Andmete filtreerimine vahemikus või tabelis

Automaatfiltri kasutamine andmete filtreerimisel on kiire ja lihtne viis lahtrite või tabeliveerus andmete alamhulga otsimiseks ja nendega töötamiseks.

Selle artikli teemad

Teave filtreerimise kohta

Teksti filtreerimine

Arvude filtreerimine

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

Suurima või vähima arvu filtreerimine

Arvude keskväärtusest suuremate või väiksemate arvude filtreerimine

Tühjade ja mittetühjade lahtrite filtreerimine

Lahtri värvi, fondivärvi või ikoonikomplekti alusel filtreerimine

Valiku alusel filtreerimine

Kuupäevahierarhia rühmituse tühistamine automaatfiltri menüüs

Teave filtreerimise kohta

Filtreeritud andmed kuvatakse ainult ridades, mis vastavad teie määratud kriteeriumid, ning peidetakse read, mida te ei soovi kuvada. Pärast andmete filtreerimist saate filtreeritud andmeid kopeerida, otsida, redigeerida, vormindada, lisada diagrammi ning printida ilma neid ümber korraldamata või teisaldamata.

Filtreerida saate ka mitme veeru alusel. Filtrid on täiendid. See tähendab, et iga lisatav filter põhineb praegusel filtril ning iga järgmine vähendab andmete alamhulka.

Automaatfiltri kasutamisega saate luua filtreid väärtuste loendi, vormingu ja kriteeriumide alusel. Filtritüübid on lahtrivahemiku või tabeliveergude puhul üksteist välistavad. Näiteks saate filtreerida lahtri värvi või arvuloendi alusel, kuid mitte mõlema järgi korraga. Saate filtreerida ikooni või kohandatud filtri alusel, kuid mitte mõlema järgi korraga.

NB! : Parima tulemuse saamiseks ärge kasutage samas veerus erinevaid salvestusvorminguid (nt tekst ja arv või arv ja kuupäev), kuna iga veeru jaoks on saadaval ainult ühte tüüpi filtreerimiskäsk. Kui veerus on mitu salvestusvormingut, siis kuvatakse filtreerimiskäsk, mis põhineb kõige enam esinenud vormingul. Näiteks kui veerg sisaldab kolme arvväärtust ja nelja tekstväärtust, kuvatakse filtreerimiskäsk Tekstifiltrid. Lisateavet leiate teemadest Tekstina salvestatud arvude teisendamine arvudeks ja Tekstina salvestatud kuupäevade teisendamine kuupäevadeks.

Lehe algusesse

Teksti filtreerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Valige tähti ja numbreid sisaldav lahtrivahemik.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

   Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et aktiivne lahter asuks tähti ja numbreid sisaldavas tabeliveerus.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Tekstväärtuste loendist valimine    

  1. Märkige või tühjendage tekstväärtuste loendis filtreerimisel kasutatavad tekstväärtused.

   Tekstloend võib koosneda kuni 10 000 väärtusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad tekstväärtused.

   Näpunäide. : Menüü Automaatfilter laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake ja lohistage allservas asuvat pidet.

   Kriteeriumi loomine    

  2. Valige Tekstifiltrid ja klõpsake ühte võrdlusmärk käsku või käsku Kohandatud filter.

   Kui soovite filtreerida mõne kindla märgiga algava teksti alusel, valige Algab. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab kindlaid märke teksti sees, valige Sisaldab.

  3. Sisestage tekst dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale või valige tekstväärtus loendist.

   Kui soovite filtreerida J-tähega algava teksti alusel, sisestage J. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab suvalises kohas sõna "kell", sisestage kell.

   Kui soovite leida osaliselt kattuvate märkidega teksti, kasutage metamärki.

   Metamärkide kasutamine

   Tekstifiltrite võrdluskriteeriumidena saab kasutada järgmisi metamärke.

   Kasutage

   kui soovite otsida

   ? (küsimärk)

   Suvalist üksikut märki
   (Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

   * (tärn)

   Suvalist arvu märke
   (Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

   ~ (tilde), millele järgneb ?, * või ~

   Küsimärki, tärni või tildet
   (Nt leiab fy06~? väärtuse "fy06?")

