Συνάρτηση INDEX

Περιγραφή

Επιστρέφει μια τιμή ή την αναφορά μιας τιμής από πίνακα ή περιοχή. Υπάρχουν δύο μορφές της συνάρτησης INDEX: η μορφή πίνακας και η μορφή αναφοράς.

Εάν θέλετε

Δείτε

Να επιστρέφει την τιμή ενός συγκεκριμένου κελιού ή ενός πίνακα κελιών.

Μορφή πίνακα

Να επιστρέφει αναφορά σε συγκεκριμένα κελιά

Μορφή αναφοράς

Μορφή πίνακα

Περιγραφή

Επιστρέφει την τιμή ενός στοιχείου σε πίνακα ή έναν πίνακας, επιλεγμένο από τους αριθμητικούς δείκτες γραμμής και στήλης.

Χρησιμοποιήστε τη μορφή πίνακα, όταν το πρώτο όρισμα της συνάρτησης INDEX είναι σταθερά πίνακα.

Σύνταξη

INDEX(πίνακας; αριθμός_γραμμής; [αριθμός_στήλης])

Η σύνταξη της συνάρτησης INDEX περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

 • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Μια περιοχή κελιών ή σταθερά πίνακα.

  • Εάν το όρισμα πίνακας περιέχει μόνο μία γραμμή ή στήλη, τότε το αντίστοιχο όρισμα αριθμός_γραμμής ή αριθμός_στήλης είναι προαιρετικό.

  • Εάν το όρισμα πίνακας περιέχει περισσότερες από μία γραμμές και περισσότερες από μία στήλες και εφόσον χρησιμοποιείται μόνο ένα από τα ορίσματα αριθμός_γραμμής ή αριθμός_στήλης, η συνάρτηση INDEX επιστρέφει έναν πίνακα με ολόκληρη τη γραμμή ή στήλη του ορίσματος πίνακας.

 • Αριθμός_γραμμής    Υποχρεωτικό. Επιλέγει τη γραμμή του πίνακα όπου βρίσκεται η τιμή που θα επιστραφεί. Εάν παραλειφθεί το όρισμα αριθμός_γραμμής, το όρισμα αριθμός_στήλης είναι υποχρεωτικό.

 • Αριθμός_στήλης    Προαιρετικό. Επιλέγει τη στήλη του πίνακα όπου βρίσκεται η τιμή που θα επιστραφεί. Εάν παραλειφθεί το όρισμα αριθμός_στήλης, το όρισμα αριθμός_γραμμής είναι υποχρεωτικό.

Παρατηρήσεις

 • Εάν χρησιμοποιούνται και τα δύο ορίσματα αριθμός_γραμμής και αριθμός_στήλης, η συνάρτηση INDEX επιστρέφει την τιμή στο κελί, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της γραμμής αριθμός_γραμμής και της στήλης αριθμός_στήλης.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα αριθμός_γραμμής ή αριθμός_στήλης είναι ίσο με 0 (μηδέν), η συνάρτηση INDEX επιστρέφει έναν πίνακα τιμών για ολόκληρη τη στήλη ή τη γραμμή αντίστοιχα. Για να χρησιμοποιήσετε τις τιμές που επιστρέφονται με τη μορφή πίνακα, καταχωρήστε τη συνάρτηση INDEX ως τύπος πίνακα σε οριζόντια περιοχή κελιών για μια γραμμή και σε κατακόρυφη περιοχή κελιών για μια στήλη. Για να καταχωρήσετε έναν τύπο πίνακα, πατήστε CTRL+SHIFT+ENTER.

  Σημείωση   Στο Excel Web App, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους πίνακα.

 • Τα ορίσματα αριθμός_γραμμής και αριθμός_στήλης πρέπει να αναφέρονται σε κάποιο κελί του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνάρτηση INDEX επιστρέφει #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Σε αυτά τα παραδείγματα η συνάρτηση INDEX χρησιμοποιείται για να βρει την τιμή στο κελί όπου διασταυρώνονται μια γραμμή και μια στήλη.

