Ülevaade OLAP-ist (Online Analytical Processing)

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

OLAP (Online Analytical Processing) on viis ulatuslike äriandmebaaside organiseerimiseks ja äriteabe toetamiseks. OLAP-andmebaasid jagunevad üheks või mitmeks kuubiks, millest igaüht korraldab ja kohandab kuubiadministraator vastavalt teie kasutatavale andmete otsimise ja analüüsimise viisile, et teil oleks hõlpsam luua ja kasutada vajalikke PivotTable-ja PivotChart-aruandeid.

Selle artikli teemad

Mis on ärianalüüs?

Mis on Online Analytical Processing (OLAP)?

OLAP-i funktsioonid Excelis

Tarkvara komponendid, et peate OLAP-i andmeallikatele juurdepääsu

OLAP-i ja OLAP-i lähteandmete Funktsioonierinevused

Mis on äriteave?

Majandusanalüütik vajab sageli tervikpilti ärist, et näha kogutud andmete põhjal laiemaid suundumusi ja nende suundumuste mõjutamise võimalusi suvalise arvu muutujate kaudu. Äriteave on OLAP-andmebaasist andmete eraldamine ja analüüsimine, et saada teadmistel põhinevate majandusotsuste tegemiseks ja nende elluviimiseks vajalikku teavet. Näiteks aitab OLAP ja äriteave leida vastuseid järgmist tüüpi äriandmeid puudutavatele küsimustele.

  • Milline on 2007. aasta kõigi toodete kogumüük võrreldes 2006. aasta kogumüügiga?

  • Milline on kasumlikkus praeguse seisuga, võrreldes viimase viie aasta sama ajavahemikuga?

  • Kui palju kulutasid eelmisel aastal üle 35-aastased kliendid ja kuidas on klientide käitumine viimasel ajal muutunud?

  • Kui palju müüdi sel kuul tooteid kindlas riigis/regioonis, võrreldes eelmise aasta sama kuuga?

  • Milline on kasumlikkuse langus (piirprotsent ja koguväärtus) tootekategooriate kaupa eri vanuses klientide puhul?

  • Edukate ja edutute müügitöötajate, müügiagentide, hankijate, partnerite ja klientide kindlakstegemine.

Lehe algusse

Mis on OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-andmebaasid hõlbustavad äriteabe päringuid. OLAP on kannete töötlemise asemel päringute tegemiseks ja aruandluseks optimeeritud andmebaasitehnoloogia. OLAP-lähteandmed pärinevad andmeaidas talletatavatest OLTP- (Online Transactional Processing) andmebaasidest. OLAP-andmed tuuakse nendest ajaloolistest andmetest ja koondatakse keerulist analüüsi võimaldavatesse struktuuridesse. OLAP-andmed on korraldatud hierarhiliselt ja neid talletatakse mitte tabelites, vaid kuupides. See on keeruline tehnoloogia, mis kasutab analüüsiks vajalikele andmetele kiire juurdepääsu tagamiseks mitmemõõtmelisi struktuure. Andmete selline korraldamine lihtsustab kõrgetasemeliste kokkuvõtete (nt kogu riigi või regiooni müügitulemuste kogusummad, eriti heade või halbade müügitulemustega piirkonnad) kuvamist PivotTable- ja PivotChart-aruandes.

OLAP-andmebaasid on kujundatud andmete kiiremaks otsimiseks. Kuna kokkuvõtlikke väärtusi arvutab pigem OLAP-server, mitte Microsoft Office Excel, peab aruande loomisel või muutmisel Excelisse vähem andmeid saatma. See lähenemine võimaldab teil töötada suurema lähteandmete hulgaga kui andmete organiseerimisel tavapärases andmebaasis, kust Excel otsib kõik üksikud salvestised ja seejärel arvutab kokkuvõtlikud väärtused.

OLAP-andmebaasid sisaldavad kaht tüüpi andmeid: näitajad, mis on teadlike äriotsuste tegemiseks vajalikud arvulised andmed (nt kogused ja keskmised), ja dimensioonid, mis on nende näitajate organiseerimiseks vajalikud kategooriad. OLAP-andmebaasid võimaldavad andmeid organiseerida mitmel üksikasjatasemel, kasutades samu kategooriaid kui andmete analüüsimisel.