  4. Valikuliselt saate filtreerida veel ühe kriteeriumi alusel.

   Kriteeriumi lisamine

   1. Tehke ühte järgmistest.

    • Tabeliveeru või valiku filtreerimiseks nii, et see vastaks mõlemale kriteeriumile, klõpsake raadionuppu Ja.

    • Tabeliveeru või valiku filtreerimiseks nii, et see vastaks kas ühele või mõlemale kriteeriumile, klõpsake raadionuppu Või.

   2. Teisel väljal valige võrdlusmärk ning seejärel sisestage parempoolsele väljale tekst või valige tekstväärtus loendist.

Lehe algusesse

Arvude filtreerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Valige arvandmeid sisaldav lahtrivahemik.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

   Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et aktiivne lahter asuks arvandmeid sisaldavas tabeliveerus.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Arvuloendist valimine    

  1. Valige või eemaldage arvuloendis filtreeritavad arvud.

   Arvuloend võib koosneda kuni 10 000 väärtusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad arvud.

   Näpunäide. : Menüü Automaatfilter laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake ja lohistage allservas asuvat pidet.

   Kriteeriumi loomine    

  2. Valige Arvufiltrid ja klõpsake ühte võrdlusmärk käskudest või käsku Kohandatud filter.

   Näiteks vähima ja suurima arvu piirmäära alusel filtreerimiseks valige käsk Vahemikus.

  3. Sisestage arvud dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale (või väljadele) või valige arvud loendist.

   Kui soovite filtreerimisel kasutada arvude alampiirina arvu 25 ja ülempiirina arvu 50, sisestage 25 ja 50.

  4. Valikuliselt saate filtreerida veel ühe kriteeriumi alusel.

   Kriteeriumi lisamine

   1. Tehke ühte järgmistest.

    • Tabeliveeru või valiku filtreerimiseks nii, et see vastaks mõlemale kriteeriumile, klõpsake raadionuppu Ja.

    • Tabeliveeru või valiku filtreerimiseks nii, et see vastaks kas ühele või mõlemale kriteeriumile, klõpsake raadionuppu Või.

   2. Teisel väljal valige võrdlusmärk ning seejärel sisestage parempoolsele väljale arv või valige arv loendist.

Lehe algusesse

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Valige arvandmeid sisaldav lahtrivahemik.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

   Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et aktiivne lahter asuks kuupäevi või kellaaegu sisaldavas tabeliveerus.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Kuupäevade või kellaaegade loendist valimine    

  1. Valige või eemaldage kuupäevade või kellaaegade loendis filtreerimisel kasutatavad kuupäevad või kellaajad.

   Vaikimisi on kõik lahtritevahemiku või tabeliveeru kuupäevad rühmitatud aastate, kuude ja päevade hierarhia alusel. Kõrgema taseme valimisel või eemaldamisel hierarhias valitakse või eemaldatakse kõik allpool seda taset pesastatud andmed. Kui valite 2006, siis kuvatakse kuud loendina 2006 all ning päevad kuvatakse loendina iga kuu all.

   Väärtuste loend võib koosneda kuni 10 000 väärtusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad väärtused.

   Näpunäide. : Menüü Automaatfilter laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake ja lohistage allservas asuvat pidet.

   Kriteeriumi loomine    

  2. Valige Kuupäevafiltrid ja tehke siis ühte järgmistest.

   Tavafilter    

   Märkus. : Tavafilter põhineb mõnel võrdlusmärk.

   1. Klõpsake ühte võrdlusmärgi käskudest (Võrdub, Enne, Pärast või Vahemikus) või käsku Kohandatud filter.

   2. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale või valige kuupäev või kellaaeg loendist või klõpsake kuupäeva leidmiseks ja sisestamiseks nuppu Kalender.

    Näiteks kuupäevade või kellaaegade alam- ja ülempiiri alusel filtreerimiseks valige käsk Vahemikus.

