Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse

Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse

Kui soovite andmeid Excelis käsitsi sisestada, on teil selleks mitu võimalust. Saate andmed sisestada ühte lahtrisse, mitmesse lahtrisse korraga või rohkem kui ühele tööleht korraga. Sisestatavad andmed võivad olla arvud, tekst, kuupäevad või kellaajad. Samuti on teil mitu võimalust andmete vormindamiseks. Andmete sisestamise lihtsustamiseks saate erinevaid sätteid reguleerida.

Selles teemas ei käsitleta andmevormi kasutamist andmete töölehele sisestamiseks. Lisateavet andmevormidega töötamise kohta leiate teemast Ridade lisamine, redigeerimine, otsimine ja kustutamine andmevormi abil.

NB! : Kui te ei saa andmeid töölehel sisestada või redigeerida, siis on võimalik, et olete ise või keegi teine on töölehe kaitsnud, et ära hoida andmete soovimatut muutmist. Kaitstud töölehel saate andmete kuvamiseks lahtreid valida, kuid te ei saa lukustatud lahtritesse teavet sisestada. Üldiselt ei tohiks te kaitstud töölehelt kaitset eemaldada, kui teil pole selleks kaitse rakendanud isiku luba. Töölehelt kaitse eemaldamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Võta lehe kaitse maha. Kui töölehele määrati kaitse rakendamisel parool, tuleb see töölehelt kaitse eemaldamiseks tippida.

Selle artikli teemad

Teksti või arvu sisestamine lahtrisse

Fikseeritud kümnendkohaga arvu sisestamine

Kuupäeva või kellaaja sisestamine lahtrisse

Samade andmete sisestamine korraga mitmesse lahtrisse

Samade andmete sisestamine korraga mitmele töölehele

Töölehesätete ja lahtrivormingute kohandamine

Sisestusklahvi (Enter) vajutamise suuna muutmine

Veeru laiuse muutmine

Tekstiridade murdmine lahtris

Arvuvormingu muutmine

Arvu vormindamine tekstina

Teksti või arvu sisestamine lahtrisse

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige soovitud arvud või tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter) või tabeldusklahvi (Tab).

  Andmete sisestamiseks lahtris uuele reale sisestage reapiir, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+Enter.

Lehe algusse

Fikseeritud kümnendkohaga arvu sisestamine

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja märkige jaotises Redigeerimissuvandid ruut Lisa komakoht automaatselt.

 3. Sisestage väljale Kohti positiivne kohtade arv (komakohast paremale jäävate jaoks) või negatiivne kohtade arv (komakohast vasakule jäävate jaoks).

  Kui näiteks sisestate väljale Kohti väärtuse 3 ja tipite seejärel lahtrisse arvu 2834, kuvatakse väärtus kujul 2,834. Kui sisestate väljale Kohti väärtuse -3 ja tipite seejärel arvu 283, on väärtuseks 283000.

 4. Klõpsake töölehel mõnda lahtrit ja sisestage soovitud arv.

  Enne suvandi Fikseeritud komakohtade arv valimist lahtritesse sisestatud andmeid see toiming ei mõjuta.

  Suvandi Fikseeritud komakohtade arv ajutiseks alistamiseks tippige komakoht arvu sisestamisel.

Lehe algusse

Kuupäeva või kellaaja sisestamine lahtrisse

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige kuupäev või kellaaeg järgmiselt.

  • Kuupäeva sisestamisel eraldage selle osad kald- või sidekriipsuga, nt tippige 5/9/2006 või 5-sept-2006.

  • 12-tunnisel arvestusel põhineva kellaaja sisestamiseks lisage kellaaja järele tühik ja selle järele täht a või p, näiteks 9:00 p. Muidu sisestab Excel kellaaja ennelõunase ajana.

   Praeguse kuupäeva ja kellaaja sisestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+, (koma), siis tühik ja seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+. (punkt).

 • Kui soovite kuupäeva või kellaaja sisestada nii, et töölehe uuesti avamisel kuvataks sel hetkel õige kuupäev ja kellaaeg, võite kasutada funktsioone TODAY ja NOW.

 • Kuupäeva või kellaaja lahtrisse sisestamisel kuvatakse see kas teie arvutis määratud kuupäeva või kellaaja vaikevormingus või lahtrile enne kuupäeva või kellaaja sisestamist rakendatud vormingus. Kuupäeva või kellaaja vaikevorming põhineb dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid (Windows juhtpaneel, Kell, kell ja piirkond) kuupäeva- ja kellaajasuvanditel. Arvuti kuupäeva- ja kellaajasätete muutmisel muutuvad ka kõik töövihikus olevad kuupäevad ja kellaajad, mida pole vormindatud käsu Vorminda lahtreid abil.

 • Kui teie arvutis või Excelis on kasutusel USA lokaat, võite kuupäeva või kellaaja vaikevormingu rakendamiseks klõpsata kuupäeva või kellaaega sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+# või Ctrl+Shift+@.

