Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Οι λειτουργίες φύλλου εργασίας κατηγοριοποιούνται ανά λειτουργία. Εάν γνωρίζετε την κατηγορία της λειτουργίας που αναζητάτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Συμβουλή    Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη σελίδα πιέζοντας Ctrl+F, πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα μιας συνάρτησης ή μιας λέξης που περιγράφει ό,τι αναζητάτε και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σε αυτό το άρθρο

Συναρτήσεις συμβατότητας

Συναρτήσεις κύβου

Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Συναρτήσεις μηχανικής

Οικονομικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις πληροφοριών

Λογικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Στατιστικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις κειμένου

Συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη και εγκαθίστανται με πρόσθετα (αναφορά)

Συναρτήσεις συμβατότητας

Σημαντικό   Όλες αυτές οι συναρτήσεις έχουν αντικατασταθεί με νέες που μπορεί να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτές οι συναρτήσεις είναι ακόμα διαθέσιμες για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτές οι συναρτήσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Στατιστικές συναρτήσεις.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση BETADIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETAINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BINOMDIST

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση CHIDIST

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHIINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHITEST

Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας

Συνάρτηση CONFIDENCE

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση COVAR

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση CRITBINOM

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση EXPONDIST

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση FDIST

Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

Συνάρτηση FINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

Συνάρτηση FTEST

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση GAMMADIST

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMAINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση LOGINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOGNORMDIST

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση MODE

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NORMDIST

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORMSDIST

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMSINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση PERCENTILE

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK

Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση POISSON

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση QUARTILE

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση RANK

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση STDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση TDIST

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση TINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TTEST

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση VAR

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARP

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση WEIBULL

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση ZTEST

Επιστρέφει την μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις κύβου

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση CUBEKPIMEMBER

Αποδίδει μια ιδιότητα βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα KPI στο κελί. Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως το μηνιαίο ακαθάριστο κέρδος ή ο τριμηνιαίος κύκλος εργασιών υπαλλήλων, που χρησιμοποιείται για να ελέγξει την απόδοση μιας επιχείρησης.

Συνάρτηση CUBEMEMBER

Αποδίδει ένα μέλος ή μια πλειάδα από τον κύβο. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχει στον κύβο.

Συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY

Αποδίδει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους από τον κύβο. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να αποδώσει τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος.

Συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER

Αποδίδει το νιοστό ή διαβαθμισμένο μέλος ενός συνόλου. Χρησιμοποιείται για την απόδοση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός συνόλου, όπως ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές.

Συνάρτηση CUBESET

Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας καθορισμένης έκφρασης στον κύβο του κεντρικού υπολογιστή, δημιουργώντας έτσι το σύνολο και, στη συνέχεια, αποδίδει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel.

Συνάρτηση CUBESETCOUNT

Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου.

Συνάρτηση CUBEVALUE

Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από τον κύβο.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση DAVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DCOUNT

Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς

Συνάρτηση DCOUNTA

Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DGET

Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια

Συνάρτηση DMAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DMIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DPRODUCT

Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSUM

Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια

Συνάρτηση DVAR

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DVARP

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση DATE

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας

Συνάρτηση DATEVALUE

Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ημερομηνία που έχει μορφή κειμένου

Συνάρτηση DAY

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα

Συνάρτηση DAYS360

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών

Συνάρτηση EDATE

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

Συνάρτηση EOMONTH

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών

Συνάρτηση HOUR

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρες

Συνάρτηση MINUTE

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτά

Συνάρτηση MONTH

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνες

Συνάρτηση NETWORKDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL

Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση NOW

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση SECOND

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα

Συνάρτηση TIME

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας

Συνάρτηση TIMEVALUE

Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ώρα που έχει μορφή κειμένου

Συνάρτηση TODAY

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας

Συνάρτηση WEEKDAY

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας

Συνάρτηση WEEKNUM

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος

Συνάρτηση WORKDAY

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών

Συνάρτηση WORKDAY.INTL

Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση YEAR

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος

Συνάρτηση YEARFRAC

Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις μηχανικής

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση BESSELI

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)

Συνάρτηση BESSELJ

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)

Συνάρτηση BESSELK

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)

Συνάρτηση BESSELY

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)

Συνάρτηση BIN2DEC

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση BIN2HEX

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση BIN2OCT

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση COMPLEX

Μετατρέπει τον πραγματικό και τον φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό

Συνάρτηση CONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό από το ένα μετρικό σύστημα στο άλλο

