Οδηγίες για τις σχέσεις πινάκων

Ένας από τους στόχους μιας καλής σχεδίασης βάσης δεδομένων είναι η κατάργηση της επανάληψης δεδομένων (διπλότυπα δεδομένα). Για να πετύχετε αυτόν το στόχο, διαιρείτε τα δεδομένα σε πολλούς πίνακες βάσει θέματος, ώστε κάθε δεδομένο να αντιπροσωπεύεται μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, παρέχετε στην Microsoft Office Access 2007 τα μέσα με τα οποία θα συνδέσει ξανά τις διαιρεμένες πληροφορίες. Αυτό γίνεται τοποθετώντας κοινά πεδία σε πίνακες που σχετίζονται. Για να γίνει σωστά το συγκεκριμένο βήμα όμως, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων σας και, στη συνέχεια, να ορίσετε τις σχέσεις αυτές στη βάση δεδομένων της Office Access 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Τύποι σχέσεων πινάκων

Γιατί να δημιουργήσετε σχέσεις πινάκων;

Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών

Προβολή σχέσεων πινάκων

Δημιουργία σχέσης πίνακα

Διαγραφή μιας σχέσης πίνακα

Αλλαγή σχέσης πίνακα

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Εισαγωγή

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα για κάθε θέμα στη βάση δεδομένων σας, πρέπει να παράσχετε στην Office Access 2007 τα μέσα με τα οποία θα συνδέει ξανά αυτές τις πληροφορίες όταν απαιτείται. Αυτό γίνεται τοποθετώντας κοινά πεδία σε πίνακες που σχετίζονται και καθορίζοντας σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις που εμφανίζουν πληροφορίες από πολλούς πίνακες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η φόρμα που εμφανίζεται εδώ περιλαμβάνει πληροφορίες που αντλούνται από πολλούς πίνακες:

Φόρμα παραγγελιών που δείχνει σχετιζόμενες πληροφορίες από πέντε πίνακες ταυτόχρονα

1. Οι πληροφορίες σε αυτή τη φόρμα προέρχονται από τον πίνακα "Πελάτες" ...

2. ... τον πίνακα "Παραγγελίες" ...

3. ... τον πίνακα "Προϊόντα" ...

4. ... και τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών".

Το όνομα πελάτη στο πλαίσιο Χρέωση σε ανακτάται από τον πίνακα "Πελάτες", οι τιμές "Κωδικός παραγγελίας" και "Ημερομηνία παραγγελίας" προέρχονται από τον πίνακα "Παραγγελίες", το "Όνομα προϊόντος" από τον πίνακα "Προϊόντα" και η "Τιμή μονάδας" και η "Ποσότητα" από τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Οι πίνακες αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους ώστε να μεταφέρονται πληροφορίες από τον καθένα στη φόρμα.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, τα πεδία στους πίνακες πρέπει να συντονίζονται, ώστε να δείχνουν πληροφορίες σχετικά με την ίδια παραγγελία. Ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με χρήση των σχέσεων πινάκων. Μια σχέση πινάκων λειτουργεί με την αντιστοίχιση δεδομένων σε πεδία κλειδιού, συχνά ένα πεδίο με το ίδιο όνομα και στους δύο πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα αντιστοιχισμένα πεδία είναι το πρωτεύον κλειδί από τον έναν πίνακα, το οποίο παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε εγγραφή, και ένα εξωτερικό κλειδί στον άλλο πίνακα. Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι μπορούν να συσχετιστούν με τις παραγγελίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, με τη δημιουργία μιας σχέσης πινάκων μεταξύ των πεδίων "Κωδικός υπαλλήλου" στους πίνακες "Υπάλληλοι" και "Παραγγελίες".

Το πεδίο "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα "Υπάλληλοι" και ως εξωτερικό κλειδί στον πίνακα "Παραγγελίες".

1. Το πεδίο "Κωδικός υπαλλήλου" εμφανίζεται και στους δύο πίνακες — ως πρωτεύον κλειδί ...

2. ... και ως εξωτερικό κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Τύποι σχέσεων πινάκων

Υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων πινάκων.

