Andmelehel veeru lisamine või kustutamine

Programmis Microsoft Office Access 2007 on mitu võimalust andmelehe veergude lisamiseks või kustutamiseks. Saate kasutada andmelehevaadet veergude lisamiseks või kustutamiseks ning nende andmetüüpide määramiseks. Väljasid saate lisada tööpaanilt või võite avada andmelehele alluva tabeli ning lisada välja kujundusvaates. Selles teemas selgitatakse iga meetodi kasutamist.

Märkus.: Selle teema teave selgitab mõningaid (mitte kõiki) andmelehel teostatavaid toiminguid.

Andmelehtede loomise ja kasutamise kohta saate lisateavet artiklist Tühja andmelehe avamine.

Selle artikli teemad

Veerud andmelehtedel

Veeru lisamine andmelehevaates

Veeru eemaldamine andmelehevaates

Veeru lisamine kujundusvaates

Veeru eemaldamine kujundusvaates

Kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe?

Andmetüüpide määramine, mida andmelehevaade ei tuleta

RTF-vormingus redigeerimise lubamine memoväljal

Veeru teisendamine otsinguväljaks

Veerud andmelehtedel

Andmeleht on andmebaasi tabeli teabe või päringu tulemite visuaalne esitus. Andmelehe veerul on sama funktsioon, mis andmebaasitabeli väljal. Andmelehele veeru lisamisel või eemaldamisel lisate või eemaldate välja andmelehele alluvast tabelist. Kui see väli sisaldab andmeid, eemaldatakse ka see teave.

Veergudega töötamise uued funktsioonid

Programm Office Access 2007 muudab tabeli väljade lisamise ja eemaldamise kiiremaks ja lihtsamaks, võimaldades neid toiminguid teostada andmelehevaates. Vaikimisi sisaldavad kõik tabelid andmelehevaates tühja veergu sildiga Lisa uus väli. Veeru lisamiseks sisestate andmeid esimesse tühja lahtrisse selle veeru päise all. Tühja lahtrisse saate andmeosasid ka kleepida. Veergude lisamiseks või eemaldamiseks ei pea enam kasutama kujundusvaadet (soovi korral on see siiski võimalik).

Uuele veerule ei pea enam määrama levinumaid andmetüüpe. Vaikimisi peavad andmebaasiväljad sisaldama kindlaid andmetüüpe (nt tekst, kuupäevad ja kellaajad, numbrid jne). Harilikult määratakse andmetüübid andmebaasi tabelite kujundamisel. Nüüd tuletab Access enamuse andmetüüpe andmete esmasel sisestamisel uude veergu. Kui sisestate uue tabeli esimesele väljale nime, määrab Access sellele väljale teksti andmetüübi. Kui kleebite kuupäeva, määrab Access sellele väljale kuupäeva/kellaaja andmetüübi jne. Kui kleebite segatud andmed (nt mitme maa või regiooni posti), valib Access andmetüübi, mis antud teavet kõige paremini säilitab (tavaliselt teksti andmetüüp). Lisateavet leiate selle artikli jaotisest Kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe?.

Märkus.: Andmebaasivaates ei saa määrata kõiki olemasolevaid andmetüüpe. Pidage ka meeles, et relatsioonandmebaasid peavad kinni kujundusreeglitest.

Andmelehevaate kasutamise ja andmetüüpide määramise kohta saate lisateavet artiklist Tühja andmelehe avamine. Lisateavet relatsioonandmebaaside kujundusreeglite kohta leiate artiklist Andmebaasi kujunduse põhitõed.

Juhised järgmistes jaotistes selgitavad andmelehtedele veergude lisamist andmelehe- ja kujundusvaates.

Lehe algusesse

Veeru lisamine andmelehevaates

Juhised selles jaotises selgitavad andmelehele veeru lisamist andmelehevaates, veerule nime andmist ja kuupäeva sisestamist. Jätkates pidage meeles, et nende juhiste järgimine lisab ja muudab välja, mis allub andmelehele.

