Πεδία ΠΚΠΕ

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) πεδία περιέχουν το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης αθροιστική έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων BCWS.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

BCWS (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου BCWS για μια εργασία, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης της εργασίας έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWS σε ένα φύλλο εργασίας για να αναθεωρήσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για μια εργασία μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το κόστος γραμμής βάσης της εργασίας.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 500€ και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την εργασία είναι 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το προϋπολογιζόμενο κόστος προγραμματισμένης εργασίας για την εργασία είναι 250€, επειδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μίση εργασία.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο BCWS με το πεδίο BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία έχει καθυστερήσει ή εξελιχθεί ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο SV (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

BCWS (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου BCWS για έναν πόρο, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης του πόρου έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWS σε έναν πόρο για να αναθεωρήσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για έναν πόρο μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWS 100€ για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 200€ για μια άλλη και 50€ για μια τρίτη. Στην προβολή "Φύλλο πόρου", εμφανίζεται το συνολικό προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας του Γιάννη, ως 350€ έως την ημερομηνία κατάστασης.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο BCWS με το πεδίο BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν ο πόρος έχει καθυστερήσει ή εργαστεί ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο SV (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων.

ΠΚΠΕ (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό της τιμής του πεδίου για την ανάθεση, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μιας ανάθεσης έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWS στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση πόρου" για να αναθεωρήσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι 500€ και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την ανάθεση είναι 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το προϋπολογιζόμενο κόστος προγραμματισμένης εργασίας για την ανάθεση είναι 250€.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο BCWS με το πεδίο BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση έχει καθυστερήσει ή εξελιχθεί ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο SV (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

BCWS (πεδίο εργασίας, χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου BCWS χρονολογικής φάσης για μια εργασία, το Microsoft Office Project προσθέτει τις αθροιστικές τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, έως την ημερομηνία κατάστασης.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWS στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασίας" για να εμφανίσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια εργασία. Επίσης, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να απεικονίσετε τις τιμές του πεδίου BCWS σε ένα γράφημα καμπύλης S.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 500€ και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την εργασία είναι 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το προϋπολογιζόμενο κόστος προγραμματισμένης εργασίας για την ανάθεση είναι 250€. Την 1η Ιουνίου, η τιμή χρονολογικής φάσης είναι 12,50€. Στις 2 Ιουνίου η τιμή είναι 25€. Στις 3 Ιουνίου, η τιμή είναι 37,50€. Στις 4 Ιουνίου η τιμή είναι 50€. Οι τιμές χρονολογικής φάσης εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, κατανεμημένες και αθροιστικά σε όλο τον μήνα Ιούνιο, μέχρι να εμφανιστεί η συνολική τιμή του πεδίου BCWS των 250€ την 1η Ιουλίου.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο BCWS με το πεδίο BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία έχει καθυστερήσει ή εξελιχθεί ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο SV χρονολογικής φάσης (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων.

BCWS (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου BCWS χρονολογικής φάσης για έναν πόρο, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης του πόρου έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWS στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρου". Θα εμφανιστεί το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε έναν πόρο μέχρι σήμερα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να απεικονίσετε τις τιμές του πεδίου BCWS σε ένα γράφημα καμπύλης S.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας BCWS 100€ για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 50€ για μια άλλη και 50€ για μια Τρίτη. Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρου", οι τελευταίες τέσσερις ημέρες εμφανίζουν τιμές στο πεδίο BCWS χρονολογικής φάσης ως 50€, 100€, 150€ και 200€.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο BCWS με το πεδίο BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν ο πόρος έχει καθυστερήσει ή εργαστεί ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο SV χρονολογικής φάσης (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

BCWS (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου BCWS χρονολογικής φάσης για μια ανάθεση, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης σε μια ανάθεση έως και την ημερομηνία κατάστασης του έργου.

Καλύτερη Χρήση    Προσθέστε το πεδίο BCWS στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρου". Θα εμφανιστεί το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια ανάθεση μέχρι σήμερα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να απεικονίσετε τις τιμές του πεδίου BCWS σε ένα γράφημα καμπύλης S.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι 500€ και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την ανάθεση είναι 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το προϋπολογιζόμενο κόστος προγραμματισμένης εργασίας για την ανάθεση είναι 250€. Την 1η Ιουνίου η τιμή χρονολογικής φάσης είναι 12,50€. Στις 2 Ιουνίου η τιμή είναι 25€. Στις 3 Ιουνίου η τιμή είναι 37,50€. Στις 4 Ιουνίου η τιμή είναι 50€. Οι τιμές χρονολογικής φάσης εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, κατανεμημένες και αθροιστικά μέσα στο μήνα Ιούνιο, μέχρι να εμφανιστεί η συνολική τιμή του πεδίου BCWS, 250€ την 1η Ιουλίου.

Σχόλια    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο BCWS με το πεδίο BCWP (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση έχει καθυστερήσει ή εξελιχθεί ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο SV χρονολογικής φάσης (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×