Σχεδιασμός της δομής συλλογών τοποθεσίας και τοποθεσιών

Ο καθορισμός των στόχων και των αντικειμενικών σκοπών μιας τοποθεσίας Web αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας τοποθεσίας Web. Ο προσεκτικός σχεδιασμός συμβάλει στη διασφάλιση ότι η τοποθεσία Web θα είναι ευκολότερη στη χρήση και στη διαχείριση.

Σε αυτό το άρθρο

Καθορισμός των ατόμων που θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία

Καθορισμός του περιεχομένου μιας τοποθεσίας

Σχεδιασμός της δομής πλοήγησης

Καθορισμός της πρόσβασης σε τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας

Καθορισμός των ατόμων που θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία

Η απόφαση του τύπου τοποθεσίας που θα δημιουργηθεί εξαρτάται από τον σκοπό και τη χρήση για τα οποία προορίζεται η τοποθεσία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή τοποθεσία για κάθε έργο στο οποίο εργάζεται η ομάδα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου για μια ολόκληρη επιχείρηση και ξεχωριστές τοποθεσίες σε αυτήν την τοποθεσία για κάθε ομάδα.

Συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες για να διαιρέσετε το περιεχόμενο τοποθεσίας σε διακριτές τοποθεσίες ξεχωριστής διαχείρισης. Οι τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες, με έκταση σε όσα επίπεδα χρειάζονται οι χρήστες σας. Ολόκληρη η δομή μιας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της ονομάζεται συλλογή τοποθεσιών.

Αυτή η ιεραρχία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν μια κύρια τοποθεσία εργασίας για ολόκληρη την ομάδα, ξεχωριστές τοποθεσίες εργασίας και κοινόχρηστες τοποθεσίες για παράπλευρα έργα. Οι τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες επιτρέπουν διάφορα επίπεδα ελέγχου στις δυνατότητες και στις ρυθμίσεις των τοποθεσιών.

Διαχειριστές συλλογών τοποθεσιών και η ομάδα κατόχων Όνομα τοποθεσίας

Οι διαχειριστές συλλογών τοποθεσιών έχουν πλήρη δικαιώματα σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών. Τα μέλη της ομάδας κατόχων Όνομα_τοποθεσίας της τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών μπορούν να ελέγχουν ρυθμίσεις και δυνατότητες της τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου και τυχόν δευτερευουσών τοποθεσιών κάτω από αυτήν, στις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα από την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών και ένα μέλος της ομάδας κατόχων Όνομα_τοποθεσίας μιας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου μπορούν να κάνουν τα εξής:

 • Διαχείριση χρηστών, ομάδων και δικαιωμάτων

 • Προβολή στατιστικών χρήσης

 • Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων

 • Διαχείριση συλλογών Τμήμα Web και προτύπων

 • Διαχείριση προειδοποίηση

 • Αλλαγή του ονόματος και της περιγραφής τοποθεσίας, του θέματος και της κεντρικής σελίδας της επιχείρησης

 • Ρύθμιση παραμέτρων, όπως τοπικές ρυθμίσεις, για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες

 • Ενημέρωση των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες, εάν οι ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν ενεργοποιηθεί στην Κεντρική διαχείριση του SharePoint

 • Διαμόρφωση των παραμέτρων ρυθμίσεων Τμήματος Web για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες

Ωστόσο, όταν μια δευτερεύουσα τοποθεσία χρησιμοποιεί μοναδικά δικαιώματα, τα μέλη της ομάδας κατόχων Όνομα τοποθεσίας για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου δεν μπορούν να εκτελέσουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία τις ενέργειες που παραθέτονται πιο πάνω. Συγκριτικά, οι διαχειριστές συλλογών τοποθεσιών μπορούν να εκτελούν πάντα αυτές τις ενέργειες σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες, ανεξάρτητα από το αν η δευτερεύουσα τοποθεσία έχει μοναδικά δικαιώματα ή όχι.

Ένα μέλος της ομάδας κατόχων Όνομα τοποθεσίας μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί να ελέγχει ρυθμίσεις και δυνατότητες μόνο στη συγκεκριμένη τοποθεσία και σε τυχόν παρακάτω δευτερεύουσες τοποθεσίες στις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί να κάνει τα εξής:

 • Προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή χρηστών και ομάδων, εάν έχουν οριστεί μοναδικά δικαιώματα

 • Προβολή στατιστικών χρήσης

 • Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων

 • Διαχείριση συλλογών Τμήματος Web και προτύπων

 • Διαχείριση προειδοποιήσεων

 • Αλλαγή του ονόματος και της περιγραφής τοποθεσίας, του θέματος και της κεντρικής σελίδας της επιχείρησης