 • Σχέση ένα-προς-πολλά

  Σκεφτείτε μια βάση δεδομένων που παρακολουθεί παραγγελίες και συμπεριλαμβάνει έναν πίνακα "Πελάτες" και έναν πίνακα "Παραγγελίες". Ένας πελάτης μπορεί να βάλει πολλές παραγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι για οποιονδήποτε πελάτη στον πίνακα "Πελάτες", μπορούν να υπάρχουν πολλές παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Η σχέση μεταξύ του πίνακα "Πελάτες" και του πίνακα "Παραγγελίες" είναι συνεπώς σχέση ένα-προς-πολλά.

  Για να απεικονίσετε μια σχέση ένα προς πολλά στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων, πάρτε το πρωτεύον κλειδί που βρίσκεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης και προσθέστε το ως πρόσθετο πεδίο ή πεδία στον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "πολλά" της σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, προσθέτετε ένα νέο πεδίο —το πεδίο "Κωδικός" από τον πίνακα "Πελάτες"— στον πίνακα "Παραγγελίες" και το ονομάζετε "Κωδικός πελάτη". Η Access μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσει τον αριθμό του Κωδικού πελάτη στον πίνακα "Παραγγελίες" για να εντοπίσει τον σωστό πελάτη για κάθε παραγγελία.

 • Σχέση πολλά-προς-πολλά

  Σκεφτείτε τη σχέση μεταξύ ενός πίνακα "Προϊόντα" και ενός πίνακα "Παραγγελίες". Μία παραγγελία ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα προϊόντα. Από την άλλη, ένα προϊόν ενδέχεται να εμφανίζεται σε πολλές παραγγελίες. Επομένως, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Παραγγελίες", ενδέχεται να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "Προϊόντα". Επίσης, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Προϊόντα" ενδέχεται να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "Παραγγελίες". Αυτού του τύπου η σχέση ονομάζεται σχέση πολλά-προς-πολλά, επειδή για κάθε προϊόν ενδέχεται να υπάρχουν πολλές παραγγελίες και για κάθε παραγγελία ενδέχεται να υπάρχουν πολλά προϊόντα. Σημειώστε ότι για να εντοπίζετε υπάρχουσες σχέσεις πολλά-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων, είναι σημαντικό να σκέφτεστε και τις δύο πλευρές της σχέσης.

  Για να απεικονίσετε μια σχέση πολλά προς πολλά, πρέπει να δημιουργήσετε έναν τρίτο πίνακα, που συχνά ονομάζεται πίνακας σύνδεσης, ο οποίος να διασπά τις σχέσεις πολλά προς πολλά σε δύο σχέσεις ένα προς πολλά. Εσείς εισάγετε το πρωτεύον κλειδί από καθένα από τους δύο πίνακες στον τρίτο πίνακα. Ως αποτέλεσμα, στον τρίτο πίνακα εγγράφεται κάθε εμφάνιση, ή παρουσία, της σχέσης. Για παράδειγμα, ο πίνακας "Παραγγελίες" και ο πίνακας "Προϊόντα" έχουν μια σχέση πολλά προς πολλά η οποία ορίζεται με τη δημιουργία δύο σχέσεων ένα προς πολλά με τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών". Μία παραγγελία μπορεί να έχει πολλά προϊόντα και κάθε προϊόν μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές παραγγελίες.

 • Σχέση ένα προς ένα

  Σε μια σχέση ένα προς ένα, κάθε εγγραφή στον πρώτο πίνακα μπορεί να έχει μόνο μία αντιστοιχισμένη εγγραφή στον δεύτερο πίνακα και κάθε εγγραφή στον δεύτερο πίνακα μπορεί να έχει μόνο μία αντιστοιχισμένη εγγραφή στον πρώτο πίνακα. Αυτός ο τύπος σχέσης δεν είναι συνηθισμένος, επειδή, πολύ συχνά, οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι αποθηκευμένες στον ίδιο πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σχέση ένα προς ένα για να διαιρέσετε έναν πίνακα με πολλά πεδία, να απομονώσετε μέρος ενός πίνακα για λόγους ασφαλείας ή να αποθηκεύσετε πληροφορίες που έχουν ισχύουν μόνο για ένα υποσύνολο του κυρίως πίνακα. Όταν προσδιορίζετε μια τέτοια σχέση, οι δύο πίνακες πρέπει να έχουν ένα κοινό πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Γιατί να δημιουργήσετε σχέσεις πινάκων;

Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις πινάκων χρησιμοποιώντας το παράθυρο "Σχέσεις" ή σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων. Η Office Access 2007 χρησιμοποιεί τις σχέσεις πινάκων για να καθορίσει τον τρόπο σύνδεσης των πινάκων όταν θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε σε ένα αντικείμενο της βάσης δεδομένων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δημιουργήσετε σχέσεις πινάκων πριν δημιουργήσετε άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όπως φόρμες, ερωτήματα, μακροεντολές και εκθέσεις.