 1. Leidke ja topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millele soovite välja lisada.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Kerige andmelehe vasakule või paremale küljele (sõltuvalt Windowsi regiooni- ja keelesätetest) ja leidke tühi veerg.

  Vaikimisi kuvatakse tühja veeru veerupäises sõnu Lisa uus väli. See joonis näitab tüüpilist tühja veergu.

  Andmelehe uus väli

 3. Topeltklõpsake veerupäist ja sisestage uue välja nimi.

  või

  Paremklõpsake veerupäist ja klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta veerg ümber. Seejärel tippige välja nimi.

 4. Sisestage esimesse päise all olevasse tühja ritta mõningaid andmeid.

  või

  Kleepige väljale mõni andmeosa, alustades esimesest tühjast lahtrist.

  Salvestage oma muudatused.

  Sõltuvalt sisestatud andmetüübist, määrab Access välja andmetüübi. Kui sisestate nime, määrab Access teksti andmetüübi.

  Lisateavet selle kohta, kuidas Access andmetüüpe määrab, leiate selle artikli jaotisest Kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe?. Lisateavet andmetüüpide käsitsimääramise kohta leiate selle artikli jaotisest Andmetüüpide määramine, mida andmelehevaade ei tuleta.

Lehe algusesse

Veeru eemaldamine andmelehevaates

Enne veeru eemaldamist andmelehelt pidage silmas järgmisi asjaolusid.

Veeru eemaldamine andmelehevaates

 1. Paremklõpsake eemaldatava veeru päisereal.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kustuta veerg.

 3. Klõpsake kustutamise kinnitamiseks nuppu Jah.

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusesse

Veeru lisamine kujundusvaates

Kui olete kasutanud Accessi varasemaid versioone, on teil kujundusvaate kasutamisel mõningaid kogemusi. Programmis Office Access 2007 ei ole seda tööriista muudetud. Kujundusvaade on paindlikum kui andmelehevaade, kuna saate määrata kõiki saadaolevaid andmetüüpe ja luua otsinguvälja ilma,et peaksite kujundusvaatest väljuma.

Veeru lisamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

 2. Valige veerus Välja nimi tühi rida ja tippige uue välja nimi.

 3. Valige uue välja nime kõrval veerus Andmetüüp uue veeru andmetüüp.

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusesse

Veeru eemaldamine kujundusvaates

Veeru eemaldamise reeglid andmelehevaates kehtivad ka kujundusvaates: veeru kustutamisel kustutatakse kõik selles olevas andmed. Enne kui saate kustutada primaarvõtme välja või otsinguvälja, peate kustutama nende väljade seosed.

Lisateavet leiate artiklitest Andmebaasi kujunduse põhitõed, Primaarvõtme lisamine, määramine, muutmine ja eemaldamine ja Mitut väärtust salvestava otsinguvälja lisamine või muutmine.

Veeru eemaldamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

 2. Valige väli (rida), mida soovite kustutada.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Kustuta read.

  või

  Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusesse

Kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe?

Kui loote tühja andmelehe, määrab Access igale väljale andmetüübi sinna esmasel andmete sisestamisel. Järgnevas tabelis on toodud erinevad andmetüübid, mida saab sisestada ja andmetüüpi, mida Access igale neist rakendab.

Märkus.: Väljale andmeid sisestades ei saa määrata andmetüüpe Manus või OLE-objekt ega lubada RTF-vormingu redigeerimist.

Lisateavet nende andmetüüpide määramise ja RTF-vormingu redigeerimise lubamise kohta leiate artiklist Tühja andmelehe avamine.

Järgnev tabel näitab, kuidas Access määrab välja andmetüübi, kui sisestate andmeid andmelehevaates.

Kui sisestate:

Loob programm Office Access 2007 välja, mille andmetüüp on:

Ivo

Tekst

Tekstiplokk või tekst ja numbrid, mis ületavad 256 tähemärki.

