Atribuut PrtDevMode (Prindiseadme režiim)

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Rakenduskoht

Objekt Form (Vorm)

Objekt Report (Aruanne)

Atribuuti PrtDevMode (Prindiseadme režiim) saate kasutada dialoogiboksis Printimine vormile või aruandele määratud trükiseadme režiimiteabe seadmiseks või tagastamiseks. Lugemis-/kirjutamisõigusega variant.

avaldis.PrtDevMode

avaldis on kohustuslik. Avaldis tagastab loendi Rakenduskoht ühe objekti.

Kommentaarid

On tungivalt soovitatav, et tutvute atribuutide PrtDevMode (Prindiseadme režiim), PrtDevNames (Prindiseadmete nimed) ja PrtMip (Prindilehekülje veerised) täieliku dokumentatsiooniga, mis sisaldub Win32 tarkvaraarenduskomplektis.

Atribuudi PrtDevMode (Prindiseadme režiim) säte on 94-baidine struktuur, mis peegeldab Win32 tarkvaraarenduskomplektis määratletud struktuuri DEVMODE. Täielikku teavet atribuudi PrtDevMode (Prindiseadme režiim) liikmete kohta leiate Win32 tarkvaraarenduskomplektist.

Atribuudi PrtDevrežiimi kasutab järgmisi liikmeid.

Liige

Kirjeldus

DeviceName Seadme nimi)

Maksimaalselt 32-baidine string, mis määrab draiveri toega seadme nime, nt "HP LaserJet IIISi", kui Hewlett-Packard LaserJet IIISi on määratud printer. Igal printeridraiveril on kordumatu string.

SpecVersion (Versiooninr)

Mõne täisarv, mis määrab DEVMODE struktuuri versiooninumber Win32 tarkvaraarenduskomplektist.

DriverVersion (Draiveri versioon)

Täisarv, mis määrab printeri draiveri looja poolt draiverile antud versiooninumbri.

Size (Maht)

Täisarv, mis määrab struktuuri DEVMODE mahu baitides. (Väärtus ei sisalda seadmepõhiste andmete jaoks valikulist liiget dmDriverData, mis saab seda struktuuri järgida.) Kui rakendus töötleb ainult draiverist sõltumatut andmeosa, saate seda liiget kasutada struktuuri pikkuse väljaselgitamiseks ilma versioonide erinevust arvesse võtmata.

DriverExtra (Draiveriteabe lisamaht)

Täisarv, mis määrab kindlaks valikulise dmDriverData liikme mahu baitides seadmepõhiste andmete jaoks, mis saavad seda struktuuri järgida. Kui rakendus ei kasuta seadmepõhist teavet, seadke selle liikme väärtuseks 0.

Fields (Väljad)

A pikk väärtus, mis määrab, mida ülejäänud liikmed DEVMODE struktuuri on lähtestatud.

Orientation (Suund)

Täisarv, mis määrab kindlaks paberi suuna. Arv võib olla 1 (püstpaigutus) või 2 (rõhtpaigutus).

PaperSize (Paberi suurus)

Täisarv, mis määrab kindlaks printimisel kasutatava paberi suuruse. Kui seate liikme väärtusks 0 või 256, määratakse paberi pikkus ja laius vastavalt liikmetega Paberi pikkus ja Paberi laius. Muul juhul saate liikme Paberi suurus seada eelnevalt määratletud väärtuse abil.

PaperLength (Paberi pikkus)

Täisarv, mis määrab kindlaks paberi pikkuse ühikutes 1/10 millimeetrit. Liige alistab kohandatud paberisuurustele või mitmele paberisuurusele trükkivatele seadmetele (nt maatriksprinterid) liikmega Paberi suurus määratud paberi pikkuse.

PaperWidth (Paberi laius)

Täisarv, mis määrab kindlaks paberi laiuse ühikutes 1/10 millimeetrit. Liige alistab liikmega Paberi suurus määratud paberi lause.

Scale (Mastaap)

Täisarv, mis määrab kindlaks teguri, mille võrra prinditavat väljundit mastaabitakse. Kuvatav lehesuurus mastaabitakse paberi formaadist teguri Mastaap/100 abil. Nt võib paberileht suurusega 21,59x27,94 cm (formaat Letter) mastaabi väärtusega 50 sisaldada palju rohkem andmeid kui leht mõõtmetega 43,18x55,88 cm, sest väljundteksti ja -graafika kõrgus ja laius võib olla algsest poole väiksem.

Copies (Eksemplarid)

Täisarv, mis määrab prinditavate eksemplaride arvu (kui trükiseade toetab mitut eksemplari).

DefaultSource (Paberi vaikesalv)

Täisarv, mis määrab paberi söötmisel kasutatava salve vaikeväärtuse.

PrintQuality (Prindikvaliteet)

Täisarv, mis määrab printeri eraldusvõime. Väärtused on –4 (kõrge), –3 (keskmine), –2 (madal) ja –1 (mustand).

Color (Värv)

Täisarv. Värviprinteri korral määrab, kas väljund on prinditud värviliselt. Väärtused on 1 (värviline) ja 2 (ühevärviline).

Duplex (Kahepoolne)

Täisarv. Määrab kahepoolset printimist võimaldava printeri puhul, kas väljund prinditakse paberi mõlemale poolele. Väärtused on 1 (simpleks), 2 (horisontaalne) ja 3 (vertikaalne).

