Ιδιότητα TripleState

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TripleState για να καθορίσετε πώς ένα πλαίσιο ελέγχου, ένα κουμπί εναλλαγής, ή ένα κουμπί επιλογής θα εμφανίζουν τις τιμές Null. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.TripleState

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα TripleState χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Το στοιχείο ελέγχου μετακινείται μεταξύ των τιμών Yes, No, και Null. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται γκρίζο όταν η η ιδιότητά του Value ορίζεται στην τιμή Null.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Το στοιχείο ελέγχου μετακινείται μεταξύ των τιμών Yes και No. Οι τιμές Null εμφανίζονται σαν να ήταν τιμές No.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα TripleState χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Αυτή η ιδιότητα μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε προβολή.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει ένα μήνυμα που περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση ενός πλαισίου ελέγχου με όνομα "Έλεγχος" στη φόρμα "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×