Ιδιότητα TopValues

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TopValues για να επιστρέψετε έναν καθορισμένο αριθμό εγγραφών ή ένα ποσοστό εγγραφών οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχετε καθορίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε τις 10 κορυφαίες τιμές ή το 25 τοις εκατό όλων των τιμών σε κάποιο πεδίο.

Σημείωση: Η ιδιότητα TopValues εφαρμόζεται μόνο σε ερωτήματα ερώτημα προσάρτησης, ερώτημα δημιουργίας πίνακα, και ερώτημα επιλογής.

Ρύθμιση

Η ρύθμιση της ιδιότητας TopValues είναι μια τιμήακέραιος τύπος δεδομένων η οποία αναπαριστά τον ακριβή αριθμό τιμών που θα επιστραφούν ή έναν αριθμό ακολουθούμενο από το σύμβολο (%) το οποίο αναπαριστά τις εγγραφές που θα επιστρέφονται. Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε τις 10 κορυφαίες τιμές, ορίστε την ιδιότητα TopValues στην τιμή 10. Για να επιστρέψετε το 10 τοις εκατό των κορυφαίων τιμών, ορίστε την ιδιότητα TopValues στην τιμή 10%.

Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα απευθείας στον κώδικα. Η ιδιότητα αυτή ορίζεται στην προβολή SQL του παράθυρο "Ερώτημα" με τη βοήθεια ενός όρου TOPn ή TOP n PERCENT στην συμβολοσειρά/πρόταση SQL.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα TopValues χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος ή το πλαίσιο Κορυφαίες τιμές στην περιοχή Εργαλεία στην καρτέλα Σχεδίαση.

Σημείωση: Η ιδιότητα TopValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος και στην καρτέλα Σχεδίαση είναι ένα σύνθετο πλαίσιο το οποίο περιέχει μια λίστα τιμών και ποσοστιαίων τιμών. Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές τις τιμές ή να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε έγκυρη ρύθμιση στο πλαίσιο.

Σχόλια

Συνήθως,χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση της ιδιότητας TopValues μαζί με ταξινομημένα φίλτρα. Το πεδίο για το οποίο θέλετε να εμφανίζονται τιμές πρέπει να είναι το τελευταίο προς τα αριστερά, και το πλαίσιο Ταξινόμηση του οποίου είναι επιλεγμένο στο πλέγμα σχεδίασης. Μια αύξουσα ταξινόμηση επιστρέφει τις τελευταίες προς τα κάτω εγγραφές και μια φθίνουσα ταξινόμηση επιστρέφει τις πρώτες προς τα πάνω εγγραφές. Αν καθορίσετε ότι θα επιστρέφεται ένας συγκεκριμένος αριθμός, θα επιστρέφονται και όλες οι εγγραφές που έχουν τιμές οι οποίες συμφωνούν με την τιμή της τελευταίας εγγραφής.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα σύνολο υπαλλήλων έχει πραγματοποιήσει τα ακόλουθα αθροίσματα πωλήσεων.

Πωλήσεις

Πωλητής

90.000

Γιακουμάκης

80.000

Χατζή

70.000

Δημητρίου

70.000

Ξυλαράς

60.000

Κινήνης

50.000

Παππάς


Αν, στο πεδίο "Πωλήσεις", ορίσετε την ιδιότητα TopValues στην τιμή 3 με φθίνουσα σειρά, η Microsoft Office Access 2007 επιστρέφει τις ακόλουθες εγγραφές.

Πωλήσεις

Πωλητής

90.000

Γιακουμάκης

80.000

Χατζή

70.000

Δημητρίου

70.000

Ξυλαράς


Σημείωση: Για να επιστρέψετε τις πρώτες προς τα πάνω και τις τελευταίες προς τα κάτω τιμές χωρίς να εμφανίζονται διπλότυπες τιμές, ορίστε την ιδιότητα UniqueValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος στην τιμή Yes.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκχωρεί μια συμβολοσειρά SQL η οποία επιστρέφει τα 10 πιο ακριβά προϊόντα στην ιδιότητα RecordSource για μια φόρμα που θα εμφανίζει τα δέκα πιο ακριβά προϊόντα.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Προϊόντα.[Όνομα_προϊόντος] " _
& "AS Δέκα_πιο_ακριβά_προϊόντα, " _
& "Προϊόντα.Τιμή_μονάδας " _
& "FROM Προϊόντα " _
& "ORDER BY Προϊόντα.[Τιμή_μονάδας] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×