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Δεδομένα

Μήλα

Λεμόνια

Μπανάνες

Αχλάδια

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=INDEX(A2:B3;2;2)

Τιμή που βρίσκεται στην τομή της δεύτερης γραμμής και της δεύτερης στήλης στην περιοχή A2:B3.

=INDEX(A2:B3;2;2)

'=INDEX(A2:B3;2;1)

Τιμή που βρίσκεται στην τομή της δεύτερης γραμμής και της πρώτης στήλης στην περιοχή A2:B3.

=INDEX(A2:B3;2;1)

Παράδειγμα 2

Σε αυτό το παράδειγμα η συνάρτηση INDEX χρησιμοποιείται σε τύπο πίνακα για να βρει τις τιμές σε δύο κελιά που καθορίζονται σε ένα πίνακα 2x2.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=INDEX({1\2;3\4};0;2)

Τιμή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δεύτερης στήλης στον πίνακα. Ο πίνακας περιέχει τους αριθμούς 1 και 2 στην πρώτη γραμμή και τους αριθμούς 3 και 4 στη δεύτερη γραμμή.

=INDEX({1\2;3\4};0;2)

Τιμή που βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή της δεύτερης στήλης στον πίνακα (ίδιος πίνακας όπως παραπάνω).

=INDEX({1\2;3\4};0;2)

Σημείωση   Σημείωση: Ο τύπος στο κελί C2 είναι τύπος πίνακα. Για την επιστροφή τιμών από αυτόν τον τύπο στα κελιά C2 και C3, επιλέξτε C2 και C3, πατήστε F2 και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+Shift+Enter. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιστραφεί μόνο μια τιμή στο κελί C2.

Αρχή της σελίδας

Μορφή αναφοράς

Περιγραφή

Επιστρέφει την αναφορά ενός κελιού που βρίσκεται στη διασταύρωση μιας συγκεκριμένης γραμμής με μια συγκεκριμένη στήλη. Εάν το όρισμα αναφορά αποτελείται από μη γειτονικές επιλογές, μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή που θα εξεταστεί.

Σύνταξη

INDEX(αναφορά; αριθμός_γραμμής; [αριθμός_στήλης]; [αριθμός_περιοχής])

Η σύνταξη της συνάρτησης INDEX περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

 • Αναφορά    Υποχρεωτικό. Μια αναφορά σε μία ή περισσότερες περιοχές κελιών.

  • Εάν το όρισμα αναφορά περιέχει μη γειτονικές περιοχές, τοποθετήστε την αναφορά σε παρενθέσεις.

  • Εάν κάθε περιοχή του ορίσματος αναφορά περιέχει μόνο μία γραμμή ή στήλη, τότε το όρισμα αριθμός_γραμμής ή αριθμός_στήλης, αντίστοιχα, είναι προαιρετικό. Για παράδειγμα, για αναφορά μίας γραμμής, χρησιμοποιήστε INDEX(αναφορά;;αριθμός_στήλης).

 • Αριθμός_γραμμής    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός της γραμμής από την οποία θα επιστραφεί η αναφορά.

 • Αριθμός_στήλης    Προαιρετικό. Ο αριθμός της στήλης από την οποία θα επιστραφεί η αναφορά.

 • Αριθμός_περιοχής    Προαιρετικό. Επιλέγει την περιοχή αναφοράς από την οποία θα επιστραφεί η διασταύρωση των ορισμάτων αριθμός_γραμμής και αριθμός_στήλης. Η πρώτη περιοχή που επιλέγεται ή καταχωρείται παίρνει τον αριθμό 1, η δεύτερη τον αριθμό 2 κ.ο.κ. Εάν παραλειφθεί το όρισμα αριθμός_περιοχής, η συνάρτηση INDEX χρησιμοποιεί την περιοχή 1.

