Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse

Arve (fikseeritud kümnendkohtade arvuga või ilma), teksti, kuupäevi või kellaaegu saate sisestada ühte lahtrisse, korraga mitmesse lahtrisse või mitmele tööleht.

NB! : Töölehte on võimalik kaitsta, nii et teie või keegi teine ei saaks andmeid eksikombel muuta. Kaitstud töölehel saate andmete kuvamiseks lahtreid valida, kuid te ei saa lukustatud lahtritesse teavet sisestada. Üldjuhtudel peab kaitstud töölehelt kaitse eemaldamiseks olema kaitse loonud isiku luba. Töölehelt kaitse eemaldamiseks (kui see on olemas), klõpsake menüü Ülevaade jaotise Muutused nuppu Kaitse lehte. Kui töölehe kaitse rakendamisel seati parool, tuleb see töölehelt kaitse eemaldamiseks tippida.

Selle artikli teemad

Arvude või teksti sisestamine

Kindla kümnendkohtade arvuga arvude sisestamine

Kuupäevade või kellaaegade sisestamine

Samade andmete sisestamine korraga mitmesse lahtrisse

Samade andmete sisestamine muudele töölehtedele

Arvude või teksti sisestamine

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige soovitud arvud või tekst ja vajutage sisestusklahvi (ENTER) või tabeldusklahvi (TAB).

  Näpunäide. : Andmete sisestamise alustamiseks uuest lahtrireast sisestage reapiir, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+ENTER.

Märkus. : 

 • Sisestusklahvi (ENTER) vajutamisega aktiveeritakse vaikimisi üks rida allpool olev lahter, tabeldusklahvi (TAB) vajutamisega valitud lahtrist paremal olev lahter. TAB-klahvi liikumissuunda ei saa muuta, kuid sisestusklahvile (ENTER) saab määrata erineva suuna.

  Sisestusklahvi (ENTER) suuna muutmine

  1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Exceli suvandid.

  2. Märkige käsu Täpsealt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Teisalda valik pärast sisestusklahvi (Enter) vajutamist ning klõpsake seejärel boksis Suund soovitud suunda.

 • Kui vajutate rea mitmesse lahtrisse andmete sisestamiseks tabeldusklahvi (TAB) ning vajutate seejärel rea lõpus sisestusklahvi (ENTER), aktiveeritakse järgmise rea esimene lahter.

 • Kui lahter sisaldab veerulaiusest laiemat arvuvormingut, võidakse lahtris kuvada tähis #####. Kogu teksti nägemiseks peate suurendama veeru laiust.

  Veerulaiuse muutmine

  1. Klõpsake lahtrit, mille veeru laiust soovite muuta.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

   Exceli lindi pilt

  3. Tehke jaotises Lahtri mõõtmed ühte järgmistest:

   • Kogu teksti lahtrisse mahutamiseks märkige ruut Automaatsobita veerulaiusega.

   • Veerulaiuse suurendamiseks klõpsake nuppu Veeru laius ja tippige seejärel soovitud laius väljale Veeru laius.

 • Mitme rea kuvamiseks valitud lahtris saate tekstiridu murda.

  Lahtris olevate tekstiridade murdmine

  1. Klõpsake lahtreid, mille teksti soovite murda.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joondus nuppu Murra teksti ridu.

   Exceli lindi pilt

   Märkus. : Kui teksti moodustab üks pikk sõna, siis ei saa märke murda; kogu teksti vaatamiseks võite veergu laiendada või vähendada fondi suurust. Kui pärast teksti murdmist ei ole kogu tekst näha, tuleb teil ilmselt muuta rea kõrgust. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming ja seejärel jaotises Lahtri suurus üksust Automaatsobita rida.

 • Microsoft Office Excelis on arvu ilme lahtrisse salvestatud arvust erinev. Kui sisestate ümardatud arvu, siis enamikel juhtudel ümardatakse ainult kuvatav arv. Arvutustes kasutatakse tegelikku lahtris talletatavat arvu, mitte kuvatavat arvu.

