Andmete esitamine punktdiagrammil või joondiagrammil

Punktdiagrammid ja joondiagrammid näevad välja väga sarnased, eriti siis, kui punktdiagramm kuvatakse ühendusjoontega. Siiski on andmete kajastamine horisontaalteljel (mida nimetatakse ka x-teljeks) ja vertikaalteljel (mida nimetatakse ka y-teljeks) kummagi diagrammitüübi puhul väga erinev.

Vormindatud punktdiagramm
Selle vormindatud punktdiagrammi horisontaal- ja vertikaalteljel on kuvatud arvväärtused, mis on koondatud üksikutesse andmepunktidesse, mis kuvatakse ebaühtlaste vahemikega.
Vormindatud joondiagramm
Vormindatud joondiagrammil jaotuvad kategooriaandmed (antud juhul ajavahemikud) ühtlaselt horisontaalteljel ja kõik arvväärtused ühtlaselt vertikaalteljel.

Enne kummagi diagrammitüübi valimist soovite võib-olla saada lisateavet nende erinevuste kohta ja uurida, millal on parem kasutada punktdiagrammi ja millal joondiagrammi.

Selle artikli teemad

Punkt- ja joondiagrammide erinevused

Punkt- ja joondiagrammi vahel valimine

Punkt- ja joondiagrammi tüüpide avastamine

Punktdiagrammi loomine

Joondiagrammi loomine

Diagrammi salvestamine mallina

Punkt- ja joondiagrammide erinevused

Peamine erinevus punktdiagrammide ja joondiagrammide vahel on andmete horisontaalteljele kandmise viis. Kui kasutate punkt- ja joondiagrammi loomiseks näiteks järgmisi tööleheandmeid, siis on näha, kuidas andmed jaotuvad erinevalt.

Päevase sademete hulga töölehe andmete pilt

Punktdiagrammil kuvatakse tulba A päevaste sademete väärtused horisontaaltelje x-väärtustena ja tulba B tahkete osiste väärtused vertikaaltelje y-väärtustena. Punktdiagrammil, mida sageli nimetatakse ka xy-diagrammiks, ei kuvata kunagi kategooriaid horisontaalteljel.

Punktdiagrammi pilt

Punktdiagrammil on alati kaks väärtustelge: üks arvandmete kogum kuvatakse horisontaalsel (väärtus)teljel ja teine vertikaalsel (väärtus)teljel. Diagrammil koondatakse väärtused ühte andmepunkti, s.o kuvatakse punktid x- ja y-arvväärtuse lõikepunktis. Andmepunktid võivad olenevalt andmetest jaotuda horisontaalteljel ühtlaselt või ebaühtlaselt.

Esimene punktdiagrammil kuvatav andmepunkt tähistab nii y-väärtust 137 (tahked osised) kui ka x-väärtust 1,9 (päevased sademed). Arvud tähistavad töölehe lahtrite A9 ja B9 väärtusi.

Joondiagrammil kuvatakse samad sademete ja tahkete osiste väärtused kahe eraldi andmepunktina, mis on horisontaalteljel ühtlaselt jaotunud. Seda sellepärast, et joondiagrammil on vaid üks väärtustelg (vertikaaltelg). Joondiagrammi horisontaalteljel kuvatakse andmed ainult ühtlaste vahedega (kategooriatesse) rühmitatult. Kuna kategooriad ei ole andmetes antud, luuakse need automaatselt (nt 1, 2, 3 jne).

See on hea näide olukorrast, kus joondiagrammi kasutada ei tasu.

Joondiagrammi pilt

Joondiagrammil jaotuvad kategooriaandmed ühtlaselt horisontaalteljel (kategooria) ning numbrilised andmed vertikaalteljel (väärtus).

Tahkete osiste y-väärtus 137 (B9) ja päevane sademete väärtus 1,9 (A9) kuvatakse joondiagrammil eraldi andmepunktidena. Kumbki andmepunkt pole esimene diagrammil kuvatav andmepunkt, iga andmesarja esimene andmepunkt viitab hoopis töölehe esimese andmerea väärtustele (lahtrid A2 ja B2).