Memo

Märkus.: Andmelehevaates ei saa RTF-vormingut lubada. Kui lubate memovälja atribuudi Lisa ainult lõppu, siis peidab Access vaikimisi kogu teksti, kui hoiate kursorit sellel väljal.

RTF-vormingu lubamise kohta leiate lisateavet artiklist Andmete sisestamine või redigeerimine RTF-vormingus teksti toetavasse juhtelementi või veergu.

http://www.contoso.com

Access tunneb ära järgmised Interneti-protokollid: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Märkus.: Et Access tunneks ära protokolli ja määraks hüperlingi andmetüübi, peate protokolli järele lisama mitte-tühikumärgi.

Hüperlink

50000

Arv, pikk täisarv

50,000

Arv, pikk täisarv

50,000.99

Arv, topelttäpsusega arv

50000.389

Arv, topelttäpsusega arv

12/31/2006

Windowsi regiooni- ja keelesätetes määratud kuupäeva- ja kellaajasätted määravad selle, kuidas Access vormindab kuupäeva/kellaaja andmeid.

Nende sätete määramine ja muutmine

Opsüsteemis Microsoft Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start  Nupu pilt ja siis käsku Control Panel (Juhtpaneel).

 2. Kui kasutate juhtpaneeli vaikevaadet, topeltklõpsake ikooni Clock, Language, and Region (Kell, keel ja piirkond).

  või

  Kui kasutate klassikalist vaadet, topeltklõpsake ikooni

  Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

  Kuvatakse dialoogiboks Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

 3. Klõpsake vahekaardi Formats (Vormingud) jaotises Current format (Praegune vorming) nuppu Customize this format (Kohanda seda vormingut).

  Kuvatakse dialoogiboks Customize Regional Options (Piirkonnasuvandite kohandamine).

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Numbers (Arvud) ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Help (Spikker) (?) ja klõpsake soovitud suvandil.

Opsüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)

 1. Windowsi tegumiribal klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

  Kuvatakse dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

 3. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud (Standards and Formats) nuppu Kohanda (Customize).

  Kuvatakse dialoogiboksi Piirkonnasuvandite kohandamine (Customize Regional Options).

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud (Numbers) ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (Help) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Opsüsteemis Microsoft Windows XP (kategooriavaade)

 1. Windowsi tegumiribal klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid (Date, Time, Language, and Regional Options).

  Kuvatakse dialoogiboks Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid (Date, Time, Language, and Regional Options).

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut (Change the format of numbers, dates, and times).

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud (Standards and Formats) nuppu Kohanda (Customize).

  Kuvatakse dialoogiboksi Piirkonnasuvandite kohandamine (Customize Regional Options).

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud (Numbers) ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (Help) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

.

Kuupäev/kellaaeg

31. detsember 2006

Märkus.: Et Access tuletaks kuupäeva/kellaaja andmetüübi, peate sisestama või kleepima rohkem kui ainult nädalapäeva nime. Kui sisestate ainult "Teisipäev", valib Access teksti andmetüübi. Et Access tuletaks kuupäeva/kellaaja andmetüübi, peate lisama ka kuu.

Kuupäev/kellaaeg

10:50:23

Kuupäev/kellaaeg

10:50 el

Kuupäev/kellaaeg

17:50

Kuupäev/kellaaeg

€12.50

Access tunneb ära Windowsi kuupäeva- ja kellaajasätetes määratud valuutasümboli.

Nende sätete määramine ja muutmine

Opsüsteemis Microsoft Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start  Nupu pilt ja siis käsku Control Panel (Juhtpaneel).

 2. Kui kasutate juhtpaneeli vaikevaadet, topeltklõpsake ikooni Clock, Language, and Region (Kell, keel ja piirkond).

  või

  Kui kasutate klassikalist vaadet, topeltklõpsake ikooni

  Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

  Kuvatakse dialoogiboks Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

 3. Klõpsake jaotises Standards and Formats (Standardid ja vormingud) nuppu Customize (Kohanda).

  Kuvatakse dialoogiboksi Customize Regional Options (Piirkonnasuvandite kohandamine).

