Πεδία CV%

Τα πεδία CV% (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζουν την αναλογία της διακύμανσης κόστους (CV) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει εκτελεστεί (BCWP) σε ποσοστό. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει τη διακύμανση ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων CV%.

Τύπος δεδομένων    πεδίο ποσοστού

CV% (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους CV% είναι το ποσοστό της διακύμανσης κόστους (CV) διαιρεμένο δια του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (BCWP). Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% για μια εργασία ως εξής:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο CV% σε μια προβολή εργασίας όταν θέλετε να δείτε το ποσοστό κατά το οποίο είστε κάτω ή επάνω από τον προϋπολογισμό ή αν συμφωνείτε ακριβώς με τον προϋπολογισμό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης εργασιών.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP για μια εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 400€. Το ποσοστό διακύμανσης κόστους (CV%) για την εργασία είναι για το λόγο αυτό 20%, δηλαδή είστε 20 τοις εκατό κάτω από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης.

Σχόλια    Εάν η τιμή του πεδίου CV% είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Εάν είναι 0 τοις εκατό, η εργασία είναι ακριβώς στον στόχο. Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό η εργασία έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους CV% είναι διαθέσιμο από προεπιλογή στον πίνακα "Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας". Στην προβολή εργασίας τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Πίνακας στο μενού Προβολή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Περισσότεροι πίνακες. Κάντε κλικ στην εντολή Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    πεδίο υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο ποσοστού διακύμανσης κόστους CV% σε χρονολογική φάση της εργασίας, είναι το ποσοστό της διακύμανσης κόστους (CV) διαιρεμένο δια του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (BCWP). Οι τιμές χρονολογικής φάσης για τα πεδία BCWP και ACWP παρέχουν τις τιμές του CV%. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% για μια εργασία ως εξής:

CV% = [ (BCWP - ACWP) / BCWP ] * 100

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο CV% στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" όταν θέλετε να δείτε το ποσοστό κατά το οποίο είστε κάτω ή επάνω από τον προϋπολογισμό ή αν είστε ακριβώς στον στόχο, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης εργασιών.

Παράδειγμα    Τη Δευτέρα, το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας για μια εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 400€. Αναθεωρείτε το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% για την εργασία από την προβολή "Χρήση εργασίας" και βλέπετε ότι το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% είναι 20 τοις εκατό, δηλαδή είστε αρκετά πιο κάτω από τον προϋπολογισμό, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης αυτής της εργασίας. Την Τρίτη, το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP για την ίδια εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 500€. Το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% είναι 0 τοις εκατό και υποδεικνύει ότι είστε ακριβώς στο στόχο. Την Τετάρτη, το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP για την εργασία είναι 500€ και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ACWP είναι 550€. το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% είναι -10% και υποδεικνύει ότι η εργασίας είναι 10  πιο επάνω από τον προϋπολογισμό, μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Σχόλια    Εάν η τιμή του πεδίου CV% είναι θετικό ποσοστό, η εργασία είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Εάν είναι 0 ,;η εργασία είναι ακριβώς στον στόχο. Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό η εργασία έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Εκτός από το ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% χρονολογικής φάσης, μπορείτε να εμφανίσετε το συνολικό ποσοστό διακύμανσης κόστους CV% για εργασίες στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας". Μπορείτε είτε να προσθέσετε το πεδίο CV% στον τρέχοντα πίνακα είτε να εφαρμόσετε τον πίνακα "Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας", στον οποίο περιλαμβάνεται το πεδίο CV% από προεπιλογή. Στην προβολή "Χρήση εργασίας" τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Πίνακας στο μενού Προβολή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Περισσότεροι πίνακες. Κάντε κλικ στην επιλογή Δείκτες κόστους εκτελεσθείσας αξίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×