Lehe algusse

Samade andmete sisestamine korraga mitmesse lahtrisse

 1. Valige lahtrid, kuhu soovite samu andmeid sisestada. Need ei pea olema siduslahtrid.

  Lahtrite valimine

  Valitav üksus

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (Shift). Seejärel vajutage tõstuklahvi endiselt all hoides vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

  Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Shift+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Shift+F8.

  Märkus. : Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga Ctrl + Shift + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ning seejärel vajutada tõstuklahvi (Shift) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (Ctrl).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni Ctrl + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve Ctrl+Home.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve Ctrl+End.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+End, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Home, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (Shift). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 2. Tippige aktiivsesse lahtrisse andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

  Samade andmete mitmesse lahtrisse sisestamiseks saate kasutada ka täitepide Täitepide , mille abil on võimalik töölehelahtreid automaatselt andmetega täita.

  Lisateavet leiate teemast Töölehe lahtrite automaatne täitmine andmetega.

Lehe algusse

Samade andmete sisestamine korraga mitmele töölehele

Kui aktiveerite korraga mitu töölehte, saate uusi andmeid sisestada või olemasolevaid andmeid muuta ühel töölehel ning muudatused rakendatakse automaatselt samadele lahtritele kõigil valitud töölehtedel.

 1. Klõpsake esimese redigeeritavaid andmeid sisaldava töölehe sakki. Seejärel vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda all, klõpsates teiste töölehtede sakke, millega soovite andmeid sünkroonida.

  Lehesakkide kerimise nupud

  Märkus. : Kui soovitud töölehe sakki pole näha, siis klõpsake selle kuvamiseks esmalt sakkide kerimisnuppe ja seejärel sakki. Kui soovitud töölehesakki pole ikka näha, siis peate ehk dokumendiakna maksimeerima.

 2. Valige aktiivsel töölehel lahter või vahemik, kus soovite andmeid redigeerida või sisestada.

  Lahtrite valimine

  Valitav üksus

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini või vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all.

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ja vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja vajutage tõstuklahvi (Shift). Seejärel vajutage tõstuklahvi endiselt all hoides vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri kuvamiseks võite töölehte kerida.

  Töölehe kõik lahtrid

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

  Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke siis teiste lahtrite või vahemike valimise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ja seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Shift+F8. Lahtrite või vahemike valikusse lisamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Shift+F8.

  Märkus. : Mittekülgnevate lahtrite valimise korral ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Samuti võite rea või veeru lahtrite valimiseks valida esmalt esimese lahtri ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahvikombinatsiooniga Ctrl + Shift + nooleklahv. Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + nooleklahv teistkordsel vajutamisel valitakse terve rida või veerg.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Võite valida ka esimese rea või veeru ning seejärel vajutada tõstuklahvi (Shift) ja valida seda all hoides viimase rea või veeru.

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (Ctrl).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige reas või veerus mõni lahter ja vajutage siis klahvikombinatsiooni Ctrl + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude korral).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve Ctrl+Home.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve Ctrl+End.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+End, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Home, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (Shift). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivse lahtri ("aktiivne lahter") ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 3. Tippige uued andmed aktiivsesse lahtrisse või muutke seal juba leiduvaid andmeid ning seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter) või tabeldusklahvi (Tab), et valida järgmine lahter.

  Muudatused rakendatakse kõigile valitud töölehtedele.

 4. Korrake eelmist toimingut, kuni olete kõik soovitud andmed sisestanud või redigeerinud.

 • Mitme töölehe valiku tühistamiseks klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui valimata töölehti pole näha, paremklõpsake valitud töölehe sakki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 • Andmete sisestamisel või redigeerimisel mõjutavad muudatused kõiki valitud töölehti ning võivad asendada ka sellised andmed, mida te ei soovinud muuta. Selle vältimiseks võite potentsiaalsete andmekonfliktide tuvastamiseks kõiki töölehti korraga vaadata.

  1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken käsku Uus aken.

  2. Aktiveerige uus aken ja seejärel klõpsake töölehte, mida soovite vaadata.

  3. Korrake juhiseid 1 ja 2 kõigi töölehtede puhul, mida soovite kuvada.

  4. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken nuppu Korralda kõik ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  5. Ainult aktiivse töövihiku töölehtede kuvamiseks märkige dialoogiboksis Akende korraldamine ruut Aktiivse töövihiku aknad.

Lehe algusse

Töölehesätete ja lahtrivormingute kohandamine

Excelis on mitu sätet, mida saate andmete käsitsi sisestamise hõlbustamiseks muuta. Mõni muudatus mõjutab kõiki töövihikuid, mõni tervet töölehte ja mõni ainult teie määratud lahtreid.

