Ελέγξτε με ποιους κάνετε κοινή χρήση αρχείων
Συνεργασία
Συντάξτε από κοινού ένα έγγραφο
Συνεργασία
Online σύσκεψη στο Teams κατά τη σύνταξη από κοινού σε ένα αρχείο
Συνεργασία