kuvada tooted, mille nimed ei alga K-tähega.

EttevõtteNimi

>="N"

Kuvab tellimused, mis on saadetud ettevõtetele, mille nimed algavad tähtedega N–Y.

TooteKood

Right([TooteKood], 2)="99"

Kasutab funktsiooni Right, et kuvada need tellimused, mille väärtuse TooteKood lõpus on 99.

TarneNimi

Like "S*"

Kuvab tellimused, mis on saadetud klientidele, kelle nimed algavad S-tähega.

Avaldised, mille kriteeriumid sisaldavad kuupäevi

Järgmises tabelis on näidatud, kuidas saab kriteeriumeid sisaldavas avaldises kasutada kuupäevi ja nendega seotud funktsioone.

Lisateavet kuupäevaväärtuste sisestamise ja kasutamise kohta leiate artiklist Kuupäeva- või kellaajaväärtuse sisestamine Näidisavaldistes kasutatud funktsioonide kohta lisateabe saamiseks klõpsake nende funktsioonidega seotud teemade linke.

Väli

Avaldis

Kirjeldus

Tarnekuupäev

#2.02.2007#

Kuvab tellimused, mis saadeti 2. veebruaril 2007.

Tarnekuupäev

Date()

Kuvab täna saadetud tellimused.

NõutavKuupäev

Between Date( ) And DateAdd("k", 3, Date( ))

Kasutab operaatorit Between...And ja funktsioone DateAdd ja Date, et kuvada tellimused, mis on nõutavad alates tänasest kolme kuu jooksul.

Tellimiskuupäev

< Date( ) - 30

Kasutab funktsiooni Date, et kuvada tellimused, mille esitamisest on möödas rohkem kui 30 päeva.

Tellimiskuupäev

Year([Tellimiskuupäev])=2007

Kasutab funktsiooni Year, et kuvada tellimused, mis esitati aastal 2007.

Tellimiskuupäev

DatePart("kv", [Tellimiskuupäev])=4

Kasutab funktsiooni DatePart, et kuvada neljandas kvartalis esitatud tellimused.

Tellimiskuupäev

DateSerial(Year ([Tellimiskuupäev]), Month([Tellimiskuupäev])+1, 1)-1

Kasutab funktsioone DateSerial, Year ja Month, et kuvada iga kuu viimasel päeval esitatud tellimused.

Tellimiskuupäev

Year([Tellimiskuupäev])= Year(Now()) And Month([Tellimiskuupäev])= Month(Now())

Kasutab funktsioone Year ja Month ning operaatorit And, et kuvada praegusel aastal ja kuul tehtud tellimused.

Tarnekuupäev

Between #1/5/2007# And #1/10/2007#

Kasutab operaatorit Between...And, et kuvada tellimused, mis esitati vahemikus 5. jaanuar 2007 kuni 10. jaanuar 2007.

NõutavKuupäev

Between Date( ) And DateAdd("K", 3, Date( ))

Kasutab operaatorit Between...And, et kuvada tellimused, mis on nõutavad alates tänasest kolme kuu jooksul.

Sünnikuupäev

Month([Sünikuupäev])=Month(Date())

Kasutab funktsioone Month ja Date, et kuvada töötajad, kellel on sellel kuul sünnipäev.

Avaldised, mis vastavad puuduva väärtuse (tühiväärtus) või nullpikkusega stringidele

Järgmises tabelis toodud avaldised töötavad väljadega, mis võivad sisaldada tühiväärtusi või nullpikkusega stringe. Tühiväärtus tähendab teabe puudumist; see ei tähista nulli ega ühtegi muud väärtust. Access toetab puuduva teabe töötlemist, sest see kontseptsioon on oluline andmebaasi tervikluse tagamiseks. Reaalses elus võivad andmed sageli puududa, kas või ajutiselt (nt uue toote hinda pole veel määratud). Seetõttu peab reaalseid üksusi mudeldavates andmebaasides olema võimalus määrata teave puuduvaks. Funktsiooni IsNull abil saate tuvastada, kas väljal või juhtelemendis on tühiväärtus, ja funktsioon Nz võimaldab tühiväärtuse nulliks teisendada.

Väli

Avaldis

Kirjeldus

TarnePiirkond

Is Null

Kuvab nende klientide tellimused, kelle puhul välja TarnePiirkond väärtus on tühi (puudub).

TarnePiirkond

Is Not Null

Kuvab nende klientide tellimused, kelle väli TarnePiirkond sisaldab väärtust.

Faks

""

Kuvab nende klientide tellimused, kellel pole faksiaparaati, mis väljendub selles, et väljal Faks on nullpikkusega string, mitte tühiväärtus.

Mustrite abil kirjeid otsivad avaldised

Operaator Like muudab mustri põhjal ridade otsimise paindlikuks, sest saate operaatorit Like kasutada koos metamärkidega ja määratleda mustrid, mille põhjal Access kirjeid otsib. Näiteks metamärk * (tärn) vastab igat tüüpi märkide jadale, hõlbustades nii kõikide teatud tähega algavate nimede leidmist. Näiteks avaldis Like "S*" võimaldab leida nimed, mis algavad S-tähega.

Lisateabe saamiseks lugege artiklit Operaator Like.

Väli

Avaldis

Kirjeldus

TarneNimi

Like "S*"

Leiab kõik välja TarneNimi kirjed, mis algavad S-tähega.

TarneNimi

Like "*Import"

Leiab kõik välja TarneNimi kirjed, mille lõpus on sõna „Import“

TarneNimi

Like "[A–D]*"

Leiab kõik välja TarneNimi kirjed, mille alguses on tähed A, B, C või D.

TarneNimi

Like "*ar*"

Leiab kõik välja TarneNimi kirjed, mis sisaldavad tähekombinatsiooni „ar“.

TarneNimi

Like "Maison Dewe?"

Leiab kõik välja TarneNimi kirjed, mille esimene osa sisaldab kirjet „Maison“ ja mis sisaldavad viietähelist stringi, mille esimesed neli tähte on „Dewe“, aga mille viimane täht on teadmata.

TarneNimi

Not Like "A*"

Leiab kõik välja TarneNimi kirjed, mis ei alga A-tähega.

Avaldised, mis otsivad ridu domeeni kokkuvõttefunktsiooni alusel

Kui soovite väärtusi valikuliselt summeerida, loendada, või leida nende keskmise, saate kasutada domeeni kokkuvõttefunktsiooni. Võib-olla soovite loendada ainult need väärtused, mis jäävad teatud vahemikku või mille tulemiks on Jah. Või soovite kuvatavat väärtust otsida mõnest muust tabelist. Järgmises tabelis on toodud näidisavaldised, mis kasutavad domeeni kokkuvõttefunktsioone, et arvutada väärtusekogumi põhjal ja kasutada tulemit päringukriteeriumina.

Väli

Avaldis

Kirjeldus

Veokulu

> (DStDev("[Veokulu]", "Tellimused") + DAvg("[Veokulu]", "Tellimused"))

Kasutab funktsioone DStDev ja DAvg, et kuvada kõik tellimused, mille puhul veokulu oli üle keskmise, liites neile veokulu standardhälbe.

Kogus

> DAvg("[Kogus]", "[Tellimuse üksikasjad]")

Kasutab funktsiooni DAvg, et kuvada tooted, mida on tellitud keskmisest suuremates kogustes.

Avaldised, mis otsivad kirjeid alampäringute tulemite põhjal

Saate kasutada alampäringut ehk pesastatud päringut, et arvutada kriteeriumina kasutatav väärtus. Järgmises tabelis on toodud näidisavaldised, mis otsivad kirjeid alampäringu tagastatavate tulemite põhjal.

Väli

Avaldis

Kuvatakse

ÜhikuHind

(SELECT [ÜhikuHind] FROM [Tooted] WHERE [TooteNimi] = "Aniisisiirup")

Tooted, mis on sama hinnaga nagu aniisisiirup.

ÜhikuHind

>(SELECT AVG([ÜhikuHind]) FROM [Tooted])

Tooted, mille ühiku hind on keskmisest kõrgem.

Palk

> ALL (SELECT [Palk] FROM [Töötajad] WHERE ([Ametinimetus] LIKE "*Juht*") OR ([Ametinimetus] LIKE "*Asepresident*"))

Iga sellise müügiesindaja palk, kelle palk on kõrgem töötajatest, kelle ametinimetus sisaldab kirjet „Juht“ või „Asepresident“.

TellimuseKogusumma: [ÜhikuHind] * [Kogus]

> (SELECT AVG([ÜhikuHind] * [Kogus]) FROM [Tellimuse üksikasjad])

Tellimused, mille kogusumma on keskmisest suurem.

Värskenduspäringutes kasutatavad avaldised

Saate andmebaasis mõnel olemasoleval väljal olevate andmete muutmiseks kasutada värskenduspäringut. Näiteks saate väärtusi asendada või hoopis kustutada. Selles tabelis on näidatud, kuidas saate kasutada avaldisi värskenduspäringutes. Neid avaldisi saab kasutada kujundusruudustikus värskendatava välja juures real Värskenda:.

Lisateavet värskenduspäringute loomise kohta leiate artiklist Värskenduspäringu loomine ja käivitamine.

Väli

Avaldis

Tulem

Ametinimetus

"Müügiagent"

Määrab tekstivälja väärtuseks „Müügiagent“.

ProjektiAlgus

#8.10.07#

Muudab kuupäeva väärtuseks 10.08.07.