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse iga komponendi täpsemalt:

Kuup    – andmestruktuur, mis koondab näitajad kõigi analüüsitavate dimensioonide tasemete ja hierarhia alusel. Kuubid ühendavad eri dimensioone (nt aeg, geograafia, tooteread) koondandmetega (nt müügi- ja laonäitajad). Kuubid ei ole kuubid otseses matemaatilises mõttes, kuna nende küljed ei pruugi alati olla võrdse pikkusega. "Kuup" on pigem tabav metafoor keerulise mõiste tähistamiseks.

Näitaja    – kuubi faktitabeli veerul põhinevate (tavaliselt arvuliste) väärtuste kogum. Näitajad on kuubi eeltöödeldud, koondatud ja analüüsitud kesksed väärtused (nt müük, kasum, tulud ja kulud).

Liikme     Üksuselt ühe või mitme esinemiskordade andmed esindavad hierarhia. Liikme võib olla kordumatu või korduvaid. Näiteks tähistavad 2007 ja 2008 kordumatu liikmete aasta taseme ajadimensiooni, kuid jaanuar tähistab kuude taseme korduvaid liikmeid kuna ei saa olla rohkem kui üht ajadimensiooni andmeid sisaldava rohkem kui üks aasta.

Arvutatud liige    – dimensiooni liige, mille väärtus arvutatakse avaldise alusel. Arvutatud liikmete väärtused võivad olla tuletatud muude liikmete väärtustest. Näiteks võib arvutatud liikme Kasum väärtuse määratleda liikme Kulud ja liikme Müük väärtuste vahena.

Dimensioon    – kuubi ühe või mitme taseme organiseeritud hierarhia kogum, mida kasutaja mõistab ja kasutab andmete analüüsimise alusena. Näiteks võib geograafia dimensioon sisaldada tasemeid Riik/Regioon, Maakond/Vald ja Linn. Ajadimensioon võib sisaldada aasta, kvartali, kuu ja päeva tasemetega hierarhiat. PivotTable- ja PivotChart-aruandes on iga hierarhia väljade kogum, mida saate madalamate või kõrgemate tasemete kuvamiseks laiendada või ahendada.

Hierarhia    – loogiline puustruktuur, kus dimensiooni liikmed on organiseeritud nii, et igal liikmel on oma emaliige ja null või rohkem tütarliiget. Tütarliige on hierarhia järgmise madalama taseme liige, mis on praeguse liikmega otseselt seotud. Näiteks on jaanuar kvartali, kuu ja päeva tasemeid sisaldavas ajahierarhias esimese kvartali tütarliige. Emaliige on hierarhia järgmise kõrgema taseme liige, mis on otseselt praeguse liikmega seotud. Emaliikme väärtus on tavaliselt kõigi tütarliikmete konsolideeritud väärtus. Näiteks on kvartali, kuu ja päeva tasemeid sisaldavas ajahierarhias esimene kvartal jaanuarikuu emaliige.

Tase    – hierarhias võivad andmed olla organiseeritud madalamal ja kõrgemal üksikasjatasemel (nt ajahierarhias aasta, kvartali, kuu ja päeva tasemel).

Lehe algusse

OLAP-funktsioonid Excelis

Andmete toomine OLAP-i     Saate luua ühenduse OLAP-i andmeallikate sarnaselt muude väliste andmeallikatega. Saate töötada andmebaasidele, mis on loodud Microsoft SQL Server OLAP Services versiooniga 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services versioon 2000 ja Microsoft SQL Server Analysis Services versioon 2005, Microsoft OLAP-serveri tooted. Excel võib töötada ka kolmanda osapoole OLAP-i tooted, mis ühilduvad OLAP-i OLE-DB.

OLAP-i andmeid saate kuvada ainult PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-liigenddiagrammi või PivotTable-liigendtabeli aruande, kuid ümber töölehe funktsiooni ei mõne välisandmevahemik. Aruande malle saab salvestada OLAP-i PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded ja saate luua ühenduse OLAP-i andmebaaside jaoks OLAP-i päringute Office'i andmeühendusfail (ODC) failide (odc). ODC-faili avamisel kuvab Excel tühja PivotTable-liigendtabeli aruande, mis on valmis küljendamiseks.

