Ιδιότητα Tag

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αποθηκεύει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μιαφόρμα, αναφορά, σελίδα πρόσβασης δεδομένων, ενότητα, ή στοιχείο ελέγχου που είναι απαραίτητες σε μιαMicrosoft Office Access 2007 εφαρμογή. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.Tag

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Μπορείτε να εισαγάγετε μιαπαράσταση συμβολοσειράς η οποία να περιέχει μέχρι 2048 χαρακτήρες. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (" ").

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων αντικειμένου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Αντίθετα με άλλες ιδιότητες, η ρύθμιση της ιδιότητας Tag δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα προκειμένου να εκχωρήσετε μια συμβολοσειρά αναγνώρισης σε κάποιο αντικείμενο χωρίς να επηρεαστούν οποιεσδήποτε από τις άλλες ρυθμίσεις ιδιότητας αυτού του αντικειμένου ή να προκληθούν άλλες επιπτώσεις. Η ιδιότητα Tag είναι χρήσιμη όταν πρέπει να ελέγξετε την ταυτότητα μιας φόρμας, έκθεσης, σελίδας πρόσβασης δεδομένων ή στοιχείου ελέγχου που μεταβιβάζεται ως μεταβλητή σε μια διαδικασία.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα Tag για να εμφανίσει προσαρμοσμένα μηνύματα σχετικά με στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα. Όταν η εστίαση βρίσκεται σε ένα στοιχείο ελέγχου, εμφανίζεται περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου ετικέτας με όνομα lblMessage. Καθορίζετε το κείμενο για το μήνυμα ρυθμίζοντας την ιδιότητα Tag για κάθε στοιχείο ελέγχου με την επιλογή σύντομης συμβολοσειράς κειμένου. Όταν κάποιο στοιχείο ελέγχου λαμβάνει την εστίαση, η ιδιότητα Tag αυτού του στοιχείου ελέγχου εκχωρείται στην ιδιότητα Caption του στοιχείο ελέγχου ετικέτας. Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει το περιγραφικό κείμενο για ένα πλαίσιο κειμένου που ονομάζεται txtDescription και ένα κουμπί εντολής με όνομα cmdButton σε μια φόρμα.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×