Ροή επικολλημένου κειμένου στην επόμενη σελίδα ή πλαίσιο κειμένου

Όταν ένα πλαίσιο κειμένου ή Αυτόματα Σχήματα στη δημοσίευσή σας περιέχει περισσότερο κείμενο από αυτό που μπορεί να εμφανίσει, ο Publisher αποθηκεύει το πλεονάζον κείμενο στην περιοχή υπερχείλιση. Μπορείτε να απομακρύνετε ή να επαναφέρετε μη αυτόματα το κείμενο που υπερχειλίζει, μετακινώντας το σε ένα άλλο πλαίσιο κειμένου ή Αυτόματο Σχήμα. Όταν επικολλάτε κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Αυτόματη Ροή, ώστε το πλεονάζον κείμενο να ρέει στην επόμενη σελίδα ή πλαίσιο κειμένου.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη μετακίνηση κειμένου έξω από την περιοχή υπερχείλισης, κάντε κλικ σε μια σύνδεση στην ενότητα Δείτε επίσης, η οποία εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Όταν επικολλάτε σε ένα πλαίσιο κειμένου περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει — για παράδειγμα, όταν επικολλάτε κείμενο που έχετε αντιγράψει από μια άλλη δημοσίευση ή από άλλο πρόγραμμα — ένα μήνυμα σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή. Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται όταν εισάγετε περισσότερο κείμενο από ένα αρχείο κειμένου (εντολή Αρχείο κειμένου του μενού Εισαγωγή) από όσο μπορεί να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου. Η αυτόματη ροή σας επιτρέπει να εντοπίσετε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου που θα χωρά το πλεονάζον κείμενο.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα αυτόματης ροής, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ελέγξετε τον τρόπο ροής του κειμένου στη δημοσίευσή σας:

Σημείωση: Όταν επικολλάτε κείμενο απευθείας σε μια δημοσίευση χωρίς να χρησιμοποιείτε πλαίσιο κειμένου, εισάγεται ένα μεγάλο πλαίσιο κειμένου στην τρέχουσα σελίδα και το επικολλημένο κείμενο εισάγεται χωρίς αυτόματη ροή ή υπερχείλιση. Για να μετακινήσετε κείμενο στην επόμενη σελίδα ή πλαίσιο κειμένου σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου (έτσι ώστε το πλεονάζον κείμενο να υπερχειλίσει) και κατόπιν να εντοπίσετε ή να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου που θα χωρά το πλεονάζον κείμενο.

Συμβουλές για την προσθήκη σελίδων και πλαισίων κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόματη ροή για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, εισάγεται μια κενή σελίδα στο τέλος της δημοσίευσης. Εάν θέλετε να έχετε περισσότερο έλεγχο στη διάταξη της δημοσίευσης, μπορείτε να προσθέσετε σελίδες πριν να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή, ή μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου μόνοι σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη μορφοποίηση που θέλετε, κάνοντας τα εξής:

 1. Στην ανοιγμένη δημοσίευση, επιλέξτε τη σελίδα η οποία θα μπει πριν ή μετά τις σελίδες που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδα.

 3. Για να προσθέσετε περισσότερες από μία νέα σελίδα στη δημοσίευση, πληκτρολογήστε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε στο πλαίσιο Αριθμός νέων σελίδων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου μεγέθους μίας σελίδας για κάθε νέα σελίδα, επιλέξτε Δημιουργία ενός πλαισίου κειμένου σε κάθε σελίδα.

  • Για να αντιγράψετε όλα τα αντικείμενα και τη μορφοποίηση από μια σελίδα σε κάθε νέα σελίδα, επιλέξτε Αναπαραγωγή όλων των αντικειμένων στη σελίδα και κατόπιν πληκτρολογήστε στο πλαίσιο τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να αντιγράψετε.

Χρήση Αυτόματης Ροής

Εάν η δημοσίευσή σας περιέχει τουλάχιστον ένα κενό πλαίσιο κειμένου και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή για να μετακινήσετε κείμενο σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι στο μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή.

  Επιλέγετε το πρώτο κενό πλαίσιο κειμένου στη δημοσίευσή σας και ένα νέο μήνυμα σάς ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε τη ροή κειμένου στο επιλεγμένο πλαίσιο κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να γίνει ροή του κειμένου στο υπάρχον πλαίσιο κειμένου.

