Τελεστής Like

Συγκρίνει μια παράσταση συμβολοσειράς με ένα υπόδειγμα σε μια παράσταση Structured Query Language (SQL).

Σύνταξη

παράσταση Likeυπόδειγμα

Η σύνταξη του τελεστή Like αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

παράσταση

Παράσταση SQL που χρησιμοποιείται σε έναν όρο WHERE.

υπόδειγμα

Συμβολοσειρά ή λεκτική σταθερά συμβολοσειράς έναντι της οποίας συγκρίνεται η παράσταση.


Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να βρείτε τιμές σε ένα πεδίο που ταιριάζουν με το υπόδειγμα που ορίζετε. Ως υπόδειγμα μπορείτε να ορίσετε την πλήρη τιμή (για παράδειγμα, Like “Smith”) ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να βρείτε μια περιοχή τιμών (για παράδειγμα, Like “Sm*”).

Σε μια παράσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να συγκρίνετε μια τιμή πεδίου με μια παράσταση συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε Like “C*” σε ένα ερώτημα SQL, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις τιμές πεδίων που αρχίζουν με το γράμμα C. Σε ένα ερώτημα παραμέτρων, μπορείτε να ζητήσετε από τον χρήστη να εισαγάγει ένα υπόδειγμα για αναζήτηση.

Το παράδειγμα που ακολουθεί επιστρέφει δεδομένα που αρχίζουν με το γράμμα "Π" ακολουθούμενο από οποιοδήποτε γράμμα μεταξύ του Α και του Ζ και τρία ψηφία:

Like “P[A-F]###”

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να δοκιμάσετε παραστάσεις για διαφορετικά υποδείγματα.


Είδος αντιστοίχισης


Υπόδειγμα

Ταιριάζει
(επιστρέφει True)

Δεν ταιριάζει
(επιστρέφει False)

Πολλοί χαρακτήρες

α*α

αα, αBα, αBBBα

αΒΓ

*αβ*

αβγ, AABB, Xαβ

αΩβ, βαγ

Ειδικός χαρακτήρας

α[*]α

α*α

ααα

Πολλοί χαρακτήρες

αβ*

αβγδεζη, αβγ

γαβ, ααβ

Μεμονωμένος χαρακτήρας

α?α

ααα, α3α, αBα

αBBBα

Μεμονωμένο ψηφίο

α#α

α0α, α1α, α2α

ααα, α10α

Περιοχή χαρακτήρων

[α-ω]

ζ, η, θ

2, &

Εκτός περιοχής

[!α-ω]

9, &, %

β, α

Δεν είναι ψηφίο

[!0-9]

A, α, &, ~

0, 1, 9

Συνδυασμός

α[!β-μ]#

Aν9, αω0, α99

αβγ, αθ0Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×