Andmelehe veerukokkuvõtete kuvamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Programmis Microsoft Office Access 2007 on uus tööriist: kokkuvõtterida, mis lihtsustab andmeveeru summeerimist. Kokkuvõtterida saab kasutada ka teiste arvutuste teostamiseks (nt keskmise arvutamiseks, veeru üksuste loendamiseks ja andmeveeru miinimum- või maksimumväärtuste leidmiseks).

Kokkuvõtterida lihtsustab ja kiirendab kokkuvõttefunktsioonide kasutamist – funktsioonid, mis arvutavad väärtusi andmevahemikus. Varasemates Accessi versioonides tuli neid väärtusi kasutada päringutes või VBA-koodis (Visual Basic for Applications). Neid meetodeid saab ka nüüd kasutada, kuid kokkuvõtterida võimaldab kokkuvõttefunktsiooni kiirelt kasutada. See artikkel tutvustab kokkuvõttefunktsioone ja selgitab nende kasutamist kokkuvõttereal.

Selle artikli teemad

Sum ja aggregate funktsioone

Väärtuste liitmine rea kogusummad abil

Veeru väärtuste loendamine

Lisateavet funktsioonide standardhälve ja dispersioon

Sum ja teised kokkuvõttefunktsioonid

Kokkuvõttefunktsioonid teostavad arvutusi andmeveergudel ja toovad üheainsa vastuse. Kokkuvõttefunktsioone kasutatakse üheainsa väärtuse arvutamiseks (nt summa või keskmine). Edaspidi pidage meeles, et kokkuvõttefunktsioone kasutatakse andmeveergudega. See võib tunduda ilmse väitena, kuid andmebaasi loomisel ja kasutamisel keskendutakse tavaliselt andmeridadele ja üksikutele kirjetele. Veenduge, et kasutajad saavad sisestada andmeid väljale, liikuda kursoriga paremale või vasakule ning täita järgmist välja ning jne. Vastandina kasutatakse kokkuvõttefunktsioone veergude kirjerühmadele keskendumiseks.

Näiteks kasutate Accessi müügiandmete salvestamiseks ja jälitamiseks. Kokkuvõttefunktsioonidega saate lugeda ühes veerus müüdud toodete arvu, arvutada teise veerus müügi koguarve ja arvutada iga toote keskmise müügikoguse kolmandas veerus.

Järgmises tabelis leiate Accessi kokkuvõttereas kasutatavate kokkuvõttefunktsioonide loendi ja kirjeldused. Pidage meeles, et Access pakub veel enam kokkuvõttefunktsioone, kuid neid tuleb kasutada päringutes. Accessi projektiga (Accessi eesserveriga ühendatud Microsoft SQL Serveri andmebaasiga) töötamisel saate kasutada suuremat hulka kokkuvõttefunktsioone. Lisateavet nende lisafunktsioonide kohta leiate Microsoft SQL Serveri võrguspikrist.

Funktsioon

Kirjeldus

Toetatud andmetüübid

Saab kasutada kokkuvõttereal?

Average

Arvutab veeru keskmise väärtuse. Veerg peab sisaldama arv-, valuuta- või kuupäeva-/kellaajaandmeid. Funktsioon ignoreerib tühiväärtusi.

Arv, kümnendarv, valuuta, kuupäev/kellaaeg

Jah

Count

Loendab veeruüksused.

Kõik andmetüübid v.a keerulised korduvad skalaarse andmeid, nt mitme väärtusega loendite veerg. Mitme väärtusega loendite kohta lisateabe saamiseks lugege artikleid mitme väärtusega väljade juhend ja mitme väärtuse talletamist lisamine või muutmine, mis võimaldab teil otsinguvälja.

Jah

Maximum

Tagastab kõrgeima väärtusega üksuse. Tekstiandmete korral on kõrgeim väärtus tähestiku viimane väärtus (suur- ja väiketähti ei eristata). Funktsioon ignoreerib tühiväärtusi.

