Ιδιότητα Recordset

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Report

Επιστρέφει ή ρυθμίζει το αντικείμενο RecordsetADO ή Recordset DAO που αντιπροσωπεύει την προέλευση εγγραφών για την καθορισμένη φόρμα, έκθεση, λίστα, στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας ή στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.Recordset

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα με τύπους συνόλου εγγραφών ODBCDirect σε DAO.

Η ιδιότητα Recordset επιστρέφει το αντικείμενο συνόλου εγγραφών που παρέχει τα δεδομένα σε μια φόρμα, έκθεση, στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας ή στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου στα οποία γίνεται περιήγηση. Αν μια φόρμα βασίζεται σε ένα ερώτημα, για παράδειγμα, η παραπομπή στην ιδιότητα Recordset ισοδυναμεί με τη δημιουργία κλώνου ενός αντικειμένου Recordset με χρήση του ίδιου ερωτήματος. Ωστόσο, αντίθετα με τη χρήση της ιδιότητας RecordsetClone, η αλλαγή της τρέχουσας εγγραφής στο σύνολο εγγραφών που επιστρέφεται από την ιδιότητα Recordset της φόρμας καθορίζει επίσης την τρέχουσα εγγραφή της φόρμας.

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Η συμπεριφορά ανάγνωση/εγγραφή της ιδιότητας Recordset καθορίζεται από τον τύπο συνόλου εγγραφών (ADO ή DAO) και τον τύπο δεδομένων (Access ή SQL) που περιέχονται στο σύνολο εγγραφών που προσδιορίζεται από την ιδιότητα.

Τύπος συνόλου εγγραφών

Με βάση δεδομένα SQL

Με βάση δεδομένα της Access

ADO

Ανάγνωση/εγγραφή.

Ανάγνωση/εγγραφή.

DAO

Δεν υπάρχει

Ανάγνωση/εγγραφή.

Το ακόλουθο παράδειγμα, ανοίγει μια φόρμα, ένα σύνολο εγγραφών και στη συνέχεια δεσμεύει τη φόρμα στο σύνολο εγγραφών, ορίζοντας την ιδιότητα Recordset της φόρμας με το αντικείμενο Recordset που μόλις δημιουργήθηκε.

Global rstΠρομηθευτές As ADODB.RecordsetSub MakeRW()DoCmd.OpenForm "Προμηθευτές"Set rstΠρομηθευτές = New ADODB.RecordsetrstSuppliers.CursorLocation = adUseClientrstΠρομηθευτέ.Άνοιγμα "Επιλογή * από Προμηθευτές", _CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimisticSet Forms("Προμηθευτές").Recordset = rstSuppliersEnd Sub

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Recordset:

  • Για να δεσμεύσετε πολλαπλές φόρμες σε ένα κοινό σύνολο δεδομένων. Εξασφαλίζεται έτσι ο συγχρονισμός στις πολλαπλές φόρμες. Για παράδειγμα,

    Set Me.Recordset = Forms!Form1.Recordset

  • Για να χρησιμοποιήσετε μεθόδους με το αντικείμενο Recordset οι οποίες δεν βασίζονται απευθείας σε φόρμες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Recordset με τις μεθόδους Find σε ADO ή Find σε DAO σε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου για την εύρεση μιας εγγραφής.

  • Για να κάνετε αναδίπλωση μιας συναλλαγής (η αναστροφή της οποίας είναι δυνατή) γύρω από ένα σύνολο επεξεργασιών που επηρεάζουν πολλαπλές φόρμες.

Η αλλαγή της ιδιότητας Recordset μιας φόρμας ενδέχεται να αλλάξει και τις ιδιότητες RecordSource, RecordsetType, και RecordLocks. Επίσης, ορισμένες ιδιότητες που σχετίζονται με δεδομένα μπορούν να παρακαμφτούν, όπως για παράδειγμα, οι ιδιότητες Filter, FilterOn, OrderBy, και OrderByOn.

Η κλήση της μεθόδου Requery του συνόλου εγγραφών μιας φόρμας (για παράδειγμα, Forms(0).Recordset.Requery) μπορεί να προκαλέσει την αποδέσμευση της φόρμας. Για να ανανεώσετε τα δεδομένα σε μια φόρμα που είναι δεσμευμένη σε ένα σύνολο εγγραφών, ρυθμίστε την ιδιότητα RecordSource της φόρμας στον εαυτό της (Forms(0).RecordSource = Forms(0).RecordSource).

Όταν μια φόρμα είναι δεσμευμένη με ένα σύνολο εγγραφών, εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή "Φιλτράρισμα με βάση τη φόρμα", προκύπτει ένα σφάλμα.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα Recordset για να δημιουργήσει ένα νέο αντίγραφο του αντικειμένου Recordset από την τρέχουσα φόρμα και στη συνέχεια εκτυπώνει τα ονόματα των πεδίων στο παράθυρο Εντοπισμός σφαλμάτων.

Sub Print_Field_Names()
Dim rst As DAO.Recordset, intI As Integer
Dim fld As Field
Set rst = Me.Recordset
For Each fld in rst.Fields
' Print field names.
Debug.Print fld.Name
Next
End Sub

Το επόμενο παράδειγμα, χρησιμοποιεί την ιδιότητα Recordset και το αντικείμενο Recordset για να συγχρονίσει ένα σύνολο εγγραφών με την τρέχουσα εγγραφή της φόρμας. Όταν το όνομα μιας εταιρείας επιλέγεται από ένα σύνθετο πλαίσιο, η μέθοδος FindFirst χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της εγγραφής για αυτήν την εταιρεία, αναγκάζοντας τη φόρμα να εμφανίσει την εγγραφή που εντοπίστηκε.

Sub SupplierID_AfterUpdate()
Dim rst As DAO.Recordset
Dim strΑναζήτηση ονόματος ως συμβολοσειράς Set rst = Me.Recordset
strSearchName = CStr(Me!SupplierID)
rst.FindFirst "Κωδικός προμηθευτή = " & strSearchName
Εάν rst.NoMatch τότε
MsgBox "Η εγγραφή δεν βρέθηκε"
End If
rst.Close
End Sub

Ο ακόλουθος κώδικας διευκολύνει τη διαδικασία καθορισμού του τύπου συνόλου εγγραφών που επιστρέφεται από την ιδιότητα Recordset κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Sub CheckRSType()
Dim rs as Object
Set rs=Forms(0).Recordset
If TypeOf rs Is DAO.Recordset Then
MsgBox "DAO Recordset"
ElseIf TypeOf rs is ADODB.Recordset Then
MsgBox "ADO Recordset"
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×