Ülevaade OLAP-ist (Online Analytical Processing)

OLAP (Online Analytical Processing) on viis ulatuslike äriandmebaaside organiseerimiseks ja äriteabe toetamiseks. OLAP-andmebaasid jagunevad üheks või mitmeks kuubiks, millest igaüht korraldab ja kohandab kuubiadministraator vastavalt teie kasutatavale andmete otsimise ja analüüsimise viisile, et teil oleks hõlpsam luua ja kasutada vajalikke PivotTable-ja PivotChart-aruandeid.

Selle artikli teemad

Mis on äriteave?

Mis on OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-funktsioonid Excelis

OLAP-andmeallikatele juurdepääsuks vajalikud tarkvarakomponendid

OLAP- ja mitte-OLAP-lähteandmete funktsioonierinevused

Mis on äriteave?

Majandusanalüütik vajab sageli tervikpilti ärist, et näha kogutud andmete põhjal laiemaid suundumusi ja nende suundumuste mõjutamise võimalusi suvalise arvu muutujate kaudu. Äriteave on OLAP-andmebaasist andmete eraldamine ja analüüsimine, et saada teadmistel põhinevate majandusotsuste tegemiseks ja nende elluviimiseks vajalikku teavet. Näiteks aitab OLAP ja äriteave leida vastuseid järgmist tüüpi äriandmeid puudutavatele küsimustele.

  • Milline on 2007. aasta kõigi toodete kogumüük võrreldes 2006. aasta kogumüügiga?

  • Milline on kasumlikkus praeguse seisuga, võrreldes viimase viie aasta sama ajavahemikuga?

  • Kui palju kulutasid eelmisel aastal üle 35-aastased kliendid ja kuidas on klientide käitumine viimasel ajal muutunud?

  • Kui palju müüdi sel kuul tooteid kindlas riigis/regioonis, võrreldes eelmise aasta sama kuuga?

  • Milline on kasumlikkuse langus (piirprotsent ja koguväärtus) tootekategooriate kaupa eri vanuses klientide puhul?

  • Edukate ja edutute müügitöötajate, müügiagentide, hankijate, partnerite ja klientide kindlakstegemine.

Lehe algusesse

Mis on OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-andmebaasid hõlbustavad äriteabe päringuid. OLAP on kannete töötlemise asemel päringute tegemiseks ja aruandluseks optimeeritud andmebaasitehnoloogia. OLAP-lähteandmed pärinevad andmeaidas talletatavatest OLTP- (Online Transactional Processing) andmebaasidest. OLAP-andmed tuuakse nendest ajaloolistest andmetest ja koondatakse keerulist analüüsi võimaldavatesse struktuuridesse. OLAP-andmed on korraldatud hierarhiliselt ja neid talletatakse mitte tabelites, vaid kuupides. See on keeruline tehnoloogia, mis kasutab analüüsiks vajalikele andmetele kiire juurdepääsu tagamiseks mitmemõõtmelisi struktuure. Andmete selline korraldamine lihtsustab kõrgetasemeliste kokkuvõtete (nt kogu riigi või regiooni müügitulemuste kogusummad, eriti heade või halbade müügitulemustega piirkonnad) kuvamist PivotTable- ja PivotChart-aruandes.

OLAP-andmebaasid on kujundatud andmete kiiremaks otsimiseks. Kuna kokkuvõtlikke väärtusi arvutab pigem OLAP-server, mitte Microsoft Office Excel, peab aruande loomisel või muutmisel Excelisse vähem andmeid saatma. See lähenemine võimaldab teil töötada suurema lähteandmete hulgaga kui andmete organiseerimisel tavapärases andmebaasis, kust Excel otsib kõik üksikud salvestised ja seejärel arvutab kokkuvõtlikud väärtused.

OLAP-andmebaasid sisaldavad kaht tüüpi andmeid: näitajad, mis on teadlike äriotsuste tegemiseks vajalikud arvulised andmed (nt kogused ja keskmised), ja dimensioonid, mis on nende näitajate organiseerimiseks vajalikud kategooriad. OLAP-andmebaasid võimaldavad andmeid organiseerida mitmel üksikasjatasemel, kasutades samu kategooriaid kui andmete analüüsimisel.

Järgmistest lõikudest leiate nende komponentide üksikasjalikud kirjeldused.