Arv, kümnendarv, valuuta, kuupäev/kellaaeg

Jah

Minimum

Tagastab vähima väärtusega üksuse. Tekstiandmete korral on vähim väärtus tähestiku esimene väärtus (suur- ja väiketähti ei eristata). Funktsioon ignoreerib tühiväärtusi.

Arv, kümnendarv, valuuta, kuupäev/kellaaeg

Jah

Standard Deviation

Meetmed, kuidas väärtused on hajutatud alla keskmise väärtuse (keskmise). Lisateabe saamiseks vt selle artikli standardhälve ja dispersioon funktsioonide kohta rohkem.

Arv, kümnendarv, valuuta

Jah

Sum

Liidab veeru üksused. Töötab ainult arv- ja valuutaandmetega.

Arv, kümnendarv, valuuta

Jah

Variance

Meetmed kõik väärtused veerus statistika hälbe. Seda funktsiooni saate kasutada ainult arv ja valuuta andmete põhjal. Kui tabel sisaldab vähem kui kaks rida, tagastatakse tühiväärtus. Dispersioon funktsioonide kohta leiate lisateavet jaotisest standardhälve ja dispersioon funktsioonide kohta lisateavet, selle artikli.

Arv, kümnendarv, valuuta

Jah

Järgmises jaotises selgitatakse iga funktsiooni kasutamist kokkuvõttereal.

Lehe algusse

Väärtuste summeerimine kokkuvõttereal

Kui on vaja kiiresti summeerida andmeveergu või mõnda muud kokkuvõttefunktsiooni kasutada, saate tabelile, päringutulemi kogumile või tükeldatud vormile (vorm, mis sisaldab andmelehte) lisada kokkuvõtterea. Kokkuvõtteread hoiavad aega kokku, kuna pole vaja päringule funktsiooni lisada ega VBA-koodi kirjutada.

Tasub arvestada järgmiste reeglitega.

 • Kokkuvõtterea funktsioonid erinevad sõltuvalt andmeveeru andmetüübisätetest. Näiteks tekstiandmetüübiga väljade jaoks pakub Access ainult funktsiooni Count, kuna tekstiandmetega ei saa sooritada matemaatilisi toiminguid.

 • Kokkuvõtterea esimesel väljal on sõna Summa, kuni te seda funktsiooni valimisega muudate.

 • Summarida ei saa lisada aruandesse. Saate kasutada kokkuvõttefunktsioone aruannetes, kuid peate kasutama teiste meetodite abil. Kokkuvõttefunktsioone ja aruannete avaldiste kohta leiate lisateavet artiklist rühmitatud või kokkuvõttearuande loomine.

 • Kokkuvõtterea saab lisada tabelitele ja päringutele, mis on avatud andmelehevaates. Kokkuvõtterea saab lisada ka vormivaadetes avatud tükeldatud vormile.

 • Vaikimisi ei kaasa Access kokkuvõtteridasid filtreerimis- ja sortimistoimingutes.

Järgnevas jaotises selgitatakse kokkuvõtterea kasutamist andmelehel ja tükeldatud vormil.

Kokkuvõtterea lisamine

 1. Avage tabel või päring andmelehevaates või tükeldatud vorm vormivaates. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, päringut või vormi ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade või Vormivaade.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kogusummad.

  Accessi menüülindi pilt

  Andmelehe või tükeldatud vormi tärnirea all kuvatakse uut rida Kokku.

  Uus, tühi rida Kokku

  Märkus. : Kui töötate varasemas Accessi versioonis loodud tükeldatud vormiga ning see teisendati uude ACCDB-vormingusse, ei kuvata andmelehel tärnirida. See erinevus ei mõjuta kokkuvõtterida mingil viisil.

 3. Klõpsake reas Kokku seda välja, mida soovite summeerida, ja valige seejärel loendist väärtus SUM.

  Funktsiooni SUM summarea valimine

  Funktsiooni kohta leiate teavet jaotisest kokkuvõttefunktsioonid, on selle artikli.

