Σελίδα ιδιοτήτων αποθηκευμένης διαδικασίας

(Μόνο στον Microsoft SQL Server 2000 .) Περιέχει επιλογές για τον έλεγχο της συμπεριφοράς της αποθηκευμένης διαδικασίας μίας πρότασης που δομείτε ή τροποποιείτε.

Διαδικασία

Εμφανίζει το όνομα της τρέχουσας αποθηκευμένης διαδικασίας. Εάν δεν έχετε ακόμη αποθηκεύσει τη διαδικασία, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος σε αυτό το πλαίσιο. Για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα, επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως του μενού Αρχείο.

Αποτέλεσμα όλων των στηλών

Καθορίζει ότι όλες οι στήλες από όλους τους πίνακες που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή θα βρίσκονται στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής αντιστοιχεί στον καθορισμό ενός αστερίσκου (*) στη θέση μεμονωμένων ονομάτων στηλών στο παράθυρο SQL.

Τιμές DISTINCT

Καθορίζει ότι το ερώτημα θα φιλτράρει τις διπλές σειρές από το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε μόνο ορισμένες από τις στήλες ενός πίνακα και αυτές οι στήλες μπορεί να περιέχουν διπλές τιμές ή όταν η διαδικασία συνένωσης δύο ή περισσότερων πινάκων έχει ως αποτέλεσμα διπλές σειρές στο σύνολο αποτελεσμάτων. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής αντιστοιχεί στην εισαγωγή της λέξης DISTINCT στην πρόταση στο τμήμα παραθύρου SQL.

Ενεργοποίηση NOCOUNT

Εμποδίζει τον SQL Server από το να συμπεριλάβει στο αποτέλεσμα ενός ερωτήματος ένα μήνυμα που θα αναφέρει το πλήθος των γραμμών που επηρεάστηκαν από την πρόταση Transact-SQL στο κυρίως τμήμα της αποθηκευμένης διαδικασίας. Για να δείτε το μήνυμα, απενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Επέκταση GROUP BY

Καθορίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές για αποθηκευμένες διαδικασίες που βασίζονται σε συγκεντρωτικά ερωτήματα.

  • WITH CUBE

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα πρέπει να παραγάγει συνοπτικές τιμές για τις ομάδες που καθορίζονται στον όρο GROUP BY. Οι ομάδες δημιουργούνται με παραπομπές μεταξύ στηλών οι οποίες περιλαμβάνονται στον όρο GROUP BY και στη συνέχεια με εφαρμογή της συγκεντρωτικής συνάρτησης του ερωτήματος για την παραγωγή συνοπτικών τιμών για τις πρόσθετες υπερσυγκεντρωτικές σειρές. Η επιλογή WITH CUBE είναι πολυδιάστατη και δημιουργεί συνόψεις από όλους τους συνδυασμούς συγκεντρωτικών συναρτήσεων και στηλών του ερωτήματος.

  • WITH ROLLUP

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα πρέπει να παραγάγει συνοπτικές τιμές για τις ομάδες που καθορίζονται στον όρο GROUP BY. Η επιλογή WITH ROLLUP μοιάζει με την επιλογή WITH CUBE, αλλά δημιουργεί μόνο έναν τύπο σύνοψης για κάθε συνδυασμό στήλης και συγκεντρωτικής συνάρτησης.

  • ALL

Καθορίζει ότι το συγκεντρωτικό ερώτημα θα συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε διπλές σειρές στη σύνοψη.

Κάτοχος

Εμφανίζει το όνομα του κατόχου της διαδικασίας. Το όνομα κατόχου είναι είτε ένας ρόλος SQL Server είτε ένας χρήστης SQL Server. Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει όλους τους χρήστες και τους ρόλους που ορίζονται στη βάση δεδομένων. Μέσα στην αναπτυσσόμενη λίστα, οι χρήστες και οι ρόλοι έχουν διαφορετικά εικονίδια. Το εικονίδιο ρόλου εμφανίζει δύο όψεις, το εικονίδιο χρήστη εμφανίζει μόνο μία.

TOP

(Για βάσεις δεδομένων SQL Server 7.0 ή νεότερες.) Καθορίζει ότι η αποθηκευμένη διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο TOP, ο οποίος επιστρέφει μόνο τις πρώτες n σειρές ή το πρώτο n ποσοστό σειρών στο σύνολο αποτελεσμάτων. Η προεπιλογή είναι ότι η διαδικασία επιστρέφει τις πρώτες 10 σειρές του συνόλου αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να καθορίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σειρών προς επιστροφή ή για να καθορίσετε ένα ποσοστό.

  • PERCENT

(Για βάσεις δεδομένων SQL Server 7.0 ή νεότερες.) Καθορίζει ότι η διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο TOP, επιστρέφοντας μόνο το πρώτο n ποσοστό σειρών στο σύνολο αποτελεσμάτων.

  • WITH TIES

(Για βάσεις δεδομένων SQL Server 7.0 ή νεότερες.) Καθορίζει ότι η διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει έναν όρο WITH TIES. Ο όρος WITH TIES είναι χρήσιμος αν μια διαδικασία περιλαμβάνει έναν όρο ORDER BY και έναν όρο TOP βάσει ποσοστού. Εάν οριστεί αυτή η επιλογή και εφόσον η αποκοπή ποσοστού πέσει στο μέσο ενός συνόλου σειρών με ίδιες τιμές στον όρο ORDER BY, η προβολή επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει όλες τις εν λόγω σειρές.

Σχόλιο SQL

Για να εισαγάγετε κείμενο σε αυτό το πεδίο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας μέσα σε αυτό ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο στο τμήμα παραθύρου SQL. Όταν εισαγάγετε κείμενο απευθείας σε αυτό το πεδίο, απλά πληκτρολογείτε το κείμενο. Όταν όμως εισαγάγετε κείμενο σχολίου στο τμήμα παραθύρου SQL, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες οριοθέτησης σχολίων. Για παράδειγμα:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Περιγραφή

(Μόνο στον SQL Server 2000.)

Αυτό το πεδίο διαφέρει από το πεδίο Σχόλιο SQL κατά δύο έννοιες. Πρώτον, οι τιμές της ενότητας Περιγραφή αποθηκεύονται στον SQL Server ως συνολικές ιδιότητες. Δεύτερον, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή τιμών της ενότητας Περιγραφή από το τμήμα παραθύρου SQL.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×