Πεδία ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα Αξία ή ΕΑ)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) πεδία περιέχουν την αθροιστική τιμή της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης ποσοστό ολοκλήρωσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης. ΠΚΥΕ υπολογίζεται έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης γνωστή ως εκτελεσθείσα αξία.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

BCWP (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο "Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας",BCWP, περιέχει την τιμή 0.00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την εργασία (ως τρέχουσα εργασία, τρέχουσα ενέργεια, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του BCWP. Ο υπολογισμός αυτός είναι βασισμένος στο ποσοστό ολοκληρωμένης εργασίας, σε σύγκριση με τη διάρκεια της γραμμής βάσης της εργασίας. Το Project στη συνέχεια υπολογίζει το αθροιστικό κόστος και παρέχει την τιμή που θα έπρεπε να έχει η τιμή πραγματικού κόστους, με δεδομένο την τρέχουσα πρόοδο της εργασίας στη διάρκεια της γραμμής βάσης της εργασίας.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWP σε ένα φύλλο εργασίας για να αναθεωρήσετε ποιο ποσό από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια εργασία έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για την εργασία.

Παράδειγμα    Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 8 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 400€. Ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία έχει αναφέρει ότι έχει ολοκληρώσει το 25 τοις εκατό της εργασίας από την προηγούμενη Παρασκευή. Αν η προηγούμενη Παρασκευή ήταν η ημερομηνία κατάστασης, η τιμή του πεδίου BCWP έως τώρα είναι 100€. Όταν ένας πόρος αναφέρει ότι η ανάθεση έχει ολοκληρωθεί κατά 50 τοις εκατό, η τιμή του πεδίου BCWP είναι 200€.

Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια άλλη εργασία είναι 4 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 60€. αυτές οι τιμές κόστους είναι σε χρονολογική φάση ως 10€, 10€, 20€, και 20€ για τις 4 ημέρες. Έχει ολοκληρωθεί τώρα το 50 τοις εκατό της εργασίας. Η τιμή του πεδίου BCWP έως τώρα είναι 20€, επειδή το 50 τοις εκατό της διάρκειας γραμμής βάσης αποτελείται από τις πρώτες 2 ημέρες, που έχουν κόστος γραμμής βάσης 10 κάθε μία. Αργότερα, ολοκληρώνεται το 75 τοις εκατό της εργασίας. Η τιμή του πεδίου BCWP είναι τώρα 40€, επειδή έχει ολοκληρωθεί το 75 τοις εκατό που αποτελείται από τις πρώτες 3 ημέρες και ο υπολογισμός είναι αθροιστικός.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας BCWP με το πεδίο πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας ACWP για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται σύμφωνα εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο BCWP με το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους προγραμματισμένης εργασίας, BCWS για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο SV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

BCWP (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ένας πόρος ξεκινήσει να αναφέρει την πρόοδο (ως τρέχουσα εργασία, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας) σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί και αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή BCWP για τον πόρο. Το BCWP ενός πόρου υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών BCWP για όλες τις αναθέσεις του πόρου.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWP σε έναν πόρο εργασίας. Μπορείτε έπειτα να αναθεωρήσετε ποιο ποσό από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για έναν πόρο, σύμφωνα με την ανατεθειμένη εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για τον πόρο έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP 100€ για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 200€ για μια άλλη και 50€ για μια Τρίτη. Στην προβολή 'Φύλλο πόρου', εμφανίζεται το συνολικό προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας του Γιάννη, ως 350€.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας BCWP με το πεδίο πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας ACWP για να προσδιορίσετε αν ο πόρος εξελίσσεται σύμφωνα εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο BCWP με το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους προγραμματισμένης εργασίας, BCWS για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο SV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την πρώτη ανάθεση, η τιμή του πεδίου BCWP για την ανάθεση είναι 0.00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την ανάθεση (κατά τρέχουσα εργασία, τρέχουσα ενέργεια, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του BCWP για την ανάθεση. Η ποσότητα της ολοκληρωμένης εργασίας πολλαπλασιάζεται επί το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWP στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου". Το πεδίο αυτό εμφανίζει το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια ανάθεση, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα και το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση.