Συνάρτηση DEC2BIN

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση DEC2HEX

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση DEC2OCT

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση DELTA

Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες

Συνάρτηση ERF

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERF.PRECISE

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC

Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC.PRECISE

Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο

Συνάρτηση GESTEP

Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή

Συνάρτηση HEX2BIN

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση HEX2DEC

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση HEX2OCT

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση IMABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMAGINARY

Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMARGUMENT

Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια

Συνάρτηση IMCONJUGATE

Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMDIV

Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMEXP

Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG10

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG2

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMPOWER

Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη

Συνάρτηση IMPRODUCT

Επιστρέφει το γινόμενο των μιγαδικών αριθμών 2 έως 255

Συνάρτηση IMREAL

Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSIN

Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSQRT

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSUB

Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMSUM

Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση OCT2BIN

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση OCT2DEC

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση OCT2HEX

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Αρχή της σελίδας

Οικονομικές συναρτήσεις

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ACCRINT

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση ACCRINTM

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση AMORDEGRC

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης

Συνάρτηση AMORLINC

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο

Συνάρτηση COUPDAYBS

Επιστρέφει τον αριθμό ημερών από την έναρξη της περιόδου τοκομεριδίων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της περιόδου τοκομεριδίων που περιλαμβάνει την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYSNC

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία του επόμενου τοκομεριδίου

Συνάρτηση COUPNCD

Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPNUM

Επιστρέφει τον αριθμό των πληρωτέων τοκομεριδίων μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης

Συνάρτηση COUPPCD

Επιστρέφει την ημερομηνία του προηγούμενου τοκομεριδίου πριν από την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση CUMIPMT

Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο πληρωμής μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση CUMPRINC

Επιστρέφει το αθροιστικό κεφάλαιο πληρωμής για ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση DB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση DDB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε

Συνάρτηση DISC

Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου

Συνάρτηση DOLLARDE

Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό

Συνάρτηση DOLLARFR

Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα

Συνάρτηση DURATION

Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου

Συνάρτηση EFFECT

Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο

Συνάρτηση FV

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση FVSCHEDULE

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς ανατοκισμών

Συνάρτηση INTRATE

Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση IPMT

Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση IRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών

Συνάρτηση ISPMT

Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης

Συνάρτηση MDURATION

Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €

Συνάρτηση MIRR

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές

Συνάρτηση NOMINAL

Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο

Συνάρτηση NPER

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση

Συνάρτηση NPV

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

Συνάρτηση ODDFPRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDFYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDLPRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση ODDLYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση PMT

Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση PPMT

Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση PRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση PRICEDISC

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου

Συνάρτηση PRICEMAT

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση PV

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση RATE

Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση RECEIVED

Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση SLN

Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο

Συνάρτηση SYD

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του

Συνάρτηση TBILLEQ

Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLPRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση VDB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση XIRR

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση XNPV

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση YIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση YIELDDISC

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση YIELDMAT

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις πληροφοριών

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση CELL

Παρέχει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού

Σημείωση    Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Web App.

Συνάρτηση ERROR.TYPE

Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος

Συνάρτηση INFO

Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας

Σημείωση    Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Web App.

Συνάρτηση ISBLANK

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή

Συνάρτηση ISERR

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ

Συνάρτηση ISERROR

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος

Συνάρτηση ISEVEN

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος

Συνάρτηση ISLOGICAL

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή

Συνάρτηση ISNA

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ

Συνάρτηση ISNONTEXT

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο

Συνάρτηση ISNUMBER

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός

Συνάρτηση ISODD

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός

Συνάρτηση ISREF

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια αναφορά

Συνάρτηση ISTEXT

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο

Συνάρτηση N

Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό

Συνάρτηση NA

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ

Συνάρτηση TYPE

Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής

Αρχή της σελίδας

Λογικές συναρτήσεις

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AND

Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE

Συνάρτηση FALSE

Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE

Συνάρτηση IF

Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί

Συνάρτηση IFERROR

Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου

Συνάρτηση NOT

Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της

Συνάρτηση OR

Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE

Συνάρτηση TRUE

Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ADDRESS

Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα κελί του φύλλου εργασίας

Συνάρτηση AREAS

Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά

Συνάρτηση CHOOSE

Επιλέγει μια τιμή από λίστα τιμών

Συνάρτηση COLUMN

Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς

Συνάρτηση COLUMNS

Επιστρέφει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση GETPIVOTDATA

Επιστρέφει δεδομένα αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Συνάρτηση HLOOKUP

Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και αποδίδει την τιμή του καθορισμένου κελιού

Συνάρτηση HYPERLINK

Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet

Συνάρτηση INDEX

Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο, για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση INDIRECT

Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου

Συνάρτηση LOOKUP

Αναζητά τιμές σε ανύσματα ή πίνακες

Συνάρτηση MATCH

Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση OFFSET

Επιστρέφει μια αναφορά η οποία είναι μετατοπισμένη από μια καθορισμένη αναφορά

Συνάρτηση ROW

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς

Συνάρτηση ROWS

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση RTD

Ανακτά δεδομένα πραγματικού χρόνου από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει Αυτοματισμός

Συνάρτηση TRANSPOSE

Αντιμεταθέτει τις γραμμές και τις στήλες ενός πίνακα

Συνάρτηση VLOOKUP

Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να αποδώσει την τιμή ενός κελιού

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOS

Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOSH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση AGGREGATE

Επιστρέφει το άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση ASIN

Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ASINH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN2

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y

Συνάρτηση ATANH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση COMBIN

Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων

Συνάρτηση COS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COSH

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση DEGREES

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες

Συνάρτηση EVEN

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο

Συνάρτηση EXP

Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του καθορισμένου αριθμού

Συνάρτηση FACT

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FACTDOUBLE

Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FLOOR

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση FLOOR.PRECISE

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Συνάρτηση GCD

Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη

Συνάρτηση INT

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο ακέραιο

Συνάρτηση ISO.CEILING

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα επάνω ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LCM

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση LOG

Επιστρέφει το λογάριθμο ενός αριθμού με μια καθορισμένη βάση

Συνάρτηση LOG10

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση MDETERM

Επιστρέφει την ορίζουσα ενός πίνακα

Συνάρτηση MINVERSE

Επιστρέφει τον ανάστροφο ενός πίνακα

Συνάρτηση MMULT

Επιστρέφει το γινόμενο δύο πινάκων

Συνάρτηση MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης

Συνάρτηση MROUND

Επιστρέφει έναν αριθμό, στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση MULTINOMIAL

Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών

Συνάρτηση ODD

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο

Συνάρτηση PI

Επιστρέφει την τιμή π

Συνάρτηση POWER

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη

Συνάρτηση PRODUCT

Επιστρέφει το γινόμενο των ορισμάτων της

Συνάρτηση QUOTIENT

Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης

Συνάρτηση RADIANS

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια

Συνάρτηση RAND

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1

Συνάρτηση RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε

Συνάρτηση ROMAN

Μετατρέπει ένα αραβικό αριθμητικό ψηφίο σε λατινικό, με τη μορφή κειμένου

Συνάρτηση ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων

Συνάρτηση ROUNDDOWN

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση ROUNDUP

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, μακριά από το μηδέν

Συνάρτηση SERIESSUM

Επιστρέφει το άθροισμα μιας σειράς δυνάμεων με βάση τον τύπο

Συνάρτηση SIGN

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

Συνάρτηση SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας

Συνάρτηση SINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση SQRT

Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

Συνάρτηση SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (αριθμός * π)

Συνάρτηση SUBTOTAL

Επιστρέφει το μερικό άθροισμα μέσα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση SUM

Προσθέτει τα ορίσματά της

Συνάρτηση SUMIF

Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένα κριτήρια

Συνάρτηση SUMIFS

Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή που ικανοποιεί πολλά κριτήρια

Συνάρτηση SUMPRODUCT

Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα

Συνάρτηση SUMSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων

Συνάρτηση SUMX2MY2

Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMX2PY2

Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMXMY2

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TANH

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

Αρχή της σελίδας

Στατιστικές συναρτήσεις

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AVEDEV

Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους

Συνάρτηση AVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της

Συνάρτηση AVERAGEA

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση AVERAGEIF

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών μιας περιοχής που ικανοποιούν τα δεδομένα κριτήρια

Συνάρτηση AVERAGEIFS

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση BETA.DIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETA.INV

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BINOM.DIST

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση BINOM.INV

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση CHISQ.DIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.INV

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.TEST

Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας

Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον αριθμητικό μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση CONFIDENCE.T

Επιστρέφει το διάστημα βεβαιότητας για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατανομή t του Student

Συνάρτηση CORREL

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων

Συνάρτηση COUNT

Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTA

Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTBLANK

Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή

Συνάρτηση COUNTIF

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιεί το δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση COUNTIFS

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών εντός μιας περιοχής που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση COVARIANCE.P