 • Οι σχέσεις πινάκων ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτημάτων

  Για να εργαστείτε με εγγραφές από περισσότερους από έναν πίνακες, συχνά πρέπει να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που συνδέει τους πίνακες. Το ερώτημα λειτουργεί αντιστοιχίζοντας τις τιμές στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρώτου πίνακα με ένα πεδίο εξωτερικού κλειδιού στον δεύτερο πίνακα. Για παράδειγμα, για να επιστραφούν γραμμές που παραθέτουν όλες τις παραγγελίες για κάθε πελάτη, πρέπει να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" με τον πίνακα "Παραγγελίες" με βάση το πεδίο "Κωδικός πελάτη". Στο παράθυρο "Σχέσεις", μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τα πεδία που συνδέονται. Ωστόσο, εάν έχει οριστεί ήδη μια σχέση μεταξύ των πινάκων, η Office Access 2007 παρέχει τον προεπιλεγμένο σύνδεσμο, με βάση την υπάρχουσα σχέση πινάκων. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε έναν από τους οδηγούς ερωτήματος, η Access χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τις σχέσεις πινάκων που έχετε ορίσει ήδη για να σας εμφανίσει ενημερωμένες επιλογές και να προσυμπληρώσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων με τις κατάλληλες προεπιλεγμένες τιμές.

 • Οι σχέσεις πινάκων ενημερώνουν τις σχεδιάσεις φόρμας και έκθεσης

  Όταν σχεδιάζετε μια φόρμα ή μια έκθεση, η Office Access 2007 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τις σχέσεις πινάκων που έχετε ορίσει ήδη για να σας εμφανίσει ενημερωμένες επιλογές και να προσυμπληρώσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων με τις κατάλληλες προεπιλεγμένες τιμές.

 • Οι σχέσεις πινάκων είναι η βάση πάνω στην οποία μπορείτε να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών για να αποτρέψετε τις ορφανές εγγραφές στη βάση δεδομένων. Ορφανή εγγραφή είναι μια εγγραφή με αναφορά σε μια άλλη που δεν υπάρχει, για παράδειγμα μια εγγραφή παραγγελίας που αναφέρεται σε μια εγγραφή πελάτη που δεν υπάρχει.

  Όταν σχεδιάζετε μια βάση δεδομένων, διαιρείτε τις πληροφορίες σας σε πίνακες, καθένας από τους οποίους έχει ένα πρωτεύον κλειδί. Στη συνέχεια, προσθέτετε εξωτερικά κλειδιά σε σχετιζόμενους πίνακες που αναφέρονται σε αυτά τα πρωτεύοντα κλειδιά. Αυτά τα ζεύγη εξωτερικών-πρωτευόντων κλειδιών αποτελούν τη βάση για τις σχέσεις πινάκων και τα ερωτήματα πολλών πινάκων. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να παραμένουν συγχρονισμένες αυτές οι αναφορές εξωτερικών-πρωτευόντων κλειδιών. Η ακεραιότητα αναφορών εξασφαλίζει ότι οι αναφορές παραμένουν συγχρονισμένες και εξαρτάται από τις σχέσεις πινάκων.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών

Όταν σχεδιάζετε μια βάση δεδομένων, διαιρείτε τις πληροφορίες σας σε πολλούς πίνακες βάσει θέματος για να ελαχιστοποιήσετε την επανάληψη δεδομένων. Στη συνέχεια, παρέχετε στην Office Access 2007 τα μέσα με τα οποία θα συνδέσει ξανά τα δεδομένα τοποθετώντας κοινά πεδία σε σχετιζόμενους πίνακες. Για παράδειγμα, για να απεικονίσετε μια σχέση ένα προς πολλά, παίρνετε το πρωτεύον κλειδί από τον πίνακα "ένα" και το προσθέτετε ως πρόσθετο πεδίο στον πίνακα "πολλά". Για να συνδέσει ξανά τα δεδομένα, η Access παίρνει την τιμή στον πίνακα "πολλά" και αναζητά την αντίστοιχη τιμή στον πίνακα "ένα". Με τον τρόπο αυτό οι τιμές στον πίνακα "πολλά" αναφέρονται στις αντίστοιχες τιμές του πίνακα "ένα".