 4. Klõpsake vahekaarti Currency (Valuuta) ja valige loendist Currency symbol (Valuutatähis) soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Help (Spikker) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Opsüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)

 1. Windowsi tegumiribal klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

 3. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud (Standards and Formats) nuppu Kohanda (Customize).

  Kuvatakse dialoogiboksi Piirkonnasuvandite kohandamine (Customize Regional Options).

 4. Klõpsake vahekaarti Valuuta (Currency) ja valige loendist Valuutatähis (Currency symbol) soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (Help) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Opsüsteemis Microsoft Windows XP (kategooriavaade)

 1. Windowsi tegumiribal klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

  Kuvatakse juhtpaneeli.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid (Date, Time, Language, and Regional Options).

  Kuvatakse dialoogiboks Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid (Date, Time, Language, and Regional Options).

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut (Change the format of numbers, dates, and times).

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options).

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud (Standards and Formats) nuppu Kohanda (Customize).

  Kuvatakse dialoogiboksi Piirkonnasuvandite kohandamine (Customize Regional Options).

 5. Klõpsake vahekaarti Valuuta (Currency) ja valige loendist Valuutatähis (Currency symbol) soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (Help) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Valuuta

21.75

Arv, topelttäpsusega arv

123.00%

Arv, topelttäpsusega arv

3.46E+03

Arv, topelttäpsusega arv


Lehe algusesse

Andmetüüpide määramine, mida andmelehevaade ei tuleta

Vaikimisi ei saa andmelehavaates teostada mõningaid toiminguid.

 • Kleepides andmeid tühja lahtrisse, ei saa te määrata andmetüüpe Manus või OLE-objekt.

 • Andmeid kleepides ei saa lubada RTF-vormingus redigeerimist memoväljal. RTF-vormingus teksti toe lubamiseks peate määrama välja suvandi kujundusvaates.

Juhised selles jaotises selgitavad nende toimingute teostamist.

Täpsemat teavet iga toimingu kohta saate artiklist Tühja andmelehe avamine.

OLE-objekti või manuse andmetüübi määramine

 1. Kui te pole juba valinud, siis valige andmelehel tühi veerg (sildiga Lisa uus väli).

 2. Klõpsake esimeses tühjas andmereas päise all.

 3. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Andmete tüüp ja vormindamine nupu Andmetüüp kõrval oleva ripploendi noolt ning seejärel valige andmetüüp.

  Andmetüüpide loend

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusesse

RTF-vormingus redigeerimise lubamine memoväljal

Andmelehevaates saate lisada tabelile memovälja, kuid memovälja RTF-vormingus redigeerimise lubamiseks peate kasutama kujundusvaadet. Mõlema toimingu teostamist kirjeldatakse järgmistes juhistes.

Tabelile memovälja lisamine

 1. Kui te pole juba valinud, siis valige andmelehel tühi veerg (sildiga Lisa uus väli).

 2. Klõpsake esimeses tühjas andmereas päise all.

 3. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Andmete tüüp ja vormindamine nupu Andmetüüp kõrval oleva ripploendi noolt ning seejärel valige andmetüüp.

 4. Salvestage oma muudatused ja jätkake järgmise protseduuriga – RTF-vormingus redigeerimise lubamine.

RTF-vormingus redigeerimise lubamine memoväljal

 1. Lülitage ümber andmelehevaatest kujundusvaatesse. Access võimaldab seda teha mitmel viisil.

  Kui kasutate objekti vahekaarte, paremklõpsake avatud andmelehe vahekaarti ja seejärel käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

  või

  Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mis allub andmelehele ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusvaates oma memoväli.

 3. Klõpsake paani Välja atribuudid vahekaardi Üldist noolt lahtris käsu Tekstivorming kõrval ning valige loendist käsk Rikkalik tekst.

  Kuvatakse kinnitussõnumit, milles küsitakse veeru RTF-vormingusse teisendamise kohta. Veeru teisendamiseks klõpsake nuppu Jah.