Για παράδειγμα, αν η αναφορά περιγράφει τα κελιά (A1:B4;D1:E4;G1:H4), τότε η περιοχή 1 του ορίσματος αριθμός_περιοχής αντιστοιχεί στην περιοχή A1:B4, η περιοχή 2 του ορίσματος αριθμός_περιοχής στην περιοχή D1:E4 και η περιοχή 3 του ορίσματος αριθμός_περιοχής αντιστοιχεί στην περιοχή G1:H4.

Παρατηρήσεις

 • Αφού επιλεγεί μια περιοχή από το όρισμα αναφορά βάσει του ορίσματος αριθμός_περιοχής, επιλέγεται ένα κελί βάσει των ορισμάτων αριθμός_γραμμής και αριθμός_στήλης: το όρισμα αριθμός_γραμμής 1 αντιστοιχεί στην πρώτη γραμμή της περιοχής, το όρισμα αριθμός_στήλης 1 αντιστοιχεί στην πρώτη στήλη κ.ο.κ. Η αναφορά που επιστρέφει η συνάρτηση INDEX είναι η διασταύρωση των ορισμάτων αριθμός_γραμμής και αριθμός_στήλης.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα αριθμός_γραμμής ή αριθμός_στήλης είναι ίσο με 0 (μηδέν), η συνάρτηση INDEX επιστρέφει την αναφορά για ολόκληρη τη στήλη ή τη γραμμή αντίστοιχα.

 • Τα ορίσματα αριθμός_γραμμής, αριθμός_στήλης και αριθμός_περιοχής πρέπει να αναφέρονται σε κάποιο κελί που περιλαμβάνεται στο όρισμα αναφορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνάρτηση INDEX επιστρέφει #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος. Εάν παραλειφθούν τα ορίσματα αριθμός_γραμμής και αριθμός_στήλης, η συνάρτηση INDEX επιστρέφει την περιοχή στην αναφορά που καθορίζεται από το όρισμα αριθμός_περιοχής.

 • Το αποτέλεσμα της συνάρτησης INDEX είναι μια αναφορά και λαμβάνεται ως τέτοια σε άλλους τύπους. Ανάλογα με τον τύπο, η επιστρεφόμενη τιμή της συνάρτησης INDEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά ή ως τιμή. Για παράδειγμα, ο τύπος CELL("width";INDEX(A1:B2;1;2)) είναι ισοδύναμος με τον τύπο CELL("width";B1). Η συνάρτηση CELL χρησιμοποιεί την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση INDEX ως αναφορά κελιού. Αντίθετα, ο τύπος 2*INDEX(A1:B2;1;2) μετατρέπει την τιμή που επιστρέφει η συνάρτησης INDEX στην τιμή του κελιού B1.

Σημείωση   Η συνάρτηση CELL δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Web App.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Καρπός

Τιμή

Πλήθος

Μήλα

0,69 €

40

Μπανάνες

0,34 €

38

Λεμόνια

0,55 €

15

Πορτοκάλια

0,25 €

25

Αχλάδια

0,59 €

40

Αμύγδαλα

2,80 €

10

Φιστίκια κάσιους

3,55 €

16

Φιστίκια

1,25 €

20

Καρύδια

1,75 €

12

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

Η διασταύρωση της δεύτερης γραμμής και της τρίτης στήλης στην περιοχή A2:C6, που είναι τα περιεχόμενα του κελιού C3.

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

Η διασταύρωση της δεύτερης γραμμής και της δεύτερης στήλης στη δεύτερη περιοχή A8:C11, που είναι τα περιεχόμενα του κελιού B9.

3,55

=SUM(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

Το άθροισμα της τρίτης στήλης στην πρώτη περιοχή A1:C11, που είναι το άθροισμα της περιοχής C1:C6.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

Το άθροισμα της περιοχής που αρχίζει από το κελί B2 και καταλήγει στη διασταύρωση της πέμπτης γραμμής και της δεύτερης στήλης της περιοχής A2:A6, που είναι το άθροισμα της περιοχής B2:B6.

2,42

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2016 Preview, Excel Starter, Excel 2010, Excel Online, Excel 2013, Excel for Mac 2011Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας