Σελίδα ιδιοτήτων στηλών

Αυτή η σελίδα ιδιοτήτων περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων για μια στήλη πίνακα ή για το σύνολο των στηλών εξόδου μιας προβολής ή μιας ενσωματωμένης συνάρτησης.

Όνομα πίνακα

Η ιδιότητα αυτή δεν εμφανίζεται αν εργάζεστε σε μια προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση. Εμφανίζει το όνομα του πίνακα που περιέχει τη στήλη, της οποίας προβάλετε τις ιδιότητες. Δυνατότητα επεξεργασίας της επιλογής "Όνομα πίνακα" έχετε μόνο στο πρόγραμμα σχεδίασης βάσης δεδομένων — όχι στη σχεδίαση πίνακα. Αν είναι επιλεγμένοι περισσότεροι από ένας πίνακες στο διάγραμμα, είναι ορατό το όνομα μόνο του πρώτου πίνακα.

Όνομα αντικειμένου

Η ιδιότητα αυτή δεν εμφανίζεται αν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει το όνομα της προβολής ή της ενσωματωμένης συνάρτησης που περιέχει τη στήλης εξόδου, της οποίας προβάλετε τις ιδιότητες. Δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της επιλογής "Όνομα αντικειμένου".

Όνομα στήλης

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης στήλης. Για να εμφανιστούν οι ιδιότητες για μια διαφορετική στήλη, αναπτύξτε τη λίστα "Όνομα στήλης".

Αν εργάζεστε σε πίνακα, εμφανίζει το όνομα μιας στήλης του πίνακα. Αν εργάζεστε σε προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση, εμφανίζει το όνομα μιας στήλης εξόδου.

Έκφραση

Εφαρμόζεται μόνο εάν εργάζεστε σε προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση. Εμφανίζει την έκφραση βάσης δεδομένων για τη στήλη εξόδου — τη στήλη, η οποία εμφανίζεται στην έξοδο της προβολής ή της ενσωματωμένης συνάρτησης. Αν η στήλη αντιστοιχεί απευθείας στη στήλη προέλευσης, η έκφραση θα εμφανίσει το όνομα κατόχου, το όνομα πίνακα και το όνομα στήλης. Για παράδειγμα, αν η προβολή ή η συνάρτηση περιλαμβάνει τη στήλη qty από τον πίνακα sales, η έκφραση έχει τη μορφή dbo.sales.qty.

Αν η στήλη αντιστοιχεί σε μια παραγόμενη στήλη που ορίζεται στην προβολή ή στη ενσωματωμένη συνάρτηση, η έκφραση εμφανίζει την πηγή. Για παράδειγμα, μια στήλη που έχει όνομα profit θα μπορούσε να έχει μια έκφραση με μορφή revenue-expenses.

Περιγραφή

(μόνο στον Microsoft SQL Server 2000). Εμφανίζει την περιγραφή κειμένου της επιλεγμένης στήλης. Η τιμή είναι αποθηκευμένη ως σύνθετη ισότητα SQL Server.

Τύπος δεδομένων

Εμφανίζει τον τύπο δεδομένων της επιλεγμένης στήλης.

Αν εργάζεστε σε μια προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση, η ιδιότητα Τύπος δεδομένων εφαρμόζεται μόνο σε στήλες εξόδου που αντιστοιχούν απευθείας σε στήλες στον επισημασμένο πίνακα, προβολή ή συνάρτηση. Με άλλα λόγια, αν η στήλη εξόδου είναι παραγόμενη, η ιδιότητα Τύπος δεδομένων είναι κενή. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτήν την ιδιότητα για προβολή ή ενσωματωμένη συνάρτηση.

Μήκος

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει το μήκος της επιλεγμένης στήλης.

Nullable

Καθορίζει τη δυνατότητα εισαγωγής κενών τιμών στη στήλη.

 • NULL       Επιτρέπει την καταχώριση κενών τιμών.

 • NOT NULL       Δεν επιτρέπει την καταχώριση κενών τιμών.

Προεπιλεγμένη τιμή

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει την προεπιλογή για αυτήν τη στήλη, όταν μια γραμμή, χωρίς τιμή για αυτήν τη στήλη, εισάγεται σε αυτόν τον πίνακα. Η τιμή αυτού του πεδίου μπορεί να είναι είτε η τιμή ενός προεπιλεγμένου περιορισμού του SQL Server, είτε το όνομα ενός συνολικού περιορισμού, στον οποίο είναι δεσμευμένη η στήλη. Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει όλες τις συνολικές προεπιλογές που ορίζονται στη βάση δεδομένων. Για τη δέσμευση της στήλης σε μια συνολική προεπιλογή, κάντε μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα. Διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προεπιλεγμένο περιορισμό για τη στήλη, πληκτρολογώντας την προεπιλεγμένη τιμή απευθείας ως κείμενο.

Ακρίβεια

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφίων για τις τιμές αυτής της στήλης.

Κλίμακα

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφίων, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν δεξιά από την υποδιαστολή, για τις τιμές αυτής της στήλης.

Ταυτότητα

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει εάν η στήλη χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας από τον SQL Server. Οι πιθανές τιμές είναι οι εξής:

 • Όχι       Η στήλη δεν χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας.

 • Ναι       Η στήλη χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας.

 • Ναι (Δεν ισχύει για αναπαραγωγή)       Η στήλη χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας, εκτός από την περίπτωση που ένας παράγοντας αναπαραγωγής εισαγάγει δεδομένα στον πίνακα.

Φύτρο ταυτότητας

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει την τιμή φύτρου μιας στήλης ταυτότητας. Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται μόνο σε στήλες των οποίων η επιλογή Ταυτότητα έχει ρυθμιστεί στην τιμή Ναι ή στην τιμή Ναι (Δεν ισχύει για αναπαραγωγή).

Βήμα ταυτότητας

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει την τιμή προσαύξησης μιας στήλης ταυτότητας. Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται μόνο σε στήλες των οποίων η επιλογή Ταυτότητα έχει ρυθμιστεί στην τιμή Ναι ή στην τιμή Ναι (Δεν ισχύει για αναπαραγωγή).

Is RowGuid

Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει εάν η στήλη χρησιμοποιείται ως στήλη ROWGUID από τον SQL Server. Η τιμή Ναι μπορεί να οριστεί μόνο για στήλη η οποία είναι στήλη ταυτότητας.

Τύπος

(μόνο στον SQL Server 7.0 ή μεταγενέστερο.) Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει τον τύπο μιας υπολογιστικής στήλης.

Συρραφή

(μόνο στον SQL Server 2000). Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει τη σειρά συρραφής που εφαρμόζει στη στήλη ο SQL από προεπιλογή, κάθε φορά που οι τιμές της στήλης χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση των γραμμών του αποτελέσματος ερωτήματος. Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη σειρά συρραφής της βάσης δεδομένων, επιλέξτε <προεπιλεγμένη βάση δεδομένων>.

Μορφή

(μόνο στον SQL Server 2000). Εμφανίζει τη μορφή εμφάνισης της στήλης. Για την αλλαγή της μορφής, επιλέξτε μια μορφή από τη λίστα.

Δεκαδικές θέσεις

Εμφανίζει τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση τιμών στη στήλη. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματα, ο αριθμός των δεκαδικών θέσεων καθορίζεται από την τιμή την οποία επιλέξατε στο στην έκφραση Μορφή.

Μάσκα εισαγωγής

(μόνο στον SQL Server 2000). Για να αλλάξετε τη μάσκα εισαγωγής, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται δίπλα στο κείμενο.

Λεζάντα

(μόνο στον SQL Server 2000). Εμφανίζει την ετικέτα κειμένου, η οποία εμφανίζεται από προεπιλογή σε φόρμες που χρησιμοποιούν τη στήλη.

Με ευρετήριο

(μόνο στον SQL Server 2000). Εφαρμόζεται μόνο αν εργάζεστε σε πίνακα. Εμφανίζει αν υπάρχει ευρετήριο στη στήλη. Οι πιθανές τιμές είναι οι εξής:

 • Όχι       Δεν υπάρχει ευρετήριο στη στήλη.

