Ιδιότητα RecordSelectors

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordSelectors για να καθορίσετε εάν μια φόρμα θα εμφανίζει επιλογέας εγγραφής σε προβολή φόρμας. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.RecordSelectors

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα RecordSelectors χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

(Προεπιλογή) Κάθε εγγραφή συνοδεύεται από έναν επιλογέα εγγραφών.

Όχι

False

Καμία εγγραφή δεν συνοδεύεται από έναν επιλογέα εγγραφών.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα για να αφαιρέσετε τους επιλογείς εγγραφών όταν δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε μια φόρμα ωςπροσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου ή μια παλέτα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα για φόρμες η ιδιότητα DefaultView των οποίων έχει ρυθμιστεί στην τιμή Single Form.

Ο επιλογέας εγγραφών εμφανίζει το δείκτη μη αποθηκευμένης εγγραφής κατά την επεξεργασία μιας εγγραφής. Όταν η ιδιότητα RecordSelectors ρυθμίζεται στην τιμή Όχι και η ιδιότητα RecordLocks ρυθμίζεται στην επιλογή "Επεξεργασμένη εγγραφή" (το κλείδωμα της εγγραφής είναι "απόλυτο" — η επεξεργασία μιας εγγραφής είναι δυνατή μόνο από ένα άτομο κάθε φορά), δεν υπάρχει καμία οπτική ένδειξη που να υποδηλώνει το κλείδωμα της εγγραφής.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα προσδιορίζει ότι στη φόρμα "Υπάλληλοι" καμία εγγραφή δεν έχει επιλογέα εγγραφών.

Φόρμες("Υπάλληλοι").RecordSelectors = False

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×