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός του περιεχομένου μιας τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services παρέχουν μια κεντρική θέση όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες, όπως χρονοδιαγράμματα έργων, σημαντικά συμβάντα και ανακοινώσεις αντί για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τοποθεσίες χώρου εργασίας

Ένας χώρος εργασίας είναι μια μοναδική τοποθεσία Web που δημιουργείται από εσάς και παρέχει στα μέλη της ομάδας εργαλεία συνεργασίας και υπηρεσίες για τη συνεργασία σε έγγραφα ή σε πόρους σχετικούς με συσκέψεις. Ένας χώρος εργασίας μπορεί να περιέχει λίστες πληροφοριών, όπως σχετιζόμενα έγγραφα, μέλη ομάδων και συνδέσεις.

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services παρέχουν τις παρακάτω τοποθεσίες χώρου εργασίας:

Τοποθεσία χώρου εργασίας

Περιγραφή

Χώρος εργασίας εγγράφων

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία για μέλη ομάδας που θα εργάζονται μαζί σε έγγραφα. Παρέχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων για την αποθήκευση των κύριων αρχείων εγγράφων και υποστήριξης, μια λίστα εργασιών για την ανάθεση εκκρεμών στοιχείων και μια λίστα συνδέσεων για πόρους που σχετίζονται με το έγγραφο.

Βασικός χώρος εργασίας συσκέψεων

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία που παρέχει όλα τα βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της σύσκεψης. Περιέχει τις παρακάτω λίστες: "Στόχοι", "Συμμετέχοντες", "Ημερήσια διάταξη" και "Βιβλιοθήκη εγγράφων".

Κενός χώρος εργασίας συσκέψεων

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία κενού χώρου εργασίας συσκέψεων για να την προσαρμόσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Χώρος εργασίας συσκέψεων για λήψη αποφάσεων

Με αυτό το πρότυπο παρέχεται ένας χώρος εργασίας συσκέψεων για την αναθεώρηση σχετιζόμενων εγγράφων και την καταγραφή αποφάσεων. Περιέχει τις παρακάτω λίστες: "Στόχοι", "Συμμετέχοντες", "Ημερήσια διάταξη", "Βιβλιοθήκη εγγράφων", "Εργασίες" και "Αποφάσεις".

Χώρος εργασίας συσκέψεων για κοινωνικές εκδηλώσεις

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία που παρέχει ένα εργαλείο σχεδιασμού για κοινωνικές περιστάσεις, μαζί με έναν πίνακα συζητήσεων και μια βιβλιοθήκη εικόνων για τη δημοσίευση εικόνων από την εκδήλωση. Περιέχει τις παρακάτω λίστες και Τμήματα Web: "Συμμετέχοντες", "Κατευθύνσεις" "Εικόνα/Λογότυπο", "Απαραίτητος εξοπλισμός", "Συζητήσεις" και "Βιβλιοθήκη εικόνων".

Χώρος εργασίας συσκέψεων πολλών σελίδων

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία που παρέχει όλα τα βασικά στοιχεία για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της σύσκεψης με πολλές σελίδες. Περιέχει τις παρακάτω λίστες: "Στόχοι", "Συμμετέχοντες" και "Ημερήσια διάταξη" σε συνδυασμό με δύο κενές σελίδες για να τις προσαρμόσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Άλλα πρότυπα τοποθεσιών

Κατά τη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας, οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services παρέχουν τα παρακάτω πρότυπα συνεργασίας:

Πρότυπο τοποθεσίας

Περιγραφή

Τοποθεσία ομάδας

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται για τις ομάδες μια τοποθεσία για τη δημιουργία, την οργάνωση και την κοινή χρήση πληροφοριών. Περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και βασικές λίστες, όπως "Ανακοινώσεις", "Ημερολόγιο", "Επαφές" και "Συνδέσεις".

Κενή τοποθεσία

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία Web και μια κενή κεντρική σελίδα που μπορείτε να προσαρμόσετε με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services προσθέτοντας αλληλεπιδραστικές λίστες ή τυχόν άλλες δυνατότητες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Τοποθεσία wiki

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία όπου οι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να προσθέτουν, να επεξεργάζονται και να συνδέουν ιστοσελίδες.

Ημερολόγιο Web

Με αυτό το πρότυπο δημιουργείται μια τοποθεσία για τη δημοσίευση πληροφοριών και για να επιτρέπεται σε άλλους να βάζουν σχόλια σε αυτήν.