Aegunud

Jah

Muudab välja Jah/ei väärtuse väärtuseks Jah.

OsaNumber

"PN" & [OsaNumber]

Lisab iga määratud osa numbri algusse väärtuse „ON“.

ReaÜksusedKokku

[ÜhikuHind] * [Kogus]

Arvutab väljade ÜhikuHind ja Kogus väärtuste korrutise.

Veokulu

[Veokulu] * 1.5

Suurendab veokulusid 50 protsendi võrra.

Müük

DSum("[Kogus] * [ÜhikuHind]",
"Tellimuse üksikasjad", "[TooteID]=" & [TooteID])

Värskendab müügisummasid väljade Koguse ja ÜhikuHind väärtuste korrutise põhjal, kui praeguse tabeli välja TooteID väärtused vastavad tellimuse üksikasjade tabeli välja TooteID väärtustele.

TarneSihtnumber

Right([TarneSihtnumber], 5)

Kärbib kõige vasakpoolsemad märgid, jättes alles viis parempoolseimat märki.

ÜhikuHind

Nz([ÜhikuHind])

Muudab väljal ÜhikuHind oleva tühiväärtuse (määratlemata või tundmatu) nulliks (0).

SQL-lausetes kasutatavad avaldised

Structured Query Language ehk SQL on päringukeel, mida Access kasutab. Kõiki kujundusvaates koostatud päringuid saab väljendada ka SQL-keeles. Päringu SQL-lause kuvamiseks klõpsake menüüs Vaade valikut SQL-i vaade. Järgmises tabelis on toodud näited SQL-lausetest, mis kasutavad avaldisi.

SQL-lause, mis kasutab avaldist

Tulem

SELECT [Eesnimi],[Perekonnanimi] FROM [Töötajad] WHERE [Perekonnanimi]="Murakas"

Kuvab väljade Eesnimi ja Perekonnanimi väärtused nende töötajate puhul, kelle perekonnanimi on Murakas.

SELECT [TooteID],[TooteNimi] FROM [Tooted] WHERE [KategooriaID]=Forms![Uued tooted]![KategooriaID];

Kuvab tabeli Tooted väljadel TooteID ja TooteNimi olevad väärtused nende kirjete puhul, mille KategooriaID ühtib tabelis „Uued tooted“ oleva KategooriaID-ga.

SELECT Avg([LaiendatudHind]) AS [Keskmine laiendatud hind] FROM [Tellimuse laiendatud üksikasjad] WHERE [LaiendatudHind]>1000;

Arvutab keskmise laiendatud hinna nende toodete jaoks, mille väljal LaiendatudHind on suurem väärtus kui 1000, ja kuvab tulemi väljal „Keskmine laiendatud hind“.

SELECT [KategooriaID], Count([TooteID]) AS [TooteKoguseID] FROM [Tooted] GROUP BY [KategooriaID] HAVING Count([TooteID])>10;

Kuvab väljal „TooteKoguseID“ toodete koguse nendes kategooriates, kus on üle 10 toote.

Lehe algusse

Vaikeväärtustega avaldiste näited

Võimalik, et soovite andmebaasi luues määrata väljale või juhtelemendile vaikeväärtuse. Access kasutab vaikeväärtust, kui luuakse seda välja sisaldav kirje või seda juhtelementi sisaldav objekt. Järgmises tabelis on toodud avaldised, kus väljadele või juhtelementidele on määratud vaikeväärtused.

Tabelivälja vaikeväärtuse lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake muudetavat välja ja seejärel klõpsake vahekaardil Üldist atribuudivälja Vaikeväärtus.

 3. Tippige avaldis või klõpsake avaldise avaldisekoosturi abil loomiseks atribuudiväljast paremal asuvat nuppu Koosta Koosturi nupp .

Kui juhtelement on seotud tabeliväljaga ja väljal on vaikeväärtus, on juhtelemendi vaikeväärtus tähtsam.

Väli

Avaldis

Välja vaikeväärtus

Kogus

1

1

Regioon

"Harjumaa"

Harjumaa

Regioon

"Tartu, Tartumaa"

Tartu, Tartumaa (Pange tähele, et kirjavahemärke sisaldavad väärtused tuleb panna sulgudesse.)

Faks

""

Nullpikkusega string, mis näitab seda, et see väli peaks vaikimisi olema tühi, mitte sisaldama tühiväärtust.

Tellimiskuupäev

Date( )

Tänane kuupäev

Tähtaeg

Date() + 60

60 päeva pärast alates tänasest.

Lehe algusse

Välja valideerimisreeglitega avaldiste näited

Avaldise abil saate välja või juhtelemendi jaoks luua valideerimisreegli. Access rakendab seda reeglit, kui väljale või juhtelementi sisestatakse andmed. Valideerimisreegli loomiseks tuleb muuta välja või juhtelemendi atribuuti Valideerimisreegel. Samuti võiksite määrama väärtuse atribuudile Valideerimistekst, mis on tekst, mille Access kuvab valideerimisreegli rikkumise korral. Kui te atribuudi Valideerimistekst väärtust ei määra, kuvab Access vaiketõrketeate.

