Πίνακας τελεστών

Τελεστής είναι ένα πρόσημο ή σύμβολο που καθορίζει τον τύπο υπολογισμού που θα γίνει εντός μιας έκφρασης. Υπάρχουν μαθηματικοί τελεστές, τελεστές σύγκρισης, λογικοί τελεστές και τελεστές αναφοράς. Η Access υποστηρίζει διάφορους τελεστές, όπως, μεταξύ άλλων, τους αριθμητικούς τελεστές +, -, πολλαπλασιασμού (*) και διαίρεσης (/), καθώς και συγκριτικούς τελεστές για τη σύγκριση τιμών, τελεστές κειμένου για τη συνένωση κειμένου, λογικούς τελεστές για τον προσδιορισμό τιμών true (αληθείς) ή false (ψευδείς). Το παρόν άρθρο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτών των τελεστών.

Σε αυτό το άρθρο

Αριθμητικοί τελεστές

Τελεστές σύγκρισης

Λογικοί τελεστές

Τελεστής διαδοχικής σύνδεσης

Ειδικοί τελεστές

Αριθμητικοί τελεστές

Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μιας τιμής από δύο ή περισσότερους αριθμούς ή για την αλλαγή του προσήμου ενός αριθμού από θετικό σε αρνητικό και αντίστροφα.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

+

Αθροίζει δύο αριθμούς.

[Υποσύνολο]+[ΦόροςΠωλήσεων]

-

Υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα σε δύο αριθμούς ή δηλώνει την αρνητική τιμή ενός αριθμού.

[Τιμή]-[Έκπτωση]

*

Πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς.

[Ποσότητα]*[Τιμή]

/

Διαιρεί τον πρώτο αριθμό με τον δεύτερο αριθμό.

[Σύνολο]/[ΑριθμόςΤεμαχίων]

\

Στρογγυλοποιεί και τους δύο αριθμούς σε ακέραιους και κατόπιν διαιρεί τον πρώτο με τον δεύτερο και περικόπτει το αποτέλεσμα σε ακέραιο αριθμό.

[Εγγεγραμμένοι]\[Δωμάτια]

Mod

Διαιρεί τον πρώτο αριθμό με τον δεύτερο αριθμό και επιστρέφει μόνο το υπόλοιπο.

[Εγγεγραμμένοι] Mod [Δωμάτια]

^

Υψώνει έναν αριθμό στη δύναμη ενός εκθέτη.

Αριθμός ^ Εκθέτης

Αρχή της σελίδας

Τελεστές σύγκρισης

Οι τελεστές σύγκρισης χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τιμές και επιστρέφουν ένα αποτέλεσμα που είναι True (Αληθές), False (Ψευδές) ή Null (Μηδενικό).

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

<

Επιστρέφει True αν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη από τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 < Τιμή2

<=

Επιστρέφει True αν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 <= Τιμή2

>

Επιστρέφει True αν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 > Τιμή2

>=

Επιστρέφει True αν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 >= Τιμή2

=

Επιστρέφει True αν η πρώτη τιμή είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 = Τιμή2

<>

Επιστρέφει True αν η πρώτη τιμή δεν είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Τιμή1 <> Τιμή2

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις, εάν η πρώτη ή η δεύτερη τιμή είναι null, το αποτέλεσμα είναι επίσης null. Επειδή η τιμή null είναι άγνωστη, το αποτέλεσμα της σύγκρισης με μια τιμή null είναι επίσης άγνωστο.

Αρχή της σελίδας

Λογικοί τελεστές

Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για να συνδυάσουν δύο τιμές και επιστρέφουν ένα αποτέλεσμα true, false ή null. Οι λογικοί τελεστές αναφέρονται ως δυαδικοί τελεστές.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

And

Επιστρέφει True όταν οι τιμές Έκφρ1 και Έκφρ2 είναι true.

Έκφρ1 And Έκφρ2

Or

Επιστρέφει True όταν μία από τις τιμές Έκφρ1 και Έκφρ2 είναι true.

Έκφρ1 Or Έκφρ2

Eqv

Επιστρέφει True όταν και η Έκφρ1 και η Έκφρ2 είναι true, ή όταν και η Έκφρ1 και η Έκφρ2 είναι false.

Έκφρ1 Eqv Έκφρ2

Not

Επιστρέφει True όταν η Έκφραση δεν είναι true.

Έκφραση Not

Xor

Επιστρέφει True όταν είναι true η Έκφρ1 ή η Έκφρ2, αλλά όχι και οι δύο.

Έκφρ1 Xor Έκφρ2

Αρχή της σελίδας

Τελεστής διαδοχικής σύνδεσης

Οι τελεστές συνένωσης χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό δύο τιμών κειμένου σε μία.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

&

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για τη δημιουργία μίας συμβολοσειράς.

συμβολοσειρά1 & συμβολοσειρά2

+

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για τη δημιουργία μίας συμβολοσειράς και συμπληρώνει τις τιμές null (αν μία τιμή είναι Null, ολόκληρη η έκφραση αποτιμάται ως Null).

συμβολοσειρά1 + συμβολοσειρά2

Αρχή της σελίδας

Ειδικοί τελεστές

Οι ειδικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για την επιστροφή ενός αποτελέσματος True ή False, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

Is Null ή Is Not Null

Προσδιορίζει εάν μια τιμή είναι Null ή όχι (Not Null).

Το Πεδίο1 έχει τιμή Is Not Null

"Μοτίβο" Like

Συνδυάζει τιμές συμβολοσειράς χρησιμοποιώντας τελεστές με τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ? και *.

"Εντολή*" Field1 Like

Betweenτιμή1 And τιμή2

Προσδιορίζει εάν μια αριθμητική τιμή ή μια τιμή ημερομηνίας περιέχεται σε ένα εύρος τιμών.

Πεδίο1 Between 1 And 10
- OR -
Πεδίο1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(τιμή1,τιμή2...)

Προσδιορίζει εάν μια τιμή ανήκει σε ένα σύνολο τιμών.

Πεδίο1 In ("κόκκινο","πράσινο","μπλε")
- OR -
Πεδίο1 In (1,5,7,9)

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×