 • Pärast arvude lahtrisse tippimist saate nende kuvamisvormingut muuta.

  Arvuvormingu muutmine

  1. Klõpsake lahtrit, mis sisaldab muudetavat arvu.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv nupu Üldine kõrval asuvat noolt ja klõpsake seejärel soovitud vormingut.

   Exceli lindi pilt

   Näpunäide. : Arvuvormingu valimiseks saadaolevate arvuvormingute loendist klõpsake loendis Kategooria väärtust Veel ja klõpsake siis loendis vormingut, mida soovite kasutada.

 • Arvud, mida ei ole vaja Excelis arvutada, nt telefoninumbrid, võite vormindada tekstina, määrates tekstivormingu tühjadele lahtritele enne arvude tippimist.

  Arvude vormindamine tekstina

  1. Valige tühi lahter.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv nupu Üldine kõrval asuvat noolt ja klõpsake seejärel käsku Tekst.

   Exceli lindi pilt

  3. Tippige soovitud arvud vormindatud lahtrisse.

   Märkus. : Enne lahtritele tekstivormingu rakendamist tipitud arvud tuleb vormindatud lahtritesse uuesti sisestada. Arvude kiireks uuestisisestamiseks tekstina valige kõik vajalikud lahtrid, vajutage klahvi F2 ning vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusesse

Kindla kümnendkohtade arvuga arvude sisestamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Exceli suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Täpsemalt ning märkige jaotise Redigeerimissuvandid ruut Lisa komakoht automaatselt.

 3. Sisestage väljale Kohti positiivne kohtade arv (komakohast paremale jäävate jaoks) või negatiivne kohtade arv (komakohast vasakule jäävate jaoks).

  Näiteks kui sisestate väljale Kohti väärtuse 3 ja tipite seejärel lahtrisse arvu 2834, on väärtuseks 2,834. Kui sisestate väljale Kohti väärtuse -3 ja tipite seejärel arvu 283, on väärtuseks 283000.

 4. Klõpsake töölehel olevat lahtrit ja sisestage soovitud arv.

  Märkus. : Enne suvandi Fikseeritud komakohtade arv valimist lahtritesse sisestatud andmeid see toiming ei mõjuta.

  Näpunäide. : Suvandi Fikseeritud komakohtade arv ajutiseks alistamiseks tippige komakoht arvu sisestamisel.

Lehe algusesse

Kuupäevade või kellaaegade sisestamine

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige kuupäev või kellaaeg järgmiselt:

  • Kuupäeva puhul kasutage selle osade eraldamiseks kald- või sidekriipsu, nt tippige 9/5/2006 või 5-sep-2006.

   Näpunäide. : Kehtiva kuupäeva sisestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+; (semikoolon).

  • 12-tunnisel arvestusel põhineva kellaaja puhul vajutage tühikuklahvi ja tippige siis kellaaja järele täht a või p, näiteks 9:00 p. Muul juhul sisestab Excel kellaaja AM-ina.

   Näpunäide. : Kehtiva kellaaja sisestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+; (semikoolon).

Märkus. : 

 • Kehtiva kuupäeva või aja kuvamiseks töölehe taasavamisel võite kasutada funktsioone TODAY ja NOW.

 • Kui kuupäev lahtrisse sisestatakse, kuvatakse see kas kuupäeva või kellaaja vaikevormingus või lahtrile enne kuupäeva sisestamist rakendatud vormingus. Kuupäeva vaikevorming põhineb (Windowsi juhtpaneeli) dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid kuupäeva- ja kellaajasuvanditel. Nende kuupäeva- ja kellaajasätete muutmisel muutuvad ka kõik töövihikus olevad kuupäevad ja kellaajad, mida ei ole vormindatud käsu Vorminda lahtreid abil.