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων "Αποστολείς" και "Παραγγελίες" και θέλετε να διαγράψετε έναν αποστολέα. Εάν ο αποστολέας που θέλετε να διαγράψετε έχει παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες", οι παραγγελίες αυτές θα μετατραπούν σε "ορφανές" όταν διαγράψετε την εγγραφή του αποστολέα. Οι παραγγελίες θα περιέχουν ακόμη έναν κωδικό αποστολέα, αλλά ο κωδικός δεν θα είναι πλέον έγκυρος,επειδή η εγγραφή στην οποία αναφέρεται δεν υπάρχει.

Ο σκοπός της ακεραιότητας αναφορών είναι η παρεμπόδιση των ορφανών εγγραφών και η διατήρηση των αναφορών σε συγχρονισμό, ώστε να μην προκύψει ποτέ αυτή η υποθετική κατάσταση.

Για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών, πρέπει να την ενεργοποιήσετε για μια σχέση πινάκων (ανατρέξτε στην ενότητα Επιβολή ακεραιότητας αναφορών για οδηγίες βήμα προς βήμα). Αφού επιβληθεί, η Access απορρίπτει οποιαδήποτε λειτουργία που θα παραβίαζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα απορρίψει τόσο τις ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς όσο και τις διαγραφές που καταργούν το στόχο μιας αναφοράς. Ωστόσο, μπορεί να χρειάζεται πραγματικά να αλλάξετε το πρωτεύον κλειδί για έναν αποστολέα που έχει παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που χρειάζεται είναι να ενημερώσει αυτόματα η Access όλες τις γραμμές που επηρεάζονται ως μέρος μίας λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Access εξασφαλίζει ότι η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε η βάση δεδομένων να μην βρεθεί σε κατάσταση ασυνέπειας, όπου άλλες γραμμές είναι ενημερωμένες και άλλες όχι. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή "Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών". Όταν επιβάλλετε ακεραιότητα αναφορών και ενεργοποιείτε την επιλογή "Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών" και στη συνέχεια, ενημερώσετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Είναι επίσης πιθανό να χρειάζεται πραγματικά να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετιζόμενες εγγραφές, για παράδειγμα μια εγγραφή "Αποστολέας" και όλες τις σχετιζόμενες παραγγελίες για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή "Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών". Όταν επιβάλλετε ακεραιότητα αναφορών και ενεργοποιείτε την επιλογή "Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών" και, στη συνέχεια, διαγράψετε μια εγγραφή στην πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Προβολή σχέσεων πινάκων

Για να προβάλετε τις σχέσεις πινάκων, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων. Ανοίγει το παράθυρο "Σχέσεις" και εμφανίζει τυχόν υπάρχουσες σχέσεις. Εάν δεν έχουν οριστεί ακόμη σχέσεις πινάκων και ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις" για πρώτη φορά, η Access σάς ζητά να προσθέσετε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα στο παράθυρο.

Άνοιγμα του παραθύρου "Σχέσεις"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

 4. Εάν η βάση δεδομένων περιέχει σχέσεις, εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν η βάση δεδομένων δεν περιέχει σχέσεις και το παράθυρο "Σχέσεις" ανοίγει για πρώτη φορά, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλες οι σχέσεις που έχουν οριστεί στη βάση δεδομένων σας. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται, εκτός αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός του παραθύρου περιήγησης.

Παράθυρο Σχέσεις

1. Το πρωτεύον κλειδί

2. Αυτή η γραμμή αντιπροσωπεύει τη σχέση

3. Το εξωτερικό κλειδί

Μια σχέση πινάκων αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή σχέσης μεταξύ πινάκων στο παράθυρο "Σχέσεις". Μια σχέση που δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών εμφανίζεται ως λεπτή γραμμή μεταξύ των κοινών πεδίων που υποστηρίζουν τη σχέση. Όταν επιλέγετε τη σχέση κάνοντας κλικ στη γραμμή της, η γραμμή γίνεται πιο έντονη, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί. Εάν επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη σε κάθε άκρη. Επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός 1 πάνω από το παχύ τμήμα της γραμμής στη μία πλευρά της σχέσης, καθώς και το σύμβολο του απείρου () πάνω από το παχύ τμήμα της γραμμής στην άλλη πλευρά.