YResolution (Y-eraldusvõime)

Täisarv, mis määrab printeri y-eraldusvõime punktides tolli kohta (dpi). Kui printer käivitab selle liikme, siis määrab liige PrintQuality (Prindi kvaliteet) printeri x-eraldusvõime dpi-des (punktides tolli kohta).

TTOption (TT-fondi suvand)

Täisarv, mis määrab TrueType-fontide printimismeetodi.

Collate (Eksemplarhaaval)

Täisarv, mis määrab, kas mitme eksemplari printimisel prinditakse eksemplarhaaval. Järjestikusel printimisel on printimiskiirus suurem, sest andmed saadetakse printerisse ainult üks kord.

FormName (Vormi nimi)

Kuni 16 märgi pikkune string, mis määrab kasutatava paberi suuruse (nt Letter või Legal).

Pad (Täidis)

Pikk väärtus, mida kasutatakse tühikute, märkide ja väärtuste täidistamiseks tulevaste versioonide jaoks.

Bits (Bitid)

Pikk väärtus, mis määrab kuvaseadme värvieraldusvõime bittides piksli kohta.

PW (Laius pikslites)

Pikk väärtus, mis määrab nähtavaloleva seadmepinna (ekraanil või printeril) laiuse pikslites.

PH (Kõrgus pikslites)

Pikk väärtus, mis määrab nähtavaloleva seadmepinna (ekraanil või printeril) kõrguse pikslites.

DFI (Seadme kuvarežiim)

Pikk väärtus, mis määrab seadme kuvarežiimi .

DFR (Seadme sagedus)

Pikk väärtus, mis määrab kasutatava režiimi puhul kuvaseadme sageduse hertsides (tsüklites sekundi kohta).


Märkus. : Saate seada atribuut PrtDevMode rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) kood.

See atribuudisäte on kujundus- ja küljendivaates lugemis-/kirjutamisõigusega ning ülejäänud vaadetes kirjutuskaitstud.

Järgides 94-baidist DEVMODE-strukturi, saavad printeridraiverid seadmepõhiseid andmeid viivitamatult lisada. Seetõttu on oluline, et eespool liigendatud DEVMODE-andmed ei ületaks mahuliselt 94 baiti.

DEVMODE-struktuuri kasutavad ainult funktsiooni ExtDeviceMode eksportivad printeridraiverid.

Rakendus saab printeri toega paberisuurused ja -nimed teada, kasutades funktsiooni DeviceCapabilities kutsumiseks väärtusi DC_PAPERS, DC_PAPERSIZE ja DC_PAPERNAMES.

Enne liikme TTOption (TT-fondi suvand) seadmist tuleks rakenduste poolt välja selgitada, kuidas printeridraiver saab TrueType-fonte kasutada. Selleks tuleb väärtuse DC_TRUETYPE abil kutsuda funktsioon DeviceCapabilities.

Näide

Järgmises näites kasutatakse kasutaja poolt aruande jaoks määratletud leheküljesuuruse kontrollimiseks atribuuti PrtDevMode (Prindiseadme režiim).

Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 32
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
intPaperSize As Integer
intPaperLength As Integer
intPaperWidth As Integer
intScale As Integer
intCopies As Integer
intDefaultSource As Integer
intPrintQuality As Integer
intColor As Integer
intDuplex As Integer
intResolution As Integer
intTTOption As Integer
intCollate As Integer
strFormName As String * 32
lngPad As Long
lngBits As Long
lngPW As Long
lngPH As Long
lngDFI As Long
lngDFr As Long
End Type
Public Sub CheckCustomPage(ByVal rptName As String)
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
Dim intResponse As Integer
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
Set rpt = Reports(rptName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
' Gets current DEVMODE structure.
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
If DM.intPaperSize = 256 Then
' Display user-defined size.
intResponse = MsgBox("The current custom page size is " & _
DM.intPaperWidth / 254 & " inches wide by " & _
DM.intPaperLength / 254 & " inches long. Do you want " & _
"to change the settings?", vbYesNo + vbQuestion)
Else
' Currently not user-defined.
intResponse = MsgBox("The report does not have a custom page size. " & _
"Do you want to define one?", vbYesNo + vbQuestion)
End If
If intResponse = vbYes Then
' User wants to change settings. Initialize fields.
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intPaperSize Or _
DM.intPaperLength Or DM.intPaperWidth
' Set custom page.
DM.intPaperSize = 256
' Prompt for length and width.
DM.intPaperLength = InputBox("Please enter page length in inches.") * 254
DM.intPaperWidth = InputBox("Please enter page width in inches.") * 254
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Järgmises näites kirjeldatakse aruande suuna muutmist. Sõltuvalt aruande praegusest suunast muudetakse suund vastavalt püstpaigutusest rõhtpaigutuseks või rõhtpaigutusest püstpaigutuseks.

Public Sub SwitchOrient(ByVal strName As String)
Const DM_PORTRAIT = 1
Const DM_LANDSCAPE = 2
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport strName, acDesign
Set rpt = Reports(strName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intOrientation
' Initialize fields.
If DM.intOrientation = DM_PORTRAIT Then
DM.intOrientation = DM_LANDSCAPE
Else
DM.intOrientation = DM_PORTRAIT
End If
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×