Υπολογισμός ποσοστών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Excel παρέχει διάφορους τρόπους για τον υπολογισμό ποσοστών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel για τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων για αγορές, το ποσοστό των σωστών απαντήσεων σε έναν έλεγχο ή το ποσοστό μεταβολής μεταξύ δύο τιμών.

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο δείγμα δεδομένων και τις ακόλουθες διαδικασίες για να μάθετε πώς μπορείτε να τον υπολογισμό ποσοστών.

Υπολογισμός ποσοστού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσό

Ας υποθέσουμε ότι απαντηθεί 42 ερωτήσεις από τις 50 σωστά σε έναν έλεγχο. Τι είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =42/50και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 0,84.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή ποσοστό   Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι 84.00%, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων τη δοκιμή.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Υπολογισμός του συνόλου, εάν γνωρίζετε το ποσό και ένα ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι €15, δηλαδή 25% από την αρχική τιμή. Τι είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα, που θέλετε να βρείτε 75% αριθμό του οποίου ισούται με 15.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =15/0,75και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 20.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι $20,00, η οποία είναι η αρχική τιμή του το πουκάμισο.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Υπολογίζει το ποσό, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε έναν υπολογιστή για €800 και πρέπει να πληρώσετε επιπλέον 8,9% στο φόρου πωλήσεων. Έκταση που πρέπει να πληρώσετε για το φόρο πωλήσεων; Σε αυτό το παράδειγμα, που θέλετε να βρείτε 8,9% του 800.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =800 * 0,089, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 71,2.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι $71.20, η οποία είναι το ποσό του φόρου πωλήσεων για τον υπολογιστή.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών ως ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι τα κέρδη σας είναι €2.342 το Νοέμβριο και €2.500 το Δεκέμβριο. Τι είναι το ποσοστό μεταβολής των αυτές τις δύο μήνες κερδών σας; Στη συνέχεια, εάν τα κέρδη σας είναι $2,425 Ιανουάριο, ποιο είναι το ποσοστό μεταβολής κερδών σας μεταξύ του Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου; Μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά, αφαιρώντας τα κέρδη νέο σας από το αρχικό κέρδη και, στη συνέχεια, διαιρώντας το αποτέλεσμα με το αρχικό κέρδη.

Υπολογισμός ποσοστού αύξησης

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =(2500-2342) / 2342, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 0.06746.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή ποσοστό   Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι 6,75%, ποιο είναι το ποσοστό αύξηση της κέρδη.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Υπολογισμός ποσοστού της μείωσης

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =(2425-2500) / 2500, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι-0.03000.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή ποσοστό   Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι-3.00%, η οποία είναι το ποσοστό του μείωση των εσόδων.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Αύξηση ή μείωση αριθμού κατά ένα ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι που αφιερώνετε ο μέσος όρος $113 τροφίμων κάθε εβδομάδα, και θέλετε να αυξήσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%. Πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Ή, εάν θέλετε να μειώσετε σας εβδομαδιαία αποζημίωση τροφίμων $ 113 κατά 25%, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο αποζημίωση;

Αύξηση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =113*(1+0.25)και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 141.25.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι $141.25, που είναι μια αύξηση 25% σε κάθε εβδομάδα δαπάνες εστίασης.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Μείωση αριθμού κατά ποσοστό

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =113*(1-0.25)και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 84.75.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι $84.75, που είναι 25% μείωση εβδομαδιαία έξοδα διατροφής.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .  

Δείτε επίσης

Συνάρτηση PERCENTRANK

Υπολογισμός τρέχοντος συνόλου

Υπολογισμός μέσου όρου

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×