Όταν είναι ενεργό το παράθυρο "Σχέσεις", μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες εντολές στην Κορδέλα, που είναι μέρος του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office:

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία:

 • Επεξεργασία σχέσεων    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων. Όταν επιλέγετε μια γραμμή σχέσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων για να αλλάξετε τη σχέση πινάκων. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

 • Απαλοιφή διάταξης    Καταργεί όλους τους πίνακες και τις σχέσεις από το παράθυρο "Σχέσεις". Σημειώστε ότι αυτή η εντολή απλώς κρύβει τους πίνακες και τις σχέσεις, δεν τα διαγράφει.

 • Αναφορά σχέσεων    Δημιουργεί μια αναφορά που εμφανίζει του πίνακες και τις σχέσεις στη βάση δεδομένων. Η αναφορά εμφανίζει μόνο τους πίνακες και τις σχέσεις που δεν είναι κρυφά στο παράθυρο "Σχέσεις".

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις:

 • Εμφάνιση πίνακα    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε πίνακες και ερωτήματα για προβολή στο παράθυρο "Σχέσεις".

 • Απόκρυψη πίνακα    Κρύβει τον επιλεγμένο πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις".

 • Άμεσες σχέσεις    Εμφανίζει όλες τις σχέσεις και τους σχετιζόμενους πίνακες για τον επιλεγμένο πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις", εάν δεν εμφανίζονται ήδη.

 • Όλες οι σχέσεις    Εμφανίζει όλες τις σχέσεις και τους σχετιζόμενους πίνακες στη βάση δεδομένων στο παράθυρο "Σχέσεις". Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται, εκτός αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση κρυφών πινάκων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός του παραθύρου περιήγησης.

 • Κλείσιμο    Κλείνει το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν κάνατε αλλαγές στη διάταξη του παραθύρου "Σχέσεις", θα ερωτηθείτε αν θέλετε να τις αποθηκεύσετε.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση πινάκων χρησιμοποιώντας το παράθυρο "Σχέσεις" ή σύροντας ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων από το παράθυρο Λίστα πεδίων. Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα κοινά πεδία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν. Αντίθετα, τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Ωστόσο, εάν το πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού είναι ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση", το πεδίο του εξωτερικού κλειδιού μπορεί να είναι πεδίο "Αριθμός" αν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου και των δύο πεδίων είναι ίδια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" με ένα πεδίο "Αριθμός" αν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου και των δύο πεδίων είναι "Ακέραιος μεγάλου μήκους". Όταν και τα δύο κοινά πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση της ιδιότητας Μέγεθος πεδίου.

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

 4. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να βλέπετε μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες. Για να βλέπετε μόνο ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα. Για να βλέπετε και πίνακες και ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Και τα δύο.

 5. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ερωτήματα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πινάκων και ερωτημάτων στο παράθυρο "Σχέσεις", κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο.

 6. Σύρετε ένα πεδίο (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το ξένο κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πιέστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 7. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε ένα νέο πεδίο από τη λίστα.

  Για να επιβάλλετε αναφορική ακεραιότητα για τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορική ακεραιότητα, ανατρέξτε στις ενότητες Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών και Εφαρμογή ακεραιότητας αναφορών.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η γραμμή σχέσης ενώνει τους δύο πίνακες. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη σε κάθε άκρη. Επίσης, πάλι εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 πάνω από το παχύ τμήμα της γραμμής στη μία πλευρά της σχέσης, καθώς και το σύμβολο του απείρου () πάνω από το παχύ τμήμα της γραμμής στην άλλη πλευρά.

Μεταφορά ενός πεδίου από έναν πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο σε έναν άλλο πίνακα

Σημειώσεις: 

 • Για τη δημιουργία μιας σχέσης ένα προς ένα    Και τα δύο κοινά πεδία (συνήθως τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού και εξωτερικού κλειδιού) πρέπει να έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για τα πεδία αυτά πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι (χωρίς διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση ένα προς ένα.

 • Για τη δημιουργία μιας σχέσης ένα προς πολλά    Το πεδίο στην πλευρά "ένα" (κατά κανόνα το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει οριστεί σε Ναι (χωρίς διπλότυπα). Το πεδίο στην πλευρά "πολλά" δεν θα πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Μπορεί να έχει ευρετήριο, αλλά πρέπει να επιτρέπονται τα διπλότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο αυτό πρέπει να έχει οριστεί είτε σε Όχι είτε σε Ναι (διπλότυπα OK). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν έχει, η Access δημιουργεί μια σχέση ένα προς πολλά.

