Ιδιότητα Properties

Ισχύει για

Αντικείμενο AccessObject

Αντικείμενο Control

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο CurrentProject

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CodeProject

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο GroupLevel

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SmartTag

Η ιδιότητα Properties όπως εφαρμόζεται στα αντικείμενα AccessObject,CodeProject, και CurrentProject.

Επιστρέφει μια αναφορά στη συλλογή AccessObjectProperties ενός αντικειμένου AccessObject, CurrentProject, ή CodeProject.

έκφραση.Properties

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Σχόλια

Το αντικείμενο της συλλογής AccessObjectProperties είναι η συλλογή όλων των ιδιοτήτων που σχετίζονται με ένα αντικείμενοAccessObject, CurrentProject, ή CodeProject. Μπορείτε να δημιουργήσετε παραπομπές σε μεμονωμένα μέλη της συλλογής χρησιμοποιώντας το ευρετήριο αντικειμένου του μέλους ή μια αλφαριθμητική έκφραση που θα περιέχει το όνομα του αντικειμένου του μέλους. Το αντικείμενο του πρώτου μέλους στη συλλογή έχει την τιμή ευρετηρίου 0 και το σύνολο των αντικειμένων για τα μέλη της συλλογής έχει την τιμή της ιδιότητας Count της συλλογήςAccessObjectProperties μείον 1.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Properties για να επιστρέψετε ιδιότητες από ένα αντικείμενο AccessObject το οποίο είναι μέλος μιας συλλογής η πρόσβαση στην οποία επιτυγχάνεται από ένα αντικείμενο CurrentData.

Η ιδιότητα Properties όπως εφαρμόζεται στο αντικείμενο SmartTag.

Επιστρέφει μια συλλογή SmartTagProperties που αντιπροσωπεύει τη συλλογή ιδιοτήτων για μια συγκεκριμένη έξυπνη ετικέτα.

έκφραση.Properties()

έκφραση Απαιτείται. Πρόκειται για μια έκφραση που επιστρέφει ένα αντικείμενο SmartTag.

Η ιδιότητα Properties όπως εφαρμόζεται σε όλα τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Επιστρέφει μια παραπομπή στο αντικείμενο της συλλογής Properties ενός στοιχείο ελέγχου.

έκφραση.Properties

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Το αντικείμενο της συλλογής Properties είναι η συλλογή όλων των ιδιοτήτων που σχετίζονται με κάποιο στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να δημιουργήσετε παραπομπές σε μεμονωμένα μέλη της συλλογής χρησιμοποιώντας το ευρετήριο αντικειμένου του μέλους ή μια αλφαριθμητική έκφραση που θα περιέχει το όνομα του αντικειμένου του μέλους. Το αντικείμενο του πρώτου μέλους στη συλλογή έχει την τιμή ευρετηρίου 0 και το σύνολο των αντικειμένων για τα μέλη της συλλογής έχει την τιμή της ιδιότητας Count της συλλογήςProperties μείον 1.

Παράδειγμα

Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιεί την ιδιότητα Properties για να εκτυπώσει όλες τις ιδιότητες που συσχετίζονται με τα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα στο παράθυρο "Εντοπισμός σφαλμάτων". Για να εκτελέσετε αυτόν τον κώδικα, τοποθετήστε ένα κουμπί εντολής με όνομα cmdListProperties σε μια φόρμα και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα μέσα στην ενότητα Δηλώσεις της φόρμας. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να εκτυπώσετε τη λίστα ιδιοτήτων στο παράθυρο "Εντοπισμός σφαλμάτων".

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×