Πεδία "Λήξη1-10"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Λήξη1" έως και "Λήξη10"είναι προσαρμοσμένα πεδία που αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ημερομηνίας λήξης θέλετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Λήξη1-10".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

"Λήξη1-10" (πεδία εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη ή καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης όταν εργάζεστε με προκαταρκτικά σχέδια. Εκχωρήστε ένα ζεύγος προσαρμοσμένων πεδίων έναρξης και λήξης για να αποθηκεύσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το προκαταρκτικό σχέδιο. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε το προσαρμοσμένο πεδίο λήξης, μαζί με το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πεδίο έναρξης, σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας. Ένα προσαρμοσμένο πεδίο λήξης είναι επίσης χρήσιμο για την σημείωση σημαντικών ημερομηνιών στο γράφημα Gantt.

Παράδειγμα    Έχετε ορίσει μια γραμμή βάσης για το έργο σας και εμφανίζεται το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" στον πίνακα εργασιών. Ωστόσο, τώρα που έχετε αποθηκεύσει ένα προκαταρκτικό σχέδιο, εκχωρείτε το πεδίο "Λήξη1" για την αποθήκευση της ημερομηνίας λήξης του προκαταρκτικού σχεδίου. Μετονομάστε το πεδίο "Προκαταρκτική λήξη" και προσθέστε το στον πίνακα εργασιών.

Παρατηρήσεις    Οι ημερομηνίες στα προσαρμοσμένο πεδίο "Λήξη1" έως "Λήξη10" δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία, το πεδίο διατηρεί την τιμή "ΔΥ".

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία έναρξης και λήξης για την αποθήκευση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ζεύγη ημερομηνιών έναρξης και λήξης ως ενδιάμεσα σχέδια στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης και μπορείτε να προσθέσετε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο λήξης στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία.

Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργήσατε σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

"Λήξη1-10" (πεδία πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη ή καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης όταν εργάζεστε με προκαταρκτικά σχέδια. Εκχωρήστε ένα ζεύγος προσαρμοσμένων πεδίων έναρξης και λήξης για να αποθηκεύσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το προκαταρκτικό σχέδιο. Για την αναθεώρηση του προκαταρκτικού σχεδίου για την χρονική στιγμή που θα ολοκληρώσουν οι πόροι όλες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, μπορείτε να προσθέσετε το προσαρμοσμένο πεδίο λήξης για πόρους, μαζί με το αντίστοιχο πεδίο έναρξης, σε ένα πεδίο πόρου.

Παράδειγμα    Έχετε ορίσει μια γραμμή βάσης για το έργο σας και εμφανίζεται το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" σε μια προβολή πόρου για να υποδείξει τις γενικές ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πόροι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις αναθέσεις τους. Τρεις μήνες εφόσον έχει ξεκινήσει το έργο, χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για σημαντικές αλλαγές. Έχετε αποθηκεύσει ένα προκαταρκτικό σχέδιο και εκχωρείτε το πεδίο "Λήξη1" για την αποθήκευση της ημερομηνίας λήξης του προκαταρκτικού σχεδίου. Μετονομάστε το πεδίο "Προκαταρκτική λήξη" και προσθέστε το στην προβολή πόρου.

Παρατηρήσεις    Οι ημερομηνίες στα προσαρμοσμένο πεδίο "Λήξη1" έως "Λήξη10" δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία, το πεδίο διατηρεί την τιμή "ΔΥ".

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία έναρξης και λήξης για την αποθήκευση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ζεύγη ημερομηνιών έναρξης και λήξης ως ενδιάμεσα σχέδια στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης και μπορείτε να προσθέσετε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο λήξης στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργήσατε μαζί με τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά τους σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

"Λήξη1-10" (πεδία ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης όταν εργάζεστε με προκαταρκτικά σχέδια. Εκχωρήστε ένα ζεύγος προσαρμοσμένων πεδίων έναρξης και λήξης για να αποθηκεύσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το προκαταρκτικό σχέδιο. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε το προσαρμοσμένο πεδίο λήξης, μαζί με το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πεδίο έναρξης στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασίας" ή "Χρήση προβολής".

Παράδειγμα    Έχετε προσθέσει τα πεδία "Έναρξη" και "Λήξη" στον πίνακά σας. Ωστόσο, έχετε αποθηκεύσει ένα προκαταρκτικό σχέδιο και θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία λήξης του στο πίνακα. Προσθέτετε το πεδίο "Λήξη1".

Παρατηρήσεις    Οι ημερομηνίες στα προσαρμοσμένο πεδίο "Λήξη1" έως "Λήξη10" δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία, το πεδίο διατηρεί την τιμή "ΔΥ".

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία έναρξης και λήξης για την αποθήκευση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ζεύγη ημερομηνιών έναρξης και λήξης ως ενδιάμεσα σχέδια γραμμής βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×