Kuup    – andmestruktuur, mis koondab näitajad kõigi analüüsitavate dimensioonide tasemete ja hierarhia alusel. Kuubid ühendavad eri dimensioone (nt aeg, geograafia, tooteread) koondandmetega (nt müügi- ja laonäitajad). Kuubid ei ole kuubid otseses matemaatilises mõttes, kuna nende küljed ei pruugi alati olla võrdse pikkusega. "Kuup" on pigem tabav metafoor keerulise mõiste tähistamiseks.

Näitaja    – kuubi faktitabeli veerul põhinevate (tavaliselt arvuliste) väärtuste kogum. Näitajad on kuubi eeltöödeldud, koondatud ja analüüsitud kesksed väärtused (nt müük, kasum, tulud ja kulud).

Liige    – hierarhia üksus, mis tähistab andmete üht või mitut esinemist. Liige võib olla kas kordumatu või korduv. Näiteks tähistavad 2007 ja 2008 ajadimensiooni aastate taseme kordumatuid liikmeid, kuid jaanuar tähistab kuude taseme korduvaid liikmeid, sest ajadimensioon, mis sisaldab rohkem kui ühe aasta andmeid, võib sisaldada rohkem kui üht jaanuarikuud.

Arvutatud liige    – dimensiooni liige, mille väärtus arvutatakse avaldise alusel. Arvutatud liikmete väärtused võivad olla tuletatud muude liikmete väärtustest. Näiteks võib arvutatud liikme Kasum väärtuse määratleda liikme Kulud ja liikme Müük väärtuste vahena.

Dimensioon    – kuubi ühe või mitme taseme organiseeritud hierarhia kogum, mida kasutaja mõistab ja kasutab andmete analüüsimise alusena. Näiteks võib geograafia dimensioon sisaldada tasemeid Riik/Regioon, Maakond/Vald ja Linn. Ajadimensioon võib sisaldada aasta, kvartali, kuu ja päeva tasemetega hierarhiat. PivotTable- ja PivotChart-aruandes on iga hierarhia väljade kogum, mida saate madalamate või kõrgemate tasemete kuvamiseks laiendada või ahendada.

Hierarhia    – loogiline puustruktuur, kus dimensiooni liikmed on organiseeritud nii, et igal liikmel on oma emaliige ja null või rohkem tütarliiget. Tütarliige on hierarhia järgmise madalama taseme liige, mis on praeguse liikmega otseselt seotud. Näiteks on jaanuar kvartali, kuu ja päeva tasemeid sisaldavas ajahierarhias esimese kvartali tütarliige. Emaliige on hierarhia järgmise kõrgema taseme liige, mis on otseselt praeguse liikmega seotud. Emaliikme väärtus on tavaliselt kõigi tütarliikmete konsolideeritud väärtus. Näiteks on kvartali, kuu ja päeva tasemeid sisaldavas ajahierarhias esimene kvartal jaanuarikuu emaliige.

Tase    – hierarhias võivad andmed olla organiseeritud madalamal ja kõrgemal üksikasjatasemel (nt ajahierarhias aasta, kvartali, kuu ja päeva tasemel).

Lehe algusesse

OLAP-funktsioonid Excelis

OLAP-andmete allalaadimine.     Võite OLAP-andmeallikas ühendust võtta sarnaselt muude välisandmeallikatega. Saate töötada Microsoft SQL Server OLAP Services versioonis 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services versioonis 2000 ja Microsoft SQL Server Analysis Services versioonis 2005 (Microsofti OLAP-serveri tooted) loodud andmebaasidega. Excel võib töötada ka kolmanda poole OLAP-toodetega, mis ühilduvad OLAP-i OLE-DB-ga.

OLAP-andmeid saate kuvada ainult PivotTable- või PivotChart-aruandena või PivotTable-aruandest teisendatud töölehefunktsioonis, kuid mitte välisandmevahemik. OLAP PivotTable- ja PivotChart-aruandeid saate salvestada aruandemall ning luua ODC-faile (Office Data Connection, .odc), et luua OLAP-andmebaasidega ühendus OLAP-päring tegemiseks. ODC-faili avamisel kuvab Excel tühja PivotTable-aruande, mida saate hakata koostama.