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση COVARIANCE.S

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

Συνάρτηση DEVSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων

Συνάρτηση EXPON.DIST

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση F.DIST

Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

Συνάρτηση F.DIST.RT

Επιστρέφει την κατανομή πιθανοτήτων F

Συνάρτηση F.INV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

Συνάρτηση F.INV.RT

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανοτήτων F

Συνάρτηση F.TEST

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση FISHER

Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher

Συνάρτηση FISHERINV

Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher

Συνάρτηση FORECAST

Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης

Συνάρτηση FREQUENCY

Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα

Συνάρτηση GAMMA.DIST

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.INV

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση GAMMALN

Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE

Επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμμα, Γ(x)

Συνάρτηση GEOMEAN

Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο

Συνάρτηση GROWTH

Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης

Συνάρτηση HARMEAN

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση INTERCEPT

Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση LARGE

Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση LINEST

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης

Συνάρτηση LOGEST

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης

Συνάρτηση LOGNORM.DIST

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOGNORM.INV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση MAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MAXA

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MEDIAN

Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών

Συνάρτηση MIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MINA

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MODE.MULT

Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

Συνάρτηση MODE.SNGL

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NORM.DIST

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.INV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORM.S.DIST

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.S.INV

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση PEARSON

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC

Επιστρέφει το k-ο εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση PERCENTILE.INC

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0..1, αποκλειστικά) του συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC

Επιστρέφει την ποσοστιαία σειρά κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση PERMUT

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων

Συνάρτηση POISSON.DIST

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση PROB

Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων

Συνάρτηση QUARTILE.EXC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο του συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου μεταξύ 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση QUARTILE.INC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση RANK.AVG

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RANK.EQ

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού μέσα σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RSQ

Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών

Συνάρτηση SKEW

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής

Συνάρτηση SLOPE

Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση SMALL

Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση STANDARDIZE

Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή

Συνάρτηση STDEV.P

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση STDEV.S

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STEYX

Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης

Συνάρτηση T.DIST

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.2T

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.RT

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.INV

Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student, ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

Συνάρτηση T.INV.2T

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TREND

Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης

Συνάρτηση TRIMMEAN

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση T.TEST

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση VAR.P

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση VAR.S

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση VARPA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση WEIBULL.DIST

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση Z.TEST

Επιστρέφει την μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις κειμένου

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ASC

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte)

Συνάρτηση BAHTTEXT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπαχτ)

Συνάρτηση CHAR

Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό

Συνάρτηση CLEAN

Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο

Συνάρτηση CODE

Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου

Συνάρτηση CONCATENATE

Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου

Συνάρτηση DOLLAR

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)

Συνάρτηση EXACT

Ελέγχει εάν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες

Συναρτήσεις FIND, FINDB

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση FIXED

Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο, με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων

Συνάρτηση JIS

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)

Συναρτήσεις LEFT, LEFTB

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μια τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις

Συναρτήσεις LEN, LENB

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου

Συνάρτηση LOWER

Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα

Συναρτήσεις MID, MIDB

Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε

Συνάρτηση PHONETIC

Εξάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Συνάρτηση PROPER

Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου

Συναρτήσεις REPLACE, REPLACEB

Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο

Συνάρτηση REPT

Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές καθορίζετε

Συναρτήσεις RIGHT, RIGHTB

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μια τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις

Συναρτήσεις SEARCH, SEARCHB

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση SUBSTITUTE

Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο, σε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου

Συνάρτηση T

Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο

Συνάρτηση TEXT

Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο

Συνάρτηση TRIM

Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο

Συνάρτηση UPPER

Μετατρέπει κείμενο σε κεφαλαία γράμματα

Συνάρτηση VALUE

Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη και εγκαθίστανται με πρόσθετα (αναφορά)

Εάν τα πρόσθετα που εγκαθιστάτε περιέχουν συναρτήσεις, αυτές οι συναρτήσεις προσθέτων και αυτοματισμού θα είναι διαθέσιμες στην κατηγορία Ορισμός από το χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

Σημείωση    Συναρτήσεις που καθορίζονται από το χρήστη δεν είναι διαθέσιμες στο Excel Web App.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση CALL

Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (dynamic link library ή DLL) ή πόρο κώδικα

Συνάρτηση EUROCONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως μεσολαβητή (τριγωνισμός)

Συνάρτηση REGISTER.ID

Επιστρέφει τον κωδικό καταχώρησης της δεδομένης διαδικασίας βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (dynamic link library ή DLL) ή πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί

Συνάρτηση SQL.REQUEST

Δημιουργεί σύνδεση με εξωτερική προέλευση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα από φύλλο εργασίας, ενώ στη συνέχεια αποδίδει το αποτέλεσμα ως πίνακα χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού μακροεντολής

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Excel 2010, Excel Starter, Excel Online, SharePoint OnlineΣας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας