Ιδιότητα RecordsetType

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordsetType για να καθορίσετε το είδος του σύνολο εγγραφών που είναι διαθέσιμο σε μια φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.RecordsetType

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα RecordsetType χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε μια βάση δεδομένων (.mdb or .accdb).

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Δυναμοσύνολο

0

(Προεπιλογή) Μπορείτε να επεξεργαστείτε δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου που βασίζονται σε έναν μεμονωμένο πίνακα ή πίνακες με μια σχέση ένα-προς-ένα. Για στοιχεία ελέγχου δεσμευμένα σε πεδία που βασίζονται σε πίνακες με μια σχέση ένα-προς-ένα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε δεδομένα από το πεδίο σύνδεσης στη "μια" πλευρά της σχέσης εκτός και αν έχει ενεργοποιηθεί η διαδοχική ενημέρωση μεταξύ των πινάκων.

Δυναμοσύνολο (Μη συνεπείς ενημερώσεις)

1

Όλοι οι πίνακες και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Στιγμιότυπο

2

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία πινάκων ή στοιχείων ελέγχου τα οποία είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους.


Σημείωση: Αν δεν θέλετε να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σε δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου στοιχεία ελέγχου μιας φόρμας που βρίσκεται σε προβολή φόρμας ή προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα RecordsetType στην τιμή "Στιγμιότυπο".

Η ιδιότητα RecordsetType χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε μια έργο της Microsoft Access (.adp).

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Στιγμιότυπο

3

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία πινάκων ή στοιχείων ελέγχου τα οποία είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους.

Στιγμιότυπο με δυνατότητα ενημέρωσης

4

(Προεπιλογή) Όλοι οι πίνακες και τα στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα με τα πεδία τους μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Σημείωση: Η αλλαγή της ιδιότητας RecordsetType μιας ανοικτής φόρμας ή έκθεσης προκαλεί την αυτόματη εκ νέου δημιουργία του συνόλου των εγγραφών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες που βασίζονται σε πολλαπλούς υποκείμενους πίνακες με πεδία τα οποία είναι δεσμευμένα σε στοιχεία ελέγχου στις φόρμες. Ανάλογα με τη ρύθμιση της ιδιότητας RecordsetType, μπορείτε να περιορίσετε ποια από αυτά τα δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου θα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Εκτός από το στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας που παρέχεται από την ιδιότητα RecordsetType, κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα έχει μια ιδιότητα Locked την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να καθορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου και τα υποκείμενα δεδομένα του θα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Αν η ιδιότητα Locked έχει οριστεί στην τιμή Yes, η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι δυνατή.

Παράδειγμα

Στο ακόλουθο παράδειγμα, η επεξεργασία των εγγραφών είναι δυνατή μόνον εάν η ταυτότητα του χρήστη είναι ADMIN. Αυτό το δείγμα κώδικα ορίζει την ιδιότητα RecordsetType στην τιμή Στιγμιότυπο εάν η τιμή της δημόσιας μεταβλητής δεν είναιgstrUserID ADMIN.

Sub Form_Open(Ακύρωση ως ακεραίου)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Φόρμες!Υπάλληλοι.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×