Võrguühenduseta kasutatavate kuubifailide loomine     Saate luua OLAP-serveri andmebaasi andmete alamhulgaga võrguühenduseta kuubifaili (.cub). Saate võrguühenduseta kuubifaile kasutada OLAP-andmetega töötamiseks siis, kui teil puudub võrguühendus. Kuup võimaldab PivotTable- ja PivotChart-aruandes töötada suurema andmehulgaga kui muidu ning kiirendab andmete allalaadimist. Kuubifaile saate luua ainult seda funktsiooni toetava OLAP-pakkuja Nt Microsoft SQL Analysis Services Server versiooni 2005 abil.

Serveritoimingud.     Serveritoiming on valikuline, kuid kasulik funktsioon, mille OLAP-kuubi administraator saab määratleda serveris, mis kasutab kuubiliiget või -mõõtu päringuparameetrina üksikasjade kuupi toomiseks või muu rakenduse (nt brauseri) käivitamiseks. Excel toetab serveritoiminguid URL, Aruanne, Reahulk, Süvitsiminek ja Laienda üksikasjadena, kuid ei toeta toiminguid Kaitstud, Avaldus ja Andmekomplekt. Lisateavet saate lugeda teemast OLAP-serveri toimingu sooritamine PivotTable-aruandes .

KPI-d.     KPI on serveris määratletud arvutatud näitaja, mis võimaldab jälitada tootluse võtmenäitajaid, sh olekut (kas väärtus vastab kindlale arvule?) ja suundumust (milline on väärtus ajas?). Nende näitajate kuvamisel saab server saata uute Exceli ikoonidega sarnased ikoonid, mis näitavad oleku taset (nt stopptule ikoon) või väärtuse suundumuse üles- või allapoole liikumist (nt suunanoole ikoon).

Serveri vorming.     Kuubiadministraatorid saavad näitajaid ja arvutatud liikmeid luua koos värvi-, fondi- ja tingimusvormingu reeglitega, mis võivad tähistada ka ettevõtte standardseid ärireegleid. Näiteks võib serveri kasumivorming olla valuuta arvuvorming; lahtri värvivorming võib olla roheline, kui väärtus on 30 000 või sellest suurem, ja punane, kui väärtus on väiksem kui 30 000; ning fondilaad võib olla 30 000-st suuremate väärtuste puhul paks ja 30 000-st väiksemate või sellega võrdsete väärtuste puhul tavaline. Lisateavet saate lugeda teemast PivotTable-aruande kujundamine ja küljendamine.

Office'i kuvamiskeel.     Kuubiadministraator saab määratleda andmete ja tõrketeadete tõlkimise nende kasutajate jaoks, kes soovivad PivotTable-teavet lugeda mõnes muus keeles. See funktsioon on määratletud faili ühendusatribuudina ja kasutaja arvuti riigi/regiooni sätted peavad vastama kuvamiskeelele.

Lehe algusesse

OLAP-andmeallikatele juurdepääsuks vajalikud tarkvarakomponendid

OLAP-pakkuja.     OLAP-andmeallikas häälestamiseks Exceli jaoks vajate üht järgmistest OLAP-pakkuja:

  • Microsofti OLAP-pakkuja.     Excel sisaldab andmeallika draiver ja kliendi tarkvara, mis on vajalikud Microsoft SQL Server OLAP Services versiooniga 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services versiooniga 2000 (8.0) ja Microsoft SQL Server Analysis Services versiooniga 2005 (9.0) loodud andmebaasidele juurdepääsuks.

  • Kolmanda poole OLAP-pakkujad.     Muude OLAP-toodete jaoks on teil vaja installida lisadraiverid ja kliendi tarkvara. Exceli funktsioonide abil OLAP-andmetega töötamiseks peab kolmanda poole toode sobima OLAP-standardi OLE-DB-ga ning ühilduma Microsoft Office´iga. Teavet kolmanda poole OLAP-pakkuja installimise ja kasutamise kohta saate oma süsteemiadministraatorilt või OLAP-toote tarnijalt.

Serveri andmebaasid ja kuubifailid.     Exceli OLAP-klienditarkvara toetab ühendusi kaht tüüpi OLAP-andmebaasidega. Kui OLAP-serveri andmebaas on teie võrgus saadaval, saate sealt otse lähteandmeid otsida. Kui teil on OLAP-andmeid sisaldav ühenduseta kuubifail või kuubi määratlus fail, saate luua sellega ühenduse ja sealt lähteandmeid otsida.