Sisestusklahvi (Enter) vajutamise suuna muutmine

Kui vajutate rea mitmesse lahtrisse andmete sisestamiseks tabeldusklahvi (Tab) ning vajutate seejärel rea lõpus sisestusklahvi (Enter), aktiveeritakse vaikimisi järgmise rea esimene lahter.

Sisestusklahvi (Enter) vajutamisega aktiveeritakse üks rida allpool olev lahter, tabeldusklahvi (Tab) vajutamisega valitud lahtrist paremal olev lahter. Tab-klahvi liikumissuunda ei saa muuta, kuid sisestusklahvile (Enter) saab määrata erineva suuna. Selle sätte muutmine mõjutab tervet töölehte, kõiki muid avatud töölehti, kõiki muid avatud töövihikuid ja kõiki uusi töövihikuid.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid.

 2. Märkige kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Teisalda valik pärast sisestusklahvi (Enter) vajutamist ja klõpsake seejärel boksis Suund soovitud suunda.

Veeru laiuse muutmine

Vahel võidakse lahtris kuvada tekst #####. See võib juhtuda siis, kui lahter sisaldab arvu või kuupäeva, kuid veerg pole piisavalt lai, et kõiki lahtrisse sisestatud märke saaks kuvada. Oletagem näiteks, et lahter kuupäevavorminguga "dd.mm.yyyy" sisaldab kuupäeva 31.12.2015. Veerg on aga piisavalt lai üksnes kuue märgi kuvamiseks. Lahtris kuvatakse väärtus #####. Lahtri kogu sisu kuvamiseks ilma selle vormingut muutmata peate veeru laiemaks tegema.

 1. Klõpsake lahtrit, mille veeru laiust soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Menüü Avaleht jaotis Lahtrid

 3. Tehke jaotises Lahtri mõõtmed ühte järgmistest.

  • Kogu teksti lahtrisse mahutamiseks klõpsake käsku Automaatsobita veeru laiusega.

  • Veerulaiuse suurendamiseks klõpsake käsku Veeru laius ja tippige seejärel soovitud laius väljale Veeru laius.

Märkus. : Veeru laiendamise alternatiivina võite muuta selle veeru või ka üksiklahtri vormingut. Nii näiteks võite muuta kuupäevavormingut, et kuupäev kuvataks ainult päeva ja kuuna (vorming "dd.mm"), näiteks 31.12, või esitada arvu teaduskujul (eksponentkujul), näiteks 4E+08.

Tekstiridade murdmine lahtris

Tekstiridade murdmise abil saate lahtris kuvada mitu rida. Teksti murdmine lahtris ei mõjuta muid lahtreid.

 1. Klõpsake lahtreid, milles soovite teksti murda.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joondus nuppu Murra teksti ridu.

Menüü Avaleht jaotis Joondus

Märkus. : Kui teksti moodustab üks pikk sõna, siis ei saa märke murda (sõna ei tükeldata); kogu teksti vaatamiseks võite veeru laiemaks teha või vähendada fondi suurust. Kui pärast teksti murdmist ei ole kogu tekst näha, tuleb teil ilmselt muuta rea kõrgust. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming ja siis klõpsake rippmenüü jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea kõrgusega.

Teksti murdmise kohta leiate lisateavet teemast Tekstiridade murdmine lahtris.

Arvuvormingu muutmine

Excelis pole lahtri vorming ja lahtris talletatavad andmed omavahel tingimata seotud. Arvandmete korral võib see kuvaerinevus olla üpris märkimisväärne. Näiteks sisestatud arvu ümardamisel ümardatakse üldjuhul ainult kuvatav arv. Arvutused kasutavad tegelikku arvu, mis on lahtris talletatud, mitte kuvatavat vormindatud arvu. Seetõttu võivad arvutused ühes või mitmes lahtris tehtud ümardamiste tõttu näida ebatäpsed.

Pärast arvude lahtrisse tippimist saate nende kuvamisvormingut muuta.

 1. Klõpsake lahtrit, mis sisaldab muudetavat arvu.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel soovitud vormingut.

  Menüü Avaleht väli Arvuvorming

  Arvuvormingu valimiseks saadaolevate arvuvormingute loendist klõpsake loendis Kategooria väärtust Veel arvuvorminguid ja klõpsake siis loendis vormingut, mida soovite kasutada.

Arvu vormindamine tekstina

Arvud, mida pole vaja Excelis arvutada (nt telefoninumbrid) võite vormindada tekstina, määrates tekstivormingu tühjadele lahtritele enne arvude tippimist.

 1. Valige tühi lahter.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tekst.

  Menüü Avaleht väli Arvuvorming

 3. Tippige soovitud arvud vormindatud lahtrisse.

  Enne lahtritele tekstivormingu rakendamist sisestatud arvud tuleb vormindatud lahtritesse uuesti sisestada. Arvude kiireks uuestisisestamiseks tekstina valige kõik vajalikud lahtrid, vajutage klahvi F2 ning vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×