Τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο PowerPoint 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πλαίσια κειμένου και τα περισσότερα σχήματα (εκτός των γραμμών, γραμμών σύνδεσης και σχήματα ελεύθερη σχεδίαση ) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο που συνδέεται με το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου και είναι δυνατό να έχει τοποθετηθεί ή αναδίπλωση κειμένου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα περιθώρια των πλαισίων κειμένου και σχήματα για βέλτιστη απόσταση, αλλαγή μεγέθους των σχημάτων για μια καλύτερη προσαρμογή κειμένου ή αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Τοποθέτηση κειμένου στο επάνω μέρος, στο μέσο ή στο κάτω μέρος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση μιας μεμονωμένης παραγράφου ή γραμμής: για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση των όλο το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου: 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή πλαισίου κειμένου για να το επιλέξετε. 4. από την κεντρική καρτέλα, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση των όλο το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου:

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου για να το επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

Αρχή της σελίδας

Τοποθέτηση κειμένου στο επάνω μέρος, στο μέσο ή στο κάτω μέρος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Μπορείτε να ορίσετε κατακόρυφη στοίχιση για το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή διάταξη κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Κατακόρυφη στοίχιση.

Αρχή της σελίδας

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Όταν αναδιπλώνετε ένα κείμενο, το κείμενο εμφανίζεται σε πολλές γραμμές μέσα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να αναδιπλώσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή εσωτερικό περιθώριο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση κειμένου στο σχήμα.

  Σημειώσεις: Σε ένα πλαίσιο κειμένου, το κείμενο να αναδιπλώνεται καθώς κάνετε σύντομα κατά την πληκτρολόγηση πρόσθετο κείμενο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδίπλωση κειμένου γύρω από ένα αντικείμενο, όπως ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενο στο PowerPoint 2007.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Το εσωτερικό περιθώριο είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ του κειμένου και του εξωτερικού περιγράμματος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή πλαισίου κειμένου για την οποία θέλετε να προσαρμόσετε το περιθώριο.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή Εσωτερικό περιθώριο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Αριστερά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Δεξιά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του επάνω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Επάνω.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του κάτω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Κάτω.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Αυτόματη μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου κατακόρυφα ώστε το κείμενο να χωράει σε αυτό.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου, του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή Αυτόματη Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου.

Συμβουλή: Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου ώστε να χωράει στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση κειμένου κατά την υπερχείλιση.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή διάταξη κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα κατεύθυνση κειμένου.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα ολόκληρο το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, αντί για αυτό περιστρεφόμενων μόνο του κειμένου στο εσωτερικό το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Περιστροφή ή αναστροφή μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

  • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο παράθυρο Πλαίσιο κειμένου του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού Βοήθειας στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×