Andmeallikad.     Andmeallikas võimaldab juurdepääsu kõigile OLAP-andmebaasi või võrguühenduseta kuubifaili andmetele. Pärast OLAP-andmeallika loomist saate selle põhjal teha aruandeid ja tagastada OLAP-andmeid Excelisse PivotTable- või PivotChart-aruande vormis või PivotTable-aruandest teisendatud töölehefunktsioonina.

Microsoft Query.     Query abil saate otsida andmeid välisandmebaasist (nt Microsoft SQL või Microsoft Access). Queryt pole vaja kasutada andmete allalaadimiseks kuubifailiga seotud OLAP PivotTable-liigendtabelist. Lisateavet saate lugeda teemast Microsoft Query kasutamine välisandmete allalaadimiseks.

Lehe algusesse

OLAP- ja mitte-OLAP-lähteandmete funktsioonierinevused

Kui töötate nii OLAP-lähteandmed kui ka muud tüüpi lähteandmete põhjal koostatud PivotTable- ja PivotChart-aruannetega, märkate mõningaid funktsioonierinevusi.

Andmete allalaadimine     OLAP-server tagastab igakordsel aruande paigutuse muutmisel Excelisse uusi andmeid. Muud tüüpi välislähteandmete puhul teete päringu kõigi lähteandmete kohta korraga või saate seada suvandid päringu tegemiseks ainult erinevate aruandefiltri väljaüksuste kuvamisel. Aruande värskendamine on mitu muud võimalust.

OLAP-lähteandmetel põhinevates aruannetes pole saadaval aruandefiltri välja sätted, taustapäring ega mälu optimeerimise sätted.

Märkus. : Mälu optimeerimise sätted ei ole saadaval ka OLEDB-andmeallikate ja lahtrivahemikel põhinevate PivotTable-aruannete puhul.

Väljatüübid.    OLAP-lähteandmeid, ühenduseta kuubifailmõõde välju saate kasutada ainult reaväli (sarja), veeruväli (kategooria) või leheküljeväljana. Näitajate välju saate kasutada ainult väärtusväljadena. Muud tüüpi lähteandmete puhul saate kasutada kõiki välju aruande mis tahes osas.

Juurdepääs üksikasjalikele andmetele.     OLAP-lähteandmete puhul määratleb server kättesaadavad üksikasjatasemed ja arvutab kokkuvõtlikud väärtused, seega pole kokkuvõtlike väärtuste aluseks olevad üksikasjalikud kirjed alati saadaval. Server võib siiski pakkuda kuvatavaid ühenduseta kuubifailmõõdeatribuudiväljad. Muud tüüpi lähteandmetel puuduvad atribuudiväljad, kuid saate kuvada andmevälja väärtuste ja elementide aluseks olevaid üksikasju ning andmeteta elemente.

OLAP-aruandefiltri väljadel ei pruugi olla elementi Kõik ja käsk Aruandefiltri lehtede kuvamine pole saadaval.

Algne sortimisjärjestus.     OLAP-lähteandmete puhul ilmuvad elemendid esmalt OLAP-serveri poolt tagastatud järjestuses. Seejärel saate elemente sortida või käsitsi ümber korraldada. Muud tüüpi lähteandmete puhul ilmuvad uue aruande elemendid esmalt elemendi nime järgi tõusvas järjestuses sorditult.

Arvutused.     OLAP-serverid pakuvad kokkuvõtlikke väärtusi aruandele otse, mistõttu andmeväljade kokkuvõttefunktsioon ei saa muuta. Muud tüüpi lähteandmete puhul saate andmevälja kokkuvõttefunktsiooni muuta ja kasutada samal andmeväljal mitut kokkuvõttefunktsiooni. OLAP-lähteandmeid kasutavates aruannetes ei saa luua arvutuslik väli ega arvutatud üksus.

Vahekokkuvõtted.     OLAP-lähteandmetega aruannetes ei saa muuta vahekokkuvõtete kokkuvõttefunktsiooni. Muud tüüpi lähteandmete puhul saate vahekokkuvõtete kokkuvõttefunktsiooni muuta ja kuvada või peita kõigi rea- ja veeruväljade vahekokkuvõtteid.

OLAP-lähteandmete puhul saate vahesummade ja kogusummade arvutamisel peidetud elemente kaasata või välja jätta. Muud tüüpi lähteandmete puhul saate vahekokkuvõtetesse kaasata peidetud aruandefiltri välja üksused, kuid muude väljade peidetud üksused jäetakse vaikimisi välja.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×