Telje tüüp ja mastaapimise erinevused

Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on alati väärtustelg, saab sellel kuvada arvväärtusi või kuupäevaväärtusi (nt päevad või tunnid), mis on esitatud arvväärtustena. Arvväärtuste paindlikumaks kuvamiseks horisontaalteljel saate muuta telje mastaapimissuvandeid samamoodi, nagu saate muuta vertikaaltelje mastaapimissuvandeid.

Kuna joondiagrammi horisontaaltelg on kategooriatelg, saab see olla ainult tekstitelg või kuupäevatelg. Tekstiteljel kuvatakse ainult tekst (mittearvulised andmed või arvulised kategooriad, mis pole väärtused) ühtlaste vahedega. Kuupäevateljel kuvatakse kuupäevad kronoloogilises järjestuses kindla intervalliga või samades põhiühikutes (nt päevad, kuud või aastad), isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes.

Kategooriatelje mastaapimissuvandid on piiratud väärtustelje mastaapimissuvanditega. Saadaolevad mastaapimissuvandid olenevad ka kasutatava telje tüübist.

Lehe algusse

Punkt- ja joondiagrammi vahel valimine

Punktdiagramme kasutatakse tavaliselt arvväärtuste (nt teaduslikud, statistilised ja tehnilised andmed) kuvamiseks ja võrdlemiseks. Neist diagrammidest on kasu arvuliste väärtuste vaheliste suhtete kuvamisel mitme andmesarja lõikes või kahe arvurühma diagrammile kandmisel ühe xy-koordinaatide sarjana.

Joondiagrammidel saab kuvada teatud perioodile jooksul muutuvad järjestikused andmed ühise skaalaga võrreldes, tänu millele on need ideaalsed regulaarsete intervallide tagant või aja jooksul ilmnevate andmetrendide esitlemiseks. Joondiagrammil on kategooriate andmed jaotatud võrdsete vahedega horisontaalteljele ja väärtuste andmed võrdsete vahedega vertikaalteljele. Reeglina tasub joondiagrammi kasutada siis, kui andmetel on mittearvulised x-väärtused, vastasel korral on parem kasutada punktdiagrammi.

Kasutage joondiagrammi asemel punktdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Horisontaaltelje skaala muutmine    Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on väärtustelg, on saadaval rohkem mastaapimissuvandeid.

 • Horisontaalteljel logaritmilise skaala kasutamine    Saate muuta horisontaaltelje logaritmiliseks skaalaks.

 • Väärtusepaare või rühmitatud väärtusekomplekte sisaldavate tööleheandmete kuvamine    Punktdiagrammil on võimalik telgede üksikute skaalade kohandamise teel kuvada rohkem teavet rühmitatud väärtuste kohta.

 • Mustrite kuvamine suurtes andmekogumites    Punktdiagrammidest on kasu andmemustrite näitamisel, kui tuuakse esile näiteks lineaarseid või mittelineaarseid trende, kobaraid ja võõrväärtusi.

 • Paljude andmepunktide võrdlemine ajaga arvestamata    Mida rohkem andmeid punktdiagrammile lisate, seda täpsemaid võrdlusi saate teha.

Kasutage joondiagrammi punktdiagrammi asemel järgmistel juhtudel.

 • Tekstisiltide kasutamine horisontaalteljel    Tekstisildid võivad tähistada ühtlaste vahedega väärtusi (nt kuid, kvartaleid või majandusaastaid).

 • Väikese hulga arvuliste siltide kasutamine horisontaalteljel    Kui soovite kasutada väheseid kategooriasilte, mis tähistavad ühtlaste vahedega ajavahemikku (nt aastad), saate kasutada joondiagrammi.

 • Ajaskaala kasutamine horisontaalteljel    Kui soovite kuvada kuupäevi kronoloogilises järjestuses kindlate intervallidega või samades põhiühikutes (nt päevad, kuud või aastad), isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes, kasutage joondiagrammi.

Lehe algusse

Punkt- ja joondiagrammi tüüpide avastamine

Punktdiagrammide alla kuuluvad järgmised alamtüübid.

