Τελεστής Between...And

Καθορίζει αν η τιμή μιας συνάρτησης εμπίπτει εντός ενός εύρους τιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τελεστή σε συμβολοσειρά/πρόταση SQL.

Σύνταξη

expr [Not] Betweenτιμή1Andτιμή2

Η σύνταξη του τελεστή Between...And αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

παράσταση

Παράσταση η οποία καθορίζει το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να υπολογίσετε.

τιμή1, τιμή2

Παραστάσεις έναντι των οποίων θέλετε να αξιολογήσετε το κείμενο κράτησης θέσης expr.


Σχόλια

Η τιμή του expr κυμαίνεται μεταξύ της τιμής1 και της τιμής2, ο τελεστής Between...And επιστρέφει το αποτέλεσμα True. Αλλιώς επιστρέφει False. Μπορείτε να περιλάβετε τον λογικό τελεστή Not για να αξιολογήσετε την αντίθετη συνθήκη (δηλαδή αν το expr βρίσκεται εκτός του εύρους τιμών που καθορίζεται από τα άκρα τιμή1 και τιμή2).

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between...And για να καθορίσετε αν η τιμή ενός πεδίου βρίσκεται εντός ενός συγκεκριμένου αριθμητικού εύρους. Το ακόλουθο παράδειγμα καθορίζει αν μια παραγγελία απεστάλη σε μια τοποθεσία με διεύθυνση εντός ενός εύρους ταχυδρομικών κωδικών. Αν ο ταχυδρομικός κώδικας βρίσκεται μεταξύ 98101 και 98199, η συνάρτηση IIf επιστρέφει “Τοπικός”. Αλλιώς, επιστρέφει “ΜηΤοπικός”.

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”)

FROM Publishers

Αν τα στοιχεία expr, τιμή1 ή τιμή2 είναι Null, ο τελεστής Between...And επιστρέφει μια τιμή Null.

Επειδή οι χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως ο χαρακτήρας *, αντιμετωπίζονται ως συμβολοσειρές κειμένου, δεν μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με τον τελεστή Between...And. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 980* και 989* για να βρείτε όλους τους ταχυδρομικούς κωδικούς που αρχίζουν με 980 έως 989. Αντί για αυτό, έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις για να το επιτύχετε. Μπορείτε να προσθέσετε μια παράσταση στο ερώτημα που να λαμβάνει τους τρεις αριστερούς χαρακτήρες από το πεδίο κειμένου και να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between...And σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αλλιώς, μπορείτε να συμπληρώσετε την ανώτερη και την κατώτερη τιμή με επιπλέον χαρακτήρες — στην περίπτωση αυτή, 98000 έως 98999 ή 98000 έως 98999 – 9999 εάν χρησιμοποιείτε εκτεταμένους ταχυδρομικούς κωδικούς. (Θα πρέπει να παραλείψετε το στοιχείο – 0000 από τις κατώτερες τιμές, αλλιώς το 98000 παραβλέπεται αν κάποιοι ταχυδρομικοί κωδικοί έχουν εκτεταμένα τμήματα και άλλοι δεν έχουν.)Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×