Υπολογισμός ποσοστών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε το φόρο πωλήσεων, να υπολογίσετε μια βαθμολογία για ένα τεστ ή να προσδιορίσετε μια ποσοστιαία αλλαγή σε πωλήσεις μεταξύ δύο οικονομικών τριμήνων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον υπολογισμό ποσοστών.

Τα ποσοστά υπολογίζονται με χρήση της παρακάτω εξίσωσης:

amount/total = percentage

Όπου το ποσοστό είναι σε δεκαδική μορφή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Υπολογισμός του ποσού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσοστό

Υπολογισμός του ποσοστού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσό

Υπολογισμός του συνόλου, εάν γνωρίζετε το ποσό και το ποσοστό

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών με τη μορφή ποσοστού

Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Υπολογισμός του ποσού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσοστό

Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε έναν υπολογιστή για €800 και ο φόρος πωλήσεων είναι 8,9%, πόσο πρέπει να πληρώσετε για το φόρο πωλήσεων; Στο παράδειγμα αυτό θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

B

Τιμή αγοράς

Φόρος πωλήσεων (σε δεκαδική μορφή)

800

0,089

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=A2*B2

Πολλαπλασιάζει το 800 με το 0,089 για τον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού του φόρου πωλήσεων (€71,20)

Σημείωση: Για να μετατρέψετε τη μορφή ενός αριθμού από ποσοστιαία σε δεκαδική, διαιρέστε τον με το 100. Για παράδειγμα, ο φόρος πωλήσεων αυτού του παραδείγματος (8,9), όταν διαιρεθεί με το 100, είναι 0,089.

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός του ποσοστού, εάν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσό

Για παράδειγμα, εάν βαθμολογηθείτε με 42 σωστές απαντήσεις από τις 50, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

B

Σωστές απαντήσεις

Πιθανές συνολικές απαντήσεις

42

50

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=A2/B2

Διαιρεί το 42 με το 50 για τον υπολογισμό του ποσοστού των σωστών απαντήσεων (0,84 ή 84%)

Σημείωση: Μπορείτε να προβάλλετε τον αριθμό σε μορφή ποσοστού. Κάντε κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Αριθμός , κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού .

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός του συνόλου, εάν γνωρίζετε το ποσό και το ποσοστό

Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι €15, δηλαδή 25% λιγότερο από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% ισούται με 15.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

B

Τιμή πώλησης

100% μείον της έκπτωσης (σε δεκαδική μορφή)

15

0,75

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=A2/B2

Διαιρεί το 15 με το 0,75 για τον υπολογισμό της αρχικής τιμής (20)

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών με τη μορφή ποσοστού

Για παράδειγμα, τα κέρδη σας είναι €2.342 το Νοέμβριο και €2.500 το Δεκέμβριο. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών σας τους δύο αυτούς μήνες; Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία,χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ABS και τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/).

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

B

Κέρδη Νοεμβρίου

Κέρδη Δεκεμβρίου

2342

2500

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=(B2-A2)/ABS(A2)

Διαιρεί τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του πρώτου αριθμού με την απόλυτη τιμή του πρώτου αριθμού για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής (0,06746 ή 6,75%)

Σημείωση: Μπορείτε να προβάλλετε τον αριθμό σε μορφή ποσοστού. Κάντε κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Αριθμός , κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού .

Στοιχεία συνάρτησης

Η συνάρτηση ABS επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι ο αριθμός χωρίς το πρόσημό του.

Αρχή της σελίδας

Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Για παράδειγμα, κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο €25 για φαγητό και θέλετε να μειώσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%. Πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Ή, εάν θέλετε να αυξήσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο επίδομα διατροφής των €25, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο σας επίδομα;

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

B

Αριθμός

Ποσοστό

25

25%

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=A2*(1-B2)

Μειώνει το 25 κατά 25% (18,75)

=A2*(1+B2)

Αυξάνει το 25 κατά 25% (31,25)

=A2*(1+35%)

Αυξάνει το 25 κατά 35% (33,75)

Σημείωση: Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό που ακολουθείται από σύμβολο ποσοστού (%), ο αριθμός ερμηνεύεται ως ένα εκατοστό της τιμής του. Για παράδειγμα, το 5% ερμηνεύεται ως 0,05.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×