Ιδιότητα Top

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο Page

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Top για να καθορίσετε τη θέση ενός αντικειμένου σε μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωση/εγγραφή Integer (ακέραιου αριθμού) για όλα τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για" εκτός από το αντικείμενο Report, που είναι Long (Ακέραιος μεγάλου μήκους) μόνο για ανάγνωση.

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Σχόλια

Μια θέση στοιχείου ελέγχου είναι η απόσταση που υπολογίζεται από το αριστερό ή το επάνω περιθώριό του στην αριστερή ή επάνω άκρη της ενότητας που περιέχει το στοιχείο ελέγχου. Ρυθμίζοντας την ιδιότητα Top στην τιμή 0 η άκρη του στοιχείου ελέγχου τοποθετείται στην κορυφή της ενότητας. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης από τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows, καθορίστε τη μονάδα, όπως εκ. ή ίντσες (για παράδειγμα, 3 εκ. ή 2 ίντσ.).

Στη Visual Basic, χρησιμοποιήστε μια αριθμητική παράσταση για να ορίσετε την τιμή για αυτήν την ιδιότητα. Οι τιμές εκφράζονται σε twip.

Για στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν μετακινείτε ένα στοιχείο ελέγχου, η νέα ρύθμιση της ιδιότητας Top αυτού του στοιχείο ελέγχου καταχωρείται αυτόματα στο φύλλο ιδιοτήτων. Όταν προβάλετε μια φόρμα ή έκθεση σε Προβολή προεπισκόπησης ή κατά την εκτύπωση μιας φόρμας, η θέση ενός στοιχείου ελέγχου καθορίζεται με βάση τη ρύθμιση της ιδιότητας Top του στοιχείου αυτού μαζί με τις ρυθμίσεις περιθωρίων της έκθεσης, που είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στην επιλογή Περιθώρια στην καρτέλα Διάταξη σελίδας.

Για εκθέσεις, η ρύθμιση της ιδιότητας Top είναι το διάστημα κατά το οποίο η τρέχουσα ενότητα μετατοπίζεται από την κορυφή της σελίδας. Η τιμή αυτής της ιδιότητας εκφράζεται σε twip. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα προκειμένου να καθορίσετε πόσο χαμηλά θα εκτυπώνεται μια ενότητα στη σελίδα στη διαδικασία συμβάντος Format της φόρμας.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ελέγχει τη ρύθμιση της ιδιότητας Top για την τρέχουσα έκθεση. Αν η τιμή είναι μικρότερη από την ελάχιστη ρύθμιση περιθωρίου, οι ιδιότητες NextRecord και PrintSection ορίζονται στην τιμή False. Η ενότητα δεν προχωρά στην επόμενη εγγραφή και η επόμενη εγγραφή δεν εκτυπώνεται.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×