Summarea eemaldamine

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kogusummad.

  Accessi menüülindi pilt

Märkus. : Kokkuvõtterida ei saa lõigata ega kustutada, seda saab ainult sisse ja välja lülitada. Kokkuvõtterea saab kopeerida ja teise faili kleepida (nt Microsoft Office Excel 2007 töövihikusse või Microsoft Office Word 2007 dokumenti). Järgmised juhised selgitavad kokkuvõtterea kopeerimist.

Kokkuvõtterea kopeerimine teise faili

 1. Terve rea esiletõstmiseks klõpsake reaselektorit – väli rea Kokku paremal või vasakul küljel.

  1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Accessi menüülindi pilt

  –või–

  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 2. Avage sihtfail, kuhu soovite andmeid kleepida.

 3. Valige sihttabeli, -päringutulemite kogumi või -vormi viimane rida.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõikelaud nuppu Kleebi.

  Accessi menüülindi pilt

Lehe algusse

Veeru väärtuste loendamine

Funktsiooniga Count saab loendada veeruüksuste arvu. Funktsioon Count töötab ainult üksiku andmeveeruga ja tagastab vaid ühe väärtuse. See funktsioon töötab kõigi andmetüüpidega.

Veeruüksuste loendamine

 1. Avage tabel, päringutulemite kogum või vorm. Võite kasutada igat vaadet, v.a kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kogusummad.

  Accessi menüülindi pilt

  Andmelehe tärnirea all kuvatakse uut rida Kokku.

 3. Klõpsake real kokku väli, mida soovite loendada ja valige loendist LOENDUS . Funktsiooni kohta leiate teavet jaotisest Sum ja aggregate funktsioone, on selle artikli.

  Märkus. : Access ei arvuta funktsiooni väärtust enne, kui olete muutused kinnitanud. Selleks sisestage uus väärtus mõnele teisele väljale või vajutage andmete korduspärimiseks klahvi F9.

Lehe algusse

Lisateave standardhälbe- ja dispersioonifunktsioonide kohta

Funktsioonid Standard Deviation ja Variance arvutavad statistilisi väärtusi. Nad arvutavad väärtuste kogunemist oma keskväärtuse (keskmise) ümber standardjaotuses (kellkõver).

Näiteks kogute suvaliselt 10 tööriista, mis on stantsitud sama masinaga, ja mõõdate nende murdumispunkti – protsess, mis testib nii masinat ennast kui teie kvaliteedikontrolli meetmeid. Kui arvutate keskmise murdumispunkti, näete, et enamuse tööriistade murdumispunkt on selle keskmise lähedal ning mõned on üleval- ja mõned allpool keskmist. Kui te aga arvutate ainult keskmise murdumispunkti, ei ütle see väärtus teile, kui hästi teie kvaliteedikontrolli protsess töötab, kuna vaid paar ebatavaliselt tugevat või nõrka tööriista võivad keskmist tugevalt üles või alla moonutada.

Funktsioonid Variance ja Standard Deviation lahendavad selle probleemi ja näitavad, kui lähedal on saadud väärtused keskmisele. Mida väiksemad numbrid kumbki funktsioon murdumispunkti jaoks tagastab, seda paremini tootmisprotsessid toimivad, kuna väheste tööriistade murdumispunkt on üleval- või allpool keskmist.

Selles artiklis dispersiooni (funktsioon Variance) ja standardhälvet (funktsioon Standard Deviation) lähemalt ei selgitata. Mõlema teema kohta leiate lisateavet statistikaga tegelevatelt veebisaitidelt. Funktsioone Variance ja Standard Deviation kasutades tuleks meeles pidada järgmist.

 • Funktsioonid ignoreerivad tühiväärtusi.

 • Funktsiooni dispersioon kasutab järgmist valemit:
  Valem

 • Purunemisjõu standardhälve funktsioon kasutab järgmist valemit:
  Valem

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×