Võrguühenduseta kasutatavate kuubifailide loomine     Saate luua OLAP-serveri andmebaasi andmete alamhulgaga võrguühenduseta kuubifaili (.cub). Saate võrguühenduseta kuubifaile kasutada OLAP-andmetega töötamiseks siis, kui teil puudub võrguühendus. Kuup võimaldab PivotTable- ja PivotChart-aruandes töötada suurema andmehulgaga kui muidu ning kiirendab andmete allalaadimist. Kuubifaile saate luua ainult seda funktsiooni toetava OLAP-pakkuja Nt Microsoft SQL Analysis Services Server versiooni 2005 abil.

Serveri toimingud     Serveri toiming on valikuline, kuid kasulik funktsioon, mille OLAP-kuubi administraator saab määratleda serveris, mis kasutab kuubi liikme või mõõta parameetrina päringu üksikasjad kuubi või mõne muu rakenduse, nt brauseris sisse. Exceli toetab URL, aruanne, Reahulk, Süvitsiminek ja Laienda üksikasjad server toiminguid, kuid see ei toeta kaitstud, lause ja Andmekomplekt.

KPI-d     KPI-d on teisiti arvutatud näitaja, mis on määratletud server, mis võimaldab teil jälgida "tootluse võtmenäitajad", sh olek (praegune väärtus vasta kindla number?) ja trend (mis on väärtus üle time?). Kui need on kuvatud, saate serveri saata seotud ikoonid, mis sarnanevad uue Exceli ikooni, näitamaks üles või alla olek tasemed (nt hele ikoon stopp) või kas väärtus on trendid üles või alla (nt suunamata nooleikooni) määramine.

Serveri vorming     Kuubi administraatorid saate luua mõõdud ja arvutatud liikmed värvi vorming, fondi vormindamine ja tingimusvormingu reegleid, mis võib olla määratud ettevõtte standard business reegli abil. Näiteks serveri vorming kasum võib olla valuuta, roheline, kui väärtus on suurem kui või võrdne 30 000 ja punases kirjas, kui väärtus on väiksem kui 30 000 lahtri värvi ja fondi laadi, kui väärtus on väiksem kui 30 000 paksu ja tavalise suurem kui arvuvorming Kui või võrdne 30 000. Lisateavet leiate teemast paigutuse ja PivotTable-liigendtabeli aruande vormi kujundamine.

Office'i kuvamiskeel.     Kuubiadministraator saab määratleda andmete ja tõrketeadete tõlkimise nende kasutajate jaoks, kes soovivad PivotTable-teavet lugeda mõnes muus keeles. See funktsioon on määratletud faili ühendusatribuudina ja kasutaja arvuti riigi/regiooni sätted peavad vastama kuvamiskeelele.

Lehe algusse

OLAP-andmeallikatele juurdepääsuks vajalikud tarkvarakomponendid

OLAP-pakkuja     Exceli OLAP-i andmeallikate seadistamiseks peate mõne järgmistest OLAP-i teenusepakkuja.

  • Microsofti OLAP-pakkuja.     Excel sisaldab andmeallika draiver ja kliendi tarkvara, mis on vajalikud Microsoft SQL Server OLAP Services versiooniga 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services versiooniga 2000 (8.0) ja Microsoft SQL Server Analysis Services versiooniga 2005 (9.0) loodud andmebaasidele juurdepääsuks.

  • Kolmanda poole OLAP-pakkujad.     Muude OLAP-toodete jaoks on teil vaja installida lisadraiverid ja kliendi tarkvara. Exceli funktsioonide abil OLAP-andmetega töötamiseks peab kolmanda poole toode sobima OLAP-standardi OLE-DB-ga ning ühilduma Microsoft Office´iga. Teavet kolmanda poole OLAP-pakkuja installimise ja kasutamise kohta saate oma süsteemiadministraatorilt või OLAP-toote tarnijalt.

Serveri andmebaasid ja kuubifailid.     Exceli OLAP-klienditarkvara toetab ühendusi kaht tüüpi OLAP-andmebaasidega. Kui OLAP-serveri andmebaas on teie võrgus saadaval, saate sealt otse lähteandmeid otsida. Kui teil on OLAP-andmeid sisaldav ühenduseta kuubifail või kuubi määratlus fail, saate luua sellega ühenduse ja sealt lähteandmeid otsida.