Valideerimisreegli lisamine väljale

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake muudetavat välja.

 3. Klõpsake tabelikujundaja alumises osas atribuudivälja Valideerimisreegel.

 4. Tippige avaldis või klõpsake avaldiseavaldisekoosturi abil loomiseks atribuudiväljast paremal asuvat nuppu Koosta Koosturi nupp .

  Märkus. : Valideerimisreeglit luues ärge alustage avaldist võrdusmärgiga (=).

Järgmises tabelis on toodud näited atribuudi Valideerimisreegel valideerimisreegli avaldiste ja nendega seotud atribuudi Valideerimistekst väärtuste kohta.

Atribuut Valideerimisreegel

Atribuut Valideerimistekst

<> 0

Sisestage nullist erinev väärtus.

0 Or > 100

Väärtus peab olema 0 või suurem kui 100.

Like "K???"

Väärtus peab sisaldama nelja märki ja algama K-tähega.

< #1/1/2007#

Sisestage kuupäevast 1.1.2007 varasem kuupäev.

>= #1/1/2007# And < #1/1/2008#

Kuupäev peab jääma aastasse 2007.

Lisateavet andmete valideerimise kohta leiate artiklist Välja andmete valideerimiseks valideerimisreegli loomine.

Lehe algusse

Makrotingimustega avaldiste näited

Vahel võib teil olla tarvis teostada makrotoimingut või -toimingusarja ainult juhul, kui kindel tingimus on tõene. Oletame näiteks, et soovite toimingu käivitamist ainult siis, kui tekstivälja Loendur väärtus on 10. Selle tingimuse määramiseks kasutage selle makro veerus Tingimus järgmist avaldist: [Loendur]=10

Makrotoimingu tingimuse lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil makrot, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Kui makrokonstruktoris ei kuvata veergu Tingimus, klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Tingimused.

 3. Klõpsake muudetava makrotoimingu kõrval olevat lahtrit Tingimus ja tippige tingimusavaldis.

 4. Salvestage muudatused ja sulgege makro.

Nagu atribuudi Valideerimisreegel puhul, on ka veeru Tingimus avaldis tingimusavaldis. Selle tulem peab olema tõene või väär. Toiming käivitatakse ainult siis, kui tingimus on tõene.

See avaldis käivitab toimingu

Kui

[Linn]="Narva"

Makro käivitati vormis, mille väljal Linn on väärtus Narva.

DCount("[TellimuseID]", "Tellimused") > 35

Tabeli Tellimused väljal TellimuseID on üle 35 kirje.

DCount("*", "[Tellimuse üksikasjad]", "[TellimuseID]=" & Forms![Tellimused]![TellimuseID]) > 3

Selles tellimuste üksikasja tabelis, mille välja TellimuseID väärtus ühtib vormi Tellimuse väljal TellimuseID oleva väärtusega, on üle kolme kirje.

[Tarnekuupäev] Between #2-Veeb-2007# And #2-Märts-2007#

Makro käivitati vormis, mille välja Tarnekuupäev kuupäev on vahemikus 2. veebruar 2007 ja 2. märts 2007.

Forms![Tooted]![KaupuLaos] < 5

Vormi Tooted välja KaupuLaos väärtus on väiksem kui 5.

IsNull([Eesnimi])

Makro käivitati vormis, mille väljal Eesnimi on tühiväärtus (väärtus puudub). See avaldis on sama nagu avaldis [Eesnimi] Is Null.

[RiikRegioon]="Eesti" And Forms![MüükKokku]![TellimusiKokku] > 100

Makro käivitati vormis, mille välja RiikRegioon väärtus on Eesti, ja vormi MüükKokku välja TellimusiKokku väärtus on suurem kui 100.

[RiikRegioon] In ("Prantsusmaa", "Itaalia", "Hispaania") And Len([Sihtnumber])<>5

Makro käivitati vormis, mille välja RiikRegioon väärtus on Prantsusmaa, Itaalia või Hispaania, ja sihtnumber pole 5 märgi pikkune.

MsgBox("Kas kinnitada muudatused?",1)=1

Klõpsake funktsiooni MsgBox kuvatavas dialoogiboksis nuppu OK. Kui klõpsate dialoogiboksis valikut Loobu, eirab Access toimingut.

Märkus. : Kui soovite, et Access toimingut ajutiselt eiraks, tippige tingimuse väärtuseks Väär. Accessis toimingu ajutiselt eiramine võib olla kasulik siis, kui üritate makroga seotud probleeme tuvastada.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×