Αποθήκευση προσαρμογών ως προτύπων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια υπάρχουσα τοποθεσία ή λίστα ως προσαρμοσμένο πρότυπο. Τα προσαρμοσμένα πρότυπα είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης ενός συνόλου αλλαγών σε μια υπάρχουσα τοποθεσία και διαθεσιμότητάς τους σε νέες τοποθεσίες και λίστες. Κάθε προσαρμοσμένο πρότυπο βασίζεται σε έναν ορισμό τοποθεσίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε Τμήμα Web, πρότυπα λιστών και πρότυπα τοποθεσιών σε βιβλιοθήκες για χρήση από όλες τις τοποθεσίες στη συλλογή τοποθεσιών. Τα προσαρμοσμένα πρότυπα γίνονται διαθέσιμα μέσω των σελίδων συλλογής προτύπων τοποθεσίας και συλλογής προτύπων λίστας.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός της δομής πλοήγησης

Η πλοήγηση αποτελείται από συνδέσεις που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την πρόσβαση στις κύριες ενότητες και σελίδες μιας τοποθεσίας. Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία πλοήγησης τοποθεσιών:

Στοιχεία πλοήγησης τοποθεσίας

Περιγραφή

Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης εμφανίζεται ως σύνδεση στην αριστερή πλευρά μιας σελίδας, ακριβώς πάνω από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την σύνδεση. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την σύνδεση εμφανίζεται η σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας", παρέχοντας μια λίστα συνδέσεων προς όλες τις λίστες, τις βιβλιοθήκες, τους πίνακες συζητήσεων, τις έρευνες και προς τον στον Κάδο Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας.

Γραμμή γρήγορης εκκίνησης

Αυτό είναι ένα προσαρμόσιμο στοιχείο πλοήγησης, το οποίο εμφανίζει επικεφαλίδες ενοτήτων και συνδέσεις προς διάφορες περιοχές της τοποθεσίας σας. Από προεπιλογή, η γραμμή γρήγορης εκκίνησης εμφανίζεται στις περισσότερες σελίδες ακριβώς κάτω από τη σύνδεση "Προβολή όλου του περιεχομένου σελίδας".

Προβολή δέντρου

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης έχει την ίδια εμφάνιση και εντύπωση με την Εξερεύνηση των Windows. Οι κλάδοι του δέντρου που περιέχουν άλλα αντικείμενα μπορούν να αναπτυχθούν για να προβληθούν αυτά τα αντικείμενα. Η προβολή δέντρου δεν είναι προσαρμόσιμη και δεν εμφανίζεται από προεπιλογή. Όταν εμφανίζεται, η προβολή δέντρου παρουσιάζεται ακριβώς κάτω από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

Επάνω γραμμή συνδέσεων

Αυτό είναι ένα προσαρμόσιμο στοιχείο πλοήγησης που εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων μιας τοποθεσίας.

Πορεία περιεχομένου

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης παρέχει ένα σύνολο υπερσυνδέσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη γρήγορη πλοήγηση προς τα επάνω στην ιεραρχία της τοποθεσίας που προβάλετε αυτήν τη στιγμή. Αυτή η πορεία δεν εμφανίζεται όταν είστε στην κεντρική σελίδα μιας τοποθεσίας. Ωστόσο, όταν πλοηγήστε προς τα κάτω στην ιεραρχία της τοποθεσίας, αυτή η πορεία εμφανίζεται πάνω από το όνομα της σελίδας στην οποία πλοηγηθήκατε.

Καθολική γραμμή πορείας

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης παρέχει υπερσυνδέσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την πλοήγηση σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Αυτή η πορεία είναι πάντα ορατή και εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, πάνω από το όνομα της τοποθεσίας σας.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός της πρόσβασης σε τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας

Όταν ρυθμίζετε μια τοποθεσία Web, χρειάζεται πάντα να καθορίζετε τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Σε μια τυπική τοποθεσία Internet, πιθανότατα να θέλετε να βλέπουν όλοι οι επισκέπτες το περιεχόμενο της τοποθεσίας, αλλά δεν θέλετε να μπορούν να αλλάξουν αυτό το περιεχόμενο. Σε μια εταιρική τοποθεσία intranet, ενδέχεται να θέλετε να μπορούν μερικοί χρήστες να ελέγχουν τη δομή της τοποθεσίας, αλλά πολύ περισσότεροι χρήστες να προσθέτουν νέο περιεχόμενο ή να συμμετέχουν σε ημερολόγια ομάδας ή σε έρευνα. Σε ένα extranet, θέλετε να ελέγχετε με προσοχή τους χρήστες που μπορούν να προβάλλουν την τοποθεσία. Γενικά, η πρόσβαση σε τοποθεσίες Web ελέγχεται από τον συνδυασμό λογαριασμών χρηστών με δομή δικαιωμάτων που ελέγχει τις συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι χρήστες.

Τα δικαιώματα μπορούν να οριστούν στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, στη δευτερεύουσα τοποθεσία και στα επίπεδα λίστας και βιβλιοθήκης. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση δικαιωμάτων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×