   3. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale (või väljadele) või valige kuupäevad või kellaajad loendist või klõpsake kuupäeva leidmiseks ja sisestamiseks nuppu Kalender.

    Kui soovite näiteks filtreerimisel kasutada kuupäeva alampiirina "1/3/2006" ja ülempiirina "1/6/2006", sisestage 1/3/2006 ja 1/6/2006. Kellaaja alampiiri "8:00" ja ülempiiri "12:00" alusel filtreerimiseks sisestage 8:00 ja 12:00.

    Dünaamiline filter    

    Märkus. : Dünaamilise filtri puhul võivad kriteeriumid filtri taasrakendamisel muutuda.

   4. Klõpsake ühte eelmääratletud kuupäevakäskudest.

    Kõigi kuupäevade filtreerimiseks praeguse kuupäeva alusel valige Täna või järgmise kuu alusel filtreerimiseks valige Järgmine kuu.

   5. Klõpsake nuppu OK.

    Märkmed : 

    • Menüü Kõik perioodi kuupäevad käskude (nt Jaanuar või 2. kvartal) kasutamisel filtreeritakse alati perioodi alusel, aastast sõltumata. Sellest võib abi olla näiteks siis, kui soovite omavahel võrrelda mõne kindla perioodi müüginäitajaid mitme aasta jooksul.

    • Käskude Sel aastal ja Aastast kuupäevani puhul käsitletakse tulevasi kuupäevi erinevalt. Käsu Sel aastal valimisel võib filter tagastada ka jooksva aasta edaspidiseid kuupäevi, käsuga Aastast kuupäevani tagastatakse aga ainult kuupäevad kuni tänaseni (kaasa arvatud).

  3. Valikuliselt saate filtreerida veel ühe kriteeriumi alusel.

   Kriteeriumi lisamine

   1. Tehke ühte järgmistest.

    • Tabeliveeru või valiku filtreerimiseks nii, et see vastaks mõlemale kriteeriumile, klõpsake raadionuppu Ja.

    • Tabeliveeru või valiku filtreerimiseks nii, et see vastaks kas ühele või mõlemale kriteeriumile, klõpsake raadionuppu Või.

   2. Teisel väljal valige võrdlusmärk ning seejärel sisestage parempoolsele väljale kuupäev või kellaaeg või valige tekstväärtus loendist või klõpsake kuupäeva leidmiseks ja sisestamiseks nuppu Kalender.

   Märkmed : 

   • Kõik kuupäevafiltrid põhinevad gregooriuse kalendril.

   • Finantsaastaid ja -kvartaleid hakatakse arvestama alati jaanuarist.

   • Kui soovite filtreerida nädalapäevade alusel, peate vormindama lahtreid nii, et nendes kuvataks nädalapäevi. Kui soovite filtreerida nädalapäeva alusel, sõltumata kuupäevast, teisendage need funktsiooni TEXT abil tekstivormingusse. Kuna funktsioon TEXT tagastab tekstväärtuse, kuvatakse filtrikäsk Tekstifiltrid, mitte Kuupäevafiltrid. Lisateavet leiate teemast Kuupäevade kuvamine nädalapäevadena.

Lehe algusesse

Suurima või vähima arvu filtreerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Valige arvandmeid sisaldav lahtrivahemik.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

   Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et aktiivne lahter asuks arvulisi andmeid sisaldavas tabeliveerus.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Valige Arvufiltrid ja käsk Esikümme.

 4. Tehke dialoogiboksis Esikümne automaatfilter järgmist.

  1. Klõpsake vasakpoolses loendis väärtust Ülemine või Alumine.

  2. Sisestage keskmisele väljale arv.

  3. Parempoolsel väljal tehke ühte järgmistest.

   • Arvu alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Üksused.

   • Protsendi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Protsent.

Märkus. : Suurimad ja vähimad väärtused põhinevad algsel lahtrivahemikul või tabeliveerul, mitte filtreeritud andmete alamhulgal.