 • Ναι (διπλότυπα OK)       Υπάρχει μία μη-μοναδική στήλη ευρετηρίου στη στήλη.

 • Ναι (δεν επιτρέπονται διπλότυπα)       Υπάρχει μια μοναδική στήλη ευρετηρίου στη στήλη.

Υπερ-σύνδεση

(μόνο στον SQL Server 2000). Υποδηλώνει τη δυνατότητα των τιμών της στήλης να μετατραπούν σε υπερ-συνδέσεις.

Κατάσταση λειτουργίας IME

(μόνο στον SQL Server 2000). Καθορίζει την κατάσταση λειτουργίας IME (Input Method Editor) της στήλης κατά την εισαγωγή τιμών από τους χρήστες. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

 • Χωρίς έλεγχο       Η τιμή "Χωρίς έλεγχο" είναι η προεπιλογή.

 • Ενεργό       Υποδηλώνει ότι η λειτουργία IME είναι ενεργή και ότι μπορούν να εισάγονται ως τιμές για τη στήλη ειδικοί χαρακτήρες για τα κινέζικα, τα ιαπωνικά και τα κορεάτικα.

 • Ανενεργό    Υποδηλώνει ότι η λειτουργία IME είναι αδρανής. Κατά την εισαγωγή τιμών στη στήλη από τους χρήστες, το πληκτρολόγιο λειτουργεί με τη διάταξη της αγγλικής γλώσσας.

 • Απενεργοποίηση       Παρόμοια με την επιλογή "Ανενεργό", εκτός από το ότι με την επιλογή “Απενεργοποίηση” εμποδίζονται οι χρήστες στο να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία IME.

 • Χιράγγανα       Έγκυρη μόνο για IME ιαπωνικών.

 • Κατάκανα       Έγκυρη μόνο για IME ιαπωνικών.

 • Κατάκανα μισού πλάτους    Έγκυρη μόνο για IME ιαπωνικών.

 • Αλφαβητική πλήρους πλάτους       Έγκυρη μόνο για IME ιαπωνικών και κορεάτικων.

 • Αλφαβητική    Έγκυρη μόνο για IME ιαπωνικών και κορεάτικων.

 • Χανγκίλ πλήρους πλάτους       Έγκυρη μόνο για IME κορεάτικων.

 • Χανγκίλ       Έγκυρη μόνο για IME κορεάτικων.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

(μόνο στον SQL Server 2000). Καθορίζει ποια επιπλέον μετατροπή IME εφαρμόζεται από προεπιλογή, όταν οι χρήστες εισαγάγουν τιμές στη στήλη. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

 • Κατηγόρημα φράσης       Υποδηλώνει ένα βασικό επίπεδο μετατροπής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

 • Πολυμερής φράση       Υποστηρίζει τη μετατροπή χρησιμοποιώντας επιπλέον λεξικά, με ονόματα ονομαστικά, γεωγραφικά ονόματα και ταχυδρομικά δεδομένα.

 • Συνομιλία       Υποστηρίζει μετατροπή η οποία αναγνωρίζει τη γλώσσα συνομιλίας.

 • Κανένα       Απενεργοποιεί τη μετατροπή χαρακτήρων.

Φουρίγγανα

(μόνο στον SQL Server 2000). Υποδεικνύει μια στήλη, στην οποία αποθηκεύεται η Φουρίγγανα που ισοδυναμεί στο κείμενο που έχει εισαγάγει ο χρήστης. Όταν ο χρήστης εισαγάγει μια τιμή σε αυτήν τη στήλη, η τιμή αποθηκεύεται και επιπλέον αποθηκεύεται και η ισοδύναμη απόδοση του εισαγόμενου κειμένου σε Φουρίγγανα, στη στήλη που ονομάζεται σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Ταχυδρομική διεύθυνση

(μόνο στον SQL Server 2000). Ορίζει ένα στοιχείο ελέγχου ή πεδίο το οποίο εμφανίζει είτε μια διεύθυνση αλληλογραφίας που αντιστοιχεί σε έναν εισαγόμενο ταχυδρομικό κώδικα, είτε δεδομένα γραμμωτού κώδικα πελάτη που αντιστοιχούν σε μια εισαγόμενη διεύθυνση.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×