Ιδιότητα TimerInterval

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TimerInterval για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, μεταξύ συμβάντων Timer σε μια φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Long (Ακέραιος μεγάλου μήκους).

έκφραση.TimerInterval

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ρύθμιση της ιδιότητας TimerInterval είναι μια τιμή τύπος μακρών δεδομένων μεταξύ 0 και 2,147,483,647.

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη VBA, ορίζετε την ιδιότητα TimerInterval στο συμβάν Load της φόρμας.

Για να εκτελέσετε κώδικα VBA με βάση διαστήματα που καθορίζονται από την ιδιότητα TimerInterval, τοποθετήστε τον κώδικα στη διαδικασία συμβάντος Timer της φόρμας. Για παράδειγμα, για την επανεκτέλεση του ερωτήματος εγγραφών κάθε 30 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε τον κώδικα έτσι ώστε να εκτελεί την επανεκτέλεση του ερωτήματος στη διαδικασία συμβάντος Timer της φόρμας και στη συνέχεια ορίστε την ιδιότητα TimerInterval στην τιμή 30000.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί που αναβοσβήνει σε μια φόρμα εμφανίζοντας και κάνοντας απόκρυψη ενός εικονιδίου σε αυτό το κουμπί. Η διαδικασία συμβάντοςLoad ορίζει την ιδιότητα TimerInterval της φόρμας στην τιμή 1000 έτσι ώστε η εμφάνιση του εικονιδίου να εναλλάσσεται μια φορά ανά δευτερόλεπτο.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×