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου λίστας πεδίων

Στην Office Access 2007, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν υπάρχοντα πίνακα που είναι ανοιχτός σε προβολή φύλλου δεδομένων σύροντάς το από το παράθυρο Λίστα πεδίων . Το παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζει τα πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες, καθώς και τα πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη σχετιζόμενο) και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια νέα σχέση ένα προς πολλά μεταξύ του πίνακα στο παράθυρο Λίστα πεδίων και του πίνακα στον οποίο σύρατε το πεδίο. Αυτή η σχέση, που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών, πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή μιας σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Άνοιγμα ενός πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον πίνακα, που θέλετε να προσθέσετε το πεδίο και να δημιουργήσετε τη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων, από το μενού συντόμευσης.

Ανοίξτε το παράθυρο "Λίστα πεδίων"

 • Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Στο παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζονται όλοι οι άλλοι πίνακες της βάσης δεδομένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε σε έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, στην Access εμφανίζονται πεδία σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες στο παράθυρο Λίστα πεδίων: Διαθέσιμα πεδία στους σχετιζόμενους πίνακες και Διαθέσιμα πεδία στους άλλους πίνακες. Στην πρώτη κατηγορία παρατίθενται όλοι οι πίνακες που έχουν μια σχέση με τον πίνακα στον οποίο εργάζεστε τη δεδομένη στιγμή. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τους οποίους ο πίνακάς σας δεν έχει κάποια σχέση.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να δείτε μια λίστα όλων των πεδίων που είναι διαθέσιμα στον συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πίνακα, σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη ενός πεδίου και δημιουργία μιας σχέσης από το παράθυρο λίστας πεδίων

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

 2. Στην περιοχή Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 3. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

 4. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Ανοίγει ο Οδηγός αναζήτησης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" (μη σχετιζόμενο) πίνακα και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια νέα σχέση ένα προς πολλά μεταξύ του πίνακα στο παράθυρο Λίστα πεδίων και του πίνακα στον οποίο σύρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή, που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών, πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας σχέσης πινάκων

Για να καταργήσετε μια σχέση πινάκων, πρέπει να διαγράψετε τη γραμμή της σχέσης στο παράθυρο "Σχέσεις". Τοποθετήστε προσεκτικά το δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραμμή σχέσης και κάντε κλικ στη γραμμή. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Σημειώστε ότι όταν καταργείται μια σχέση, καταργείται και η υποστήριξη της ακεραιότητας αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, αν είναι ενεργοποιημένη. Συνεπώς, η Access πλέον δεν θα αποτρέπει αυτόματα τη δημιουργία ορφανών εγγραφών στην πλευρά "πολλές" μιας σχέσης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να διαγράψετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  –ή–

  Κάντε δεξί κλικ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELETE.

 3. Η Access ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφτεί μόνιμα η επιλεγμένη σχέση από τη βάση δεδομένων;. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα επικύρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Εάν οποιοσδήποτε από τους δύο πίνακες σε μια σχέση πινάκων χρησιμοποιείται, ίσως από κάποιον άλλο χρήστη ή μια άλλη διαδικασία ή σε ένα ανοικτό αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως μια φόρμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή της σχέσης. Πρέπει πρώτα, να κλείσετε τυχόν ανοικτά αντικείμενα που χρησιμοποιούν αυτούς τους πίνακες για να μπορείτε να καταργήσετε τη σχέση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή σχέσης πίνακα

Για να αλλάξετε μια σχέση πινάκων,την επιλέγετε στο παράθυρο "Σχέσεις" και στη συνέχεια την επεξεργάζεστε. Τοποθετήστε το δρομέα προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σχέση για να την επιλέξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, κάντε διπλό κλικ ή κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων, στην ομάδα Εργαλεία, στην καρτέλα Σχεδίαση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

Πραγματοποίηση αλλαγών στο παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός του παραθύρου περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων

 3. Κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μια σχέση πίνακα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τους πίνακες ή τα ερωτήματα και στις δύο πλευρές της σχέσης ή τα πεδία σε κάθε πλευρά. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν τύπο συνδέσμου ή να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών και να κάνετε μια διαδοχική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συνδέσμου και τον τρόπο ορισμού του, δείτε την ενότητα Ορισμός του τύπου συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών και την επιλογή μιας διαδοχικής ενέργειας, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

Όταν ορίζετε μια σχέση πινάκων, τα δεδομένα σχετικά με τη σχέση ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτημάτων. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί αυτούς τους πίνακες, η Access επιλέγει αυτόματα τα προεπιλεγμένα αντιστοιχισμένα πεδία με βάση τα πεδία που καθορίζονται στη σχέση. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές στο ερώτημά σας, αλλά οι τιμές που παρέχονται από τη σχέση αποδεικνύονται συχνά οι σωστές. Επειδή η αντιστοίχιση και η σύνδεση των δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακες είναι κάτι που θα κάνετε συχνά σε όλες τις βάσεις δεδομένων εκτός από τις πολύ απλές, ο ορισμός προεπιλογών με τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να αποδειχτεί ότι εξοικονομεί χρόνο και ωφελεί.

Ένα ερώτημα πολλών πινάκων συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερους από έναν πίνακες αντιστοιχίζοντας τις τιμές στα κοινά πεδία. Η λειτουργία που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση και το συνδυασμό ονομάζεται σύνδεσμος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε παραγγελίες πελατών. Δημιουργείτε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στο πεδίο "Κωδικός πελάτη". Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει πληροφορίες πελατών και παραγγελιών μόνο για τις γραμμές στις οποίες βρέθηκε αντιστοιχία.

Μία από τις τιμές που μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχέση είναι ο τύπος συνδέσμου. Ο τύπος συνδέσμου ενημερώνει την Access ποιες εγγραφές θα συμπεριληφθούν σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος. Για παράδειγμα,σκεφτείτε ξανά ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στα κοινά πεδία που αντιπροσωπεύουν τον κωδικό πελάτη. Χρησιμοποιώντας τον τύπο συνδέσμου (που ονομάζεται εσωτερικός σύνδεσμος), το ερώτημα επιστρέφει μόνο τις γραμμές Πελάτης και τις γραμμές Παραγγελία όπου τα κοινά πεδία (που ονομάζονται και συνδεδεμένα πεδία) είναι ισότιμα.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε όλους τους πελάτες, ακόμη και εκείνους που δεν έχουν κάνει παραγγελίες ακόμη. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αλλάξετε τον τύπο συνδέσμου από εσωτερικό σύνδεσμο σε αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, όπως ονομάζεται. Ο αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές από τον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σχέσης και μόνο εκείνες που αντιστοιχούν από τον πίνακα στη δεξιά πλευρά. Ο δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στα δεξιά και μόνο εκείνες που αντιστοιχούν στα αριστερά.

Σημείωση: Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος "αριστερά" και "δεξιά" αναφέρονται στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων και όχι στο παράθυρο "Σχέσεις".

Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο αποτέλεσμα θέλετε να επιστρέφεται πιο συχνά από ένα ερώτημα που συνδέει πίνακες στη σχέση αυτή και στη συνέχεια, να ορίσετε τον τύπο συνδέσμου ανάλογα.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύπος συνδέσμου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή σας, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο παρακάτω πίνακας (που χρησιμοποιεί τους πίνακες "Πελάτες" και "Παραγγελίες") εμφανίζει τις τρεις επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, τον τύπο συνδέσμου που χρησιμοποιούν και αν περιλαμβάνονται όλες οι γραμμές ή οι αντιστοιχισμένες γραμμές για κάθε πίνακα.

Επιλογή

Σχεσιακός σύνδεσμος

Αριστερός πίνακας

Δεξιός πίνακας

1. Συμπερίληψη γραμμών όπου τα συνδεδεμένα πεδία και από τους δύο πίνακες είναι ισότιμα.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αντίστοιχες γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

2. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα 'Πελάτες' και μόνο των εγγραφών του πίνακα 'Παραγγελίες' όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Αριστερή εξωτερική σύνδεση

Όλες οι γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

3. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα 'Παραγγελίες' και μόνο των εγγραφών του πίνακα 'Πελάτες' όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Δεξιά εξωτερική σύνδεση

Αντίστοιχες γραμμές

Όλες οι γραμμές

Όταν κάνετε την επιλογή 2 ή την επιλογή 3, εμφανίζεται ένα βέλος στη γραμμή σχέσης. Το βέλος αυτό δείχνει την πλευρά της σχέσης που εμφανίζει όλες τις αντιστοιχισμένες γραμμές.

