Ιδιότητα UniqueRecords

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα UniqueRecords για να καθορίσετε εάν θα επιστρέφονται μόνο μοναδικές εγγραφές που βασίζονται στο σύνολο των πεδίων στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων, και όχι μόνο στα πεδία τα οποία υπάρχουν στο ίδιο το ερώτημα.

Σημείωση: Η ιδιότητα UniqueRecords εφαρμόζεται μόνο στα ερωτήματα ενέργειας ερώτημα προσάρτησης και ερώτημα δημιουργίας πίνακα και στα ερωτήματα ερώτημα επιλογής.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα UniqueRecords χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ναι

Δεν επιστρέφει διπλότυπες εγγραφές.

Όχι

(Προεπιλογή) Επιστρέφει διπλότυπες τιμές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα UniqueRecords στο φύλλο δεδομένων του ερωτήματος ή σε προβολή SQL στο παράθυρο "Ερώτημα".

Σημείωση: Ορίζετε αυτήν την ιδιότητα όταν δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα με τη βοήθεια μιας συμβολοσειρά/πρόταση SQL. Το κατηγόρημα DISTINCTROW αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας UniqueRecords. Το κατηγόρημα DISTINCT αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας UniqueValues.

Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα UniqueRecords όταν θέλετε να παραλείψετε δεδομένα τα οποία βασίζονται σε ολόκληρες διπλότυπες εγγραφές, και όχι απλά σε διπλότυπα πεδία. Η Microsoft Office Access 2007 θεωρεί μια εγγραφή ως μοναδική όσο η τιμή σε κάποιο πεδίο της εγγραφής διαφέρει από την τιμή στο ίδιο πεδίο κάποιας άλλης εγγραφής.

Η ιδιότητα UniqueRecords έχει επίδραση μόνο όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν πίνακες στο ερώτημα και επιλέγετε πεδία από τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στο ερώτημα. Η ιδιότητα UniqueRecords παραβλέπεται εάν το ερώτημα περιλαμβάνει μόνον έναν πίνακα.

Οι ιδιότητες UniqueRecords και UniqueValues σχετίζονται μεταξύ τους στο ότι μόνο μία από αυτές μπορεί να οριστεί κάθε φορά στην τιμή Ναι. Όταν ορίζετε την ιδιότητα UniqueRecords στην τιμή Ναι, για παράδειγμα, η Access ορίζει αυτόματα την ιδιότητα UniqueValues στην τιμή Όχι. Μπορείτε, ωστόσο, να ορίσετε και τις δύο ιδιότητες στην τιμή Όχι. Όταν και οι δύο ιδιότητες ορίζονται στην τιμή Ναι, επιστρέφονται όλες οι εγγραφές.

Παράδειγμα

Το ερώτημα σε αυτό το παράδειγμα επιστρέφει μια λίστα πελατών από τον πίνακα "Πελάτες" η οποία έχει τουλάχιστον μια παραγγελία στον πίνακα "Παραγγελίες".

Πίνακας "Πελάτες"

Όνομα εταιρείας

Κωδικός Πελάτη

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.

FISSA

Folies gourmandes

FOLIG


Πίνακας "Παραγγελίες"

Κωδικός Πελάτη

Κωδικός παραγγελίας

ERNSH

10698

FAMIA

10512

FAMIA

10725

FOLIG

10763

FOLIG

10408


Η παρακάτω πρόταση SQL επιστρέφει τα ονόματα των πελατών στον πίνακα που ακολουθεί:

SELECT DISTINCTROW Customers.Επωνυμία_εταιρείας, Πελάτες.ΚωδΠελάτη
FROM Πελάτες INNER JOIN Παραγγελίες
ON Πελάτες.ΚωδΠελάτη = Παραγγελίες.ΚωδΠελάτη;

Πελάτες που επιστρέφονται

Κωδικός Πελάτη

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

Folies gourmandes

FOLIG


Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×