Ιδιότητα RecordSource

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordSource για να καθορίσετε την προέλευση των δεδομένων για μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.RecordSource

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η τιμή της ιδιότητας RecordSource μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα, ένα όνομα ερωτήματος ή μια πρόταση SQL. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Δείγμα ρύθμισης

Περιγραφή

Υπάλληλοι

Ένα όνομα πίνακα που καθορίζει τον πίνακα Υπάλληλοι ως την προέλευση των δεδομένων.

SELECT Παραγγελίες!Ημερομηνία_παραγγελίας FROM Παραγγελίες;

Μια πρόταση SQL που καθορίζει το πεδίο "ΗμερΠαραγγελίας" στον πίνακα "Παραγγελίες" ως την προέλευση των δεδομένων. Μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου με μια φόρμα ή έκθεση στο πεδίο "ΗμερΠαραγγελίας" στον πίνακα "Παραγγγελίες" ορίζοντας την ιδιότητα ControlSource του στοιχείου ελέγχου στην τιμή "ΗμερΠαραγγελίας" .


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα RecordSource χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της έκθεσης, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα.

Σημείωση: Η αλλαγή της πηγής εγγραφών μιας ανοικτής φόρμας ή έκθεσης προκαλεί την αυτόματη επανεκτέλεση του ερωτήματος των υποκείμενων δεδομένων. Αν η ιδιότηταRecordset μιας φόρμας έχει οριστεί σε χρόνο εκτέλεσης, η ιδιότητα RecordSource της φόρμας ενημερώνεται.

Αφού δημιουργήσετε μια φόρμα ή μια έκθεση, μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση των δεδομένων τους τροποποιώντας την ιδιότητα RecordSource. Η ιδιότητα RecordSource είναι επίσης χρήσιμη εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια φόρμα ή μια έκθεση με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα η οποία να ενσωματώνει μια βασική σχεδίαση, στη συνέχεια να αντιγράψετε τη φόρμα και να αλλάξετε την ιδιότητα RecordSource για να εμφανίσετε δεδομένα από έναν διαφορετικό πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL.

Ο περιορισμός του αριθμού των εγγραφών που περιέχονται στην πηγή εγγραφών μιας φόρμας μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, ειδικά αν η εφαρμογή σας εκτελείται σε ένα περιβάλλον δικτύου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα RecordSource μια φόρμας σε μια πρόταση SQL που επιστρέφει μια μεμονωμένη εγγραφή και να αλλάξετε την πηγή εγγραφών της φόρμας ανάλογα με τα κριτήρια που επιλέγονται από το χρήστη.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα RecordSource μιας φόρμας στον πίνακα Πελάτες:

Φόρμες!frmΠελάτες.RecordSource = "Πελάτες"

Το επόμενο παράδειγμα αλλάζει την πηγή εγγραφών μιας φόρμας σε μια μεμονωμένη εγγραφή στον πίνακα Πελάτες, ανάλογα με το όνομα της εταιρείας που επιλέγεται στο στοιχείο ελέγχου του σύνθετου πλαισίου cmboCompanyName. Το σύνθετο πλαίσιο συμπληρώνεται με μια πρόταση SQL η οποία επιστρέφει τον κωδικό πελάτη (στη δεσμευμένη στήλη) και το όνομα της εταιρείας. Ο Κωδικός Πελάτη είναι του τύπου δεδομένων Κείμενο.

Sub cmboΕπωνυμία_εταιρείας_Μετά_την_ενημέρωση()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Πελάτες " _
& " WHERE ΚωδΠελάτη = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×