Κάντε τις αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός του παραθύρου περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Τύπος συνδέσμου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, κάντε κλικ σε μια επιλογή και κατόπιν στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 5. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Επιβολή ακεραιότητας αναφορών

Σκοπός της χρήσης της ακεραιότητας αναφορών είναι να αποτρέπονται οι ορφανές εγγραφές και να διατηρούνται συγχρονισμένες οι αναφορές, ώστε να μην υπάρχουν εγγραφές που αναφέρονται σε άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν πλέον. Για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών, ενεργοποιήστε τη για μια σχέση πινάκων. Αφού επιβληθεί, η Access απορρίπτει οποιαδήποτε λειτουργία που θα παραβίαζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων. Η Access απορρίπτει τις ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς, καθώς και τις διαγραφές που καταργούν το στόχο μιας αναφοράς. Για να μεταδίδει η Access τις ενημερώσεις και διαγραφές αναφορών ώστε να αλλάζουν αντίστοιχα όλες οι σχετιζόμενες γραμμές, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός των διαδοχικών επιλογών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός του παραθύρου περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών.

 4. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την ακεραιότητα αναφορών, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • Δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια τιμή στο πεδίο εξωτερικού κλειδιού ενός σχετιζόμενου πίνακα αν η τιμή αυτή δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρωτεύοντος πίνακα. Αν το κάνετε αυτό, δημιουργούνται ορφανές εγγραφές.

 • Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή από έναν πρωτεύοντα πίνακα αν υπάρχουν αντιστοιχισμένες εγγραφές σε έναν σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι" αν υπάρχουν παραγγελίες που έχουν εκχωρηθεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των σχετιζόμενων εγγραφών σε μία λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών.

 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα, αν αυτό θα δημιουργούσε ορφανές εγγραφές. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μιας παραγγελίας αν έχουν εκχωρηθεί στοιχεία γραμμής στην Παραγγελία, στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την ενημέρωση μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των συσχετισμένων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων

  Σημειώσεις: Εάν έχετε δυσκολία κατά την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, σημειώστε ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή της:

  • Το κοινό πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Η εξαίρεση είναι ότι ένα πεδίο Αυτόματος_αριθμός μπορεί να είναι συσχετισμένο με ένα πεδίο Αριθμός που έχει μια ρύθμιση ιδιότητας FieldSize τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους.

  • Και οι δύο πίνακες πρέπει να υπάρχουν στην ίδια βάση δεδομένων Access. Η ακεραιότητα αναφορών δεν μπορεί να επιβληθεί σε συνδεδεμένους πίνακες. Ωστόσο, αν οι πίνακες προέλευσης είναι σε μορφή Access, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένοι και να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός των διαδοχικών επιλογών

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση όπου χρειάζεται πραγματικά να αλλάξετε την τιμή στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Access θα πρέπει να ενημερώσει αυτόματα όλες τις γραμμές που επηρεάζονται σε μία λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό, η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε η βάση δεδομένων να μην βρεθεί σε κατάσταση ασυνέπειας, όπου άλλες γραμμές είναι ενημερωμένες και άλλες όχι. Η Access σας βοηθά να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα υποστηρίζοντας την επιλογή "Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών". Όταν επιβάλλετε ακεραιότητα αναφορών και ενεργοποιείτε την επιλογή "Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών" και, στη συνέχεια, ενημερώσετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετιζόμενες εγγραφές, για παράδειγμα μια εγγραφή αποστολέα και όλες τις σχετιζόμενες παραγγελίες για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή "Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών". Όταν επιβάλλετε ακεραιότητα αναφορών και ενεργοποιείτε την επιλογή "Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών", η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί όταν διαγράφετε την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον κλειδί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαδοχικής ενημέρωσης ή/και της διαδοχικής διαγραφής

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεχτεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων", ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός του παραθύρου περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση συσχετισμένων πεδίων, την επιλογή Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών ή και τις δύο.

 5. Κάντε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο τύπου Αυτόματη αρίθμηση, η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών δεν θα έχει καμία συνέπεια, επειδή δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής σε ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη αρίθμηση".

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×