 • Vaikimisi seatud kuupäeva- või kellaajavormingu kasutamiseks klõpsake kuupäeva või kellaaega sisaldavat lahtrit ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+# või CTRL+SHIFT+@.

Lehe algusesse

Samade andmete sisestamine korraga mitmesse lahtrisse

 1. Valige lahtrid, kuhu soovite samu andmeid sisestada. Need ei pea olema siduslahtrid.

  Lahtrite, vahemike, ridade või veergude valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini, või hoidke nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all tõstuklahvi (SHIFT).

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ning vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all seni, kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtrini jõudmiseks võite kerida.

  Lahter töölehel

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahve CTRL+A.

  Märkus. : Kui tööleht sisaldab andmeid, valib klahve CTRL+A vajutamine praeguse piirkonna. Kiirklahvi CTRL+A teistkordne vajutamine valib terve töölehe.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke teiste lahtrite või vahemike valimiseks all juhtklahvi (CTRL).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ning seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahve SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike lisamise lõpetamiseks valikule vajutage uuesti klahve SHIFT+F8.

  Märkus. : Mittekülgneva valiku puhul ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  Viiktekst 1 Reapäis

  Viiktekst 2 Veerupäis

  Samuti saate rea või veeru lahtrid valida, kui valite esimese lahtri ja vajutate klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Märkus. : Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv abil. Klahvide CTRL+SHIFT+nooleklahv teistkordne vajutamine valib terve rea või veeru.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Või valige esimene rida või veerg; seejärel hoidke viimast rida või veergu valides all tõstuklahvi (SHIFT).

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige rea või veeru mõni lahter ning vajutage klahve CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ning vajutage seejärel klahve CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ning vajutage klahve CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Rohkem või vähem kui aktiivne valik

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Näpunäide. : Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.


 2. Tippige aktiivsesse lahtrisse andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

  Näpunäide. : Samade andmete mitmesse lahtrisse sisestamiseks saate kasutada ka täitepide Täitepide , mille abil on võimalik töölehelahtreid automaatselt andmetega täita. Lisateavet leiate artiklist Töölehelahtrite täitmine andmetega.

Lehe algusesse

Samade andmete sisestamine muudele töölehtedele

Kui olete juba ühele töölehele andmed sisestanud, saate nende andmetega kiiresti täita muude töölehtede vastavaid lahtreid.

 1. Klõpsake andmeid sisaldava töölehe sakki. Seejärel vajutage ja hoidke all juhtklahvi (CTRL), klõpsates samaaegselt nende töölehtede sakke, mida soovite andmetega täita.

  Märkus. : Kui soovitud sakki pole näha, klõpsake saki kuvamiseks sakikerimisnuppe ning seejärel klõpsake soovitud sakki.

 2. Valige töölehel lahtrid, mis sisaldavad teie poolt sisestatud andmeid.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täida ja seejärel käsku Üle töölehtede.

  Exceli lindi pilt

 4. Valige käsu Täida alt soovitud suvand.

Märkus. : 

 • Teie tipitud andmed ilmuvad kõigile valitud töölehtedele ja võivad kogemata asendada olemasolevaid andmeid. Olemasolevate andmete asendamise vältimiseks kuvage töölehed samaaegselt.

  Töölehtede kuvamine samaaegselt

  1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken käsku Uus aken.

   Menüü Vaade jaotis Aken

  2. Aktiveerige uus aken ja klõpsake seejärel selle töölehe sakki, mida soovite kuvada.

   Korrake juhiseid 1 ja 2 kõigi töölehtede puhul, mida soovite kuvada.

  3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken käsku Korralda kõik.

 • Mitme töölehe valiku tühistamiseks klõpsake mingit valimata töölehte. Kui valimata töölehti pole näha, paremklõpsake mingi valitud töölehe sakki ja seejärel klõpsake otseteemenüü käsku Tühista lehtede rühmitamine.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×