Andmeallikad.     Andmeallikas võimaldab juurdepääsu kõigile OLAP-andmebaasi või võrguühenduseta kuubifaili andmetele. Pärast OLAP-andmeallika loomist saate selle põhjal teha aruandeid ja tagastada OLAP-andmeid Excelisse PivotTable- või PivotChart-aruande vormis või PivotTable-aruandest teisendatud töölehefunktsioonina.

Microsoft Query     Päringu abil saate tuua andmeid välises nagu Microsoft SQL või Microsoft Accessi andmebaasis. Pole vaja kasutada andmete toomiseks kuubifailiga ühendatud OLAP PivotTable-päring. Lisateavet leiate teemast Microsoft Query kasutamine välisandmete allalaadimiseks.

Lehe algusse

OLAP- ja mitte-OLAP-lähteandmete funktsioonierinevused

Kui töötate nii OLAP-lähteandmed kui ka muud tüüpi lähteandmete põhjal koostatud PivotTable- ja PivotChart-aruannetega, märkate mõningaid funktsioonierinevusi.

Andmete otsimine.     OLAP-server tagastab igakordsel aruande paigutuse Excelisse uusi andmeid. Muud tüüpi andmeid, saate päringu kõigi lähteandmete kohta korraga või saate seada suvandid päringu ainult erinevate aruande filtreerimine välja üksuste kuvamisel. Teil on ka mitu muud võimalust aruande värskendamine.

OLAP-lähteandmetel põhinevates aruannetes pole saadaval aruandefiltri välja sätted, taustapäring ega mälu optimeerimise sätted.

Märkus.: Optimeeri mälu säte ei ole ka OLEDB andmeallikate ja PivotTable-liigendtabeli aruannete põhjal sisaldav lahtrivahemik.

Väljatüübid    OLAP-lähteandmetel, dimensioon välju saate kasutada ainult (sarjad) rea, veeru (kategooria) või lehe väljad. Mõõt välju saate kasutada ainult väärtuse väljadena. Muud tüüpi lähteandmed, saab kasutada mis tahes osa aruande kõik väljad.

Juurdepääs üksikasjalikele andmetele.     OLAP-lähteandmete puhul määratleb server kättesaadavad üksikasjatasemed ja arvutab kokkuvõtlikud väärtused, seega pole kokkuvõtlike väärtuste aluseks olevad üksikasjalikud kirjed alati saadaval. Server võib siiski pakkuda kuvatavaid atribuudiväljad. Muud tüüpi lähteandmetel puuduvad atribuudiväljad, kuid saate kuvada andmevälja väärtuste ja elementide aluseks olevaid üksikasju ning andmeteta elemente.

OLAP-aruandefiltri väljadel ei pruugi olla elementi Kõik ja käsk Aruandefiltri lehtede kuvamine pole saadaval.

Algne sortimisjärjestus.     OLAP-lähteandmete puhul ilmuvad elemendid esmalt OLAP-serveri poolt tagastatud järjestuses. Seejärel saate elemente sortida või käsitsi ümber korraldada. Muud tüüpi lähteandmete puhul ilmuvad uue aruande elemendid esmalt elemendi nime järgi tõusvas järjestuses sorditult.

Arvutused     OLAP-i serverid ette summeeritud väärtused otse aruande, et te ei saa muuta väärtuseväljadel kokkuvõttefunktsioone. Muud tüüpi lähteandmed, saate muuta Väärtusevälja kokkuvõttefunktsiooni ja kasutada mitut kokkuvõttefunktsiooni sama välja väärtuse. OLAP-lähteandmetega aruannetes ei saa luua arvutatud välju või arvutatud üksused.

Vahekokkuvõtted.     OLAP-lähteandmetega aruannetes ei saa muuta vahekokkuvõtete kokkuvõttefunktsiooni. Muud tüüpi lähteandmete puhul saate vahekokkuvõtete kokkuvõttefunktsiooni muuta ja kuvada või peita kõigi rea- ja veeruväljade vahekokkuvõtteid.

OLAP-lähteandmete puhul saate vahesummade ja kogusummade arvutamisel peidetud elemente kaasata või välja jätta. Muud tüüpi lähteandmete puhul saate vahekokkuvõtetesse kaasata peidetud aruandefiltri välja üksused, kuid muude väljade peidetud üksused jäetakse vaikimisi välja.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×