  Εάν εισαχθεί περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου, επιλέγεται το επόμενο κενό πλαίσιο κειμένου κ ο.κ.

  Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στα κενά πλαίσια της δημοσίευσής σας ώστε να χωρέσει όλο το κείμενο που εισάγετε, ένα μήνυμα σάς ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να προσθέσετε νέες σελίδες στη δημοσίευσή σας, μία για κάθε πλαίσιο κειμένου που χρειάζεται για να χωρέσει όλο το κείμενο που έχετε εισαγάγει στη δημοσίευσή σας.

Εάν η δημοσίευσή σας δεν περιέχει κενά πλαίσια κειμένου και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή για να μετακινήσετε κείμενο σε νέο πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι στο μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή.

  Ένα μήνυμα σάς ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να προσθέσετε νέες σελίδες στη δημοσίευσή σας, μία για κάθε πλαίσιο κειμένου που χρειάζεται για να χωρέσει όλο το κείμενο που έχετε εισαγάγει στη δημοσίευσή σας.

Εντοπισμός ή δημιουργία πλαισίου κειμένου για κείμενο σε υπερχείλιση

Εάν σε ένα πλαίσιο κειμένου εισάγετε περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή, το κείμενο εισάγεται στο πλαίσιο κειμένου και το πλεονάζον κείμενο υπερχειλίζει. Ο δείκτης υπερχείλισης overflow indicator εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου κειμένου, για να δείξει ότι στην περιοχή υπερχείλισης υπάρχει πλεονάζον κείμενο που δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη.

Connecting text boxes to get text out of overflow in a publication

1. Ο δείκτης υπερχείλισης εμφανίζεται κάτω από ένα πλαίσιο κειμένου που περιέχει περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να εμφανίσει.

2. Αφότου ορίσετε ένα πλαίσιο κειμένου για τη ροή του επιπλέον κειμένου σε αυτό, κάντε κλικ στο επόμενο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Δημιουργία σύνδεσης για πλαίσιο κειμένου στη γραμμή εργαλείων Σύνδεση πλαισίων κειμένου για να μετακινήσετε το πλεονάζον κείμενο του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου της δημοσίευσης.

3. Ο δείκτης μετατρέπεται σε δοχείο που αδειάζει, όταν τον τοποθετείτε επάνω σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου στη δημοσίευση.

4. Το κείμενο υπερχείλισης ρέει μέσα στο κενό πλαίσιο κειμένου και εμφανίζεται ο δείκτης Μετάβαση στο προηγούμενο πλαίσιο κειμένου που δείχνει ότι τα πλαίσια κειμένου είναι συνδεδεμένα.

Για να μετακινήσετε το κείμενο υπερχείλισης σε ένα νέο ή υπάρχον πλαίσιο κειμένου, ώστε να είναι ορατό, κάντε τα εξής:

 1. Εάν δεν υπάρχει κενό πλαίσιο κειμένου στη δημοσίευσή σας, δημιουργήστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος και τη θέση που θέλετε.

  how

  1. Εάν θέλετε το νέο πλαίσιο κειμένου να εμφανίζεται σε νέα σελίδα της δημοσίευσης, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδα του μενούΕισαγωγή, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή κενών σελίδων στην περιοχή Επιλογές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  2. Στη γραμμή εργαλείων Αντικείμενα, κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο κειμένου Button image .

  3. Στη δημοσίευσή σας, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται η μία γωνία του κειμένου και κατόπιν σύρετε διαγωνίως, μέχρι το πλαίσιο να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου με το κείμενο σε υπερχείλιση (το πλαίσιο κειμένου που έχει περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει).

 3. Στη γραμμή εργαλείων Σύνδεση πλαισίων κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία σύνδεσης για πλαίσιο κειμένου.

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε δοχείο Δοχείο σύνδεσης πλαισίων κειμένου, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πλαισίων κειμένου. .

 4. Μετακινήστε το δείκτη στο νέο πλαίσιο κειμένου (ο δείκτης μετατρέπεται σε δοχείο που αδειάζει Pitcher pouring text into linked text box ) και κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο.

  Το κείμενο υπερχείλισης από το πρώτο πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται στο συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

 5. Εάν το συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου εμφανίζει το δείκτη υπερχείλισης overflow indicator , επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, μέχρι να εμφανίζεται όλο το κείμενο.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×