Ιδιότητα SourceItem

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ObjectFrame

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα SourceItem για να ορίσετε τα δεδομένα ενός αρχείου να είναι σύνδεση OLE/DDE κατά τη δημιουργία ενός συνδεδεμένου αντικείμενο OLE. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.SourceItem

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα SourceItem καθορίζοντας δεδομένα σε μονάδες οι οποίες προσδιορίζονται από την εφαρμογή που παρέχει το αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν συνδέεστε με το Microsoft Office Excel 2007, ορίζετε τη ρύθμιση της ιδιότητας SourceItem χρησιμοποιώντας ένα κελί ή μια παραπομπή εύρους κελιού όπως R1C1 ή R3C4:R9C22 ή ένα εύρος που να ονομάζεται π.χ. Έσοδα.

Σημείωση: Για να καθορίσετε τη σύνταξη που θα περιγράφει μια μονάδα δεδομένων για κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αντικειμένου.

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Στη Visual Basic, ορίζετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια παράσταση συμβολοσειράς.

Η ιδιότητα OLETypeAllowed του στοιχείου ελέγχου πρέπει να ορίζεται στην τιμή Linked ή Either όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιδιότητα. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα SourceDoc του στοιχείου ελέγχου για να καθορίσετε το αρχείο που θα συνδεθεί.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί ένα συνδεδεμένο αντικείμενο OLE χρησιμοποιώντας ένα μη-δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου με όνομα OLE1 και προσαρμόζει το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου ώστε, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο κουμπί εντολής, να εμφανίζεται το σύνολο των περιεχομένων του αντικειμένου.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×