Lehe algusesse

Arvude keskväärtusest suuremate või väiksemate arvude filtreerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Valige arvandmeid sisaldav lahtrivahemik.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

   Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et aktiivne lahter asuks arvandmeid sisaldavas tabeliveerus.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Valige Arvufiltrid ja tehke ühte või mitut järgmistest.

  1. Kui soovite filtreerida keskväärtusest suuremate arvude alusel, klõpsake käsku Keskmisest suuremad.

  2. Kui soovite filtreerida keskväärtusest väiksemate arvude alusel, klõpsake käsku Keskmisest väiksemad.

Märkus. : Arvude keskväärtusest suuremad ja väiksemad arvud põhinevad algsel lahtrivahemikul või tabeliveerul, mitte filtreeritud andmete alamhulgal.

Lehe algusesse

Tühjade ja mittetühjade lahtrite filtreerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Lahtrivahemiku valimine

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri. Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et aktiivne lahter asuks tabeliveerus.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  1. Mittetühjade lahtrite filtreerimiseks märkige menüü Automaatfilter väärtuste loendi ülaosas ruut (Vali kõik) ning loendi alaosas tühjendage ruut (Tühjad).

  2. Tühjade lahtrite filtreerimiseks tühjendage menüü Automaatfilter väärtuste loendi ülaosas ruut (Vali kõik) ning loendi alaosas märkige ruut (Tühjad).

   Märkus. : Märkeruut (Tühjad) on saadavad ainult siis, kui lahtrivahemik või tabeliveerg sisaldab tühja lahtrit.

Lehe algusesse

Lahtri värvi, fondivärvi või ikoonikomplekti alusel filtreerimine

Kui olete lahtrite vahemikku käsitsi või tingimuslikult vormindanud lahtri värvi või fondivärvi alusel, siis saate nende värvide alusel ka filtreerida. Lisaks saate filtreerida ka tingimusvormingus ikoonikomplekti alusel.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  Lahtrivahemik    

  1. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab vormindatud lahtri värvi, fondivärvi või ikoonikomplekti.

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

   Exceli lindi pilt

   Tabel    

  3. Veenduge, et tabeliveerg sisaldaks lahtri värvi, fondivärvi või ikoonikomplekti alusel vormindatud andmeid (valikut pole vaja teha).

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Valige käsk Filtreeri värvi alusel ning sõltuvalt vormingutüübist valige kas käsk Filtreeri lahtri värvi alusel, Filtreeri fondivärvi alusel või Filtreeri lahtriikooni alusel.

 4. Sõltuvalt vormingutüübist valige lahtri värv, fondivärv või lahtriikoon.

Lehe algusesse

Valiku alusel filtreerimine

Andmed saate kiiresti filtreerida, kasutades aktiivse lahtri sisule vastavat kriteeriumit.

 1. Paremklõpsake seda väärtust, värvi, fondivärvi või ikooni sisaldavat lahtrivahemiku või tabeliveeru lahtrit, mille alusel soovite filtreerida.

 2. Klõpsake menüüd Filter ja tehke ühte järgmistest.

  • Teksti, numbri või kuupäeva või kellaaja alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Filtreeri valitud lahtri väärtuse alusel.

  • Lahtri värvi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Filtreeri valitud lahtri värvi alusel.

  • Fondivärvi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Filtreeri valitud lahtri fondivärvi alusel.

  • Ikooni alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Filtreeri valitud lahtri ikooni alusel.

Lehe algusesse

Kuupäevahierarhia rühmituse tühistamine automaatfiltri menüüs

Menüü Automaatfilter kuupäevafiltri kuupäevaloendis saate muuta kuupäevade hierarhilise rühmituse mittehierarhiliseks kuupäevade loendiks. Saate näiteks filtreerida kahekohalisi aastaarve, valides need mittehierarhilisest loendist käsitsi.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , siis nuppu Exceli suvandid ning lõpuks kategooriat Täpsemalt.

 2. Valige töövihik jaotises Selle töövihiku kuvamissuvandid ja tühjendage märkeruut Rühmita kuupäevad automaatfiltri menüüs.

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×