Ιδιότητα RecordLocks

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordLocks για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο κλειδώνονται οι εγγραφές και τι συμβαίνει όταν δύο χρήστες προσπαθούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα την ίδια εγγραφή. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.RecordLocks

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Κατά την επεξεργασία μιας εγγραφής, η Microsoft Office Access 2007 μπορεί αυτόματα να κλειδώσει αυτήν την εγγραφή προκειμένου να αποτρέψει την αλλαγή της από άλλους χρήστες, πριν εσείς ολοκληρώσετε την εργασία σας.

  • Φόρμες. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κλειδωμένοεγγραφή στον υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα όταν τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων πολλών χρηστών (κοινόχρηστη) ενημερώνονται.

  • Εκθέσεις. Καθορίζει εάν οι εγγραφές στον υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα κλειδώνονται κατά την προεπισκόπηση ή την εκτύπωση μιας έκθεσης.

  • Ερωτήματα. Καθορίζει εάν οι εγγραφές σε κάποιο ερώτημα (συνήθως ένα ερώτημα ενέργειας σε μια βάση δεδομένων πολλαπλών χρηστών) κλειδώνονται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος.

Σημείωση: Η ιδιότητα RecordLocks εφαρμόζεται μόνο σε φόρμες, εκθέσεις ή ερωτήματα σε μια βάση δεδομένων (.mdb ή .accdb).

Η ιδιότητα RecordLocks χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Χωρίς κλειδώματα

0

(Προεπιλογή) Σε φόρμες, δύο ή περισσότεροι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα την ίδια εγγραφή. Αυτό το κλείδωμα είναι επίσης γνωστό και ως "σχετικό". Αν δύο χρήστες επιχειρήσουν να αποθηκεύσουν αλλαγές στην ίδια εγγραφή, η Αccess εμφανίζει ένα μήνυμα στο χρήστη που επιχειρεί να αποθηκεύσει την ίδια εγγραφή. Αυτός ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να απορρίψει την εγγραφή, να αντιγράψει την εγγραφή στο Πρόχειρο ή να αντικαταστήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει από κάποιον άλλο χρήστη. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται συνήθως σε φόρμες μόνο για ανάγνωση ή σε βάσεις δεδομένων ενός μεμονωμένου χρήστη. Χρησιμοποιείται επίσης σε βάσεις δεδομένων πολλαπλών χρηστών για να επιτρέψει σε περισσότερους από έναν χρήστες να πραγματοποιούν ταυτόχρονα αλλαγές στην ίδια εγγραφή.

Στις εκθέσεις, οι εγγραφές δεν κλειδώνονται κατά την προεπισκόπηση ή εκτύπωση της έκθεσης.

Στα ερωτήματα, οι εγγραφές κλειδώνονται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος.

Όλες οι εγγραφές

1

Όλες οι εγγραφές στον υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα κλειδώνονται κατά το άνοιγμα της φόρμας σε προβολή φόρμας ή προβολή φύλλου δεδομένων, όταν γίνεται προεπισκόπηση ή εκτύπωση της έκθεσης ή κατά την εκτέλεση του ερωτήματος. Αν και οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν τις εγγραφές, η επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή οποιονδήποτε εγγραφών δεν είναι δυνατή από κανένα χρήστη μέχρι το κλείσιμο της φόρμας, την ολοκλήρωση της εκτύπωσης της έκθεσης ή τον τερματισμό της εκτέλεσης του ερωτήματος.

Επεξεργασμένη εγγραφή

2

(Μόνο φόρμες και εκθέσεις) Μια σελίδα (χώρος αποθήκευσης δεδομένων) εγγραφών κλειδώνεται μόλις κάποιος χρήστης ξεκινήσει την επεξεργασία ενός οποιοδήποτε πεδίου της εγγραφής και παραμένει κλειδωμένη μέχρι ο χρήστης να μετακινηθεί σε μια άλλη εγγραφή. Η επεξεργασία μιας εγγραφής είναι κατά συνέπεια δυνατή από έναν μόνο χρήστη κάθε φορά. Αυτό το είδος κλειδώματος είναι επίσης γνωστό και ως "απόλυτο".


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Σημείωση: Η αλλαγή της ιδιότητας RecordLocks μιας ανοικτής φόρμας ή έκθεσης προκαλεί την αυτόματη εκ νέου δημιουργία του συνόλου των εγγραφών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Χωρίς κλειδώματα" για φόρμες μόνον εάν κάποιο άτομο χρησιμοποιεί τους υποκείμενους πίνακες ή ερωτήματα ή πραγματοποιεί όλες τις αλλαγές στα δεδομένα.

Σε μια βάση δεδομένων πολλαπλών χρηστών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Χωρίς κλειδώματα" εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το "σχετικό" κλείδωμα και να ειδοποιήσετε τους χρήστες που επιχειρούν να επεξεργαστούν την ίδια εγγραφή σε μια φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Επεξεργασμένη εγγραφή" εάν θέλετε να αποτρέψετε δύο ή περισσότερους χρήστες από το να επεξεργάζονται ταυτόχρονα τα δεδομένα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Όλες οι εγγραφές" όταν πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα δεδομένα σας μετά την έναρξη της προεπισκόπησης ή εκτύπωσης μιας έκθεσης ή την εκτέλεση ενός ερωτήματος ερώτημα προσάρτησης, διαγραφή ερωτήματος, ερώτημα δημιουργίας πίνακα, ή ερώτημα ενημέρωσης.

Σε Προβολή φόρμας ή Προβολή φύλλου δεδομένων, κάθε κλειδωμένη εγγραφή έχει έναν δείκτη κλειδώματος στον αντίστοιχο επιλογέα εγγραφής.

tip

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση της ιδιότητας RecordLocks για φόρμες, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε την επιλογή που θέλετε στην περιοχή Προεπιλεγμένο κλείδωμα εγγραφής.

Ο χειρισμός των δεδομένων σε μια φόρμα, έκθεση ή ερώτημα από μια βάση δεδομένων Ανοικτή συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων (ODBC) (ODBC) πραγματοποιείται σαν η ρύθμιση Χωρίς κλειδώματα να είναι απενεργοποιημένη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ιδιότηταςRecordLocks.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα RecordLocks μιας φόρμας "Υπάλληλοι" με την τιμή "Επεξεργασμένη εγγραφή" (μια σελίδα εγγραφών κλειδώνεται αμέσως μόλις ένα χρήστης ξεκινήσει την επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου στην εγγραφή και παραμένει κλειδωμένη μέχρι ο χρήστης να μετακινηθεί σε κάποια άλλη εγγραφή).

Φόρμες("Υπάλληλοι").RecordLocks = 2

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×