 • Ainult markeritega punktdiagramm    Seda tüüpi diagramm võimaldab võrrelda väärtusi paaridena. Markerite ja ilma joonteta punktdiagrammi tasub kasutada siis, kui teil on palju andmepunkte ja nendevahelised jooned muudaksid diagrammi lugemise keeruliseks. Lisaks saate seda tüüpi diagrammi kasutada siis, kui andmepunktide ühenduvust pole vaja esile tõsta.

  Ainult markeritega punktdiagramm

 • Sujuvjoontega punktdiagramm ning sujuvjoonte ja markeritega punktdiagramm    Seda tüüpi diagrammidel kuvatakse sujuv kõver, mis ühendab andmepunkte. Sujuvjooned saab kuvada koos markeritega või ilma. Kui andmepunkte on palju, kasutage sujuvjoont ilma markeriteta.

  Sujuvjoontega punktdiagramm ning sujuvjoonte ja markeritega punktdiagramm

 • Sirgjoontega punktdiagramm ning sirgjoonte ja markeritega punktdiagramm    Seda tüüpi diagrammidel on andmepunktid ühendatud sirgjoontega. Sirgjooned saab kuvada koos markeritega või ilma.

  Sirgjoontega punktdiagramm ning sirgjoonte ja markeritega punktdiagramm

Joondiagrammide alla kuuluvad järgmised alamtüübid.

 • Joondiagramm ja markeritega joondiagramm    Koos eraldi andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma kuvatavad joondiagrammid sobivad aja jooksul ilmnevate trendide või järjestatud kategooriate esitlemiseks eriti siis, kui teil on palju andmepunkte ja nende esitlemise järjestus on oluline. Kui kategooriaid on palju või väärtused on ligikaudsed, kasutage joondiagrammi ilma markeriteta.

  Joondiagramm ja markeritega joondiagramm

 • Virnjoondiagramm ja markeritega virnjoondiagramm    Koos eraldi andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma kuvatavad virnjoondiagrammid sobivad iga väärtuse osakaalu aja jooksul või kategooriate lõikes muutumise trendide esitlemiseks. Kuna joonte virnastamist pole kerge tuvastada, kaaluge hoopis muu joondiagrammi tüübi või virnkihtdiagrammi kasutamist.

  Virnjoondiagramm ja markeritega virnjoondiagramm

 • 100% virnjoondiagramm ja markeritega 100% virnjoondiagramm    Koos eraldi andmeväärtusi tähistavate markeritega või ilma kuvatavad 100% virnjoondiagrammid sobivad iga väärtuse osakaalu aja jooksul või kategooriate lõikes muutumise trendide esitlemiseks. Kui kategooriaid on palju või väärtused on ligikaudsed, kasutage 100 virnjoondiagrammi ilma markeriteta.

  Näpunäide.: Seda tüüpi andmete paremaks esitlemiseks soovitame kasutada hoopis 100% virnkihtdiagrammi.

  100% virnjoondiagramm ja 100% markeritega virnjoondiagramm

 • Ruumiline joondiagramm    Ruumilisel joondiagrammil kuvatakse kõik andmeread või -veerud ruumiliste lintidena. Ruumilisel joondiagrammil on muudetavad horisontaal-, vertikaal- ja sügavusteljed.

  Ruumiline joondiagramm

Lehe algusse

Punktdiagrammi loomine

Vormindatud punktdiagramm

Kuidas lõime selle punktdiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase punktdiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite punktdiagrammi kanda.

  Näidistöölehe kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine
   Spikrinäite valimine
  3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  4. Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Päevane sademete hulk

Tahkeid osiseid

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Valige andmed, mille soovite punktdiagrammi kanda.

 2. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Punktdiagramm.

  Exceli lindi pilt

 3. Valige Ainult markeritega punktdiagramm.

  Näpunäide.: Kui osutate mis tahes diagrammitüübile, kuvatakse selle nimi.

 4. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Meie punktdiagrammil on kasutusel Laad 26.

 6. Klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

  Tippisime punktdiagrammi tiitliks Tahkeid osiseid sademetes.

 7. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus kiirmenüü väljale Font.

  Meie punktdiagrammil on kasutusel Laad 14.