Παράδειγμα    Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αναφορά σχετικά με το Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας της προηγούμενης Παρασκευής. Πληκτρολογείτε την ημερομηνία της Παρασκευής ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρήστε τις τιμές κόστους για μια ανάθεση που έχει κόστος γραμμής βάσης 400€. Ο πόρος έχει αναφέρει ότι η ανάθεση έχει ολοκληρωθεί κατά 25 τοις εκατό. Εάν η τρέχουσα εργασία που αντιπροσωπεύεται από το 25 τοις εκατό αναφέρεται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, τότε το πεδίο BCWP για την ανάθεση είναι 100€. Εάν η μισή τρέχουσα εργασία που αντιπροσωπεύεται από το 25 τοις εκατό είναι μετά από την ημερομηνία κατάστασης, το πεδίο BCWP για την ανάθεση είναι 50€.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας BCWP με το πεδίο πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας ACWP για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο BCWP με το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους προγραμματισμένης εργασίας, BCWS για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο SV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο "Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας" BCWP, περιέχει την τιμή 0.00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την εργασία (κατά τρέχουσα εργασία, τρέχουσα ενέργεια, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του BCWP χρονολογικής φάσης για την εργασία. Το ποσοστό ολοκλήρωσης συγκρίνεται με τη διάρκεια γραμμής βάσης της εργασίας. Στη συνέχεια, το Project υπολογίζει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης μέχρι αυτό το σημείο της διάρκειας γραμμής βάσης και παρέχει την τιμή που θα έπρεπε να έχουν οι πραγματικές τιμές κόστους, με δεδομένο το ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWP στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας". Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια εργασία, σύμφωνα με το ποσοστό ολοκλήρωσης και το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης για την εργασία, έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να δημιουργήσετε ένα γράφημα για το πεδίο BCWP από την πρώτη καταχώρηση τιμής της πραγματικής εργασίας έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 8 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 400€. Από την προηγούμενη Παρασκευή, έχει ολοκληρωθεί το 25 της εργασίας. Αν η ημερομηνία κατάστασης είναι η προηγούμενη Παρασκευή, το πεδίο BCWP έχει την τιμή 100€. Αργότερα, όταν ολοκληρωθεί το 50 , το πεδίο BCWP αποκτά την τιμή 200€.

Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια άλλη εργασία είναι 4 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 60€. αυτές οι τιμές κόστους είναι σε χρονολογική φάση ως 10€, 10€, 20€, και 20€ για τις 4 ημέρες. Έχει ολοκληρωθεί τώρα το 50 τοις εκατό της εργασίας. Η τιμή του πεδίου BCWP έως τώρα είναι 20€, επειδή το 50 τοις εκατό της διάρκειας αποτελείται από τις πρώτες 2 ημέρες, που έχουν κόστος γραμμής βάσης 10 κάθε μία. Αργότερα, όταν έχει ολοκληρωθεί το 75 τοις εκατό της εργασίας, η τιμή του πεδίου BCWP είναι 40€, επειδή έχει ολοκληρωθεί το 75 τοις εκατό, που αποτελείται από τις πρώτες 3 ημέρες και ο υπολογισμός είναι αθροιστικός.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας BCWP με το πεδίο πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας ACWP για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο BCWP με το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους προγραμματισμένης εργασίας, BCWS για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο SV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ένας πόρος ξεκινήσει να αναφέρει την πρόοδο (ως τρέχουσα εργασία, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας) σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί και αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή BCWP για τον πόρο. Το BCWP χρονολογικής φάσης ενός πόρου υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών BCWP για όλες τις αναθέσεις εργασιών του πόρου, αθροιστικά και κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWP στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρου". Μπορείτε έπειτα να εμφανίσετε ποιο ποσό από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για έναν πόρο, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για τον πόρο έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP 100€ για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 50€ για μια άλλη και 50€ για μια Τρίτη. Ο Γιάννης καταχώρησε την απασχόληση για αυτές τις εργασίες πριν από τέσσερις ημέρες. Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρου", οι τελευταίες τέσσερις ημέρες εμφανίζουν τιμές στο πεδίο BCWP χρονολογικής φάσης ως 50€, 100€, 150€ και 200€.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας BCWP με το πεδίο πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας ACWP για να προσδιορίσετε αν ο πόρος εξελίσσεται σύμφωνα εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο BCWP με το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους προγραμματισμένης εργασίας, BCWS για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο SV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWP (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την πρώτη ανάθεση, η τιμή του πεδίου BCWP χρονολογικής φάσης για την ανάθεση είναι 0.00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την ανάθεση (κατά τρέχουσα εργασία, τρέχουσα ενέργεια, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του BCWP. Η ποσότητα της ολοκληρωμένης εργασίας πολλαπλασιάζεται επί το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWP στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου". Το πεδίο αυτό εμφανίζει το ποσό από τον προϋπολογισμό που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για μια ανάθεση, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για την ανάθεση έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο BCWP χρονολογικής φάσης για να δημιουργήσετε ένα γράφημα.

Παράδειγμα    Είναι Τρίτη και θέλετε να κάνετε αναφορά σε ένα πεδίο BCWP χρονολογικής φάσης για μια ανάθεση που έχει κόστος γραμμής βάσης 400€. Ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί, έχει αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί το 50  της ανάθεσης. Εάν η ημερομηνία κατάστασης είναι η προηγούμενη Παρασκευή και η πραγματική εργασία που αντιπροσωπεύει το ποσοστό 50  πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη έως την Παρασκευή, το πεδίο BCWP χρονολογικής φάσης εμφανίζει τις τιμές 25€, 50€, 75€ και 100€ από την Τρίτη έως την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας BCWP με το πεδίο πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας ACWP για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο BCWP με το πεδίο προϋπολογισμένου κόστους προγραμματισμένης εργασίας, BCWS για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο SV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×