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusesse

Veeru teisendamine otsinguväljaks

Vaikimisi ei saa kasutada andmelehevaadet uue välja otsinguväljaks teisendamiseks. Otsinguväli kuvab loendis andmeid teisest allikast (nt tabelist või üksusteloendist). Vaikimisi kasutab Access otsinguandmete kuvamiseks ripploendit, kuid vormis saab kasutada ka loendiboksi (loend, mis ei avane ega sulgu).

Saate luua kahte tüüpi otsinguväljasid – tabelipõhiseid loendeid ja väärtuste loendeid. Tabelipõhine loend kasutab päringut andmete toomiseks teisest tabelist, väärtuste loend kuvab püsiprogrammeeritud väärtuste kogumi. Järgnev protseduur kirjeldab mõlema loenditüübi loomist.

Otsinguvälja lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mis allub uuele andmelehele ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

  Tabel avatakse kujundusvaates.

 2. Valige väli, mida soovite teisendada.

  või

  Valige veerus Välja nimi tühi rida ja tippige uue välja nimi.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Otsinguveerg.

  või

  Klõpsake kujundusvaates veerus Andmetüüp allanoolt ja valige käsk Otsinguviisard.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabelipõhise loendi loomine.    

   1. Valige suvand Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ning klõpsake nuppu Järgmine.

   2. Jaotises Vaade valige suvand, valige loendist tabel või päring ning klõpsake nuppu Järgmine.

    Kui soovite näiteks kasutada otsinguväljal tabeli väärtusi, valige käsk Tabelid. Kui soovite kasutada päringut, valige käsk Päringud. Et näha loendit kõigi andmebaasis olevat tabelite ja päringutega, valige käsk Mõlemad.

   3. Teisaldage väljad, mida soovite kuvada otsinguloendis, paanilt Saadaolevad väljad paanile Valitud väljad ning klõpsake nuppu Järgmine.

   4. Soovi korral määrake eelmises juhises valitud väljadele üks või enam sortimisvalikut ning klõpsake nuppu Järgmine.

   5. Soovi korral saate reguleerida iga otsinguloendis oleva veeru laiust, klõpsake nuppu Järgmine.

   6. Soovi korral sisestage jaotises Millist silti te oma otsinguveerule soovite tekstivälja nimi.

   7. Soovi korral märkige ka ruut Luba mitu väärtust.

    Kui valite selle suvandi, saate loendist valida ja salvestada mitu üksust.

   8. Klõpsake nuppu Valmis. Kui Access küsib, kas tabel salvestada, klõpsake nuppu Jah.

    Access lisab otsingupäringu uude tabelisse. Vaikimisi toob päring määratud väljad ning lähtetabeli primaarvõtme väärtused. Seejärel määrab Access otsinguvälja andmetüübi, mis vastab lähtetabeli primaarvõtme välja andmetüübile. Kui lähtetabeli primaarvõtme väli kasutab andmetüüpi Automaatnumber, määrab Access otsinguväljale numbri andmetüübi.

   9. Pöörduge tagasi andmelehevaatesse, minge oma otsinguväljale ja valige loendist üksus.

  • Väärtustepõhise loendi loomine.    

   1. Valige suvand Tipin soovitud väärtused ise ja klõpsake nuppu Järgmine.

   2. Sisestage väljale Veergude arv loendis kuvatavate veergude arv ja sisestage esimesse tühja lahtrisse mõni väärtus.

    Kui sisestate esimese väärtuse, kuvatakse selle lahtri all uut tühja lahtrit.

   3. Kui esimene väärtus on sisestatud, kasutage tabeldusklahvi (TAB) või allanooleklahvi järgmise lahtri valimiseks ning sisestage teine väärtus.

   4. Korrake juhiseid 2 ja 3, kuni loend on valmis ning klõpsake nuppu Järgmine.

   5. Soovi korral tippige uue välja nimi ning klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×