 8. Klõpsake diagrammiala.

 9. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja seejärel tehke järgmist.

  1. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel Tiitel telje alla.

  2. Vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel punktdiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

   Exceli lindi pilt

  3. Klõpsake iga tiitlit, tippige soovitud tekst ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Selle punktdiagrammi horisontaaltelje tiitliks on tipitud Päevased sademed ja vertikaaltelje tiitliks Tahkete osiste hulk.

 10. Klõpsake diagrammi andmeala või valige diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammielemendid) Diagrammi andmeala.

 11. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Viiktekst 1 ja valige seejärel soovitud efekt.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 3.

  Exceli lindi jaotis Kujundilaadid

 12. Klõpsake diagrammiala.

 13. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Viiktekst 1 ja valige seejärel soovitud efekt.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 1.

 14. Kui soovite kasutada töövihiku vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Sellesl joondiagrammil on kasutusel kujundus Office.

Lehe algusse

Joondiagrammi loomine

Vormindatud joondiagramm

Kuidas lõime selle joondiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase joondiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite joondiagrammi kanda.

  Näidistöölehe kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

   Spikrinäite valimine
   Spikrinäite valimine
  3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  4. Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Kuupäev

Päevane sademete hulk

Tahkeid osiseid

01.01.2007

4,1

122

02.01.2007

4,3

117

03.01.2007

5,7

112

04.01.2007

5,4

114

05.01.2007

5,9

110

06.01.2007

5,0

114

07.01.2007

3,6

128

08.01.2007

1,9

137

09.01.2007

7,3

104

 1. Valige andmed, mille soovite joondiagrammi kanda.

 2. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Joondiagramm.

  Exceli lindi pilt

 3. Valige Markeritega joondiagramm.

 4. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Sellel diagrammil on kasutusel Laad 2.

 6. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel ja seejärel valige Diagrammi kohale.

  Exceli lindi pilt

 7. Klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

  Tippisime joondiagrammi tiitliks Tahkeid osiseid sademetes.

 8. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus väljale Font.

  Sellel diagrammil on kasutusel Laad 14.

 9. Klõpsake diagrammi legendi või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 10. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Legende ja seejärel soovitud asukohta.

  Sellel diagrammil on kasutusel suvand Kuva legend üleval.

 11. Andmesarja kandmiseks sekundaarsele vertikaalteljele klõpsake sademete andmesarja või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 12. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Praegune valik nuppu Vorminda valikut.

  Jaotis Praegune valik Exceli lindil

 13. Valige Sarjasuvandid > Sekundaartelg > Sule.

 14. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja seejärel tehke järgmist.

  1. Primaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel joondiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

  2. Sekundaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel joondiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

  3. Klõpsake iga tiitlit, tippige soovitud tekst ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Selle joondiagrammi primaarse horisontaaltelje tiitliks on tipitud Tahkete osiste hulk ja sekundaarse vertikaaltelje tiitliks Päevased sademed.

 15. Klõpsake diagrammi andmeala või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammielemendid).

 16. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Viiktekst 1 ja valige seejärel soovitud efekt.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – tume 1.

  Exceli lindi jaotis Kujundilaadid

 17. Klõpsake diagrammiala.

 18. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Viiktekst 1 ja valige seejärel soovitud efekt.

  Sellel joondiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 3.

 19. Kui soovite kasutada töövihiku vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Sellesl joondiagrammil on kasutusel kujundus Office.

Lehe algusse

Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite salvestada mallina.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

  Näpunäide.: Kui te pole määranud mõnda muud kausta, salvestatakse mallifail (.crtx) kausta Diagrammid ja mall muutub jaotises Mallid kättesaadavaks nii dialoogiboksis Diagrammi lisamine (menüü Lisa, jaotis Diagrammid, dialoogiboksi käiviti Nupu pilt ) kui ka dialoogiboksis Diagrammitüübi muutmine (menüü Kujundus, jaotis Tüüp, nupp Muuda diagrammi tüüpi).

  Lisateavet diagrammimalli rakendamise kohta leiate teemast Kohandatud diagrammi salvestamine mallina.

Märkus.: Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüül käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×